Bruger:AstroOgier/Grundstoffers navne og etymologi

Grundstofferne i det periodiske system har fået deres navne fra meget varierende typer af kilder.

Den følgende sortérbare tabel viser for alle 118 kendte grundstoffer deres danske navn ifølge Dansk Kemisk Nomenklatur, andre navne, som man kan støde på, samt en kort forklaring på navnet; detaljer kan findes under de enkelte grundstoffer.

En etymologisk kode muliggør sortering after navnets baggrund. Følgende forkortelser anvendes:

  • B: By. Grundstof opkaldt efter en by.
  • F: Farve. Grundstof opkaldt efter en farve.
  • H: Himmellegeme. Grundstof opkaldt efter et himmellegeme.
  • I: Institution: En del nyere grundstoffer er opkaldt efter et institut, som producerede stoffet.
  • K: Klassisk sprog. Navngivet ud fra en græsk eller latinsk betegnelse.
  • L: Grundstof opkaldt efter et land, delstat, provins eller lokalitet.
  • O: Grundstof kendt siden oldtiden.
  • P: Person. Grundstof opkaldt til ære for en person, som har haft betydning for udviklingen inden for kemi og/eller fysik.
  • Y: Ytterby. Hele fire grundstoffer er opkaldt efter den lille svenske mineby Ytterby nord for Stockholm.
Atom-
nummer
Symbol Dansk navn
iflg. DKN
Andre navne Navne-
klasse
Etymologi Etymologi-
klasse
1 H Hydrogen Hydrogen(¤), Brint NK Efter fransk gaz hydrogène, latin hydrogenium, "vand-danner". Af Ørsted fordansket til brint, afledt af "at brænde". EK
2 He Helium Helium NK Efter græsk Helios, Solen, i hvis spektrum det først blev påvist. EK
3 Li Lithium (*)(¤), Litium NK Oprindeligt "lithion" efter græsk lithos, "sten". EK
4 Be Beryllium NK Efter græsk beryllos, beryl, et Be-holdigt mineral. EK
5 B Bor Engelsk: boron; fransk: bore NK Efter det bor-holdige mineral borax . EK
6 C Carbon (*)(¤), Karbon, Kulstof NK Efter latin carbonatum, afledt af carbo, trækul. EK
7 N Nitrogen Fransk: azote. Tysk: Stickstoff. NK Efter fransk nitrogène efter græsk nitron gennan, "salpeterdanner". Af Ørsted fordansket til kvælstof fordi gassen kvæler ild. EK
8 O Oxygen Tysk: Sauerstoff. NK Efter fransk principe oxygène efter græsk oksys, "sur" og latin oxygenium, "syredanner". Af Ørsted fordansket til ilt afledt af "ild", der næres af gassen. EK
9 F Fluor Fluorum NK Efter mineralet flusspat, latin fluor lapis, "flydesten" (mineralet et smeltepunktsnedsættende). EK
10 Ne Neon Neon NK Efter græsk neos, "ny". EK
11 Na Natrium Engelsk: sodium NK Tysk "Natronium" efter arabisk natrun. Sodium efter soda, muligvis efter arabisk suwwat, en sodaholdig plante. EK
12 Mg Magnesium Indtil for 40 år siden "magnium" i Danmark. NK Efter den græske by Magnesia; se også mangan. EK
13 Al Aluminium Amerikansk: aluminum. NH Efter latin alumen, bittert smagende mineral alun. EK
14 Si Silicium Engelsk: silicon. NK Efter latin silex, anvendt om flint og kvarts (). EK
15 P Phosphor Engelsk: phosphorus. NK Efter græsk fosforos, "lysbærer". "Phosphor" var betegnelse for selvlysende stoffer. EK
16 S Svovl Engelsk: sulphur. NK Efter latin sulpur, senere sulfur. EK
17 Cl Chlor (*)(¤) NK Efter græsk chloros, "gulgrøn", efter gassens farve. F
18 Ar Argon Argon NK Efter græsk: argos, "doven, inaktiv". EK
19 K Kalium Engelsk og fransk: potassium. NK Engelske navn efter potash (kaliumcarbonat); kalium efter arabisk al-kaliy, planteaske. EK
