Minkkommissionen

Ambox currentevent.svgDenne artikel beskriver en aktuel begivenhed
Informationerne kan blive ændret hurtigt, som begivenheden skrider frem.

Minkkommissionen (formelt Granskningskommissionen om sagen om aflivning af mink) var den af Folketinget den 23. april 2021 nedsatte granskningskommission til at undersøge minksagen.[1][2]

Granskningskommissioner er en ny undersøgelsesform med parlamentarisk forankring. Granskningskommissionens medlemmer bestod af landsdommer Michael Kistrup (formand), professor Helle Krunke fra Københavns Universitet og advokat Ole Spiermann fra advokatfirmaet Bruun & Hjejle. Efter indstilling fra kommissionens formand blev advokat Jakob Lund Poulsen udpeget som udspørger i maj 2021.[3] Minkkommissionen aflagde beretning til Folketingets Granskningsudvalg 30. juni 2022.[4][5]

BaggrundRediger

I efteråret 2020 rapporterede Statens Serum Institut om et tidsmæssigt sammenfald mellem lokal forekomst af smitte blandt mink og mennesker i Nordjylland, og beskrev i den forbindelse en række virusvarianter, heriblandt en virusvariant SSI kaldte cluster 5.[6] Den 3. november 2020 leverede instituttet en risikovurdering, hvori et foreløbigt forsøg med cluster 5-virusvarianten beskrevet på 1½ side,[7] var lagt til grund for en vurdering af effekten af fremtidige covid-19-vacciner, og hvori instituttet som konklusion vurderer, at[8]

  En fortsat minkavl under en igangværende COVID-19 epidemi indebærer en betydelig risiko for folkesundheden, herunder for mulighederne for at forebygge COVID-19 med vacciner.  

Om aftenen den 3. november 2020 blev der afholdt møde i regeringens koordinationsudvalg. På mødet deltog bl.a. ministrene og departementscheferne for Statsministeriet, Finansministeriet, Udenrigsministeriet, Skatteministeriet, Sundheds- og Ældreministeriet og Miljø- og Fødevareministeriet, fra Justitsministeriet deltog kun departementschefen da justitsministeren var syg.[9][10] På mødet blev det besluttet, at alle mink i Danmark skulle aflives. "Beslutningen følger ikke de to indstillinger i materialet, men følger målet i en Operationsplan (BN 284). Operationsplanen var bilag til coveret."[11] "I aktdetaljerne er planen benævnt "Nødplan"."[12]

Den 4. november 2020 holdt statsminister Mette Frederiksen pressemøde.[13] På pressemødet udtalte statsministeren, at "Den muterede virus – via mink – kan indebære den risiko, at den kommende vaccine ikke kommer til at virke, som den skal." med henvisning til det foreløbige forsøg med cluster 5-virusvarianten.[13] Statsministeren udmeldte, at alle mink skulle aflives samt at "så iværksættes der nu en nødplan for aflivning, som håndteres i regi af Den nationale operative stab under politiets kommando og med bistand fra Forsvaret, fra Beredskabsstyrelsen og fra Hjemmeværnet."[13]

Den 6. november udstedtes ordren om, at alle mink skulle aflives, til minkavlerne i skriftlig form.[14][15] At der bl.a. manglede lovhjemmel til at kunne kræve mink uden for smittezonerne aflivet, blev offentligt tilkendegivet efter den 7. november 2020.[16][17]

Folketingets udvalg for forretningsorden besluttede den 11. november 2020, at en uvildig undersøgelse af minksagen skulle finde sted.[18] Et politisk flertal enedes den 10. december 2020 om at få etableret en ny undersøgelsesform kaldet en granskningskommission samt at få minksagen undersøgt ved hjælp af en sådan.[19] Den 23. april 2021 nedsatte Folketinget Granskningskommissionen om sagen om aflivning af mink eller Minkkommissionen.[1]

KommissoriumRediger

Granskningskommissionen havde ifølge Kommissorium for en granskningskommission om sagen om aflivning af mink til opgave at:[1]

  undersøge og redegøre for det samlede begivenhedsforløb og for alle relevante myndigheders og ministres handlinger og involvering i beslutningen og udførelsen af beslutningen om, at alle mink i Danmark som led i indsatsen til bekæmpelse af covid-19 straks skulle aflives  

