Danske arter på habitatdirektivets bilag IV: Forskelle mellem versioner