Natura 2000-område nr. 143 Vestamager og havet syd for

Natura 2000-område nr. 143 Vestamager og havet syd for er et Natura 2000-område der består af habitatområde H127 og fuglebeskyttelsesområde nr. 111 og har et areal på 6.179 hektar, hvoraf 65 % afer hav. 2.056 hektar er ejet af staten, og heraf ejer Naturstyrelsen 1977 ha.

nr. 143 Vestamager og havet syd
Kalvebod Fælled IMG 9783.JPG
Kalvebod Fælled, med Ørestad Syd i baggrunden.
Geografi
Region Region Hovedstaden
Kommune(r) Tårnby, Dragør, København og Hvidovre Kommuner
Areal 6.179 ha
Udpegningsgrundlag
Naturtyper*

Habitatområde nr. 127
Arter

Fuglebeskyttelsesområde nr. 111
Oversigtskort
De *-mærkede er prioriterede naturtyper
Luftfoto af det inddæmmede område Vestamager, eller Kalvebod Fælled

OmrådebeskrivelseEdit

Landdelen af Natura 2000-området består af strandarealer på Sydamager, samt Vestamager, der er et 1.856 ha stort inddæmmet fladvandsområde med strandeng, strandoverdrev og rørsump. Området er gennemskåret af flere kanaler og der findes flere søer spredt i området. Størstedelen af landområdet er strandeng og laguner, men der findes også træbevoksede arealer og mindre skove på de inddæmmede arealer.

På den marine del af habitatområdet findes sandbanker med vedvarende dække af lavvandet havvand, stort set over det hele. Der er dog på dele af kysten syd for Dragør samt ved Kofoeds Enge og Vestpynten, sedimenttransport som danner strandholme og strandøer, og mellem disse opstår strandlaguner og strandsøer. Dette er en vedvarende proces og de konstante ændringer af landskabet det medfører, har betydning for terner, klyder og andre arter som yngler på småøerne, der er fri for rovdyr som f.eks. ræve og mink. Vestamager og havet syd for har international betydning som fuglelokalitet. Lokaliteten er derudover et særdeles vigtigt rasteområde for rovfugle, og er Danmarks vigtigste lokalitet for overvintrende lille skallesluger.[1]

Natura 2000-området ligger i Tårnby, Dragør, København og Hvidovre Kommuner i Vandområdedistrikt II Sjælland i vandplanopland 2.3 Køge Bugt [2]

FredningerEdit

Hele Vestamager er fredet og arealerne syd for Øresundsmotorvejen er omfattet af en vildtreservatbekendtgørelse og en del af Naturpark Amager. Der er offentligt adgang, med undtagelse af ca. 400 ha, ved Klydesø, der er udlagt som en lukket del af vildtreservatet.[3][4] [5][1]

Også Sydamager er fredet i flere omgange, 385 ha landareal og ca. 935 ha på søterritoriet, i alt ca. 1.320 ha. Her er der også offentlig adgang, dog nogle steder med begrænsninger i fuglenes yngletid. Her er ikke adgang til forsvarets arealer på Aflandshage.[6]

Se ogsåEdit

Eksterne kilder og henvisningerEdit