Kommissionen skulle fokusere særligt på de 14 dage op til pressemødet, hvor beslutningen blev meddelt offentligheden samt, hvordan ministrene og andre relevante personer reagerede, da de blev bekendt med, at der var problemer med en manglende lovhjemmel. Endvidere skulle foretages en selvstændig vurdering af om der var lovhjemmel til at træffe beslutningen og om nogen kan drages til ansvar for forløbet. "Granskningskommissionen skal dog ikke foretage retlige vurderinger til belysning af spørgsmålet om ministres ansvar," Kommissionen skal ikke inddrage det sundheds- eller veterinærfaglige grundlag for at træffe beslutningen.[1]

Den 19. november 2021 vedtog Folketingets Granskningsudvalg et tillægskommissorium, hvorefter kommissionen skal undersøge politiets brug af et action card, som de talte ud fra når de ringede til minkavlere med oplysning om, at mink skulle aflives. Det skal undersøges af hvem og hvorfor det blev besluttet, at politiet skulle kontakte minkavlerne uden for smittezonerne og hvem der besluttede at udarbejde actioncardet og hvornår.[20]

Kommissionens undersøgelserRediger

Efter kommissionens indledende arbejde med gennemgang af omkring en million dokumenter[21] påbegyndte kommissionen afhøringer af vidner den 7. oktober 2021.[22] I alt har 74 personer afgivet vidneforklaring, fordelt på 7 ministre, 3 særlige rådgivere, 55 embedsmænd, 7 politifolk og 2 personer tilknyttet minkbranchen.[23] Afhøringerne foregik på Retten på Frederiksberg.

I forbindelse med afhøringen af en række embedsmænd blev der fremlagt en række sms'er, hvor statsministeriets departementschef Barbara Bertelsen har tilkendegivet, at sagen kan "være livsfarlig" for regeringen og opfordrer til, at Fødevareministeriet og Sundhedsministeriet påtager sig ansvaret.[24] I forlængelse heraf udtrykte kommissionen ønske om, at sms'er, der var blevet slettet på blandt andre Bertelsens og statsministerens telefoner, bliver gendannet.[25] Mette Frederiksen havde overfor flere medier nægtet at svare på spørgsmålet om, hvornår og hvordan den automatiske sletning blev besluttet. På et pressemøde den 3. november oplyste hun, at sletningen startede senest i sommeren 2020 efter rådgivning fra Barbara Bertelsen, hvilket denne bekræftede, da hun blev afhørt den 18. november 2021.[26][27] Politiet forsøgte efterfølgende at genskabe de slettede sms'er, men meddelte den 15. november 2021 til regeringen at det ikke var lykkedes.[28] Et resultat Mette Frederiksen besuttede at vente med at offentligøre til den 17. november 2021, dagen efter kommunalvalget.[29][30][31]

Flere embedsmænd tilkendegav ved afhøringerne, at de klart havde advaret om, at der ikke var lovhjemmel til at kunne kræve alle mink aflivet.[24][32][33] Minkkommissionen modtog på ottende afhøringsdag, et notat udarbejdet af fire bisiddere, heriblandt bisidderne for statsministeren og dennes departementschef. I notatet vurderer de fire advokater at der var hjemmel til at kunne kræve mink uden for smittezonerne aflivet, med henvisning til, "at MFVM’s vurdering ikke har et grundlag i lovens forarbejder,"[34][35] I forhold hertil, bemærkes det i et notat udarbejdet af professor Andreas B. Ehlers fra Københavns Universitet, "at en sådan hjemmel ikke kan udlæses af forarbejderne og lovhistorikken til husdyrholdlovens § 30 som anført af bisidderne". Sidstnævnte notat, der er udarbejdet på foranledning af Kopenhagen Fur blev tilsendt Minkkommissionen på afhøringsdag 31.[36]

Den 13. november bevidnede to embedsmænd over for kommissionen," at Fødevareministeriet havde tilkendegivet, at "en total nedslagtning inklusive af alle avlsdyr, vurderes at være fatal for branchen".[37] Angiveligt blev denne vurdering støttet af Justitsministeriet og sendt "opad i systemet".[37] Barbara Bertelsen forklarede ved afhøringen den 18. november, at hun havde fået en sætning slettet i oversigtsmaterialet (det såkaldte cover), fordi "fatalt" ikke er en faglig vurdering.[26][27] Hun forklarede ligeledes, at hun ikke havde set et bilag, der satte tvivl om lovhjemlen, fordi bilaget var fremsendt få minutter før det møde i koordinationsudvalget, hvor beslutningen blev truffet. Selv blev hun først gjort opmærksom på justitsministeriets vurdering 3 dage senere.[27]

