Obligationsretten er en juridisk disciplin indenfor formueretten, der vedrører læren om parternes indbyrdes retsstilling i skyldforhold, som eksempelvis køb, lån og kaution;[1] især hvis det formueretlige skyldforhold i er reguleret af særlovgivning.[2] Skyldforhold kan bestå af en eller flere fordringsrettigheder.

Det er karakteristisk for obligationsretten, at parterne i vidt omfang kan aftale, hvad der skal gælde mellem dem. Dette princip er lovfæstet i Danske Lov 5-1-1 og 5-1-2.[3]

Obligationsretten afgrænses overfor de formueretlige regler vedrørende parternes retsstilling overfor tredjemand, som man finder indenfor tingsretten (også kaldet ejendomsretten).

Obligationsretten kan underinddeles på forskellige måder, fx ud fra den måde, hvorpå et skyldforhold er stiftet:

 • Skyldforhold stiftet ved kontrakt
 • Skyldforhold stiftet ved skadegørende adfærd af ansvarspådragende karakter (delikt)
 • Skyldforhold der hidrører fra formueforskydninger, der kræves tilbageført efter reglerne om ugrundet berigelse eller restitution

Obligationsretten kan også inddeles ud fra reglernes anvendelsesområde:

 • Almindelig del, der omfatter de regler, der gælder for alle skyldforhold[4]
 • Speciel del, der er opdelt efter de forskellige kontrakttyper, fx køb, arbejdsaftaler, leje, kaution, og som også omfatter erstatning.[5]

Obligationsretlige retskilder

redigér

Til de obligationsretlige love hører bl.a. disse:[6]

Aftaleloven,[7] købeloven,[8] lejeloven,[9] almenboligloven,[10] lov om forbrugerbeskyttelse ved omsætning af fast ejendom,[11] AB 18,[12] CMR-loven,[13] søloven,[14] betalingsloven,[15] CISG (international købelov),[16] dele af Christian V's Danske Lov (anno 1683).[17]

Foruden deponeringsloven,[18] erstatningsansvarsloven,[19] forsikringsaftaleloven,[20] lov om finansiel virksomhed,[21] lov om forbrugeraftaler,[22] kreditaftaleloven,[23] lov om forretningshemmeligheder,[24] gældsbrevsloven,[25] markedsføringsloven,[26] renteloven[27] og tinglysningsloven[28] samt retsplejeloven.[29]

Endvidere findes en række særlove: erhvervslejeloven,[30] funktionærloven,[31] forbrugerklageloven,[32] handelsagentloven,[33] inkassoloven,[34] kommissionsloven,[35] hvidvaskloven,[36] konkursloven[37] og lov om Klagenævnet for Udbud.[38]

Hertil kommer forældelsesloven[39] samt produkter og markedsovervågning,[40] foruden lov om ansættelsesklausuler[41].[42]

Produktansvarsloven pålægger objektivt ansvar.[43] Der findes også selskabsloven[44] og lov om erhvervsdrivende fonde[45] samt lov om erhvervsdrivende virksomheder.[46]

Retsgrundsætninger

redigér

Obligationsret omfatter en række regler, som ikke er lovfæstede.[47] Derimod findes disse regler i en række retsgrundsætninger.[48] Disse grundsætninger følger grundlæggende principper.[49]

Blandt de obligationsretlige grundsætninger er disse:[50]

