Forskel mellem versioner af "Wikipedia:Billedpolitik"

Opdaterer ophavsretsloven til nyeste version, lidt sprogrettelser, kommatering, ændring af formattering.
(Opdaterer ophavsretsloven til nyeste version, lidt sprogrettelser, kommatering, ændring af formattering.)
Tag: 2017-kilderedigering
 
== Hvad tillader vi? ==
Wikipedia er en ''fri'' encyklopædi. Det betyder, at alt indhold, tekst såvel som billeder, må kopieres og bruges i andre sammenhænge -, med enkelte forbehold. Helt konkret tillader vi 3tre hovedgrupper af licenser:
* Vi tillader naturligvis alt, der er i '''[[public domain]]'''. Det vil sige billeder, der af den ene eller anden grund ikke er beskyttet af ophavsret (se næste afsnit.). Det kan være, fordi den oprindelige ophavsmand døde for mere end 70 år siden, billedet er almindelig ejendom uden oprindeligt forfatterskab, den oprindelige ophavsmand har opgivet sin ophavsret, billedet er produceret af den amerikanske regering eller af flere andre grunde.
* Vi tillader også alt materiale, der er udgivet under '''[[GFDL]]''' - licensen, som al tekstentekst, man måtte finde på Wikipedia, også er udgivet under. Se [[GFDL|artiklen om GFDL]] for flere informationer.
* Sidst men ikke mindst tillader vi alle billeder under '''[[Creative Commons]]'''' Attribution- og ShareAlike-licenser. Igen, se artiklen om [[Creative Commons]] for flere informationer herom.
Specielt gælder for alle tilladte licenser, at alt materiale kan reproduceres og sågar benyttes i kommercielle sammenhænge. Det eneste forbehold er, at ophavsmanden til billedet skal nævnes, og, for GFDL og Creative Commons ShareAlike, at afledte værker skal placeres under samme licens som det kopierede værk. Bemærk altså, at det ikke nødvendigvis er nok at have fået lov til at benytte billedmateriale på Wikipedia; det skal gælde, at billedet uden videre må ændres og benyttes i kommercielle sammenhænge.
 
Bemærk desuden, at vi har samme billedpolitik som [http://commons.wikimedia.org/ Wikimedia Commons].
 
== Hvad siger dansk lov? ==
Ved brug af billeder gælder den almindelige ophavsret, specielt '''§1''' til og med '''§4:'''
'''§1''' til og med '''§4''':
 
<blockquote>
Bekendtgørelse af lov om ophavsret:
=== Bekendtgørelse af lov om ophavsret<ref>[https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=164796 Bekendtgørelse af lov om ophavsret] (LBK nr 1144 af 23/10/2014)</ref> ===
Herved bekendtgøres lov om ophavsret, jf. lovbekendtgørelse nr. 587202 af 2027. junifebruar 20082010 med de ændringer, der følger af § 5 i lov nr. 1404380 af 2717. decemberapril 2008,2013 og lov nr. 510741 af 1225. juni 2009 samt § 2 i lov nr2014. 1269 af 16[.. december 2009.]
 
==== '''Kapitel 1''' ====
Herved bekendtgøres lov om ophavsret, jf. lovbekendtgørelse nr. 587 af 20. juni 2008 med de ændringer, der følger af § 5 i lov nr. 1404 af 27. december 2008, lov nr. 510 af 12. juni 2009 samt § 2 i lov nr. 1269 af 16. december 2009.
 
''===== Ophavsrettens genstand og indhold''<br />=====
Kapitel 1<br />
''Ophavsrettens genstand og indhold''<br />
''Beskyttede værker''
 
''===== Beskyttede værker'' =====
'''§ 1.''' Den, som frembringer et litterært eller kunstnerisk værk, har ophavsret til værket, hvad enten dette fremtræder som en i skrift eller tale udtrykt skønlitterær eller faglitterær fremstilling, som musikværk eller sceneværk, som filmværk eller fotografisk værk, som værk af billedkunst, bygningskunst eller brugskunst, eller det er kommet til udtryk på anden måde.<br />
''Stk. 2.'' Kort samt tegninger og andre i grafisk eller plastisk form udførte værker af beskrivende art henregnes til litterære værker.<br />
:''Stk. 32.'' VærkerKort samt tegninger og andre i grafisk eller plastisk form udførte værker af edb-programmerbeskrivende art henregnes til litterære værker.
:''Stk. 3.'' Værker i form af edb-programmer henregnes til litterære værker.
 
