Hjælp:Redigeringsopsummering

(Omdirigeret fra Hjælp:Beskrivelse)
Denne side i en nøddeskal
Sørg altid for at sammenfatte en redigering i indtastningsfeltet over "Gem side"-knappen.
Indtastningsfeltet til opsummering af en redigering befinder sig imellem redigeringsboksen og "Gem side"-knappen. Illustrationen viser et eksempel på resuméet, som til tider for redigeringsbeskrivelse, beskrivelse eller redigeringskommentar. Hos bidragsydere med en brugerkonto optræder nogle ekstra valgmuligheder over "Gem side"-knappen.

En redigeringsopsummering er en kort forklaring af formålet med en redigering til en Wikipedia-side. Når man redigerer en side på Wikipedia optræder der et lille indtastningsfelt, mærket "Opsummér redigering", der er lokaliseret henholdsvis under den store tekstboks til redigering af en side og over "Gem side"-knappen. Redigeringsopsummeringer vises i oversigter over ændringer på sider såsom seneste ændringer, versionshistorikker, overvågningslister og ved versionssammenligninger. Opsummeringen kaldes undertiden for redigeringsbeskrivelse, beskrivelse eller redigeringskommentar.

Det er en god praksis altid at vedlægge et resumé for hver redigering, der foretages, ved at udfylde indtastningsfeltet beregnet til formålet eller, i tilfælde af redigering af afsnit, tilføje en kortfattet beskrivelse af baggrunden for ændringen udover den automatiserede generelle opsummering. En god retvisende opsummering af hvilke dele af en artikel eller side, der er blevet ændret og intentionen bag hver en ændring anses som værende en hjælp for andre deltagere i projektet. Det forenkler gennemgang og man sparer unødvendige tidskrævende diskussioner om rationaliteten bag ændringerne. Det er særdeles vigtigt at vedlægge en forklaring ved fjernelse eller tilbagerulning af redigeringer/handlinger, foretaget af en anden bruger, til en tidligere udgave af en side, hvis man bevidst sletter et (større) stykke tekst eller erstatter noget berettiget indhold på en side, hvor udenforstående bidragsydere sandsynligvis vil kunne stille spørgsmålstegn ved motiverne bag sådanne redigeringer.

Efter nogle redigeringer følger efter redigeringsopsummeringen en parentes med teksten "Tag:" efterfulgt af noget tekst. Dette er et resultat af at redigeringen passer med et misbrugsfilter, der er indstillet til at give en sådan markering.

Formålet med resuméet redigér

Foretages både større eller mindre redigeringer i artikler og Wikipedia sider under andre navnerum, bør de enkelte ændringer altid ledsages af en redigeringsopsummering, der i korte og præcise vendinger informerer iagttagere og andre wikipedianere om hvad og hvorfor der er blevet lavet en rettelse på den aktuelle side på det pågældende tidspunkt. Såfremt rationaliteten bag redigeringen ikke kan sammenfattes indenfor indtastningsfeltets begrænsninger, bør ændringen følges op af en præcisering på den tilknyttede diskussionsside – eventuelt ved at inkludere et problematisk tekststykke i diskussionen og henvise til selve diskussionsafsnittet i opsummeringen. En retvisende opsummering af baggrunden for en redigering til en artikel eller side er en betydelig tidsbesparende håndsrækning overfor ens medskribenter (heriblandt patruljanter og brugere med en interesse i emnet), der får nogle bedre forudsætninger for hurtigere at vurdere om hvorvidt en bestemt redigering blev lavet i god tro, som følge af en godsindet misforståelse eller i ond tro – og dernæst reagere i overensstemmelse hermed.

Korrekt brug af redigeringsopsummeringer er kritisk i håndteringen af tvister omkring indholdet på en side (se Wikipedia:Redigeringskrige), da redigeringsbeskrivelserne kan give et billede over alle de relaterede ændringer i deres helhed. Undgå at benytte redigeringsopsummeringer til diskussioner eller forhandlinger over indholdet eller til at udtrykke meninger om andre involverede brugere. Dette skaber en atmosfære, hvor den eneste måde at fortsætte diskussionen, er at fjerne redigeringer fra andre bidragsydere. I stedet skal der startes et afsnit på diskussionssiden, hvor relaterede kommentarer kan samles og debateringen kan foregå i en ordentlig tone (se Wikipedia:Wikikette) – alle sider har deres egen diskussionsside netop til dette formål. Et spørgsmål skrevet i indtastningsfeltet er sværere at besvare end et spørgsmål, som skrives på diskussionssiden. Dette holder diskussioner og debatter væk fra selve artiklen. Et eksempel på dette kunne være: "Fjerner ændringer af Bruger:Eksempel, se diskussion#afsnit for begrundelse".

