Trænregimentet, Hærens Logistikcenter og Forsvarets Militærpoliticenter (TRR) er Hærens logistiktropper og er primært garnisoneret på Aalborg Kaserner med delelementer på alle Hærens kaserner. Regimentet består af tre bataljoner og det værnsfælles militærpoliticenter[3].

Trænregimentet
Aktiv 10. maj 1997[1] [2]
Land Danmark Danmark
Værn Danmarks hærflag Danmarks hær
Type Tjenestegrenscenter for Logistik og Militærpoliti
Myndighedsniveau III
Overordnet myndighed Værnsfælles Forsvarskommando, Hærkommandoen
Størrelse 3 bataljoner
2 værnsfælles centre
Del af Forsvaret
Kaserne Aalborg Kaserne, Aalborg
Kaldenavn(e) TRR
Regimentsbælte
Årsdage 10. maj
Hjemmeside forsvaret.dk/TRR
Ledere
Chef TRR Oberst Susanne Kiholm Lund
Regimentsbefalingsmand Chefsergent Johnny Nielsen

Regimentets oprindelse kan spores tilbage til 1864, hvor de første trænkompagnier blev etableret under det kongelige artilleri. Det var dog ikke før 1880, at der blev etableret en selvstændigt trænafdeling, der var underlagt artilleriet[4].

Trænregimentets organisation redigér

Trænregimentet består af Staben, 1. Logistikbataljon, 2. Logistikbataljon, 4. Nationale Støttebataljon samt Militærpolitiet. Alle regimentets enheder yder til daglig national støtte til resten af Hæren og Forsvaret. Derudover indgår de i hærens beredskaber, ligesom de indsættes i internationale operationer.

 
Aalborg Kaserner

Trænregimentets stab redigér

Staben er lokaliseret på Aalborg Kaserner. Stabens opgave er at støtte regimentschefen i dennes ledelse af regimentet samt at støtte regimentets enheder med planlægning og koordination af forskellige opgaver i ind- og udland.

1. Logistikbataljon redigér

Bataljonen er lokaliseret på Aalborg Kaserner og er Trænregimentets traditionsbærende bataljon. At være traditionsbærende betyder, at det er 1. Logistikbataljon, der kan række sin historie tilbage til trænets begyndelse.

Bataljonen støtter 1. Brigade og består af:

 • 1. Forsyningskompagni, der opbevarer og fordeler forsyninger til Brigaden
 • 2. Sanitetskompagni, der varetager behandlingen og transport af syge og sårede på kamppladsen[5].
 • 3. Vedligeholdelseskompagni, der sammen med personel fra Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste vedligeholder og reparerer køretøjer, våben o.l.
 • 4. Transportkompagni, der står for transport af forsyninger og bjærgning af køretøjer. Transportkompagniet har ud over Aalborg Kaserne også enheder lokaliseret andre steder i Danmark.

2. Logistikbataljon redigér

Bataljonen er lokaliseret på Aalborg Kaserner og har til opgave at uddanne værnepligtige ved 1. og 2. HBUKMP samt yderligere at uddanne konstabelelever ved 3. HRUKMP til den stående struktur.

 
Militærpolitiet

4. Nationale Støttebataljon redigér

Bataljonen er lokaliseret på Vordingborg Kaserne. Bataljonen uddanner nationale støtteelementer, der kan indsættes globalt samt støtte med forskellige logistiske kapaciteter, når dansk militærkontingent bliver indsat.

Militærpolitiet redigér

Militærpolitiet er en værnsfælles enhed, som organisatorisk er underlagt Trænregimentet. Militærpolitiet løser opgaver til støtte for Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet samt forsvarets øvrige myndigheder. Opgaverne ydes både nationalt og internationalt, oftest i samarbejde med allierede militærpolitienheder og det civile politi.[6][7]

Det moderne Trænregiment redigér

Trænregimentet er et logistikregiment, der tjener Forsvarets og Danmarks interesser i nationale og internationale sammenhænge. Sammen med Forsvarets øvrige nordjyske myndigheder udgør Trænregimentet på Aalborg Kaserner, den militære tilstedeværelse i Nordjylland.

 
March i Aalborg

Trænregimentets primære opgave er at sikre Hæren og Forsvaret rådighed over logistik- og militærpolitienheder, som kan indsættes globalt. Denne opgave løses med færdiguddannede soldater og enheder. Uddannelsen gennemføres både i Danmark og i udlandet, og ofte sammen med internationale samarbejdspartnere, såsom FN og NATO.

Gennem mere end 150 år har det der i dag er Trænregimentet støttet med soldater alle de steder i verden, hvor den danske hær har været indsat, og siden 2015 har Militærpolitiet, som en værnsfælles enhed bidraget til Søværnets og Flyvevåbnets operationer i ind- og udland.

Trænregimentet (2021) har cirka 1.200 fastansatte og 160 af reserven. Derudover indkalder Trænregimentet cirka 600 værnepligtige årligt[8].

I Nordjylland er Trænregimentet en af landsdelens største arbejdspladser, og medregnes soldaternes pårørende er det en del af den nordjyske befolkning, der hver dag har en relation til regimentet. Regimentet har samarbejde med erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner samt fritidsmiljøer, og mange soldater er i deres fritid frivillige i det lokale foreningsliv. I Nordjylland og i resten af landet er Trænregimentets enheder og soldater en del af den garnison og det civile samfund, hvor de til daglig gør tjeneste og har deres hverdag.