''===== Beskyttelsens indhold'' =====
'''§ 2.''' Ophavsretten medfører, med de i denne lov angivne indskrænkninger, eneret til at råde over værket ved at fremstille eksemplarer af det og ved at gøre det tilgængeligt for almenheden i oprindelig eller ændret skikkelse, i oversættelse, omarbejdelse i anden litteratur- eller kunstart eller i anden teknik.
:''Stk. 2.'' Som eksemplarfremstilling anses enhver direkte eller indirekte, midlertidig eller permanent og hel eller delvis eksemplarfremstilling på en hvilken som helst måde og i en hvilken som helst form. Som fremstilling af eksemplarer anses også det forhold, at værket overføres på indretninger, som kan gengive det.<br />
:''Stk. 3.'' Værket gøres tilgængeligt for almenheden, når
* ::1) eksemplarer af værket udbydes til salg, udlejning eller udlån eller på anden måde spredes til almenheden,
* ::2) eksemplarer af værket vises offentligt, eller
* ::3) værket fremføres offentligt.
:''Stk. 4.'' Som offentlig fremførelse efter stk. 3, nr. 3, anses også
* ::1) trådbunden eller trådløs overføring af værker til almenheden, herunder udsendelse i radio eller fjernsyn og tilrådighedsstillelse af værker på en sådan måde, at almenheden får adgang til dem på et individuelt valgt sted og tidspunkt, og
* ::2) fremførelse i en erhvervsvirksomhed, der finder sted for en større kreds, som ellers måtte anses som ikke-offentlig.
 
'''§ 23.''' OphavsrettenOphavsmanden medfører,har medkrav de iat denneblive lovnavngivet angivnei indskrænkningeroverensstemmelse med, enerethvad tilgod atskik rådekræver, oversåvel værket ved at fremstille eksemplarer af detværket ogsom vednår at gøredette detgøres tilgængeligt for almenheden i oprindelig eller ændret skikkelse, i oversættelse, omarbejdelse i anden litteratur‑ eller kunstart eller i anden teknik.<br />
:''Stk. 2.'' Værket må ikke ændres eller gøres tilgængeligt for almenheden på en måde eller i en sammenhæng, der er krænkende for ophavsmandens litterære eller kunstneriske anseelse eller egenart.<br />
''Stk. 2.'' Som eksemplarfremstilling anses enhver direkte eller indirekte, midlertidig eller permanent og hel eller delvis eksemplarfremstilling på en hvilken som helst måde og i en hvilken som helst form. Som fremstilling af eksemplarer anses også det forhold, at værket overføres på indretninger, som kan gengive det.<br />
:''Stk. 3.'' Sin ret efter denne paragraf kan ophavsmanden ikke frafalde, medmindre det gælder en efter art og omfang afgrænset brug af værket.
''Stk. 3.'' Værket gøres tilgængeligt for almenheden, når
* 1) eksemplarer af værket udbydes til salg, udlejning eller udlån eller på anden måde spredes til almenheden,
* 2) eksemplarer af værket vises offentligt, eller
* 3) værket fremføres offentligt.
''Stk. 4.'' Som offentlig fremførelse efter stk. 3, nr. 3, anses også
* 1) trådbunden eller trådløs overføring af værker til almenheden, herunder udsendelse i radio eller fjernsyn og tilrådighedsstillelse af værker på en sådan måde, at almenheden får adgang til dem på et individuelt valgt sted og tidspunkt, og
* 2) fremførelse i en erhvervsvirksomhed, der finder sted for en større kreds, som ellers måtte anses som ikke-offentlig.
'''§ 3.''' Ophavsmanden har krav på at blive navngivet i overensstemmelse med, hvad god skik kræver, såvel på eksemplarer af værket som når dette gøres tilgængeligt for almenheden.<br />
''Stk. 2.'' Værket må ikke ændres eller gøres tilgængeligt for almenheden på en måde eller i en sammenhæng, der er krænkende for ophavsmandens litterære eller kunstneriske anseelse eller egenart.<br />
''Stk. 3.'' Sin ret efter denne paragraf kan ophavsmanden ikke frafalde, medmindre det gælder en efter art og omfang afgrænset brug af værket.
''Bearbejdelser''
 
''===== Bearbejdelser'' =====
'''§ 4.''' Den, som oversætter, omarbejder eller på anden måde bearbejder et værk, herunder overfører det til en anden litteratur‑ eller kunstart, har ophavsret til værket i denne skikkelse, men kan ikke råde over det på en måde, som strider mod ophavsretten til det oprindelige værk.<br />
''Stk. 24.''' OphavsrettenDen, tilsom etoversætter, nytomarbejder ogeller selvstændigtpå anden måde bearbejder et værk, somherunder eroverfører frembragtdet gennemtil frien benyttelseanden aflitteratur‑ eteller andetkunstart, erhar ophavsret til værket i denne skikkelse, men kan ikke afhængigråde over det på en måde, som strider afmod ophavsretten til det oprindelige værk.
:''Stk. 2.'' Ophavsretten til et nyt og selvstændigt værk, som er frembragt gennem fri benyttelse af et andet, er ikke afhængig af ophavsretten til det oprindelige værk.
</blockquote>
 
== Om ''Fair Use'' ==
 
== Kilder/henvisninger ==
<references />
* [http://www.forbrug.dk/erhverv/love-og-regler/forbrugerlove/mfl-loven/arkiv-mfl/lov-om-ophavsret/ Lov om ophavsret]
 
 
2.184

redigeringer