Primærrute 54

Primærrute 54
54
Basisdata
Længde: 19,3 km
Region: Sjælland
Årsdøgnstrafik: 13.500-20.500 (2011) [1]

Primærrute 54 er en hovedvej, der går fra Næstved til Europavej E47 ved Rønnede.

Primærrute 54 starter ved Vestre Ringvej/Slagelsevej vest for Næstved. Vejen er en del af Ring Nord som går nord om Næstved, den føres derefter gennem Holme-Olstrup og Boserup frem til frakørsel 37 på E47. Den har en længde på ca. 19,3 km.

Et flertal i Folketinget har i 2011 vedtaget at der skal anlægges en ca. 7 km lang omfartsvej nord om Næstved som en 2+1-sporet motortrafikvej, for at forbedre fremkommeligheden på bl.a. netop Primærrute 54. Første etape mellem Køgevej og Ringstedgade åbner for trafik den 24 november 2015,[3] mens anden etape mellem Ringstedgade og Slagelsevej forvendes at stå færdig i november 2016,[4] og skal desuden resultere i nedklassificering til kommunal veje for den nuværende linjeføring.[5] Den 27 September 2013 tog Transportministeren Pia Olsen Dyhr det første spadestik til den nye omfartsvej nord om Næstved.[6]

Motorvej Næstved – RønnedeRediger

Næstved Kommune arbejder for at få opgraderet hovedvejen mellem Næstved og Rønnede til en motorvej. Som et led i dette arbejde, foreslog borgmester Carsten Rasmussen at man hurtigst muligt bygger en betalingsmotorvej (Næstvedmotorvejen) fra Næstved til Rønnede som offentligt-privat partnerskab. I stedet for at vente på staten, som først vil kunne bygge motorvej der om 10-15 år. En 13 km lang motorvej på denne strækning, vil koste ca. 800 mio. DKK.[7]

Den 29. september 2010 besøgte transportminister Hans Christian Schmidt Næstved for at se på byens trafikale problemer. Den 6. oktober 2010 besluttede han at fremrykke forundersøgelsen af Næstved-Rønnedevejen med to år til 2011 mod oprindeligt 2013. Samtidigt forventes det at der på sigt, skal etableres en motorvej eller en motortrafikvej mellem Sydmotorvejen ved Rønnede og Næstved.

Den 26. november 2010 aftalte regeringen som led i aftalen Bedre mobilitet, at der sammen med en forundersøgelse af strækningen Næstved – Rønnede skulle gennemføres en VVM-redegørelse. Når den er færdig i 2013, vil regeringen forberede en opgradering af strækningen til højklassevej.

Den 6. november 2012 blev Vejdirektoratet færdig med forundersøgelsen. Her foreslås der fire linjeføringer:

 1. Motorvej nord om Holme-Olstrup og på den sidste del mod Rønnede følge den eksisterende vej til den rammer Sydmotorvejen.
 2. Motorvej på det stykke, der følger den eksisterende vej, men anlægges imellem Toksværd og Holme-Olstrup.
 3. Udbygning af den eksisterende vej.
 4. Motorvej syd om Holme-Olstrup og Toksværd, og som vil ramme motorvejen syd for Rønnede.

Motorvejen vil få en hastighed på 130 km/t.

Det vurderes at det første forslag vil være det dyreste og koste omtrent 1 mia. DKK at anlægge. Men dette forslag vurderes også at give den højeste forrentning for samfundet. Udbygningsløsningen vil være den billigste og koste omtrent det halve.[8]

Godserne Gisselfeld og Holmegaard har gjort indsigelser mod en nordlig linjeføring af en evt. motorvej. Dels frygter man økonomiske tab ved at afgive areal til motorvejen, men man frygter også at det vil ødelægge naturområder som Gødstrup Sø, der blev genoprettet af det daværende Storstrøms Amt. Endvidere har Dansk Skovforening, Danmarks Naturfredningsforening og Bygnings Frednings Foreningen tilsvarende protesteret mod linjeføringen.[9]