 • Som udgangspunkt er en indgået aftale bindende for aftalens parter, jf. Danske Lov 5-1-1.[51]
 • Der gælder partsautonomi i et aftaleforhold.[52]
 • Kredit kræver særlig hjemmel.[53]
 • Påbud gælder fra det er kommet frem, jf. aftaleloven §§ 2 og 7.[7]
 • Efter loyalitetsgrundsætningen har sælger pligt til at være loyal mod køber; især hvad angår oplysninger om salgsgenstandens egenskaber.[54] I et retsforhold mellem skyldner, overdrager og erhverver har overdrager underretningspligt.[55]
 • Det gælder en pligt til at begrænse sit tab (kaldet tabsbegrænsningspligten).[56]
 • Der findes også berigelsesgrundsætningen, som lyder: Ubegrundet berigelse skal føres tilbage til den tabslidte.[57]
 • Ved kontantkøb gælder som udgangspunkt samtidighedsgrundsætning, som forpligter sælger og køber til samtidig at præstere sin ydelse, jf. købeloven § 14.[58]
 • Der findes også gensidighedsprincippet.[59]
 • Sælgers omlevering eller afhjælpning skal ske inden for rimelig tid, jf. købeloven § 79, stk. 1.[60]
 • Ydermere findes forhandlergrundsætningen.[61] Forhandlergrundsætningen udgør en "undtagelse fra reglen om, at ejeren kan kræve sine ejendele tilbage fra tredjemand."[62]
 • Ved skade eller tab gælder udgangspunktet, at ejeren selv bærer tabet (res perit domino), jf. Danske Lov 5-8-14.[63]
 • Den uskrevne hovedregel "først i tid - bedst i ret" gælder ved dobbeltsalg; men der er undtagelser fra hovedreglen.[64]
 • Pengeskyld er bringeskyld, anden skyld er henteskyld.[65]
 • Kreditor bærer risiko for egen pengemangel.[66]
 • Pengemangel disculperer aldrig.[67]
 • Misligholdelse skal være væsentlig for at give ret til ophævelse.[68]
 • Hvile i sig selv princippet gælder for offentligretlige aktører.[69]
 • Skat, som er opkrævet uretmæssigt, skal betales tilbage med renter.[70]
 • Der gælder er princip om nominalisme.[71]
 • Pengedebitor skal betale morarante fra det tidspunkt, hvor kreditor fremsætter påkrav, jf. renteloven §§ 3 og 5.[27]
 • Den økonomisk stærke part har nemmere ved at forsikre sig og skal bedømmes derefter.[72]
 • Inden for immaterialret gælder konsumptionsprincippet.[73]
 • Ingen kan forpligtes til det umulige.[74] Heraf følger umulighedsreglen.[75]
 • Der gælder standsningsret, jf. købeloven §§ 14-16.[76]
 • Ved fremsat restitutionskrav har den anden part pligt til at levere ydelsen tilbage.[77]
 • Som udgangspunkt gælder et ligevægtshensyn.[78]
 • Der gælder et viljeprincip.[79] Det følger af vilje-/evnereglen, at der skal tages hensyn til debitors subjektive forhold, altså mulighed, for at betale.[80]
 • Det hændelige blandet med det culpøse.[81] Princippet er kodificeret i søloven § 291, stk. 1.[82]
 • Det er rimeligt at indkapsle misligholdelse.[83]

Desuden findes disse retsgrundsætninger:[84]

