FN's Verdenserklæring om Menneskerettighederne: Forskelle mellem versioner

Fjerner version 4646178 af 62.199.7.114 (diskussion) - ingen grund til at have hele erklæringen. der er links til den
(Fjerner version 4646178 af 62.199.7.114 (diskussion) - ingen grund til at have hele erklæringen. der er links til den)
* [[Den Europæiske Menneskerettighedskonvention]]
* [[Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol]]
Menneskerettighederne er fastsat i erklæringen
 
De følgende gengiver artikler i erklæringen, som beskrevet de særlige menneskelige rettigheder, som er anerkendt i erklæringen. [14]
Artikel 1
Alle mennesker er født frie og lige i værdighed og rettigheder. De er udstyret med fornuft og samvittighed, og de bør handle mod hverandre i en broderskabets ånd.
Artikel 2
Enhver har krav på alle de rettigheder og friheder, som nævnes i denne erklæring, uden forskelsbehandling af nogen art, såsom race, farve, køn, sprog, religion, politisk eller anden anskuelse, national eller social oprindelse, formueforhold, fødsel eller anden samfundsmæssig stilling. Desuden må der ikke skelnes på grundlag af de politiske, retslige eller international status i det land eller område, hvor en person hører, hvad enten det er uafhængigt, under formynderskab, ikke-selvstyrende område, eller under nogen anden begrænsning af suverænitet.
Artikel 3
Enhver har ret til liv, frihed og personlig sikkerhed.
Artikel 4
Ingen må holdes i slaveri eller trældom; slaveri og slavehandel er forbudt i alle deres former.
Artikel 5
Ingen må underkastes tortur eller grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf.
Artikel 6
Enhver har ret til overalt at blive anerkendt som en person, før loven.
Artikel 7
Alle er lige for loven og har uden forskelsbehandling af nogen art lige ret til lovens beskyttelse. Alle har ret til lige beskyttelse mod enhver forskelsbehandling i strid mod denne erklæring og mod enhver tilskyndelse til en sådan forskelsbehandling.
Artikel 8
Enhver har ret til en fyldestgørende oprejsning ved de kompetente nationale domstole for handlinger, der krænker de fundamentale rettigheder, som forfatningen eller loven giver.
Artikel 9
Ingen må underkastes vilkårlig anholdelse, tilbageholdelse eller landsforvisning.
Artikel 10
Enhver har under fuld ligeberettigelse krav på en retfærdig og offentlig behandling ved en uafhængig og upartisk domstol, ved fastsættelsen af hans rettigheder og forpligtelser og med enhver kriminel sigtelse mod ham.
Artikel 11
Enhver, der anklages for et strafbart forhold, har ret til at blive anset for uskyldig, indtil hans skyld er bevist i henhold til lov ved en offentlig retshandling, hvorunder han har fået alle de nødvendige garantier for hans forsvar.
Ingen må anses for skyldig i noget strafbart forhold på grund af en handling eller undladelse, der ikke udgør en strafbar i henhold til national eller international ret på det tidspunkt, da den blev begået. Der skal heller ikke kunne idømmes strengere straf end den, der var gældende på det tidspunkt, da det strafbare forhold blev begået.
Artikel 12
Ingen må underkastes vilkårlig indblanding i private forhold, familie, hjem eller korrespondance, ej heller for angreb på ære og omdømme. Enhver har ret til lovens beskyttelse mod sådan indblanding eller angreb.
Artikel 13
Enhver har ret til fri bevægelighed og ophold inden for hver stats grænser.
Enhver har ret til at forlade ethvert land, herunder deres eget, og til at vende tilbage til deres land.
Artikel 14
Enhver har ret til at søge og få tilstået i andre lande asyl mod forfølgelse.
Denne ret må ikke påberåbes i tilfælde af anklager, der virkelig hidrører fra ikke-politiske forbrydelser eller fra handlinger i strid med de formål og principperne i De Forenede Nationer.
Artikel 15
Enhver har ret til en nationalitet.
Ingen må vilkårligt berøves sin nationalitet eller nægtes ret til at skifte nationalitet.
Artikel 16
Mænd og kvinder fuld alder, uden nogen begrænsninger på grund af race, nationalitet eller religion, har ret til at gifte sig og stifte en familie. De har krav på lige rettigheder med hensyn til ægteskab, under ægteskabet og ved dettes opløsning.
Ægteskab skal kun kunne indgås med begge parters frie og fulde samtykke vordende ægtefællers.
Familien er samfundets naturlige og fundamentale enhedsgruppe samfundet og har ret til beskyttelse af samfundet og staten.
Artikel 17
Enhver har ret til at eje ejendom såvel alene som i fællig med andre.
Ingen må vilkårligt berøves sin ejendom.
Artikel 18
