Sofisme: Forskelle mellem versioner

43 bytes fjernet ,  for 4 år siden
ingen redigeringsopsummering
m (Smårettelser)
No edit summary
{{forveksles|sufisme}}
'''Sofisme''' var den intellektuelle skole eller traditiontradisjon i [[antikken]]s [[GrækenlandGrekenland]], som de såkaldte "''sofister"'' tilhørte. Sofisme kommer afav ''sofia'' ([[græskgresk]] for "''[[visdom]]"''), og sofister var personer, dersm i 400-tallet [[f.Kr.]] virkedevirket i [[Athen]] og en del andre græskegreske [[bystat]]er, hvor de formot betaling underviste i [[filosofi]], [[historie]], [[grammatikgrammatikk]] og isærspesielt [[retorikretorikk]]. En senere betydning afav ordet "''sofist" er "''person, derer med veltalenhed og spidsfindige argumenter søger at overtale eller overbevise nogen''".<ref>https://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=sofister</ref>
 
:''person, der med veltalenhed og spidsfindige argumenter søger at overtale eller overbevise nogen''.<ref>https://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=sofister</ref>
Fremstillingen af disse omrejsende læreres virksomhed har været meget negativ; især fra deres fremste kritikere, [[Sokrates]], [[Platon]] og [[Aristoteles]]. Men i modsætning til disse tre, viste sofisterne gennemgående et [[demokrati]]sk sindelag; og og det er blandt sofisterne, vi finder de meget få grækere, der tog til orde mod [[slaveri]].<ref>Tollefsen, Syse og Nicolaisen: ''Tenkere og ideer'' (s. 58), forlaget Gyldendal, Oslo 2002,ISBN 82-417-0966-8</ref>
 
Fremstillingen afav disse omrejsendeomreisende læreres virksomhedvirksomhet har væretvært meget negativnegativt; isærspsielt fra deres fremste kritikere, [[Sokrates]], [[Platon]] og [[Aristoteles]]. Men i modsætningmotsetning til disse tre, viste sofisternesofistene gennemgåendegjennomgående et [[demokrati]]sk sindelagsinnelag; og og det er blandtblant sofisternesofistene, vi finderfinner de meget få grækere,grekere dersom togtok til orde modmot [[slaveri]].<ref>Tollefsen, Syse og Nicolaisen: ''Tenkere og ideer'' (s. 58), forlaget Gyldendal, Oslo 2002,ISBN 82-417-0966-8</ref>
== Historisk baggrund ==
[[Fil:Akropolis by Leo von Klenze.jpg|thumb|[[Athen]]s [[akropolis]], malet af Leo von Klenze ([[1846]]).]]
I 400-tallet f.Kr havde grækerne en omkring 150-årig filosofitradition; men mange følte, at filosofien ikke bidrog til klarhed eller indsigt, men tværtimod skabte forvirring og tvivl i den offentlige debat. Her var sofisternes undervisning til hjælp ved gennemgang af de forskellige retninger og diskussioner med eleverne. Der fandtes i bystaterne ingen højere, organiseret [[uddannelse]] udenom den [[militær]]e; så sofisterne fyldte et helt åbenbart behov for tilegnelse af kundskab, hvad der kan forklare deres gennemslagskraft. [[Embedsmænd]] blev den gang udnævnt ved lodtrækning, der blev anset som [[gud]]ernes chance til at påvirke valget.<ref>Tollefsen, Syse og Nicolaisen: ''Tenkere og ideer'' (s. 57)</ref>
 
== Historisk baggrundbakgrunn ==
Når retorik var et så vigtigt fag, skyldtes det, at der ikke fandtes [[sagfører]]e. Blev man sigtet for noget, måtte man selv føre sin sag, og der var hverken [[dommer]] eller [[jury]]; man måtte selv tale sin sag foran de fremmødte med[[borger]]e. Derfor var det af den yderste vigtighed, at man lærte at udtrykke sig sammenhængende og fornuftigt.<ref>Tollefsen, Syse og Nicolaisen: ''Tenkere og ideer'' (s. 61-62)</ref>
[[Fil:Akropolis by Leo von Klenze.jpg|thumb|[[Athen]]s [[akropolis]], maletmalt afav Leo von Klenze ([[1846]]).]]
I 400-tallet [[f.Kr.]] havdehadde grækernegrekerne en omkring 150-årig filosofitradition;filosofitradisjon, men mange følte, at filosofien ikke bidrogbidro til klarhedklarhet eller indsigtinnsikt, men tværtimodtvert imot skabteskapte forvirring og tvivltvil i den offentlige debatdebatt. Her var sofisternessofistenes undervisning til hjælp ved gennemganggjennomgang afav de forskelligeforskjellige retninger og diskussionerdiskusjoner med eleverneelevene. DerDet fandtesfantes i bystaternebystatene ingen højerehøyere, organiseretorganisert [[uddannelseutdannelse]] udenomutenom den [[militær]]e; så sofisternesofistene fyldtefylte et helt åbenbartåpenbart behov for tilegnelse afav kundskabkunnskap, hvadhva dersom kan forklare deres gennemslagskraftgjennomslagskraft. [[EmbedsmændEmbedsmenn]] blevble den gang udnævntutnevnt ved lodtrækning,loddtrekning dersom blevble ansetansett som [[gud]]ernesenes chancesjanse til atå påvirke valget.<ref>Tollefsen, Syse og Nicolaisen: ''Tenkere og ideer'' (s. 57)</ref>
 
