Forskønnelsen (tidligere: Foreningen til Hovedstadens Forskønnelse) er en forening, der virker for æstetisk forskønnelse og tillige ofte bevaring af bygninger i København. Foreningen er stiftet den 9. maj 1885 af blandt andre brygger Carl Jacobsen, fabrikant Ludvig Bing og billedhugger Vilhelm Bissen.

Foreningens formål er at arbejde for at bevare og øge Hovedstadens skønhed samt forbedre dens miljø. Som led i formålets opfyldelse arbejder Foreningen for at bevare historiske og karakteristiske bygninger og miljøer, ligesom Foreningen søger at fremme nye tidstypiske bygningsværker, byrum og parker på højt arkitektonisk og kunstnerisk niveau

Formålet søges endvidere fremmet ved at skabe større fortrolighed med, og interesse for, byens arkitektoniske og andre byæstetiske værdier, ved at skabe debat om byens udvikling og ved at være talsmand overfor offentlige myndigheder og andre i disse spørgsmål.

I 2010 udkom en 125-jubilæumspublikation, Forskønnelsens Kort over København. Foreningen udgav tidligere bladet Hovedstaden (oprindeligt: Forskønnelsen).

Bestyrelsens sammensætning 2018Rediger

Jakob Lange, formand

Ida Præstegaard, næstformand

Annesofie Becker

Charlotte Felding Arkiveret 5. november 2018 hos Wayback Machine

Heidi Svenningsen Kajtia Arkiveret 5. november 2018 hos Wayback Machine

Jacob Bloch

Johan Adam Linneballe Arkiveret 5. november 2018 hos Wayback Machine

Knud Erik Hansen Arkiveret 5. november 2018 hos Wayback Machine

Lars Eskesen

Suppleanter:

Jenny Bendix Becker

Kai Mølgaard Arkiveret 5. november 2018 hos Wayback Machine

Foreningens formål og vedtægterRediger

§1

Foreningens formål er at arbejde for at bevare og øge Hovedstadens skønhed samt forbedre dens miljø.

Som led i formålets opfyldelse arbejder Foreningen for at bevare historiske og karakteristiske bygninger og miljøer, ligesom Foreningen søger at fremme nye tidstypiske bygningsværker, byrum og parker på højt arkitektonisk og kunstnerisk niveau.

Formålet søges endvidere fremmet ved at skabe større fortrolighed med, og interesse for, byens arkitektoniske og andre byæstetiske værdier, ved at skabe debat om byens udvikling og ved at være talsmand overfor offentlige myndigheder og andre i disse spørgsmål.

Som påskønnelse af private eller offentlige initiativer kan foreningen uddele plaquetter og diplomer for sådanne projekter, som efter bestyrelsens skøn har bidraget til at bevare eller forbedre byens skønhed. Samtidig med uddelingen af plaquetter og/eller diplomer kan bestyrelsen fremhæve eller påtale årets skæmmende nybyggerier, renoveringer og/eller nedrivninger.

§2

Foreningens midler tilvejebringes dels ved kontingent fra foreningens medlemmer, dels ved gaver og frivillige bidrag.

Medlemskontingent for henholdsvis individuelle medlemmer og for firmaer, institutioner m.m. fastsættes af generalforsamlingen for det efterfølgende kalenderår.

Det individuelle medlemsbidrag gælder for 2 personer af samme husstand. For firmaer og institutioner giver kontingentet adgang til foreningens lukkede arrangementer og generalforsamling med 2 personer.

Kontingent opkræves en gang årligt i årets første halvdel.

Frivillige bidrag og gaver kan modtages til enhver tid og under enhver form, herunder også som legater og arv.

Den, som en gang for alle bidrager med mindst 10 gange det årlige kontingent, kan efter derom fremsat ønske blive livsvarigt medlem af foreningen.

Foreningens midler skal anbringes bedst muligt i bank eller sparekasse. Midler, hvorover der ikke direkte skal disponeres, anbringes sikkert, for eksempel i børsnoterede obligationer.

§3

Foreningens virksomhed udøves gennem dens bestyrelse, der repræsenterer foreningen udadtil og træffer fornødne aftaler med autoriteter eller andre vedkommende. Bestyrelsen disponerer over foreningens midler efter bedste skøn til varetagelse af foreningens tarv og fremme af dens formål.