 • Grundsætninger om retsevne.[85]
 • På ulovreguleret grundlag gælder tilbageholdelsesretten.[86] Hertil kommer detentionsret og retentionsret.[87]
 • Der findes konsignationsregler.[88]
 • Der gælder et princip om værdibevarelse.[89]
 • Ifølge enhedsgrundsætningen udgør en fast ejendom en enhed ved pantsætning.[90]
 • Tilvækstlæren anvendes i de tilfælde, der ikke der dækket af tinglysningsloven § 38.[91]
 • Debitor bærer forsendelsesrisikoen.[92]
 • Hvis debitors misligholdelse er væsentlig, så har kreditor hævebeføjelse; se også købeloven § 28, stk. 1.[93]
 • "Kreditor har ikke misligholdelsesbeføjelser som følge af begivenheder, som kreditor selv bærer risikoen for;" sammenlign med købeloven § 21.[94]
 • Når der er flere panthavere, så gælder der et princip om faste pladser for materiel prioritering af panthavere i fast ejendom.[95]
 • Panthavers stilling i forhold til andre panthavere er som udgangspunkt efter tidsprioritet. Endvidere skal panthavers prioritet ikke tåle at rykke ned uden panthavers samtykke.[96]
 • Ifølge en almindelig grundsætning "[forudsættes] et udlæg at opnå den bedst mulige prioritet både ved placering og efterfølgende."[97]
 • Kun pantsætter kan disponere over uudnyttede pladser i et ejerpantebrev.[98]
 • "Skadesløsbrevpanthaveren kan udvide kreditten med pantesikkerhed forud for senere tinglyste indbrudspanterettigheder og indbrudsretsforfølgning, når udvidelsen sker i god tro om de efterstående rettigheder."[99]
 • I dansk ret gælder en grundsætning om vindikation, jf. Danske Lov 6-17-5; så ekstinktion udgør en undtagelse.[100]
 • Ved genuskøb skal sælgers kreditorer kun respektere det, som sælger selv er forpligtet til at respektere.[101]
 • Forhandlergrundsætningen støtter sig til §§ 54-55 i kommissionsloven.[102]
 • Negligeringsret er et princip, der er knyttet til retsplejeloven § 511, stk. 3 om udlæg.[103]
 • Det følger af AB 18 § 7, stk. 2, at vedkommende krav ikke har forrang over vedkommende krav, når entreprisesummen ved overdragelsen er helt eller delvis forfalden.[104]
 • Et virksomheds- eller fordringspant, som ikke er tinglyst, kan fortrænges efter almindelige principper om ekstinktion.[105]
 • Der gælder et generelt ejendomsretligt princip om, at en efterstillet (sekundær) panthaver skal respektere de foranstående panthavere, når den efterstillede panthaver vil tiltræde et pant, jf. tinglysningsloven § 47 g, stk. 7.[106]
 • Det følger af et generelt insolvensretligt princip, at de aktiver, som debitor erhverver efter at være blevet konstateret insolvent, bør komme alle kreditorer til gode.[107]
 • Ifølge almindelige sikkerhedsretlige principper skal en efterstående underpanthaver have tinglyst sin panteret og være i god tro om den foranstående panteret for at kunne fortrænge en utinglyst panteret i samme pantebrev.[108]

Se også

redigér

Litteratur

redigér
 • Peter Mortensen (2022): Sikkerhed i fast ejendom. 2. udgave. Hans Reitzels Forlag. ISBN 978-87-993236-8-5

Videre læsning

redigér
 • Bernhard Gomard: Obligationsret, 1. del 4. del, Jurist- og Økonomforbundets Forlag.[109]
 • Marcel Worm & Sofie-Amalie Brandi (2012): Kompendium i obligationsret. Kompendieforlaget. ISBN 978-87-9267-828-7
 • Bo von Eyben & Peter Mortensen (2020): Lærebog i obligationsret II – Personskifte i skyldforhold, Fordringers ophør, Hæftelsesformer. 5. udgave. Karnov Group. ISBN 978-87-6194-362-0
 • Ylva Amanda Höjer & Lisbeth Sommer Bolander (2021): Obligationsret – kompendium 2021/2022. Jurist- og Økonomforbundets Frolag. ISBN 978-87-619-4318-7
 • Peter Møgelvang-Hansen & Jakob Juul-Sandberg (2022): Kreditorforfølgning – materiel foged- og konkursret. 9. udgave. Karnov Group. ISBN 978-87-6194-318-7
 • Ylva Amanda Höjer & Lisbeth Sommer Bolander (2021): Obligationsret – kompendium 2021/2022. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. ISBN 9788757449877