Afhøringen af Magnus Heunicke viste, at sundhedsministeren havde taget håndskrevne notater fra mødet i koordinationsudvalget, hvor beslutningen om at alle mink skulle aflives, blev taget. Han forklarede blandt andet, at Johan Legarth havde indledt mødet med at hævde, at Statens Serum Institut havde tilkendegivet, at alle mink skulle aflives af hensyn til folkesundheden.[38] Dette notat blev modsagt af statsministerens stabschef, Martin Justesen, som ikke havde opfattet, at Legarth havde udtalt dette, og han tilføjede, at det ville være meget usædvanligt, hvis en embedsmand indledte et sådant møde med at fremlægge en konklusion.[39]

Statsminister Mette Frederiksen blev afhørt den 9. december. Hun understregede, at der ikke var nogen, som på mødet den 3. november 2020 havde nævnt den manglende lovhjemmel, og at dette var en fejl. Hun ville dog ikke bebrejde nogen, fordi der ifølge hendes opfattelse vil blive begået fejl i krisesituationer.[40]

Tilblivelsen af BN 284, der først i den version der blev udsendt den 7. november 2020 om aftenen arbejdede med tre zoner,[12] var et centralt emne ved flere af afhøringerne. Blandt de fremlagte dokumenter var bl.a. sms-korrespondance om en "Enkel plan:" fra den 2. november 2020[41] og hvordan Justitsministeriets departementschef tænkte at minkplanen skulle se ud.[42]

I Miljø- og Fødevareministeriets redegørelse vedrørende manglende lovhjemmel, er datoen for hvornår den daværende fødevareminister kendte til manglende lovhjemmel angivet til den 7. november 2020.[17] Ved afhøringerne, er en række dokumenter blevet fremlagt, hvor datoen for dette kendskab er angivet til den 5. eller den 6. november 2020[43] og i en fremlagt sms-korrespondance fra perioden mener den daværende minister selv at datoen er den 5. november 2020.[44] I forhold til forløbet omkring redegørelsens udarbejdelse, er en række dokumenter med oplysninger herom blevet mørklagt af regeringen med henvisning til "hensynet til at sikre regeringens interne og politiske beslutningsproces"[45]

Forløbet i Statsministeriet den 7. november 2020 om formiddagen, hvor ministeriet formelt blev varslet om hastelovforslaget hvoraf manglende lovhjemmel fremgik, var et centralt emne i de senere afhøringer.[46] Bl.a. kom det frem at statsministeren bestilte pressemødet den 7. november 2020 kl. 16:00,[47] hvor den daværende fødevareminister en time før start godkendte en orienteringssag om bl.a. manglende lovhjemmel og hvor minkavlerne fik besked om at dette er "noget, der skal gå stærkt. Og vi har derfor sat en målsætning om at aflivning af alle mink i Danmark skal være overstået den 16. november," uden at det blev nævnt, at der manglede lovhjemmel.[48][49]

ReaktionerRediger

Kort efter at beslutningen blev taget, blev der af flere juraprofessorer rejst kritik af, at beslutningen ikke havde den fornødne lovhjemmel, og den blev omtalt som et brud på Grundloven.[50][51][52]

Ligeledes støttede partierne i oppositionen et borgerforslag om, at der skal rejses en rigsretssag mod Mette Frederiksen, selv om kommissionsundersøgelsen endnu ikke var afsluttet.[24]

Sms'er, der indgår i administrativ sagsbehandling, er som påpeget af bl.a. Statsministeriet omfattet af journaliseringspligten.[53] Manglende journalisering af relevante dokumenter er et brud på offentlighedsloven.[25]

BeretningRediger

Minkkommissionen afleverede sin beretning, på 9 bind, til Folketingets Granskningsudvalg den 30. juni 2022 kl. 11[54]. Den samlede beretning, som er offentliggjort på Folketingets hjemmeside, er på 4.759 sider fordelt på 9 bind, udgøres af beretningen (bind 1-5, 2.820 sider), bilag (bind 6, 290 sider) og forklaringsdokumenter (bind 7-9, 1.649 sider)[55].