Den 17. januar 2013 arrangerede Vejdirektoratet et borgermøde i Toksværd ved Holme Olstrup. Ved mødet blev det besluttet at arbejde for at hægte en mulig motorvej (Næstvedmotorvejen) på i Rønnede, nær ved det kommende erhvervsområde Eco Park i Rønnede. Samtidig vil de sydsjællandske kommuner arbejde for at motorvejen vil kunne stå færdig om ca. 10 år i 2023.[10]

Den 4. februar 2013 besluttede byrådet samt borgmesterne i henholdsvis Næstved og Faxe kommune på et møde at arbejde for en motorvej (Næstvedmotorvejen) mellem Næstved og Rønnede. På mødet orienterede Vejdirektoratet om den rapport der nu er i høring i kommunerne. Rapporten anviser fire linjeføringer, som vil forbedre trafikken mellem Næstved og Rønnede. [11]

Den 9. februar 2013 besluttede Venstre i Næstved Kommune at de ville gå inde for to linjeføringer af en kommede motorvej mellem Næstved og Rønnede, ud fra de fire forslag som Vejdirektoratet var kommede med. Venstre peger på forslag A, der en motorvej nord om Holme-Olstrup, og forslag B, der en motorvej mellem Toksværd og Holme-Olstrup, som de to bedste forslag. A giver den bedste samfundsøkonomisk rente ud af alle forslagende. Samtidig er det også de to linjeføring der vil få mest trafik med ca. 16.000 - 17.000 biler i døgnet. Venstre mener ikke at forslag C, der er en omfartsvej syd om Holme Olstrup, og forslag E, der er en motorvej syd om Holme-Olstrup og Toksværd, og som vil ramme motorvejen syd for Rønnede, kan bruges. Ved forslag E vil der ca. køre 14.000 - 15.000 biler i døgnet. Partiet har til genglæd ikke lagt sig fast på om det skal være A eller B forslaget, det må en fremtidig VVM-redegørelse afgøre. [12]

Den 22. marts 2013 anklagede den socialdemokratiske toppolitiker Magnus Heunicke godserne Gisselfeld og Holmegaard for at ville stoppe en ny motorvej mellem Næstved og Rønnede. Godserne var ikke så glade for den ny motorvej (Næstvedmotorvejen), da det ville gå ud over både naturen og landbruget. Magnus Heunicke fremhævede, at man skulle stå sammen og ikke modarbejde motorvejsprojektet. Det gjorde man ikke i Jylland, så derfor fik man motorvejene.[13]

Den 25. marts 2013 fortalte Næstveds borgmester Carsten Rasmussen, at Næstved Kommune selv ville betale de ca. 15 mio. til en VVM-redegørelse af en ny motorvej mellem Næstved og Rønnede, så man hurtigst mulig kunne komme i gang at planlægge motorvejen. Borgmesterne var nemlig skuffet over, at regeringen og opposition i det nye trafikforlig den 20 marts 2013 ikke havde bevilget penge til projektet.[14]

Ved Folketingets trafikaftale blev partierne bag aftalen enige om at stille Vejdirektoratet en opgave: de skal frem til efteråret spørge primært Næstved og Faxe kommune samt erhvervslivet, om der er vilje til at betale for en ny motorvej mellem Næstved og Rønnede.[15]

Den 15. maj 2013 blev der frigivet en rapport der omhandler en undersøgelser af vejprojekter som OPP projekter. Rapporten er bestilt af fem pension selskaber, ATP, PFA, PKA, SamPension og Pension Danmark. I rapporten indgår en motorvej mellem Næstved og Rønnede. Motorvejen bliver brugerbetalt, hvor bilister skal betale 10-15 kroner hver vej. Vejen og vil komme til at koste ca. 1,2 mia. DKK. og forvendes at have en koncessionsperiode på ca. 30 år. Samtidig skal staten søger for at garantere et minimum antal bilister der benytter motorvejen, og ikke den gratis gamle hovedlandevej mellem Næstved og Rønnede.[16]