Referencer

redigér
 1. ^ Den trykte udgave af Den Store Danske Encyklopædi - Danmarks Nationalleksikon. Gyldendal. (år 1999) 14. bind, side 398. ISBN 87-7789-029-9 (opslagsordet obligationsret)
 2. ^ side 5 i Frederik Alfast Damm & Oscar Møllgaard (2021): Kompendium i Obligationsret. 2. udgave. Kompendieforlaget ASPIRI. ISBN 978-87-7173-108-8
 3. ^ NN: Kapitel 5 Retsskabelse nedefra i retssystemet
 4. ^ side 336, 1. spalte i Bo von Eyben: Juridisk Ordbog. 14. udgave. 2016. Karnov Group. ISBN 978-87-619-3556-4
 5. ^ obligationsret i DenStoreDanske.lex.dk
 6. ^ siderne 15-18 og 345 i Mads Bryde Andersen: Lærebog i obligationsret - Ydelsen, beføjelser. Karnov Group. 2020. 5. udgave. ISBN 978-87-619-4233-3
 7. ^ a b aftaleloven på retsinformation.dk
 8. ^ købeloven på retsinformation.dk
 9. ^ lejeloven på retsinformation.dk
 10. ^ Almenboligloven på retsinformation.dk
 11. ^ lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v. på retsinformation.dk
 12. ^ Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 18) på retsinformation.dk
 13. ^ lov om fragtaftaler ved international vejtransport (CMR-loven) på retsinformation.dk
 14. ^ søloven på retsinformation.dk
 15. ^ lov om betalinger på retsinformation.dk
 16. ^ international købelov (CISG) på retsinformation.dk
 17. ^ Danske Lov (forkortet DL) på retsinformation.dk
 18. ^ deponeringsloven på retsinformation
 19. ^ Erstatningsansvarsloven på retsinformation.dk
 20. ^ Forsikringsaftaleloven på retsinformation.dk
 21. ^ lov om finansiel virksomhed på retsinformation
 22. ^ lov om forbrugeraftaler på retsinformation.dk
 23. ^ kreditaftaleloven på retsinformation.dk
 24. ^ lov om forretningshemmeligheder på retsinformation.dk
 25. ^ gældsbrevsloven på retsinformation.dk
 26. ^ markedsføringsloven på retsinformation.dk
 27. ^ a b renteloven på retsinformation.dk
 28. ^ tinglysningsloven på retsinformation.dk
 29. ^ Retsplejeloven på retsinformation.dk
 30. ^ Erhvervslejeloven på retsinformation.dk
 31. ^ funktionærloven på retsinformation.dk
 32. ^ forbrugerklageloven på retsinformation
 33. ^ handelsagentloven på retsinformation.dk
 34. ^ Inkassoloven på retsinformation
 35. ^ kommissionsloven på retsinformation.dk
 36. ^ Hvidvaskloven på retsinformation.dk
 37. ^ konkursloven på retsinformation.dk
 38. ^ lov om Klagenævnet for Udbud på retsinformation
 39. ^ Forældelsesloven på retsinformation.dk
 40. ^ Lov om produkter og markedsovervågning på retsinformation.dk
 41. ^ lov om ansættelsesklausuler på retsinformation.dk
 42. ^ side 350 i Mads Bryde Andersen: Lærebog i obligationsret - Ydelsen, beføjelser. Karnov Group. 2020. 5. udgave. ISBN 978-87-619-4233-3
 43. ^ produktansvarsloven på retsinformation.dk
 44. ^ selskabsloven på retsinformation.dk
 45. ^ lov om erhvervsdrivende fonde på retsinformation.dk
 46. ^ lov om visse erhvervsdrivende virksomheder på retsinformation.dk
 47. ^ side 53 i Mads Bryde Andersen & Joseph Lookofsky: Lærebog i Obligationsret I – Ydelsen Beføjelser. 3. udgave. 2010. ISBN 978-87-619-2852-8