Ved første bestyrelsesmøde efter den ordinære generalforsamling vælger bestyrelsen ud af sin midte formand, næstformand og kasserer.

Foreningen forpligtes ved underskrift af formanden samt ved et bestyrelsesmedlem eller af 3 bestyrelsesmedlemmer i forening. Bestyrelsen kan meddele prokura.

Bestyrelsen består af 9 af foreningens medlemmer, som vælges på den ordinære generalforsamling. Hvert år er den tredjedel af bestyrelsesmedlemmerne på valg, som har fungeret længst, siden de sidst blev valgt eller genvalgt. Hvis antallet af bestyrelsesmedlemmer ikke er deleligt med 3, rundes der af ved beregningen. Hvis der efter dette system er flere end en tredjedel af bestyrelsen, der kommer på valg – fordi de har samme anciennitet – skal de, der totalt har siddet længst i bestyrelsen, på valg.

Fratrædende medlemmer kan genvælges. Bestyrelsen er ulønnet, men er berettiget til at antage fornøden lønnet medhjælp.

Bestyrelsen fordeler i øvrigt opgaverne mellem medlemmerne og fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen kan blandt Foreningens medlemmer udpege en kommitteret til varetagelse af specielle opgaver. En kommitterets hverv er ulønnet.

§4

Regnskabsåret regnes fra 1. juli til næstfølgende års 30. juni.

Bestyrelsens regnskab revideres af de af generalforsamlingen valgte 2 revisor.

§5

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden kalenderårets udløb med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning.

3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.

4. Fastsættelse af kontingent.

5. Forslag fra bestyrelse, vedtægtsændringer og indkomne forslag i øvrigt.

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen. Desuden vælges indtil 2 suppleanter som 1. og 2. efter stemmetal.

7. Valg af 2 revisor.

8. Eventuelt.

Valgene foretages ved almindelig stemmeflertal af de fremmødte medlemmer. Stemmeretten er betinget af mindst eet års kontingent.

Hvert medlemskab giver een stemme uanset, at det omfatter en husstand, et firma eller en institution, jf. § 2. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Disse skal lægges på foreningens hjemmeside senest 6 dage før generalforsamlingen.

Indkaldelse til generalforsamling sker med 21 dages varsel via e-post subsidiært pr. brev.

§6

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, når den finder anledning hertil, eller skal indkaldes efter krav fra mindst 50 medlemmer.

Ændringer i foreningens vedtægter kan vedtages på enhver generalforsamling, når forslag derom er meddelt i mødeindkaldelsen, og når mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer derfor.

Forslag til foreningens opløsning kan dog kun vedtages på en generalforsamling, til hvilken indkaldelsen alene indeholder dette punkt, såfremt mindst halvdelen af foreningens medlemmer møder frem, og af disse mindst 2/3 stemmer derfor.

Såfremt halvdelen af medlemmerne ikke er mødt frem, skal bestyrelsen snarest indkalde til en ny generalforsamling, som skal finde sted senest 2 måneder herefter med alene punktet om opløsning af foreningen på dagsordenen, og dette kan da, uanset de mødendes antal, ske med 2/3 majoritet.

§7

I tilfælde af foreningens opløsning, skal dens midler tilfalde en forening eller fond med formål svarende til eller beslægtet med nærværende forenings formål, jf. § 1, efter generalforsamlingens beslutning.

DiplomeringerRediger

Foreningen diplomerer hvert år en eller flere bygninger, initiativer, ildsjæle eller byrum, som virker til hovedstadens udvikling og forskønnelse.

1923Rediger

1963Rediger

1969Rediger

2000Rediger

2001Rediger

2007Rediger

InitiativpriserRediger

ÆresnålRediger

2008Rediger

2009Rediger

2010Rediger

  • Tietgens Ærgrelse (Tony Fretton og Realdania)

2011Rediger

2012Rediger

2013Rediger

2014Rediger

2015Rediger

2016Rediger

2017Rediger

Formænd gennem tidenRediger

Andre kendte bestyrelsesmedlemmerRediger

Denne liste er ufuldstændig; hjælp gerne med at udfylde den.

Se ogsåRediger

Eksterne henvisningerRediger

 Spire
Denne artikel om en dansk forening eller organisation er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den.
 

Koordinater: 55°41′17″N 12°35′18″Ø / 55.68804°N 12.58844°Ø / 55.68804; 12.58844