Den 26. september 2013 fik den sjællandske trafikkomite besked på at de den 10. oktober kunne få foretræde for Folketingets transportudvalg. Trafikkomiteen består af borgmestere fra Næstved, Faxe, Slagelse og Kalundborg, Region Sjælland og erhvervsvirksomheder i området. De fire kommuner arbejder på at der skal bygges en motorvej mellem Næstved og Rønnede (Rute 54), og en motorvej eller motortrafikvej mellem Næstved og Slagelse og helt til Kalundborg. (Rute 22)[17],

Den 10. oktober 2013 deltog en række sjællandske borgmester samt Region Sjælland og erhvervsvirksomheder i et møde om en opgradering af Rute 54 til motorvej, under mødet blev borgmesterne enig om at at afvise en brugerfinansieret motorvej, da vejen er en statsvej og skal derfor statsfinansieret. Borgmesterne mente ikke at borgerne som det eneste sted i landet skulle betale for at køre på en motorvej mellem Næstved og Rønnede. [18]

Den 14. november 2013 indgik et bredt flertal i Folketinget en transportaftale om 130 mio.kr til nye initiativer til at fremme af energieffektive transportløsninger, støjbekæmpelse og trafiksikkerhed. Under denne aftale blev partierne enige om at tage stilling til spørgsmålet om igangsættelsen af en VVM-redegørelse for en motorvej (Rute 54) mellem Næstved og Rønnede i januar 2014.[19]

Den 24. juni 2014 blev regeringen og oppositionen enig om en grøn trafikaftale, i denne aftale indgår en VVM redegørelse på ca. 15 millioner DKK, samt en reserveration af 350 millioner DKK til første etape af Næstvedmotorvejen mellem Rønnede og Boserup. En motorvej på strækningen kan stå færdig 2019/2020.[20]

Den 17. december 2014 blev der holdt borgermøde i Toksværd, hvor transportminister Magnus Heunicke samt Næstved borgmester Carsten Rasmussen var til sted. På mødet oplyste transportminister Magnus Heunicke at han var blevet enig med forligspartierne i den grønne trafikaftale om, at igangsætte af en VVM redegørelse af fire motorvejslinjeføring A B C og E af den kommende motorvej mellem Næstved og Rønnede. De to socialdemokratiske toppolitiker glæder sig til at komme hurtigere til og fra Sydmotorvejen ved Rønnede, og Carsten Rasmussen mindede om at motorvejen er en del af den sjællandske tværforbindelse der skal forbinde Sydmotorvejen ved Rønnede med Næstved, Slagelse og Kalundborg, da 17 borgmester i Region Sjælland er enig i at tværforbindelsen har førsteprioritet, af kommende infrastruktur projekter i Region Sjælland. VVM forvendes afsluttet i efteråret 2016. Herefter kan politikerne vælge en linjeføring, samt vedtage en anlægslov, hvis anlægsloven vedtages i 2017 kan første etape af en motorvej med Næstved og Rønnede stå færdig i 2021.[21]

Den 13. februar 2015 forslog en borgergruppe for Toksværd at flytte den planlagte motorvejstilslutning til Næstved mod nord, da de ikke vil have det skulle ske til Sydmotorvejen ved afkørslen 37 Rønnede, men ved afkørslen 36 Bregentved, og måske afkørslen 35 Haslev. Dette forslag som borgergruppen kom med, vil betyder at der vil blive valgt en lang nordlige linjeføring ind den som der opringlig var planlagt. Dette ville ifølge gruppen være med til at løse de trafikale problemer der er mellem Haslev og Næstved. En nordlig linjeføring af motorvejen mellem Næstved og Sydmotorvejen vil komme til at gå igennem det bakkede terræn som ligger nord for Holme-Olstrup og Toksværd, tæt på de gamle herregårde Gisselfeld og Bregentved.[22]