Enhver har ret til tanke-, samvittigheds-og religionsfrihed: denne ret omfatter frihed til at skifte religion eller tro og frihed til enten alene eller i fællesskab med andre, offentligt eller privat at udøve sin religion eller tro gennem undervisning, praksis , tilbedelse og overholdelse.
Artikel 19
Enhver har ret til menings-og ytringsfrihed; denne ret omfatter frihed til at hævde sin opfattelse uden indblanding og til at søge, modtage og meddele oplysning og tanker ved et hvilket som helst meddelelsesmiddel og uanset landegrænser.
Artikel 20
Enhver har ret til frit at deltage i fredelige forsamlinger og foreningsfrihed.
Ingen kan tvinges til at tilhøre en forening.
Artikel 21
Enhver har ret til at deltage i regeringen i deres land, direkte eller gennem frit valgte repræsentanter.
Enhver har ret til lige adgang til offentlige service i deres land.
Vilje i befolkningen skal være grundlaget for regeringens myndighed; denne vilje skal tilkendegives gennem periodiske og virkelige valg med almindelig og lige valgret og skal udøves gennem hemmelig afstemning eller tilsvarende frie afstemningsmåder.
Artikel 22
Enhver har som medlem af samfundet, har ret til social tryghed og har krav på, gennemføres ved nationale foranstaltninger og internationalt samarbejde og i overensstemmelse med organisationen og ressourcer i hver stat, om de økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder uundværlige for hans værdighed og den frie udvikling af hans personlighed.
Artikel 23
Enhver har ret til arbejde, til frit valg af beskæftigelse, til retfærdige og gunstige arbejdsvilkår og til beskyttelse mod arbejdsløshed.
Enhver har uden forskelsbehandling, har ret til lige løn for lige arbejde.
Enhver, der arbejder, har ret til et retfærdigt og gunstigt vederlag, der sikrer ham selv og hans familie et værdigt liv for den menneskelige værdighed, og suppleres om nødvendigt, med andre former for social beskyttelse.
Enhver har ret til at danne og indtræde i fagforeninger til beskyttelse af sine interesser.
Artikel 24
Enhver har ret til hvile og fritid, herunder en rimelig begrænsning af arbejdstiden samt regelmæssig ferie med løn.
Artikel 25
Enhver har ret til en levestandard, der kræves for sundhed og velvære af sig selv og hans familie, herunder til føde, klæder, bolig og lægehjælp og de nødvendige sociale goder og ret til tryghed i tilfælde af arbejdsløshed, sygdom , handicap, enkestand, alderdom eller andet tab af levebrød under omstændigheder uden for hans kontrol.
Mødre og børn har krav på særlig omsorg og hjælp. Alle børn, uanset om de er født i eller uden for ægteskab, have den samme sociale beskyttelse.
Artikel 26
Enhver har ret til undervisning. Undervisningen skal være gratis, i det mindste på de elementære og grundlæggende trin. Elementær undervisning skal være obligatorisk. Teknisk og faglig uddannelse skal gøres almindeligt tilgængelige og videregående uddannelser skal der være lige adgang for alle på grundlag af fortjeneste.
Undervisningen skal tage sigte på den fulde udvikling af den menneskelige personlighed og på at styrke respekten for menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder. Den skal fremme forståelse, tolerance og venskab mellem alle nationer og racemæssige og religiøse grupper, og den skal fremme De forenede Nationers arbejde til fredens bevarelse.
Forældre har førsteret til at vælge den form for undervisning, skal have deres børn.
Artikel 27
Enhver har ret til frit at deltage i samfundets kulturelle liv i lokalsamfundet, for at nyde kunst og til at blive delagtiggjort i videnskabens fremskridt og dens goder.
Enhver har ret til beskyttelse af de moralske og materielle interesser, der hidrører fra al videnskabelig, litterær eller kunstnerisk frembringelse, som han er ophavsmanden.
Artikel 28
Enhver har krav på en social og international orden, i hvilken de rettigheder og friheder, som nævnes i denne erklæring kan realiseres fuldt ud.
Artikel 29
Enhver har pligter overfor samfundet, der alene frie og fulde udvikling af hans personlighed er muligt.
Under udøvelsen af sine rettigheder og friheder er enhver kun underkastet de begrænsninger, der er fastsat i loven alene med det formål at sikre skyldig anerkendelse af og respekt for de rettigheder og friheder, og at opfylde de retfærdige krav, som moralen, den offentlige orden og den generelle velfærd i et demokratisk samfund.
Disse rettigheder og friheder må i intet tilfælde udøves i strid med de formål og principperne i De Forenede Nationer.
Artikel 30
Intet i denne erklæring må fortolkes som givende nogen stat, gruppe eller person til at indlade sig på nogen virksomhed eller foretage nogen handling, der tilsigter at nedbryde nogen af de rettigheder og friheder, som nævnes heri.
 
== Eksterne henvisninger ==
14.332

redigeringer