20 Ca Calcium (¤), Kalcium NK Efter latin calx, kalk. EK
21 Sc Scandium (**)(¤), Skandium(**) Scandium NK Efter latin Scandia, Skandinavien; fundet i mineraler fra den skandinaviske halvø. EK
22 Ti Titan Engelsk: titanium. NK Efter titanerne i græsk mytologi. EK
23 V Vanadium Tysk: Vanadin NK Efter vanernes gudinde, Vanadis, i nordisk mytologi, identisk med Freja. EK
24 Cr Chrom Chrom(*)(¤),Chromium NK Efter græsk chroma, "farve"; mange forbindelser er farvede. F
25 Mn Mangan Manganum NK Efter den græske by Magnesia; se også magnesium. EK
26 Fe Jern Ferrum NK Fe efter latin ferrum (metallets navn); oldnordisk isarn-iarn. EK
27 Co Cobalt Cobolt(*), Cobalt(*)(¤), Cobaltum NK Efter tysk Kobold, "bjergånd", efter græsk kobalos, "drillenisse". EK
28 Ni Nikkel Niccolum NK Efter tysk Nickel, en ondskabsfuld bjergånd, der forheksede malm. EK
29 Cu Kobber Cuprum NK Efter latin cuprum, aes Cyprium, "erts fra Cypern", hvor der i Oldtiden var mange kobberminer. EK
30 Zn Zink Engelsk og fransk: zinc. NK Muligvis fra tysk Zinke, "tak" eller "spids"; størknende zink kan danne takker og spidser. EK
31 Ga Gallium Gallium NK Af opdageren Lecoq de Boisbaudran opkaldt efter latin Gallia: Frankrig. OBS: Hane på latin: gallus og på fransk: coq! EK
32 Ge Germanium Germanium NK Af opdageren C. A. Winkler opkaldt efter latin Germania, Tyskland. EK
33 As Arsen Arsenicum NK Efter græsk arsenikos: "maskulin", refererende til arsenik.
Eller efter persisk zarnik: "gylden" (farven af ).
EK
34 Se Selen Selenium NK Efter græsk Selene, Månen, i analogi med tellur (efter Jorden). EK
35 Br Brom Engelsk: bromine NK Efter græsk bromos, "stank", idet dampene lugter ubehageligt. EK
36 Kr Krypton Krypton NK Efter græsk kryptos, "skjult" (i flydende luft). EK
37 Rb Rubidium Rubidium NK Efter latin rubidus, "rødlig; spektret indeholder mørkerøde linjer. EK
38 Sr Strontium NK Efter jordarten strontia fundet ved den skotske by Strontian. EK
39 Y Yttrium (**) Yttrium NK Opkaldt efter den lille svenske mineby Ytterby. Y
40 Zr Zirconium Zirkonium(*), Zirkon, Zirconium NK Efter mineralet zircon, muligvis efter arabisk zerk, "ædelsten". EK
41 Nb Niobium (¤), Niob(*) Niobium NK Efter den græske sagnskikkelse Niobe, datter af Tantalos, se tantal. EK
42 Mo Molybden Engelsk: molybdenum. NK Efter græsk molybdos, "bly". EK
43 Tc Technetium NK Efter græsk technetos, "kunstig", da det ikke er fundet naturligt. EK
44 Ru Ruthenium (**)(¤), Rutenium(**) Ruthenium NK Efter latin Ruthenia, navnet på Rusland; fundet i urent råplatin fra Ural-bjergene. EK
45 Rh Rhodium (**)(¤), Rodium(**) Rhodium NK Efter græsk rhodon, "rose"; forbindelsen er rosafarvet. EK
46 Pd Palladium Palladium NK Efter den nyligt opdagede asteroide (2) Pallas, opkaldt efter den græske gudinde Pallas Athene. EK
47 Ag Sølv En: silver. Ty: Silber. Fr: argent. NK Ag efter latin argentum, "skinnende". "Sølv" afledt af angelsaksisk seolfor. EK
48 Cd Cadmium (¤), Kadmium Cadmium NK Efter latin cadmia (mineralet zinkcarbonat, . EK
49 In Indium Indium NK Efter latin indicum, det indiske farvestof indigo, Flammefarven af In er indigoblå. F
50 Sn Tin Ty: Zinn. Fr: étain. NK Sn efter latin stannum. "Tin" efter germansk tina, "lille stav". EK
51 Sb Antimon Stibium NK Sb: Efter latin stibium efter græsk stibi, mærke, idet stibinit blev brugt som øjenskygge.