Den 25. August 2015 kom borgmestrene i Kalundborg, Slagelse, Næstved og Faxe samt regionsformanden for Region Sjælland med en opfordring til trafikpolitikkerne på Christiansborg om at opprioritere en række sjællandske vejprojekter, da borgmesterne i disse fire kommuner var trætte over at jyderne næsten hele tiden rende med trafikmilliarderne. Det fire borgmester var enig om at Kalundborgmotorvejen havde første prioritet da det var den motorvej der var længest fremme med både VVM-redegørelse og linjeføring, derefter kom så primærrute 54 og primærrute 22.[23]

Den 24. oktober 2015 fortalte Karsten Nonbo fra Venstre at fire linjeføringer af motorvejen mellem Næstved og Rønnede var nok, og at der ikke skulle undersøges flere, efter at godserne Gisselfeld og Holmegaard vil have en femte linjeføring undersøgt, hvor motorvejen ville ende i Ring Øst. Godserne mente at dette var billiger, end at den blev tilkoblet fordelerringen ved Køgevej.[24]

Den 12. november 2015 blev Næstved byråd med borgmester Carsten Rasmussen i spidsen enig om at afvise Gisselfeld og Holmegaard gods ønske om en femte linjeføring E+, af motorvejen mellem Næstved og Rønnede. Forslaget som godserne er kommet med, vil gøre at linjeføringen blive koblet på Ring Øst i stedet for fordeleringen ved Køgevej. Byrådet i Næstved mente at det var nok med fire linjeføring af motorvejen mellem Næstved og Rønnede. Da den anden linjeføring vil give længere transporttid, og at det ikke var hensigtsmæssigt at motorvejen skulle ende i Ring Øst, da det ville være et brud på den planlagte Sjællandske Tværforbindelse mellem Rønnede, Næstved, Slagelse og Kalundborg.[25]

Den 6. april 2016 fortalte Vejdirektoratet om den igangværende VVM-redegørelse af en motorvej mellem Næstved og Rønnede, som omhandler fire linjeføringer.

Rapporten viser blandt andet at motorvejen ikke skærer sig igennem landskabet, uden at der bliver taget særligt hensyn til skovene og dyrelivet. da der På strækningen mellem Næstved og Rønnede ligger der nogle skovområder, hvor der lever mange forskelige dyr og planter.

VVM-redegørelsen forvendes at være færdig til efteråret 2016, og vil derefter blive sendt til transportministeren. Derefter kan Folketinget træffe en beslutning om en linjeføring, samt vedtage en anlægslov så arbejdet kan begynde, da de første 350 millioner kr til første etape er afsat.

I december 2015 var Hans Christian Schmidt på besøge i Næstved, Han fortalte at motorvejen var et vigtig projekt, og at der var igen tvivl om at der var behov den. Men han fortalte også at der var mange ønsker, så forligskredsen skulle prioritere mellem dem, om hvilken projekter der kommer næst.[26][27]

Den 20. april 2016 var Transport-og bygningsminister Hans Christian Schmidt på naturbesøg i landsbyen Sørup, for at tale om motorvejsprojektet mellem Næstved og Rønnede med de berørte borgere. Borgerne i landsbyen Sørup kæmper imod linjeføringen E som vil gå syd for hovedlandevejen primærrute 54, og kommer til at gå tæt forbi Sørup. Borgerne mente at den sydlige linjeføring E er et dårligt valg, for både naturen og for samfundsøkonomien ydermere at det er en omvej for trafikken til og fra Næstved. De mente at linjeføring A som blev foreslået for 40 år siden var den mindst dårlige løsning af dem, da det var den der havde den bedste samfundsmæssige forrentning. Men godserne Gisselfeld og Holmegaard er imod linjeføring A, da motorvejen vil komme til at gå igennem deres jorder, som blandt andet omhandler Hesede Skov.[28]