Ved kontroversielle emner bør redigeringer suppleres med en eller flere kildeangivelser, der dokumenterer eller på anden vis danner basis for en ændring af afgørende betydning for et afsnit og/eller artiklens helhed. Henvisningen til en reference skal inkluderes i selve artiklen (og diskussionsafsnittet) og ikke blot optræde i sidens versionshistorik – artiklens aktuelle udgave er det første hovedparten af alle læsere møder og tager stilling til, mens en gennemgang af sideredigeringerne er en sekundær handling. En god redigeringsopsummering gør det mindre kompliceret for alle parter at finde frem til en bestemt version af siden via versionshistorikken og giver samtidig overordnet set et forbedret overblik over hele indholdets udvikling på en side. Vedlæg altid et resumé af en redigering, selv en kort (eller mindre god) opsummering af en redigering er bedre end ingen opsummering.

Suppleres en artikel med en uanselig mængde tekst, der ikke fortjener yderligere forklaring, kan man passende kopiere hele sin tilføjelse direkte over i redigeringsopsummeringen (giver flest mulige oplysninger om tilføjelsen med et minimum af indsats), mens man kan nøjes med at forklare rettelsen af en simpel stave- eller slåfejl ved at benytte en eller flere forkortelser i ens resumé – eksempelvis "typo" eller "stavret". Omvendt kan det tiltrække ekstra opmærksomhed fra andre brugere med ekspertise indenfor området, såfremt man noterer, at der er sket en større omskrivning eller tilføjelse til en side, eksempelvis med en beskrivelse som "to nye afsnit om den aktuelle situation". Ruller man en eller flere redigeringer, fortaget af en anden bruger, tilbage til en tidligere udgave af siden, fjerner man et (større) stykke tekst fra en artikel eller fortages en sidetømning, forventes man at forklare det hensigtsmæssige med redigeringen – enten i resuméet eller på diskussionssiden.

Det er normal praksis at tilbagerulle en ændring, der ikke blev fulgt op af en uddybende og tilfredsstillende forklaring for fjernelse af et stykke tekst, når man som udefrastående kan stille spørgsmålstegn ved motiverne bag en bestemt redigering. Ved redigeringer af undersider under ens eget brugerrum er det bredt accepteret, at en redigeringsopsummering ikke er påkrævet. Der ligger dog en forventning om at redigeringer af andre brugeres undersider (til brugerprofilen) ledsages af en begrundelse for redigeringen. Testredigeringer bør så vidt muligt henlægges til ens eget brugernavnerum, Wikipedia:Sandkassen eller Skabelon:Sandkassen, i alle andre navnerum bør det tydeligt fremgå af redigeringsopsummeringen, at der er tale om en velmenende test, som følges op af en gendannelse indenfor en kort periode – for ikke at blive opfattet som ukonstruktive bidrag. Husk at antage en redigeringen blev foretaget i god tro i mangel af bevis for det modsatte – enkelte malplaceret redigeringer bør ikke tolkes som et endegyldigt bevis.

Man kan gøre andre bidragsydere opmærksom på eventuelle gentagne tilfælde af manglende sammendrag af redigeringer ved at tilføje skabelonen {{Husk beskrivelse}} på brugerens diskussionsside. Skabelonen er en direkte og upersonlig besked indkapslet i en standardiseret meddelelsesboks, der henviser til denne specifikke hjælpeside. Det kan sommetider være passende at vedlægge et mere detaljeret eksempel eller uddybende forslag på en redigeringsopsummering til en tidligere ændring fra den pågældende (IP-)bruger.