Beretningen fastslog, at der ikke var hjemmel til at kræve alle mink aflivet, og konkluderede sammenfattende om statsminister Mette Frederiksen;

  Kommissionen finder således, at Mette Frederiksens udmeldinger på pressemødet den 4. november 2020 objektivt set var groft vildledende, men at Mette Frederiksen subjektivt ikke havde viden herom eller hensigt hertil. Kommissionen har herved ikke foretaget en vurdering af, om der foreligger grov uagtsomhed.[56][57]  

Kommissionen udtalte, at Statsministeriet havde handlet "meget kritisabelt i forløbet, som førte til den grove vildledning af minkavlere og offentlighed og den klart ulovlige instruks til myndigheder i forbindelse med pressemødet den 4. november 2020".[58] Samtidigt fandt kommissionen, at Statsministeriet havde taget en "overordnet og styrende rolle i den forcerede proces, som ledte frem til pressemødet den 4. november 2020, og at statsministeren førte an på pressemødet og selv udmeldte regeringens beslutning om aflivning af alle mink, selv om beslutningen ressortmæssigt hørte under Miljø- og Fødevareministeriet". Yderligere konkluderede den, at Fødevareministeriet havde handlet "særdeles kritisabelt", og at 10 embedsmænd kunne drages til ansvar for uagtsomhed og forseelser, heriblandt Statsministeriets departementschef Barbara Bertelsen, Miljø- og Fødevareministeriets departementschef, Henrik Studsgaard og rigspolitichef Thorkild Fogde.[59][60]

Kommissionen fandt endvidere, at tidligere fødevareminister Mogens Jensen som led i forløbet har afgivet urigtige oplysninger til Folketinget, idet kommissionen i rapporten fandt, at den daværende minister fik kendskab til den manglende hjemmel 5. november 2022, men i et samråd i Folketinget den 11. november 2020 oplyste, at dette skete "i weekenden".[61]

EfterspilRediger

Politisk efterspilRediger

Allerede to dage før offentliggørelsen af kommissionens beretning meldte Mette Frederiksen ud, at hun forventede en "voldsom kritik" af regeringen, men konkluderede samtidigt at der ikke var grundlag for at nedsætte en advokatvurdering af, om involverede ministre havde pådrage sig noget juridisk ansvar.[62][63] Dette i forlængelse af, at Weekendavisen 23. juni havde bragt et udkast til beretningen fra Minkkommissionen, der rummede hård kritik af Miljø- og Fødevareministeriet samt Statsministeriet.[64] Samme dag som kommissionsberetningen udkom 30. juni, meddelte samtlige borgerlige partier, at de støttede at rejse en ekstern advokatvurdering af rapporten med henblik på at afsøge om inddragede ministre kunne drages til juridisk ansvar,[65] mens Enhedslisten afviste dette.[66]

Dagen efter afviste Socialistisk Folkeparti en advokatvurdering,[67] mens Mette Frederiksen på et pressemøde beklagede de fejl, der var sket i sagen, men ikke så nogen grund til at gå videre med en advokatundersøgelse.[68][69]

2. juli afviste også Radikale en advokatundersøgelse, hvormed der ikke var flertal for at nedsætte en sådan. Til gengæld krævede de Radikale, at Mette Frederiksen skulle udskrive folketingsvalg efter sommerferien, og senest ved folketingets åbning 4. oktober 2022.[70] Ellers ville partiet stemme for et mistillidsvotum mod regeringen.[71] Den følgende dag kommenterede Mette Frederiksen at hun ingen kommentarer havde til, hvornår folketingsvalget blev udskrevet.[72]

5. juli tildelte et flertal i Folketingets Granskningsudvalg bestående af Socialdemokratiet, SF, Radikale Venstre og Enhedslisten en næse til Mette Frederiksen og Mogens Jensen for deres rolle i sagen.[73]