Den 19. august 2016 var Transport-og bygningsminister Hans Christian Schmidt på genbesøg i Sørup hvor han blev vist rundt i området. Beboerne ville vise ministeren det herregårdslandskab som der er planer om at føre en motorvej igennem. Vejdirektoratet er i gang med at færdiggøre en VVM-redegørelse af en motorvej mellem Næstved og Rønnede, VVM omhandle om hvilken linjeføring der er bedst både samfundsøkonomisk, og gøre mindst skade på naturen.

Beboerne i landsbyen Sørup samt Sparresholm Gods mener at linjeføring A nord for Køgevej ved Hesede Skov er den bedste, mens at beboer nord for Køgevej ved Vester Egede mere at den sydlig linjeføring E er bedst.VVM-redegørelsen forvendes færdig i efteråret 2016, herefter vil der bliver holdt et møde, om hvad for en linjeføring man skal vælge, så Folketinget kan træffe den endelige beslutning hvor motorvejen skal gå.[29]

Den 21. november 2016 blev Vejdirektoratet færdig med en VVM-redegørelse af en motorvej mellem Næstved og Rønnede. I undersøgelsen kom det frem at alle de linjeføringer der er blevet foreslået kan gennemføres. Den mest samfundsøkonomiske af linjeføringerne er linjeføring A der går nord om Holme-Olstrup, den vil koste ca. 1,6 milliard kr, linjeføring B der vil gå mellem Toksværd og Holme-Olstrup vil koste ca. 1,6 milliarder kr, linjeføring C der går syd om Toksværd vil koste ca. 1,7 milliard kr, mens linjeføring E der går syd om Toksværd vil være den billigste af alle forslagene og vil koste ca. 1,2 milliard kr.[30] [31] [32]

Den 12. december 2016 blev der holdt borgermøde i Toksværd om en VVM-redegørelse af en motorvej mellem Næstved og Rønnede. Her fortalte den tidligere transportminister Magnus Heunicke at motorvejen var vigtig i forhold til virksomhederne og de mange pendlere i området. De fire linjeføringer der blev miljøvurderet er linje A, B, C og E. Den med bedst samfundsøkonomisk rente er linje A, mens den med den laveste rente er linje E. Efter offentliggørelsen vil projektet blive sendt i otte ugers høring til og med den 20. januar, hvor berørte borgere kan komme med indsigelser og kritik til projektet. Faxe Kommunes borgmester Knud Erik Hansen fortalte også på mødet at han ville drøfte linjeføringen med Næstved Kommunes borgmester Carsten Rasmussen, så de to kunne bliver enige om en linjeføring som de kunne sende i hver deres høringssvar inden den 20. januar 2017. Efter høringsperioden om motorvejen er slut, udarbejder Vejdirektoratet en indstilling, i marts eller april 2017, til transporministeren Ole Birk Olesen Herefter indkaldes partierne til forhandling om at finde penge og vedtage en anlægslov.[33]

Den 17. december 2016 fortalte Næstved og Faxe at de gik ind for linjeføring A, af den kommende motorvej mellem Næstved og Rønnede. Motorvejen vil starte i den nuværende fordelerring ved Næstved, og gå nord om Holme-Olstrup og til Boserupskoven, hvor den vil følge landevejen ud til Sydmotorvejen. Hele strækningen vil være ca. 15 km lang og koste ca. 1,6 milliarder kr. Både Næstved og Faxe går ind for denne linjeføring, da det er den med den bedste samfundsøkonomi, samt det er den linjeføring med færrest total-ekspropriationer, og der var færrest boliger der blev støjbelastet.[34]