Hvordan man opsummerer redigér

 • Opsummér. Opsummér ændringen, selv hvis resuméet ender med at blive meget kort. Det er bedre at lave et kort resumé end helt at undlade at lave en resumé til en redigering.
 • Forklar. Begrund ændringen, hvis der eksisterer en rimelig chance for at baggrunden for ændringen kan virke det mindste uklar for udenforstående brugere og læsere.
 • Forkortelser. Erfarne brugere vil ofte benytte forkortelser for at spare tid eller standard forkortelser for Wikipedia politikker og relaterede sider, f.eks. "NPOV" som reference til Wikipedia:Skriv Wikipedia fra et neutralt synspunkt. Forkortelser bør anvendes med forsigtighed. Til trods for at forkortelser sparer en bruger tid, kan de derimod koste andre brugere og læserne meget mere tid til at regne ud, hvad der menes med forkortelsen, samtidig med at de kan være forvirrende for uerfarne brugere. Forkortelser anvendes dog generelt i forbindelse med mindre redigeringer såsom formaterings- og/eller grammatikændringer. Se endvidere afsnittet "forkortelser blandt erfarne brugere" for en liste over de almindeligt anvendte forkortelser i redigeringsopsummeringer.
 • Harmoni mellem tekst og resumé. Sørg for at vigtig information ikke udelukkende optræder i redigeringsopsummeringer. Dette er især gældende for diskussionssider. Læsere, som kun ser sidens tekst, kan overse vigtige oplysninger og derved reagere uhensigtmæssigt i en situation uden nødvendigvis selv at have taget fejl. Prøv at undgå misforståelser. Hvis en redigering kræver yderligere forklaring end der er plads til i indtastningsfeltet, benyt i stedet diskussionssiden med en henvisning i redigeringsopsummeringen, såsom "se diskussion".
 • Undgå vildledende resuméer. At nævne en ændring, men ikke en anden ændring, der foretages på samme tidspunkt, kan blive set som værende vildledende af nogen, som tillægger den anden ændring højere betydning. Man bør sigte mod at beskrive de vigtigste ændringer først og dermed tilføje korte kommentarer (eventuelt ved brug af forkortelser), der dækker de sekundære ændringer. Resumeér bestående af "diverse", "småret", "tilret", "fix" eller "rettelser" er per definition intetsigende og ikke en retvisende forklaring for ændringer til en side.
 • Oversættelser. Foretages en direkte oversættelse af samme artikel på andre sprog i andre Wikipedia-udgaver kan det være fordelagtigt for bidragsydere at referere til Wikimedia-projektet med den oprindelige side samt versionsnummeret (variablen "oldid" fra funktionaliteten "permanent link" i venstre menu) for den bestemte udgave af siden. Andre brugere er hurtigere i stand til at foretage eventuelle rettelser til ordrette oversættelser med sætninger og/eller afsnit, som bærer præg af at være maskinoversat eller hvor betydningen af den oprindelige sætning eller et ord er gået tabt. En henvisning til den oprindelige side stiller en bedre, såfremt en kildehenvisning efterspørges eller en oprindelig reference betvivles.

Opsummeringens begrænsninger redigér

 • Begrænset til 1000 tegn. Indtastningsfeltet til det korte sammendrag kan udelukkende indeholde én enkel linje bestående af 1000 tegn (tegnsættet for ASCII) eller mindre (for tegnsættet UTF-8 vil ethvert ikke-ASCII tegn optage mere plads samlet i teksten). Forsøger man at indtaste flere tegn, vil kun de første 1000 tegn blive vist – resten af indtastningen vil blive kasseret uden skelnen til relevans og betydning. Forhindrer denne begrænsning til et passende sammendrag af en bestemt redigering, bør man henvise til diskussionssiden, hvor der er mulighed for komme med en mere uddybende forklaring.
 • Redigeringsopsummering er fastlåst. Et resumé kan ikke ændres, når redigeringen først er gemt (specielle brugerrettigheder er påkrævet). Laves en stor fejl i et resumé, kan man rette op på fejlen ved at lave en såkaldt "dummy-redigering" (en redigering uden ændringer; såsom at tilføje et ekstra mellemrum) og dernæst tilføje yderligere oplysninger i dette resumé. Vær omhyggelig med ikke at inkludere personangreb og irrelevante kommentarer, som man vil fortryde senere – særligt når man er i en ophidset debat om indholdet med en anden bruger. At skrive hånlige bemærkninger i redigeringsbeskrivelsen er ikke en helt usædvanlig måde at lave personangreb på, og eftersom brugernavnet på den som angribes skrives enten direkte eller indirekte, vil mange brugere instinktivt reagere negativt på at se sit navn i redigeringsresuméet. Man skal helt undlade at kommentere andre brugere i resuméet. I særlige alvorlige tilfælde kan skadeligt indhold være blokeringsgrund og medføre at en gruppe redigeringer vil blive fjernet helt fra versionshistorikken.
  Eftersom en redigeringsopsummering forbliver den samme på ubestemt tid, når først siden er blevet gemt, kan en flytning af indholdet, der er målet for henvisningen, vise sig at være problematisk. Dette sker ofte, og flytninger til et arkiv kan ofte forventes. Eksempelvis kan den henviste side (eller afsnit) blive flyttet og en anden side (eller afsnit) med et andet indhold kan tage dets plads, hvorved linket ikke længere peger det korrekte sted. Ved forgribelse af disse problemer kan man lave en henvisning til en side, der præcist og utvetydigt beskriver de ønskede mål – eventuelt ved at oprette en omdirigering, som kan ændres efter behov. En anden metode ville være at oprette et nyt afsnit på diskussionssiden og henvise til denne i resuméet, hvilket giver større fleksibilitet med hensyn til rettelse af henvisninger.
 
