Nicolaus Heinrich Massmann: Forskelle mellem versioner

Indsat billede samt moderne retskrivning
(formatering)
(Indsat billede samt moderne retskrivning)
[[Billede:Nicolai Henrik Massmann 1766-1816.jpg|right]]
'''Nicolaus Heinrich''' (også Henrich el. Hinrich) '''Massmann''' ([[10. marts]] [[1766]] i [[Heiligenhafen]] - [[26. oktober]] [[1816]] i [[København]]) var en dansk-holstensk præst og teolog.
 
Han var søn af Senatorsenator og Kjøbmandkøbmand Joachim M. og Catharina f. Schlichting, er født 10. Martsmarts 1766 i Heiligenhafen i Holsten. Han afgik 1785 fra denDen lærde Skole i [[Kiel]] til Universitetetuniversitetet sammesteds, rejste 1788 til [[Jena]], men vendte 1789 tilbage til Kiel, tog theologiskteologisk Embedsexamenembedseksamen i [[Glückstadt]] og kom s.ssamme A.år til KjøbenhavnKøbenhavn som Huslærerhuslærer for [[A. P. BernstorffsBernstorff]]s Børnbørn. 1792 blev han Sognepræstsognepræst ved Frederiks tyske Kirke paa Christianshavn, i hvilket Embedeembede han døde 26. Okt.oktober 1816. Han ægtede 1793 Dorothea Eisabe v. Essen (f. 1775 d. 1851), Datterdatter af Advokatadvokat og Amtssekretæramtssekretær Michael v.von EEssen.
 
M.Massmann er Stifterstifter af de kjøbenhavnskekøbenhavnske Søndagsskoler[[søndagsskole]]r, der endnu bærebærer hans Navnnavn. 21. Martsmarts 1800 udkom der en Forordningforordning om Haandværkslavenehåndværkslavene i KjøbenhavnKøbenhavn, hvorved det tilsigtedes at højne Standenstanden. Samme Dagdag udsendte M. en Opfordringopfordring til at yde Bidragbidrag til en Søndagsskolesøndagsskole, hvor Haandværkslærlingerhåndværkslærlinge gratis skuldeskulle undervises i Regningregning og Skrivningskrivning. Der indkom et klækkeligt Beløbbeløb, og der meldte sig mange Deltageredeltagere, saa der bestandig maattemåtte oprettes nye Klasserklasser, og flere og flere Lokalerlokaler toges i Brugbrug. Allerede det første Aarår indrettedes der ogsaaogså et Kursuskursus for Svendesvende. 1802 var der 386 Eleverelever, 1806 553. Nye Undervisningsfagundervisningsfag optoges: Sangsang, Tegningtegning, Skibsbygningstegningskibsbygningstegning, Geografigeografi, fædrelandshistorie, geometri. Skolen fik et betydeligt Tilskudtilskud fra den Reiersenske Fond; det inddroges vel 1805, da M. ikke vildeville gjøregøre Skolenskolen til en udelukkende Industriskoleindustriskole, men fornyedes 1808, da han i det væsentlige havde givet efter for de Fordringerfordringer, Fondensfondens Bestyrelsebestyrelse stillede.
 
M. udgav 1802 en Samlingsamling Sangesange for Eleverneeleverne, han lod slaaslå Medaillermedaljer, der uddeltes til de dygtigste, og dette skete ved en Aarsfestårsfest, hvor Kongehusetkongehuset var tilstedetil stede. Hver Afdelingafdeling havde 2 Bestyrerebestyrere, og alle Bestyrernebestyrerne tilsammen udgjorde Selskabet til Søndagsskolernes Befordring. Disse have haft stor Betydningbetydning for den københavnske Haandværksstandshåndværksstands Udviklingudvikling, og mange lignende Skolerskoler oprettedes
i købstæderne.
 
[[Kategori:Født i 1766]]
[[Kategori:Død i 1816]]
[[Kategori:Uddannelsesinstitutioner]]