Derudover foreslog Faxe kommune at tilslutningsanlægget til Sydmotorvejen ved Rønnede ikke kun skulle være et halv tilslutning der kun gik mod København. Men også et der gik mod Rødby/Gedser, derfor forslog de at der skulle laves et udfletningsanlæg som det der ligger ved Kolding hvor Esbjergmotorvejen tilkobles Sønderjyske Motorvej. [35]

Den 25. december 2016 fortalte næstformanden i Næstved Erhvervsforening Mads Elming, at de også gik ind for linjeføring A som Næstved og Faxe af en motorvej mellem Næstved og Rønnede. Erhvervsforening fortalte at de havde ventet i over 20 år på denne motorvejsforbindelse. Og at sådan en forbindelse kunne være med til at hjælpe det lokale erhvervsliv med at kunne få deres vare ud til kunderne, samt tiltrække kvalificeret arbejdskraft fra et stort opland. [36]

Den 19. april 2017 besluttede regeringen og oppositionen at gå videre med linjeføring A af en motorvej mellem Næstved og Rønnede. Derudover vil regeringen tage ca. 56 millioner fra de allerede afsatte 336 millioner, som de vil bruge til at overtage de ejendom der står til at blive berørte at linjeføringen, så dem der bliver berørt ikke bliver stavnsbundet.[37][38]

De ca. 336 millioner er ikke nok til at man kan gå i gang med første etape, da motorvejen kommer til at koste ca. 1,6 milliard. Det er ca. 100 millioner for vært km af den ca. 15 km lange strækning, så motorvejen vil blive sat i bero, indtil der er fundet finansiering.[39]