"Forhåndsvisning" af redigeringsopsummeringen optræder på en ny linje imellem indtastningsfeltet til opsummeringen og "Gem side"-knappen, og giver mulighed for at danne et billede af det aktuelle resumé, inden ændringerne til siden gemmes.
 • Forhåndsvisning af opsummering af redigering. Ved at benytte sig af forhåndsvisning optræder der en ny linje lige under indtastningsfeltet med ens aktuelle redigeringsopsummering. Forhåndsvisningen giver brugeren mulighed for at danne sig et billede af, hvordan indholdet i indtastningsfeltet vil tage sig ud inden man gemmer redigeringen, hvilket kan benyttes til kontrol af interne og/eller eksterne henvisninger/links/referencer (herunder ved brug af eksistenskontol-funktionen, der renderer røde eller blå hyperlinks), wikificeringen og anden formatering. Et langt resumé, som ikke kan vises i dets fulde længde i indtastningsfeltet uden at scrolle, vil derimod blive fremvist til fulde i forhåndsvisningen.
 • Ingen indeksering af søgemaskiner. Wikimedias søgefunktion kan ikke benyttes til at søge efter bestemt indhold i redigeringsopsummeringer. Opsummeringsteksten for en redigering indekseres normalt ikke af Googles søgemaskinerobot Googlebot og mange andre fremtrædende eksterne søgemaskiner. På Wikipedia eksisterer der per april 2010 ikke et (eksternt) værktøj til at gennemsøge teksten, der optræder i redigeringsopsummeringer for en bestemte side.
 • Wikilinks fortolkes altid, mens anden wikificering ignoreres. Teksten i redigeringsopsummeringer vil få renderet alle interne henvisninger (sideopslag med dobbelte klammer), inklusiv links med en anden tekstbeskrivelse end selve sideopslaget, der henvises til (det ønskede sideopslag samt en beskrivelse, såsom [[henvisning til sideopslag|tekstbeskrivelse]]) og interwikilinks til andre sprog i andre Wikipedia-udgaver, til trods for anvendelsen af wiki-taggene <nowiki></code> og <code></nowiki>. Således vil eksempelvis "[[Wikipedia]]" ikke blive vist, men derimod blive renderet som "<nowiki>a</nowiki>". Andre wikificeringer såsom variabler, skabeloner, parser-funktioner (se Help:Extension:ParserFunctions på www.mediawiki.org)) og HTML-tags vil ikke blive fortolket. Redigeringsopsummeringerne præsenteres som standard i kursiv skrift.
 • URL'er. Henvisninger til (eksterne) ressourcer på internettet, hvor den fulde URL-adresse (såsom http://www.wikimedia.dk/) benyttes enten med eller uden wikificering, vil som udgangspunkt ikke blive fortolket af det bagvedliggende MediaWiki-programmel og dermed blive renderet som et hyperlink som normalt i redigeringsboksen. Adressen kan dog, afhængig af operativsystem og browservalg og dertilhørende plug-ins, optræde i et andet format, der giver henvisningen i redigeringsopsummeringen flere interaktive muligheder.

Steder hvor resuméet optræder redigér

Redigeringsopsummeringerne gengives med sort kursiv skrift de nedenstående steder:

Permanente:

 • Versionshistorik – liste over ændringer til en specifik side; ligeledes vises størrelsen af wikiteksten i bytes for ændringer fortaget fra og med den 19. april 2007.
 • Brugerbidrag – liste over bidrag lavet af en bestemt bruger.