Når retorik var et så vigtigtviktig fag, skyldtes det, at derdet ikke fandtes [[sagførersakfører]]e. BlevBle man sigtetsiktet for nogetnoe, måtte man selv føre sin sagsak, og derdet var hverken [[dommer]] eller [[jury]];, så man måtte selv tale sin sagsak foran de fremmødtefremmøtte med[[borger]]e. Derfor var det afav den ydersteytterste vigtighed,viktighet at man lærte atå udtrykkeuttrykke sigseg sammenhængendesammenhengende og fornuftigtfornuftig.<ref>Tollefsen, Syse og Nicolaisen: ''Tenkere og ideer'' (s. 61-62)</ref>
Sofisternes mål var at bekæmpe forvirringen, der prægede tidens offentlige debat. Modsat [[filosof]]ferne gik en sofist ikke ind i, hvad der var sandt eller usandt, men nøjede sig med at lære eleven at fremføre sit syn så overbevisende og troværdigt som muligt. Filosofferne ville nå frem til ''erkendelse'' af sagens inderste, dens sandhed; mens sofisterne koncentrerede sig om ''[[teknik]]ker'' til at komme heldigt fra en diskussion. Sokrates påpegede de farlige etiske og politiske konsekvenser, når målet blev overtalelse uden indsigt i problemet. Dertil blev sofisterne stærkt kritiseret for at tage sig betalt for undervisningen. Sokrates mente, evnen til selvstændig tænkning går tabt, når man tager betalt for at undervise; i stedet indretter man sig efter det nyttige og behagelige. Efter hans mening søgte sofisterne derfor ikke sandhed, men kun egen vinding.<ref>Tollefsen, Syse og Nicolaisen: ''Tenkere og ideer'' (s. 68)</ref>
 
SofisternesSofistenes mål var atå bekæmpebekjempe forvirringen, dersom prægedeprege tidens offentlige debatdebatt. ModsatMotsatt [[filosof]]ferneene gikgikk en sofist ikke indinn i, hvadhva dersom var sandtsant eller usandtusant, men nøjedenøyde sigseg med atå lære eleven atå fremføreframføre sitsitt syn så overbevisende og troværdigttroverdig som muligtmulig. FilosofferneFilosofene ville nå fremfram til ''erkendelseerkjennelse'' afav sagenssakens indersteinnerste, dens sandhed;sannhet, mens sofisternesofistene koncentreredekwonsentrerte sigseg om ''[[teknik]]ker'' til at komme heldigt fra en diskussion. Sokrates påpegede de farlige etiske og politiske konsekvenser, nårda målet blevvar overtalelse udenuten indsigtinnsikt i problemet. DertilDessuten blevble sofisternesofistene stærktsterkt kritiseretkritisert for atå tageta sigseg betalt for undervisningen. Sokrates mente, at evnen til selvstændigselvstendig tænkningtenkning går tabttapt, når man tagertar betalt for atå undervise;, i stedet indretterinnretter man sigseg efteretter det nyttige og behagelige. EfterEtter hans mening søgtesøkte sofisternesofistene derfor ikke sandhedsannhet, men kun egen vindingvinning.<ref>Tollefsen, Syse og Nicolaisen: ''Tenkere og ideer'' (s. 68)</ref>
"''Overtalelse, ikke sandhed,''" var et stikord for en af deres teknikker. Ligesom et etbinds [[leksikon]] skulle man erhverve sig nogen kundskab om det meste, så man kunne udtale sig med [[fornuft]] om de fleste ting og skabe indtryk af at være mere kundskabsrig, end man faktisk var. Sofisten [[Gorgias]] pralede af, at han var bedre end sin bror lægen til at få patienterne til at tage [[medicin]]en. Naturligvis vidste han mindre om medicinen end sin bror; men han forstod bedre at lyde overbevisende.<ref>Tollefsen, Syse og Nicolaisen: ''Tenkere og ideer'' (s. 63)</ref>
 
"''Overtalelse, ikke sandhed,''" var et stikordstikkord for en af deres teknikker. LigesomLikesom et etbindsett-binds [[leksikon]] skulle man erhverve sigseg nogennoe kundskabkunnskap om det meste, så man kunne udtaleuttale sigseg med [[fornuft]] om de fleste ting og skabe indtrykinntrykk afav atå være mere kundskabsrigkunnskapsrik, endenn man faktisk var. Sofisten [[Gorgias]] praledeskrøt af,av at han var bedre endenn sin bror lægen, til atåpatienternepasientene til atå tageta [[medicinmedisin]]en. Naturligvis vidstevisste han mindre om medicinenmedisin endenn sin bror;, men han forstod bedre atå lyde overbevisende.<ref>Tollefsen, Syse og Nicolaisen: ''Tenkere og ideer'' (s. 63)</ref>
 
Men sofisterne var naturligvis ingen ensartet gruppe. [[Protagoras]] udtalte, at "''mennesket er alle tings målestok''", tolket som [[relativisme]]. Vel kan smag og behag ikke rigtig diskuteres; men her lyder det, som om Protagoras omgør ''alle'' spørgsmål til spørgsmål om smag og behag. Gorgias er talsmand for [[skepticisme]] med sit udsagn om, at "''intet er til''". Platon angreb i mange af sine skrifter sofister, der fremhævede [[hedonisme]], og andre, der fremhævede [[magt]] som tilværelsens mål - mens andre sofister igen hævdede opfatninger tæt op til Sokrates' og Platons egne.<ref>Tollefsen, Syse og Nicolaisen: ''Tenkere og ideer'' (s. 67-68)</ref>
331

redigeringer