 48. ^ obligationsretlig grundsætning DenStoreDanske.dk
 49. ^ side 23 i Carina Risvig Hamer & Sten Schaumburg-Müller (red.): Juraens verden - metoder, retskilder og discipliner. 2020. Djøf Forlag. ISBN 978-87-574-4778-1
 50. ^ Disse retsgrundsætninger er nævnt i bogen Mads Bryde Andersen: Lærebog i obligationsret - Ydelsen, beføjelser. Karnov Group. 2020. 5. udgave. ISBN 978-87-619-4233-3
 51. ^ løfte på denstoredanske.dk
 52. ^ side 143 i Lærebog i Obligationsret og side 123 i Mads Bryde Andersen: Lærebog i obligationsret - Ydelsen, beføjelser. Karnov Group. 2020. 5. udgave. ISBN 978-87-619-4233-3
 53. ^ side 115 i Lærebog i Obligationsret
 54. ^ siderne 23 og 171 i Carina Risvig Hamer & Sten Schaumburg-Müller (red.): Juraens verden − metoder, retskilder og discipliner. 2020. Djøf Forlag. ISBN 978-87-574-4778-1
 55. ^ side 64 i Nis Jul Clausen & Camilla Hørby Jensen: Sikkerhed i fordringer. 9. udgave. 2021. Karnov Group. ISBN 978-87-619-4237-1
 56. ^ tabsbegrænsningspligt på denstoredanske.dk
 57. ^ pdf-dokumentets side 14 i A. Vinding Kruse (1950): Restitutioner.
 58. ^ kontantkøb på denstoredanske.dk
 59. ^ side 148 i Lærebog i Obligationsret
 60. ^ afhjælpning i forbrugerkøb på denstoredanske.dk
 61. ^ side 37 i Anders Ørgaard: Sikkerhed i løsøre. 2020. 10. udgave. Karnov Group. ISBN 9788761941565
 62. ^ Forhandlergrundsætningen på denstoredanske.dk
 63. ^ side 2 i Hans Henrik Edlund: Risiko i opbevaringsaftaler.
 64. ^ dobbeltsalg på denstoredanske.dk
 65. ^ henteskyld på denstoredanske.dk
 66. ^ side 408 i Mads Bryde Andersen: Lærebog i obligationsret - Ydelsen, beføjelser. Karnov Group. 2020. 5. udgave. ISBN 978-87-619-4233-3
 67. ^ side 346 i Lærebog i Obligationsret I
 68. ^ side 113 i Stig Jørgensen: kontraktsret. bind 2.
 69. ^ Birgitte Egelund Olsen, Hvile i sig selv princippet
 70. ^ Forrentning af tilbagebetalingsbeløb fra Skatteforvaltningen
 71. ^ side 124 i Lærebog i Obligationsret I
 72. ^ siderne 240 i Mads Bryde Andersen: Lærebog i obligationsret - Ydelsen, beføjelser. Karnov Group. 2020. 5. udgave. ISBN 978-87-619-4233-3
 73. ^ konsumptionsprincip på denstoredanske.dk
 74. ^ impossibilium nulla est obligatio på denstoredanske.dk
 75. ^ side 203 i Lærebog i Obligationsret.
 76. ^ siderne 284 - 287 i Mads Bryde Andersen: Lærebog i obligationsret - Ydelsen, beføjelser. Karnov Group. 2020. 5. udgave. ISBN 978-87-619-4233-3
 77. ^ siderne 209-210 i Lærebog i Obligationsret
 78. ^ siderne 32-33 i Lærebog i Obligationsret
 79. ^ side 44, note 60 i Jens Schovsbo: Immaterialretsaftaler - Fra kontrakt til status i kontraktsretten.
 80. ^ side 99 i Peter Mortensen: Sikkerhed i fast ejendom. 2022. 2. udgave. Hans Reitzels Forlag. ISBN 978-87-993236-8-5
 81. ^ side 95, 1. spalte i Bo von Eyben: Juridisk Ordbog. 14. udgave. 2016. Karnov Group. ISBN 978-87-619-3556-4
 82. ^ Søloven på retsinformation.dk
 83. ^ side 365 i Lærebog i Obligationsret
 84. ^ Anders Ørgaard: Sikkerhed i løsøre. 2020. 10. udgave. Karnov Group. ISBN 9788761941565
