Güldencrone

Güldencrone (alternativt Guldencrone, Gyldenkrone) er en dansk adelsslægt, der nedstammer fra Vilhelm Marselis (1645-1683), der i 1673 blev optaget i friherrestanden med navnet Güldencrone. Navnet skulle efter sigende være sammensat efter den hollandske mønt gulden ('gylden') og den danske mønt krone. Slægtens medlemmer var storgodsejere i omegnen af Århus og indehavere af baroniet Wilhelmsborg.

Adelsvåben for slægten Gyldencrone

Af slægten Marselis, der spillede en så fremtrædende rolle i danske finansforhold i det 17. århundrede, fik Vilhelm Marselis (1645-1683) til Skumstrup 1673 sin besiddelse ophøjet til friherreskabet Vilhelmsborg og fik selv tillagt navn og titel som baron Güldencrone.

Hans søn, stiftamtmand, gehejmeråd, baron Christian Güldencrone (1676-1746) var fader til stiftamtmand, lensbaron Vilhelm Güldencrone (1701-1747), schoutbynacht, baron Jens Güldencrone (1712-1770) og konferensråd, amtmand, lensbaron Matthias Güldencrone (1703-1753), hvis søn var gesandt, lensbaron Christian Frederik Güldencrone (1741-1788).

Han var fader til stiftamtmand, gehejmekonferensråd, lensbaron Frederik Julius Christian Güldencrone (1765-1824) og til major, baron Vilhelm Güldencrone (1768-1806), af hvis sønner skal nævnes kammerherre, lensbaron Ove Christian Ludvig Emerentius Güldencrone (1795-1863) og amtsforvalter, kammerherre, baron Christian Frederik Güldencrone (1803-1875). Sidstnævnte var fader til oberst, baron Christian Güldencrone (1837-1902) og til baron Ove Güldencrone (1840-1880), der var adjudant hos kong Georg af Grækenland og 1877 organiserede det græske torpedovæsen, hvis første chef han var.

KilderRediger