ReferencerRediger

 1. ^ a b c d Udvalget for Forretningsordenen; Granskningsudvalget (23. april 2021). "Kommissorium for en granskningskommission om sagen om aflivning af mink" (PDF). Folketinget.
 2. ^ Martine Amalie Kragh (16. oktober 2021). "Minkene kan give Mette Frederiksen en ubehagelig vinter – men næppe med de følger, som oppositionen drømmer om". Information.
 3. ^ "Udspørger udpeget til Granskningskommissionen". Folketinget. Hentet 12. november 2021.
 4. ^ "Dato for beretning til Folketinget". Folketinget. Hentet 16. juni 2022.
 5. ^ Hjøllund, Michael (16. juni 2022). "Efter mere end et års arbejde melder Minkkommissionen ud: På denne dag kommer konklusionen". Jyllands-Posten. Hentet 16. juni 2022.
 6. ^ "MFVM har anmodet SUM om en risikovurdering ift. human sundhed, hvis minkavlere efter aflivning af smittede dyr eller pelsning i 2020-sæsonen, fortsætter minkproduktionen ind i 2021 som normalt. Der er alene brug for en vurdering af risiko, ikke forslag til mulige løsninger. (Bilag 1)" (PDF). Statens Serum Institut. 3. november 2020.
 7. ^ "Assessing cross-neutralization activity for SARS-CoV-2 spike mutants" (PDF). Statens Serum Institut. 2. november 2020.
 8. ^ "MFVM har anmodet SUM om en risikovurdering ift. human sundhed, hvis minkavlere efter aflivning af smittede dyr eller pelsning i 2020-sæsonen, fortsætter minkproduktionen ind i 2021 som normalt. Der er alene brug for en vurdering af risiko, ikke forslag til mulige løsninger" (PDF). Statens Serum Institut. 3. november 2020.
 9. ^ Janus Østergaard, Jonas Sahl og Kristian B. Larsen (13. november 2020). "Cand.lur: Topjurister snorksov i minkskandale". Ekstra Bladet.
 10. ^ Jacob Friberg og Anders Leonhard (11. november 2020). "B.T. afslører: Mette F. havde ansvaret for beslutning om ulovlig ordre". B.T.
 11. ^ Claus Guldager (14. oktober 2021). "Sammenfatning af beretning om undersøgelse af politiets brug af actioncards i Minksagen" (PDF).
 12. ^ a b Claus Guldager (8. oktober 2021). "Beretning om undersøgelse af politiets brug af actioncards i Minksagen" (PDF).
 13. ^ a b c "Pressemøde den 4. november 2020". Statsministeriet. 4. november 2020.
 14. ^ "Brev til minkavlere, 6. november 2020 (L 77 - svar på spm. 142 om brevet sendt til minkavlerne den 6. november 2020)" (PDF). Fødevarestyrelsen. 6. november 2020.
 15. ^ Torsten Cordes (10. november 2020). "Her er brevet med den ulovlige ordre". Berlingske.
 16. ^ Steffen Nyboe McGhie og Selin Türker (8. november 2020). "Regeringen vil slå alle landets mink ned, men har endnu ikke lovgivningen på plads". Berlingske.
 17. ^ a b "Redegørelse for forløbet vedrørende manglende hjemmel til at udvide den hidtidige indsats med aflivning af mink til hele landet" (PDF). Miljø- og Fødevareministeriet. 18. november 2020.
 18. ^ Kristine Korsgaard (11. november 2020). "Folketingsudvalg sætter gang i uvildig undersøgelse af minksagen". Altinget.
 19. ^ Jørgensen, Anna Sol (10. december 2020). "Minksagen kan nu undersøges af en ny kommission, der kan indkalde både ministre og embedsfolk som vidner". DR Nyheder.
 20. ^ Udvalget for Forretningsordenen; Granskningsudvalget (19. november 2021). "Tillægskommissorium af 19. november 2021 for Granskningskommissionen om sagen om aflivning af mink" (PDF). Folketinget. Hentet 19. november 2021.
 21. ^ Mink: Det ved vi efter seks dages afhøringer; fra nordtinget.dk, hentet den 12. november 2021.
 22. ^ Nu begynder granskningen af aflivningen af 15-17 millioner mink. Her er dét, vi mangler svar på Bo Elkjær i Information, 7. oktober 2021