Midlertidige (se mw:Manual:$wgRCMaxAge):

 • Overvågningsliste – oversigt over seneste ændringer til overvågede sider (kun registrerede brugere, en udvidet oversigt er mulig); ændringen af wikitekstens størrelse i bytes vises.
 • Forskel mellem versioner – viser forskellen mellem to versioner af en bestemt side.
 • Seneste ændringer – oversigt over alle de seneste ændringer (en udvidet oversigt er mulig); viser også ændringen af wikitekstens størrelse i bytes.
 • Relaterede ændringer – liste over de seneste ændringer til sider indeholdende henvisninger til en udvalgt side; viser også ændringen af wikitekstens størrelse i bytes.
 • Oversigt over nye sider – oversigten viser de seneste oprettede sider; viser også den nuværende størrelse af wikitekstens størrelse i bytes.
 • Alle offentlige logger – lister over alle tilgængelige logger herunder redigeringsopsummeringer/begrundelse for sletninger og gendannelser (kun administratorer).
 • E-mail-meddelelser for overvågede sider (fra og med MediaWiki version 1.5) – redigeringsopsummering i tilsendte e-mail(s) med (mindre) ændringer foretaget til sider i overvågningslisten (kun for registrerede brugere), hvis værdien mw:Manual:$wgEnotifWatchlist er sat til i ens brugerindstillinger.

Indstillinger for registrerede brugere redigér

Registrerede brugere på Wikipedia kan tilrette deres indstillinger, når man er logget på ens brugerprofil, i forbindelse med redigeringer. Under fanebladet "Redigering" i afsnittet "Avancerede indstillinger" i brugerprofilens indstillinger (kaldet "Mine indstillinger") har man muligheden for at blive underrettet med en skriftlig advarsel første gang indtastningsfeltet efterlades blankt (indsæt flueben ud for "Underret mig hvis jeg ikke har beskrevet min ændring"). Det kan sommetider være en tidsmæssig besparelse (ved rettelse af sproglige fejl i mange sider samtidig), at man som udgangspunkt vælger at markere alle ens ændringer som mindre (indsæt flueben ud for "Markér som standard alle redigering som mindre"). Er man derimod opsat på at efterlade indtastningsfeltet tomt, skal man blot bekræfte den midlertidige advarsel eller indtaste et mellemrum med det samme for at forhindre beskedens optræden.

Ydermere kan bidragsydere med en brugerkonto præcisere, at hvor omfattende og af hvilken betydning en redigering er set i forhold til sidens indhold, struktur og størrelse (eksempelvis ved rettelse af henholdsvis stavefejl eller sprogfejl) ved at markere ændringen som mindre (indsæt flueben ud for "Dette er en mindre ændring" placeret under indtastningsfeltet og over "Gem"-knappen). Bidragsydere, som ikke er logget på eller har registreret en brugerkonto, vil ikke blive mødt af denne funktionalitet.

Forkortelser blandt erfarne brugere redigér

Følgende stikord og forkortelser anvendes hyppigt i beskrivelserne af ændringer:

