I Oplysningstiden brugte man betegnelsen Kameralist om en embedsmand. Forestillingen var, at kongen under den oplyste enevælde omgav sig med rådgivere og embedsmænd, der i kraft af deres uddannelse og herskerens magt ville gennemføre gode reformer i oplysningstidens ånd. Kameralister var uddannede i Kameralvidenskab, der var et universitetsfag, jfr. Jacob Mandix: Om det danske Kammervæsen, 1820. Kameralforvaltningens genstand var statens domæner (skove, kirkegods mv), hartkornsskatter og andre statsindtægter. Embedsmændene måtte derfor have kendskab til landbrug, skovbrug og andre næringsveje, i det hele taget en indgående forståelse af de enkelte indtægtskilders natur, så de kunne bidrage til rigernes "flor, fremvækst og bestyrkelse" [1]

Universitetsreformer fra 1800-tallets midte medførte, at kameralvidenskaben blev opdelt først i statsøkonomi og polyteknik, senere i fag som statsvidenskab, økonomi, forvaltningslære, samt fag doceret på Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole, herunder matrikelvæsen.

Referencer

  1. ^ Gustav Ludvig Baden: Danmarks Riges Historie, 1831, Del 5, s. 537