 85. ^ side 108 i Anders Ørgaard: Sikkerhed i løsøre. 2020. 10. udgave. Karnov Group. ISBN 9788761941565
 86. ^ NN: kapitel 10. Konneksitet og tilbageholdsretten.
 87. ^ NN: kapitel 8. Samtidighedsgrundsætning og tilbageholdelsesret
 88. ^ side 37 i Lars Hedegaard Kristensen: Studier i erhvervsfinansieringsret - Sikkerhed i fordringer Efterstillede kreditter
 89. ^ side 126 i Anders Ørgaard: Sikkerhed i løsøre. 2020. 10. udgave. Karnov Group. ISBN 9788761941565
 90. ^ siderne 129 - 130 i Peter Mortensen: Sikkerhed i fast ejendom. 2022. 2. udgave. Hans Reitzels Forlag. ISBN 978-87-993236-8-5
 91. ^ side 131 - 133 i Peter Mortensen: Sikkerhed i fast ejendom. 2022. 2. udgave. Hans Reitzels Forlag. ISBN 978-87-993236-8-5
 92. ^ siderne 91 - 92 i Peter Mortensen: Sikkerhed i fast ejendom. 2022. 2. udgave. Hans Reitzels Forlag. ISBN 978-87-993236-8-5
 93. ^ siderne 93 - 94 i Peter Mortensen: Sikkerhed i fast ejendom. 2022. 2. udgave. Hans Reitzels Forlag. ISBN 978-87-993236-8-5
 94. ^ side 102, fodnote 39 i Peter Mortensen: Sikkerhed i fast ejendom. 2022. 2. udgave. Hans Reitzels Forlag. ISBN 978-87-993236-8-5
 95. ^ side 193 i Peter Mortensen: Sikkerhed i fast ejendom. 2022. 2. udgave. Hans Reitzels Forlag. ISBN 978-87-993236-8-5
 96. ^ side 191 i Peter Mortensen: Sikkerhed i fast ejendom. 2022. 2. udgave. Hans Reitzels Forlag. ISBN 978-87-993236-8-5
 97. ^ side 216 i Peter Mortensen: Sikkerhed i fast ejendom. 2022. 2. udgave. Hans Reitzels Forlag. ISBN 978-87-993236-8-5
 98. ^ side 262 i Peter Mortensen: Sikkerhed i fast ejendom. 2022. 2. udgave. Hans Reitzels Forlag. ISBN 978-87-993236-8-5
 99. ^ side 265 i Peter Mortensen: Sikkerhed i fast ejendom. 2022. 2. udgave. Hans Reitzels Forlag. ISBN 978-87-993236-8-5
 100. ^ side 178 i Anders Ørgaard: Sikkerhed i løsøre. 2020. 10. udgave. Karnov Group. ISBN 978-87-619-4156-5
 101. ^ side 172 i Anders Ørgaard: Sikkerhed i løsøre. 2020. 10. udgave. Karnov Group. ISBN 978-87-619-4156-5
 102. ^ siderne 37 og 195-197 i Anders Ørgaard: Sikkerhed i løsøre. 2020. 10. udgave. Karnov Group. ISBN 978-87-619-4156-5
 103. ^ side 55 i Nis Jul Clausen & Camilla Hørby Jensen: Sikkerhed i fordringer. 9. udgave. 2021. Karnov Group. ISBN 978-87-619-4237-1
 104. ^ side 76 (især fodnote 101) i Nis Jul Clausen & Camilla Hørby Jensen: Sikkerhed i fordringer. 9. udgave. 2021. Karnov Group. ISBN 978-87-619-4237-1
 105. ^ side 103 i Nis Jul Clausen & Camilla Hørby Jensen: Sikkerhed i fordringer. 9. udgave. 2021. Karnov Group. ISBN 978-87-619-4237-1
 106. ^ side 124 i Nis Jul Clausen & Camilla Hørby Jensen: Sikkerhed i fordringer. 9. udgave. 2021. Karnov Group. ISBN 978-87-619-4237-1
 107. ^ side 125 i Nis Jul Clausen & Camilla Hørby Jensen: Sikkerhed i fordringer. 9. udgave. 2021. Karnov Group. ISBN 978-87-619-4237-1
 108. ^ side 159 (fodnote 44) og side 160 (fodnote 47) i Nis Jul Clausen & Camilla Hørby Jensen: Sikkerhed i fordringer. 9. udgave. 2021. Karnov Group. ISBN 978-87-619-4237-1
 109. ^ Obligationsret 1. del - 4. del på bibliotek.dk