Efter græsk anti monos, "imod at være alene" (findes ikke gedigent).

EK
52 Te Tellur (¤), Tellurium(*) Tellurium NK Efter latin Tellus, Jorden, i analogi med selen (efter Månen). EK
53 I Iod Engelsk: iodine, tysk: Jod, fransk iode NK Efter græsk io-eides, "violfarvet"; ioddampe er violette. F
54 Xe Xenon Xenon NK Efter græsk xenos, "fremmed". EK
55 Cs Caesium Staves også cæsium. NK Efter latin caesius, "himmelblå" (blå linjer i spektret). EK
56 Ba Barium Barium NK Efter græsk barys, "tung" (Ba-mineralet tungspat har høj densitet). EK
57 La Lanthan (**)(¤), Lantan(**) Lanthanum NK Fra græsk lanthanein, "at ligge skjult". EK
58 Ce Cerium Cerium NK Opkaldt efter asteroiden Ceres opdaget i to år tidligere. EK
59 Pr Praseodym Engelsk: praseodymium NK Fra græsk prasios didymos, "grøn tvilling", efter grønt oxid. EK
60 Nd Neodym (**)(¤), Neodymium(**) Neodymium NK Fra græsk neos didymos, "ny tvilling", opdaget sammen med praseodym. EK
61 Pm Promethium (**)(¤), Prometium(**) Promethium NK Opkaldt efter Prometheus, som ifølge græsk mytologi stjal ilden fra guderne. EK
62 Sm Samarium (**) Samarium NK Opkaldt efter mineralet samarskit, opkaldt efter en russisk mineingeniør. EK
63 Eu Europium (**) Europium NK Opkaldt efter kontinentet Europa, opkaldt after den fønikiske prinsesse Europa. EK
64 Gd Gadolinium (**) Gadolinium NK Opkaldt til ære for den finske kemiker Johan Gadolin (1760-1852). P
65 Tb Terbium (**) Terbium NK Opkaldt efter den lille svenske mineby Ytterby. Y
66 Dy Dysprosium (**) Dysprosium NK Fra græsk dysprositos, "svært at få fat i". EK
67 Ho Holmium (**) Holmium NK Opkaldt efter Stockholm, latin: "Holmia". By
68 Er Erbium (**) Erbium NK Opkaldt efter den lille svenske mineby Ytterby. Y
69 Tm Thulium (**)(¤), Tulium(**) Thulium NK Opkaldt efter Thule, en græsk og romersk betegnelse for et land langt mod nord. EK
70 Yb Ytterbium NK Opkaldt efter den lille svenske mineby Ytterby. Y
71 Lu Lutetium (**)Lutetium NK Opkaldt efter Paris, latin: Lutetia Parisiorum (gælisk: muddersted) B
72 Hf Hafnium Hafnium NK Opkaldt efter København, latin: Hafnia. B
73 Ta Tantal Engelsk: tantalum. NK Opkaldt efter Tantalos, der ifølge græsk mytologi tørstede efter uopnåeligt vand. EK
74 W Wolfram Engelsk: tungsten. NK Efter tysk Wolfrahm, ulvefråde. Engeske navn efter svensk tung sten. EK
75 Re Rhenium (**)(¤), Renium(**) Rhenium NK Opkaldt efter Rhinen, latin: Rhenus. L
76 Os Osmium Osmium NK Fra græsk osme, lugt; osmiumtetroxid lugter fælt. EK
77 Ir Iridium Iridium NK Fra latin iris, regnbue; iridiumsalte han mange forskellige farver. F
78 Pt Platin Platinum NK Fra spansk platina: "lille sølv"; først fundet i en sølvmine. EK
79 Au Guld Latin: aurum NK Au fra latin aurum, guld; afledt af aurora, "morgenrøde". Oldnordisk goll, gul. EK
80 Hg Kviksølv Engelsk: mercury, tysk: Quecksilber NK Hg fra latin: hydrargyrum, "vand-sølv". Dansk navn efter "levende sølv". EK
81 Tl Thallium (*)(¤), Tallium Thallium NK Efter græsk thallos, "skud", "spire", efter en grøn linje i spektret. EK
82 Pb Bly Plumbum NK Pb: Efter latin plumbum (bly). Blý: oldnordisk navn. EK
83 Bi Bismuth Tysk: Wismut NK Efter tysk Wismut, Weisse Masse ("hvid masse", mineralet vismutglans) EK
84 Po Polonium Polonium NK Opkaldt efter Marie Curies fædreland Polen (der ikke eksisterede som selvstændig stat på tidspunktet for opdagelsen) EK
85 At Astat (**) Astatium NK Efter græsk: astatos, "ikke bestandig" (radioaktiv). EK
86 Rn Radon Radon NK Efter latin radius, "stråle", modificeret med ædelgasendelsen "-on". EK
87 Fr Francium (**) Francium NK Af opdageren en:Marguerite Perey opkaldt efter hendes fædreland Frankrig. EK
88 Ra Radium Radium NK Efter latin radius, "stråle", refererende til den radioaktive stråling. EK
89 Ac Actinium (**)(¤), Aktinium(**) Actinium NK Efter græsk aktis, "stråle". EK
90 Th Thorium (¤), Torium(*) Thorium NK Efter tordenguden Thor i nordisk mytologi. EK
