Natura 2000-område nr. 55 Stavns Fjord, Samsø Østerflak og Nordby Hede

Natura 2000-område nr. 55 Stavns Fjord, Samsø Østerflak og Nordby Hede er et EU-habitatområde (H51), der har et areal på i alt 15.663 ha, hvoraf over 95 % udgøres af hav. Området omfatter Nordby Hede, hele Stavns Fjord med holmene i den, samt et større havområde med øer uden for fjorden; Her ligger øerne Kyholm, Lindholm og Vejrø. Havområderne, der både er fuglebeskyttelsesområde (F31) og ramsarområde (R14), består ud over Stavns Fjord dele af Nordby Bugt og Lindholm Dyb.

Stavns Fjord, Samsø Østerflak og Nordby Hede
Fra Stavns Fjord
Foto: Jens Cederskjold
Geografi
Region Region Midtjylland
Kommune(r) Samsø Kommune
Areal 15.663 ha
Udpegningsgrundlag
Naturtyper*

Arter

Oversigtskort
De *-mærkede er prioriterede naturtyper
Kort over Stavns Fjord omkring 1900

Beskrivelse redigér

Området har en varieret kystnatur, med både beskyttede kyster med strandeng og strandoverdrev, og bølgeeksponerede kyster med strandvolde, kystskrænter og klitnatur.

Stavns Fjord er en stor lavvandet kystlagune, mens havet øst for med dele af Nordby Bugt og Lindholm Dyb også indeholder rev og sandbanker med lavvandet vedvarende dække af havvand.

Nordby Hede og Stavns Fjords omgivelser var i jægerstenalderen dækket af havet, og landskabet fremstår i dag fladt med enkelte karakteristiske bakker, der også omfatter holmene i Stavns Fjord. Der er en skarvkoloni på Yderste Holm i Stavns Fjord. Der er adgangsforbud hele året til de fleste af øerne i fjorden, og til Besser Rev, Lindholm, Ægholm og Sværm i yngletiden.

Øerne i havet i den østlige del af habitatområdet indgår i et støre kompleks af holme, Flak (sandgrund) flak, rev og skær, som er en rest af en randmoræne fra den sidste istid. Bosserne er udlagt til sælreservat, og spættet sæl yngler her; Hatter Rev er et fritliggende stenrev, med store sten, som normalt er synlige over vandet. Stenrevene er tidligere blevet reduceret på grund af stenfiskeri, men det er nu forbudt i Natura 2000-området.

Naturbeskyttelseslovens § 3 redigér

Af det samlede areal på 15.663 ha hektar er de 517 ha omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3:

Fredninger redigér

Hele habitatområdet (plus landtangen med Kanhavekanalen) blev fredet i 1981 bortset fra en ret smal kyststrækning med klitter i den nordvestligste del [1]. Stavns Fjord med tilgrænsende landarealer og havområdet øst for fjorden også siden 1999 været udlagt som vildtreservat.

Udpegningsgrundlag for Fuglebeskyttelsesområde nr. 31 redigér

(T) er trækfugle, (Y) er ynglefugle

Natura 2000-planen er vedtaget i 2011, hvorefter kommunalbestyrelserne og Naturstyrelsen udarbejdede bindende handleplaner for gennemførelsen af planen. Planen videreføres og videreudvikles i anden planperiode 2016-21. Natura 2000-området ligger i Samsø Kommune, og naturplanen koordineres med vandplanen for 1.7 Hovedvandopland Århus Bugt [2].

Se også redigér

Eksterne kilder og henvisninger redigér

  1. ^ Om fredningen på fredninger.dk
  2. ^ Vandplan – Hovedvandopland Århus Bugt på naturstyrelsen.dk