KilderRediger

 1. ^ Strømkort, 2011
 2. ^ Riisgaard, Anders (24. november 2015). "Så er der trafik på Næstveds nordlige omfartsvej". TV Øst. Hentet 24. november 2015. 
 3. ^ "Bid af omfartsvej åbner snart for trafik". Transportmagasinet. 22. oktober 2015. Hentet 24. oktober 2015. 
 4. ^ Arent, Torben (17. april 2016). "7.500 ton bro på en weekend". FDM. Hentet 20. april 2014. 
 5. ^ Anlægslov, L155 2010-11
 6. ^ Lorentzen, Mogens (28. september 2013). "Spadestik for fremtiden". Sjællandske. Hentet 1. oktober 2013. 
 7. ^ Hartmann, Rikke (9. februar 2012). "Betalingsmotorvej mellem Næstved og Rønnede". TV2 Øst. Hentet 16. februar 2012. 
 8. ^ Sten Hansen, Sofus (7. november 2012). "Motorvej mellem Næstved og Rønnede vil koste en milliard". Sjællandske. TV2 Øst. Hentet 7. november 2012. 
 9. ^ Palm, Kim (19. november 2012). "Godser protesterer mod ny motorvej". DR Sjælland. Hentet 20. november 2012. 
 10. ^ Rasch Skou, Nikolaj (18. januar 2013). "Der går 10 år før motorvejen er på plads". Sjællandske. Hentet 18. januar 2013. 
 11. ^ Lorentzen, Mogens (5. februar 2013). "Næstved og Faxe ønsker motorvej". Sjællandske. Hentet 5. februar 2013. 
 12. ^ Lorentzen, Mogens (9. februar 2013). "Venstre har valgt to linjeføringer til motorvej". Sjællandske. Hentet 11. februar 2013. 
 13. ^ Lorentzen, Mogens (22. marts 2013). "Godser anklages for at stoppe motorvej". Sjællandske. Hentet 25. marts 2013. 
 14. ^ Lorentzen, Mogens (25. marts 2013). "Borgmester vil mødes med minister". Sjællandske. Hentet 25. marts 2013. 
 15. ^ Rasch Skou, Nikolaj (25. april 2013). "Brugerfinansiering af rute 54 undersøges". Sjællandske. Hentet 29. april 2013. 
 16. ^ Pihl Rasmussen, Peter-Mikkel (15. maj 2013). "Kom hurtigt til Næstved for en flad tier". P4 Sjælland. Hentet 24. juni 2013. 
 17. ^ Warrer Juul, Trine (26. september 2013). "Vælgerne ønsker fokus på bilisterne". P4 Sjælland. Hentet 1. oktober 2013. 
 18. ^ Rasch Skou, Nikolaj (10. oktober 2013). "Motorvejen rykker nærmere". Sjællandske. Hentet 14. oktober 2013. 
 19. ^ "Næstved-Rønnede motorvej et skridt nærmere". Faxe nu. 2013-14-11. Hentet 17. november 2013.  Tjek datoværdier i |date= (hjælp)
 20. ^ Arent, Torben (25. juni 2014). "Næstved får ja til motorvej". FDM. Hentet 27. juni 2014. 
 21. ^ Lorentzen, Mogens (18. december 2014). "Heunicke klar til at bygge motorvej om to år". Sjællandske. Hentet 3. januar 2015. 
 22. ^ Olling, Jacob (13. februar 2015). "Borgere vil have flyttet planlagt motorvej". TV Øst. Hentet 14. november 2015. 
 23. ^ Revsbech, Thomas (11. september 2015). "Ny sjællandsk trafikmafia vil kæmpe for motorvejsprojekter". Sjællandske. Hentet 14. november 2015. 
 24. ^ Lorentzen, Mogens (24. oktober 2015). "Venstre: Fire forslag til en motorvej er nok". Sjællandske. Hentet 14. november 2015. 
 25. ^ Lorentzen, Mogens (12. november 2015). "Politiker: Vejforslag en vittighed". Sjællandske. Hentet 14. november 2015. 
 26. ^ C Møhl, Anna (6. april 2016). "Først dyr og skove - så motorvej". Sjællandske. Hentet 7. april 2016. 
 27. ^ "VVM-undersøgelse om ny motorvej et skridt nærmere". Faxe.nu. 6. april 2016. Hentet 7. april 2016. 
 28. ^ Lorentzen, Mogens (20. april 2016). "Politiker: Motorvejsballade: Transportminister inviteret på naturbesøg". Sjællandske. Hentet 24. april 2016. 
 29. ^ Lorentzen, Mogens (19. august 2016). "Minister møder motorvejsmodstandere". Sjællandske. Hentet 20. august 2016. 
 30. ^ Lorentzen, Mogens (22. november 2016). "Et skridt nærmere motorvej". Sjællandske. Hentet 22. november 2016. 
 31. ^ Olsgaard, Dorte (22. november 2016). "Mulig motorvej sendt i høring". TV Øst. Hentet 22. november 2016. 
 32. ^ VVM-redegørelse Rute 54 Næstved-Rønnede
 33. ^ Lorentzen, Mogens (13. december 2016). "Heunicke: Vi skal have motorvej". Sjællandske. Hentet 20. december 2016. 
 34. ^ Lorentzen, Mogens (17. december 2016). "Næstved og Faxe går ind for motorvej linje A". Sjællandske. Hentet 18. december 2016. 
 35. ^ Sammenfletning ved Rønnede faxekommune.dk
 36. ^ Lorentzen, Mogens (25. december 2016). "Erhvervsforening: Linje A er den rigtige". Sjællandske. Hentet 31. december 2016. 
 37. ^ Olling, Jacob (19. april 2017). "Regeringen har lagt sig fast: Sådan skal motorvejen bygges til Næstved". TV Øst. Hentet 20. april 2017. 
 38. ^ Olling, Jacob (19. april 2017). "Stort flertal på Christiansborg enige om Næstvedmotorvej". TV Øst. Hentet 20. april 2017. 
 39. ^ Olling, Jacob (19. april 2017). "Næstved-motorvej sprænger budgettet: Koster 100 mio. pr kilometer". TV Øst. Hentet 20. april 2017.