 23. ^ Andreas, Arp (1. februar 2022). "Fire højdepunkter fra afhøringerne i minksagen – og det helt store spørgsmål, der nu står tilbage". Altinget. Hentet 1. februar 2022. På 32 afhøringsdage har 74 vidner afgivet forklaring. De tæller syv ministre, tre særlige rådgivere, syv politiansatte, to minkbosser og 55 embedsmænd
 24. ^ a b c Lars Trier Mogensen: Minkskandalen kan udvikle sig livsfarligt for Mette Frederiksen, Information, 23. oktober 2021
 25. ^ a b Manglende sms’er i minksag kan være brud på offentlighedsloven, Kristeligt Dagblad 27. oktober 2021
 26. ^ a b Efter afhøringen af Barbara Bertelsen er der stadig ingen klare beviser mod Statsministeriet, Martine Amalie Krogh i Information 19. november 2021
 27. ^ a b c Barbara Bertelsen om centralt bilag: »Jeg læser det stadig sådan, at der ikke står, at der ikke er hjemmel til aflivning af alle mink«, Politiken 19- november 2021
 28. ^ https://www.bt.dk/samfund/regeringen-naegter-at-oplyse-om-sms-beskeder-er-genskabt
 29. ^ https://nyheder.tv2.dk/2021-11-17-politiet-kan-ikke-genskabe-sms-beskeder-fra-statsministeriet-og-mette-frederiksen
 30. ^ https://www.seoghoer.dk/nyheder/mette-frederiksen-besluttede-udskyde-sms-nyt
 31. ^ https://www.kristeligt-dagblad.dk/danmark/professor-intet-juridisk-problem-fortaelle-om-smser-tidligere
 32. ^ Topfolk i Justitsministeriet var "oprigtigt i tvivl" om hjemmel, men stålsat retschef gav sig ikke. DR, 5. november 2021. Hentet 12. november 2021.
 33. ^ Hans Drachmann (4. nov. 2021). "»Vidste alle ikke det?«: Justitsministeriet var helt klar over, at der ikke var hjemmel til at aflive mink". Politiken.
 34. ^ Statsministeriets bisiddere betvivler, at det overhovedet var ulovligt at slå minkene ihjel, Information 30. oktober 2021
 35. ^ Martin Borre og Michael Alsen (29. okt. 2021). "Frederiksens og Bertelsens advokater smider opsigtsvækkende notat på bordet: Påstår der alligevel var hjemmel til at aflive alle mink". Berlingske.
 36. ^ Anders Rostgaard (27. jan. 2022). "Juraprofessor slår fast: Der var ikke hjemmel til nedslagtning af alle mink". Landbrugsavisen.
 37. ^ a b Persongalleri: Minkkommissionen bevæger sig tættere på den ulovlige ordre, Politiken 14. november 2021.
 38. ^ Få dage før sin afhøring har Magnus Heunicke afleveret håndskrevne noter om forløb med aflivning af alle mink. AvisenDk 26. november 2021
 39. ^ Krogh, Martine Amalie (4. december 2021). "Martin Justesen holdt regeringens linje og blev »mistænkeliggjort« af kommissionen". Information.
 40. ^ Ritzau (9. december 2021). "Mette Frederiksen: Nogen skulle have advaret inden aflivning af mink". Fyens Stfftstidende.
 41. ^ Anders Rostgaard (21. jan. 2022). "Politidirektør fik idé til enkel plan: 'Stop for mink i Danmark'". Landbrugsavisen.
 42. ^ Jacob Friberg (12. nov. 2021). "Hvem fik ideen til Mette Frederiksens aflivningsplan? Sporet ender her". B.T.
 43. ^ Henrik Jensen og Martin Borre (11. november 2021). "En række hidtil ukendte dokumenter sår tvivl om central forklaring fra Mogens Jensen". Berlingske.
 44. ^ Ritzau (9. dec. 2021). "Sms fra fortiden fra Mogens Jensen sår tvivl om minkforklaring". Jyllands-Posten.
 45. ^ Jacob Friberg (27. jan. 2022). "Oplysninger om kritiseret mink-redegørelse mørklægges: 'Skal holdes i snæver kreds'". B.T.
 46. ^ Anders Rostgaard (6. jan. 2022). "Topembedsmand i Statsministeriet: Opfattede ikke information om manglende lovgrundlag som problematisk". Landbrugsavisen.