91 Pa Protactinium NK Sammentrækning af protoactinium; græsk protos, "først": I actinium-henfaldskæden optræder det umiddelbart før actinium. EK
92 U Uran En og fr: uranium. NK Efter planeten Uranus. EK
93 Np Neptunium Neptunium NK Efter planeten Neptun. EK
94 Pu Plutonium Plutonium NK Efter dværgplaneten Pluto. EK
95 Am Americium (**) Americium NK Efter Amerika, det kontinent, hvor det først blev fremstillet, EK
96 Cm Curium (**) Curium NK Opkaldt til ære for fysik-kemi ægteparret Marie Curie og Pierre Curie, opdagerne af Po og Ra. EK
97 Bk Berkelium (**) Berkelium NK Efter University of Berkeley i Californien. EK
98 Cf Californium (**) Californium NK Efter delstaten Californien, hvor det først blev fremstillet. EK
99 Es Einsteinium (**) Einsteinium NK Opkaldt til ære for den tysk-amerikanske fysiker Albert Einstein (1879-1955). P EK
100 Fm Fermium (**) Fermium NK Opkaldt til ære for den italienske fysiker Enrico Fermi (1901-1954). EK
101 Md Mendelevium (**)(¤), Mendelejevium(**) Mendelevium NK Opkaldt til ære for den russiske kemiker Dmitrij Mendelejev (1834-1907), grundlæggeren af det periodiske system. EK
102 No Nobelium Nobelium NK Opkaldt til ære for den svenske kemiker og industrimand Alfred Nobel (1833-1896). EK
103 Lr Lawrencium (**) Lawrencium NK Opkaldt til ære for den amerikanske fysiker og cyklotronkonstruktør Ernest Lawrence (1901-1958). EK
104 Rf Rutherfordium (**) Rutherfordium NK Opkaldt til ære for den britiske fysiker Ernest Rutherford (1871-1937) P
105 Db Dubnium (**)Dubnium NK Opkaldt efter den russiske by Dubna, hjemby for "Det forenede institut for Kerneforskning". B
106 Sg Seaborgium (**) Seaborgium NK Opkaldt til ære for den amerikanske kemiker Glenn Seaborg (1912-1999) P
107 Bh Bohrium (**) Bohrium NK Opkaldt til ære for den danske fysiker Niels Bohr (1885-1962) P
108 Hs Hassium (**) Hassium NK Opkaldt efter den tyske delstat Hessen (latin: Hassia), hjemland for "Gesellschaft für Schwerionenforschung". L
109 Mt Meitnerium (**) Meitnerium NK Opkaldt til ære for den østrigsk-svenske fysiker Lise Meitner (1878-1968) P
110 Ds Darmstadtium (**) Darmstadtium NK Opkaldt efter den tyske by Darmstadt, hjemby for "Gesellschaft für Schwerionenforschung". B
111 Rg Roentgenium (**), Roentgenium(**)(¤) Roentgenium NK Opkaldt til ære for den tyske fysiker Wilhelm Röntgen (1843-1923) P
112 Cn Copernicium (**), Kopernikium(**)Copernicium NK Opkaldt til ære for den poske astronom og læge Nicolaus Kopernikus (egl. Niclas Koppernigk, 1473-1543) P
113 Nh Nihonium NK Opkaldt efter Japan (japansk Nihon eller Nippon; "solopgangens sted") L
114 Fl Flerovium NK Opkaldt til ære for den russiske atomfysiker Georgij Fljorov (1913-1990) P
115 Mc Moscovium NK Opkaldt efter Moskva Oblast, hjemprovins for "Det forenede institut for Kerneforskning". L
116 Lv Livermorium NK Opkaldt efter den californiske by Livermore, hjemby for "Lawrence Livermore National Loboratory". B
117 Ts Tennessin Amerikansk: tennessine. NK Opkaldt efter USA-delstaten Tennessee, hjemstat for "Oak Ridge National Laboratory". L
118 Og Oganesson NK Opkaldt til ære for den armensk-russiske fysiker Yuri Organessian (født 1933) P

UdtaleRediger

Alle grundstoffer, hvis navn ender på um, har trykket liggende på tredjesidste stavelse: HE-li-um, a-me-Ri-ki-um, pro-tak-Ti-nium ni-O-bi-um

H: hydro-GÉN, N: nitro-GÉn, O: oxy-GÉn, SE: se-LÉN, ar-SÉn, molyd-DÉN, lan-TAN neo-DYM, pra-seo-DYM, u-RAN, pla-TÍN, anti-MON, tel-LUR, a-STAT men VÅL-fram

ti-TAN (TI-tan er en saturnmåne) Ky-ri-um, KAR-bon klor fosfor


Kobolt?

RetskrivningsordbogenRediger

(*) Stavemåde, der er af og til bruges i dansk faglitteratur, men som ikke er godkendt iflg. Retskrivningsordbogen.
(**) Grundstoffet ikke medtaget i Retskrivningsordbogen.

(¤) Stavemåden der bruges i Kemisk Ordbog (kun hvor flere navneformer er nævnt).