Forkortelse Betydning
typo, slåfejl, stavning, RO En typografisk fejl (slåfejl) eller en stavefejl blev rettet. RO henviser til Retskrivningsordbogen udgivet af Dansk Sprognævn. Uddybning skal ske i dette format: klokkeslet -> klokkeslæt.
ab, abc, sorteret, defsort Der er blevet foretaget en alfabetisering af nogle ord/navne/tal i en (punkt)liste eller en anden opremsning, sommetider grundet kategorisering i forhold til andre artikler.
sprog, sprogret En eller flere sproglige fejl blev rettet, deriblandt eventuelt også stave- og slåfejl. Eventuelt ved brug af MediaWiki-editoren AutoWikiBrowser med udgangspunkt i fejlrettelseslisten.
wiki, wl, formatering, fm, SM Der blev indsat wiki-formateringskommandoer (bl.a. fed skrift, kursiv skrift, interne henvisninger, listeopsætning, overskrifter/afsnit) jævnfør stilmanualen.
links, ref, refs, kilde, kilder Interne henvisninger og/eller eksterne links blev tilføjet, hvilket kan involvere referencer til kildemateriale. Alt indhold i artikler skal kunne verificeres (se Wikipedia:Kildeangivelser).
linkret, redirfix, wl, flertydig wl Interne henvisninger og/eller eksterne links blev korrigeret. Sommetider grundet en henvisning til en artikel med en flertydig titel.
m Over "Gem side"-knappen kan man markere en ændring som værende lille. Markeringen vises under versionshistorikken og kan benyttes til filtrering i oversigten over seneste ændringer.
+kat, -kat, katfix, ret kat Siden tildeltes eller fik fjernet en eller flere kategorier. Scriptet HotCat, der aktiveres under Gadgets i Speciel:Indstillinger (brugerkonto påkrævet), generer en automatisk opsummering.
interwiki, iw, -iw, enwiki Siden fik tilføjet eller fjernet en eller flere henvisninger til samme artikel/side på et andet sprog i en anden Wikipedia-udgave (se Hjælp:Henvisninger til andre sprog).
{{skabelon}}-fest, stub En eller flere skabeloner blev tilføjet artiklen, herunder {{stub}} (en stub oplyser, at artiklen er meget kort).
pseudosigns, sign, usigneret Skabelonen {{usigneret}} indsattes for at gøre den ikke-signerende bruger opmærksom på at signere et diskussionsindlæg. Eller fjerne fejlagtigt anbragte signaturer i artikler.
npov, -pov, neutral Sidens indhold, eksempler eller formuleringer er gjort mere neutralt ved at benytte en objektiv indgangsvinkel eller ved tilføjelse af en alternativ synsvinkel til en ensidig beskrivelse.
copyvio, -ophavsret Overtrædelse af ophavsretsloven medvirkede til at et afsnit og/eller en illustration enten blev fjernet eller bemærket – eventuelt ved at benytte skabelonen {{copyvio}}.
jævnfør x, se diskussion Der henvises til en mere uddybende forklaring af redigeringen på sidens diskussionsside (fortrinvis med præcisering af afsnittets titel) og/eller en autoritativ ekstern kilde ("x").
Robot: x, Bot Visse brugerkonti med bot-flag indkluderer en kort kommentar foran redigeringsopsummeringen, der identificerer en (delvis) automatiseret redigeringsproces.

Automatiske opsummeringer redigér

Under visse omstændigheder, vil en automatisk opsummering (en generaliseret systembesked i MediaWiki-navnerummet) af en handling blive genereret, når indtastningsboksen til redigeringsopsummeringen efterlades blank før siden gemmes. Ved en række andre handlinger vil brugeren blive givet muligheden for at tilføje en begrundelse samt ændre den viste automatiske sammenfatning før redigeringen indsendes – eksempelvis ved redigering af et afsnit eller gendannelse af en redigering. I tilfælde af at en detaljeret begrundelse er nødvendig, kan man slette den automatiserede beskrivelse for at holde hele opsummeringen under begrænsningen på 1000 tegn for indtastningsfeltet.