 47. ^ Maiken Brusgaard Christensen (28. jan. 2022). "Mette Frederiksens slettede sms'er fremlagt i Minkkommissionen: - Få styr på det". TV 2 Nyhederne.
 48. ^ Henrik Jensen og Martin Borre (20. nov. 2021). "Mogens Jensen godkendte notat om manglende lovhjemmel – en time senere holdt han pressemøde og bad minkavlerne aflive alle dyr". Berlingske.
 49. ^ Søren Nielsen (7. nov. 2020). "Danske Minkavlere hejser det hvide flag: - Jeg ser ikke længere mulighed for at redde erhvervet". TV2 Nord.
 50. ^ Korsgaard, Kristine (10. november 2020). "Dagens overblik: Minkordre var i strid med grundloven, men støttepartier giver afdæmpet kritik". Altinget. Hentet 23. november 2020.
 51. ^ Ritzau (24. november 2020). "Juraprofessorer: Her blev ordren om aflivning af mink ulovlig". Nordjyske. Det Nordjyske Mediehus. Hentet 23. august 2021.
 52. ^ Dam, Philip Sune (28. november 2020). "Juraprofessorer: Grundloven blev brudt i minksag. Og de peger ikke kun på én regel". Berlingske. Berlingske Media. Hentet 23. august 2021.
 53. ^ Janus Østergaard og Kristian B. Larsen (9. nov. 2021). "Sms-svar til Ombudsmanden vækker opsigt: 'Bemærkelsesværdigt'". Ekstra Bladet.
 54. ^ https://www.minkkommissionen.dk/da/nyheder/2022/06/beretningen
 55. ^ https://www.ft.dk/samling/20211/almdel/GRA/bilag/46/index.htm
 56. ^ Beretning Kapitel 8-9, afsnit 9.2.2.23.6. Side 739
 57. ^ Ishøy, Søren Kjellberg (30. juni 2022). "Ti embedsmænd risikerer fyring: Mette F. slipper foreløbigt". bt.dk. Berlingske Media.
 58. ^ Kommission: Statsministeriets departementschef kan drages til ansvar i minksagen Jyllands-Posten
 59. ^ Henriksen, Morten; Svendsen, Anders Byskov (30. juni 2022). "Minkkommissionen: Grov vildledning af Mette Frederiksen på pressemøde om minkaflivning". DR Nyheder.
 60. ^ Ishøy, Søren Kjellberg (30. juni 2022). "Ti embedsmænd risikerer fyring: Mette F. slipper foreløbigt". bt.dk. Berlingske Media.
 61. ^ Svendsen, Anders Byskov (30. juni 2022). "Minkkommissionen forkaster Mogens Jensens forklaring". DR Nyheder.
 62. ^ Kildegaard, Kasper; Reinwald, Tobias (28. juni 2022). "Nu melder Mette Frederiksen ud om minksag: Vi fortjener hård kritik – men der er ikke grund til en rigsretssag mod mig". Berlingske. Hentet 2. juli 2022.{{cite web}}: CS1-vedligeholdelse: url-status (link)
 63. ^ Skov Petersen, Katrine (28. juni 2022). "Mette Frederiksen melder ud om minksagen: Vi fortjener hård kritik". TV2. Hentet 2. juli 2022.{{cite web}}: CS1-vedligeholdelse: url-status (link)
 64. ^ Hardis, Arne; Mortensen, Hans (23. juni 2022). "Grov vildledning". Weekendavisen. Hentet 2. juli 2022.{{cite web}}: CS1-vedligeholdelse: url-status (link)
 65. ^ Blå partier vil have uvildige advokater til at se på minksagen Berlingske
 66. ^ Enhedslisten freder Mette Frederiksen – SF og Radikale venter TV2
 67. ^ SF afviser advokatundersøgelse af minksagen TV2
 68. ^ Mette erkender massiv kritik - kan ikke sige, om det får konsekvenser for embedsmænd Nordjyske.dk 1. juli 2022.]
 69. ^ Mette Frederiksen frikender sig selv – læs hele ordvekslingen med TV 2-journalist her TV2
 70. ^ Radikale freder Mette Frederiksen – men vil have hurtigt folketingsvalg DR
 71. ^ Sofie Carsten Nielsen: Vil vælte Mette Frederiksen hvis ikke hun udskriver valg inden 4. oktober DR
 72. ^ Mette Frederiksen kommenterer valgkrav fra Radikale Venstre TV2
 73. ^ Mette Frederiksen får en næse for sin rolle i minksagen, DR, 5. juli 2022

Eksterne henvisningerRediger