Automatisk meddelelse MediaWiki-systembesked Handling foretaget af bruger
Omdirigering til [[$1]] MediaWiki:Autoredircomment Oprettelse eller erstatning af en side med en omdirigering (variablen $1 erstattes med sideopslaget, der er målet for omdirigeringen).
Tømmer siden for indhold MediaWiki:Autosumm-blank Fjernelse af alt redigerbart indhold fra siden.
Erstatter siden med '$1' MediaWiki:Autosumm-replace Fjernelse af størstedelen af teksten fra en side eller en omfattende redigering af en side af mindre størrelse (variablen $1 erstattes med sidens tekst).
Ny side: $1 MediaWiki:Autosumm-new Oprettelse af en ny side (variablen $1 erstattes som start af de første godt 160 tegn af sidens indhold og afsluttes automatisk med "..." i slutningen). Indtastning af en opsummering er ikke vigtigt, når der oprettes en ny side fra bunden, eftersom MediaWiki-softwaren automatisk indsætter wiki-tekst helt op til maksimumkapaciteten for indtastningsfeltet til redigeringsopsummeringen.
flyttede [[$1]] til [[$2]] MediaWiki:1movedto2 Flytning af en side (variablen $1) til et nyt sideopslag (variablen $2). I flytningsformularen kan angives en begrundelse, som optræder efter teksten. Funktionen er kun tilgængelig for registrerede brugere.
flyttede [[$1]] til [[$2]] over en omdirigering MediaWiki:1movedto2_redir Flytning af en side (variablen $1) til et eksisterende sideopslag (variablen $2), som indeholdt en omdirigering til den fraflyttede side eller en anden side. Funktionen er kun tilgængelig for registrerede brugere.
Gendannelse til seneste version ved [[Bruger:$1|$1]], fjerner ændringer fra [[Bruger:$2|$2]] ([[Brugerdiskussion:$2|diskussion]] | [[Speciel:Bidrag/$2|bidrag]]) MediaWiki:Revertpage Fjernelse af redigering(erne) indtil versionen for den sidste bidragsyder (variablen $2). Funktionen er kun tilgængelig for patruljanter og administratorer.
Fjerner version $1 af [[Speciel:Bidrag/$2|$2]] ([[Brugerdiskussion:$2|diskussion]]) MediaWiki:Undo-summary Tilbageførsel til en tidligere udgave (variablen $1) af siden uden ændringer fortaget af sidste bidragsyder (variablen $2). En begrundelse kan tilføjes.
Nyt afsnit: /* $1 */ MediaWiki:Newsectionsummary Oprettelse af et nyt afsnit på en diskussionsside eller enhver anden side indeholdende det reserverede ord __NEWSECTIONLINK__ (se Help:Magic_words#Formatting) ved brug af knappen placeret i toppen af siden "nyt afsnit" (variablen $1 erstattes med afsnittets overskrift).
/* $1 */ Redigering af et eksisterende afsnit på siden (variablen $1 erstattes af afsnittets overskrift og indkapsles med /* og */ mærkerne). Detajler om redigeringen kan tilføjes efter /* og */ mærkerne med afsnittets overskrift. I en redigeringsopsummering vil afsnittets navn blive indsat i starten og optræde i grå farve med et lille link (højrerettet pil) til afsnittet på siden (vha. CSS-klassen "autocomment"), eksempelvis Formålet med resuméet, som vil føre brugeren ned til selve afsnittet. Ændres afsnittets eksakte navngivning vil linket ikke længere virke efter hensigten, men blot bringe brugeren til toppen af siden, da links ikke ændres med tilbagevirkende kraft. Hvis man opretter en ny sektion før eller efter en eksisterende sektion ved et klikke på et afsnits "redigér"-link, bør teksten imellem /* og */ mærkerne ændres eller slettes for at undgå forvirring.

Med undtagelse af den automatiske opsummering ved oprettelsen af en omdirigering, som normalt siger alt hvad der skal siges, findes der ikke en erstatning for en ordentlig redigeringsbeskrivelse – der bør altid vedlægges et meningsfuldt resumé, selv i det ovennævnte tilfælde. De er dog nyttige til at give nogle rammer for ændringer foretaget af uerfarne brugere, der ikke er bevidste om betydningen af redigeringsbeskrivelser, og for at fange reelle ukonstruktive ændringer.

Når en (ny) (IP-)bruger fjerner hele eller dele af artikel (eksempelvis en biografi for en levende person) uden yderligere forklaring, er det vigtigt at huske, at det kan være et forsøg på at fjerne problematisk materiale om et emne, der er meget tæt på brugeren. Hvis dette lader til at være tilfældet, bør en sådan redigering ikke behandles som hærværk. I stedet bør den pågældende hilses velkommen og opfordres til at forklare hans/hendes bekymringer med artiklen.

Resumé af filændringer redigér

Lægges en ny mediefil op på Wikipedia eller Wikimedia Commons (se også Hjælp:Commons), tilknyttes der samtidig en filside, hvor det er muligt at vedlægge et resumé, der klart og detaljeret beskriver mediefilens indhold (et billede, en illustration eller en video). Eventuelle efterfølgende filændringer, hvilket betyder at den eksisterende mediefil overskrives med en udgave af nyere dato, bør følges op af en nærmere forklaring af filændringerne ved at udfylde indtastningsboksen for "Filændringer". Formålet med filsiden er at levere informationer om mediefilen (metadata), såsom hvem der lagde filen op, hvor filen benyttes, en beskrivelse af filens indhold og kontekst, kategorisering, licens og copyright information samt alle eventuelle ændringer foretaget (og deres resumé) til filen og filsidens indhold (se versionshistorik). Størrelsen på en filoplægningsopsummering er en enkel linje bestående af 250 tegn (i tegnsættet ASCII), men der kan være en frafald af de sidste tegn i loggen, som kan indeholde 255 tegn, hvilket inkluderer teksten "uploaded "filnavn"". Bemærk, at der på Wikipedia ikke er en mulighed for benytte forhåndsvisning til kontrol af opsætning på filsiden (per april 2010), men det er muligt blot at foretage ændringer til filsiden efter oplægningen.