Forskellige veteran- og soldaterforeninger har tilknytning til Trænregimentet. Disse foreninger, og deres gang på hærens kaserner, er en del af fortællingen om Trænregimentet. Dette samarbejde er en del af Trænregimentets tilknytning til den lokale egn[8].

Historie redigér

Trænregimentets March. Marchen er fremført af Prinsens Musikkorps

Den første start på det der i dag er Trænregimentet var da bønder i 1864 blev udskrevet til såkaldt 'ægtkørsel' og skulle stille med en vogn og to heste til transport af hærens forsyninger. De første Trænenheder blev oprettet i 1867, først underlagt Artilleriet og senere under Rytteriet. Hærens forsyningstropper, i dag benævnt hærens logistiktropper, blev oprettet som selvstændig våbenart den 1. november 1951.  

Regimentets historiske udvikling afspejler den danske hærs udvikling og vilkår. Gennem historien har Hærens logistiktropper løbende været genstand for organisatoriske og geografiske ændringer. Historien er i hverdagen en del af Trænregimentets militære identitet[4].

Historisk tidslinje redigér

Fra 1864 til 2. verdenskrig redigér

 • 1864: Udskrivning af bønder til ”ægtkørsel”. Udpegning af Traincommandeurs.
 • 1865: 10. maj 1865 opstilles Traincompagniet som den første trænenhed. Det opstillers under artilleriet af en kadre fra 3. Fæstningscompagni. Forsyningstropperne fører deres historie tilbage til dette kompagni.
 • 1867: Ved Hærloven af 1867 oprettes to stående Trænenheder under Artilleriet. Der oprettes et traincompagni ved hvert af de to artilleriregimenter. De var underlagt den samme chef.
 • 1880: En selvstændig Trænafdeling oprettes under Artilleriet. Består af Stab og to kompagnier samt et detachement i Aarhus ved 3. Artilleriregiment (første enhed i Jylland).
 • 1909: Trænafdelingen underlægges Rytteriet. Består i 1909 af Stab og tre kompagnier. Fra 1909 til 1951 bestod Trainafdelingen af Stab og to/tre kompagnier. Garnisoneret på Sjælland og i Jylland.
 • 1922: Trænafdelingen reduceres til to kompagnier i Randers. De to kompagnier overgik 1932 til København.
 • 1927: Trænafdelingen reorganiseres og udvides med et motorvognskompagni.
 • 1943: Trænafdelingen opløses 27. august.
 • 1945: Trænafdelingen genetableres medio maj.[4]

Efter 2. verdenskrig redigér

 • 1951: 1. november oprettes Forsyningstropperne som selvstændig våbenart med to regimenter, Jyske Trænregiment (JTRR - Aarhus) og Sjællandske Trænregiment (STRR - København).
 • 1947: Militærpolitiskolen (MPS) oprettes ved Lundtofte.
 • 1952: Forsyningstroppernes Befalingsmandsskoler (FBS) oprettes.
 • 1962: Jyske Trænregiment flytter til Hvorup Kaserne i Aalborg.
 • 1976: Jyske Trænregiment/Hærens Træn- og Militærpolitiskole (HTMS) etableres ved sammenlægning af Jyske Trænregiment, Militærpolitiskolen og Forsyningstroppernes Befalingsmandsskoler.
 • 1991: Jyske Trænregiment og Hærens Træn- og Militærpolitiskole adskilles, og HTMS etableres som selvstændig enhed.
 • 1996: HTMS sammenlægges med Hærens Materiel- og Færdselsskole (HMFS) og benævnes Hærens Logistikskole (HLS).
 • 1997: 10. maj oprettes Trænregimentet ved en sammenlægning af Jyske Trænregiment og Sjællandske Trænregiment. Der var fortsat enheder placeret på Farum Kaserne (Trænafdelingen)[4].

Efter år 2000 redigér

 • 2001: Trænafdelingen i Farum nedlægges og syv af Trænregimentets 14 bataljoner overgår til det nyoprettede Danske Internationale Logistik Center (DANILOG) i Vordingborg.
 • 2005: Chefen for Trænregimentet overtager kommandoen over både Trænregimentet og Hærens Logistikskole.
 • 2007: Trænregimentets opgaver og ansvar reduceres, da bataljoner og militærpolitikompagnier bliver underlagt Danske Division henholdsvis 1. og 2. Brigade.
 • 2010: Trænregimentet oprettes som tjenestegrenscenter med navnet Trænregimentet, Hærens Center for Logistik og Militærpolitiet. Kommandoen over bataljonerne og Hærens militærpoliti går tilbage til Trænregimentet.
 • 2014: Det Danske Internationale Logistik Center (DANILOG) nedlægges og en del af regimentet overføres til Trænregimentet. De tre værns militærpoliti samles og et værnsfælles militærpoliti etableres. Trænregimentets fulde navn bliver ”Trænregimentet, Hærens Logistikcenter og Forsvarets Militærpoliticenter.” 
 • 2019: Trænregimentets navn ændres igen til kun at være Trænregimentet. Kommandoen over 1. Logistikbataljon overgår til 1. Brigade.

Regimentschefer redigér

Herunder en kronologisk oversigt over de chefer der har haft kommando over de første Trænafdelinger, Jyske Trænregiment (JTRR), Sjællandske Trænregiment (STRR), Det Danske Internationale Logistik Center (DANILOG) Trænregimentet (TRR) og Myndighedsbefalingsmanden ved Trænregimentet. Perioden tæller fra 1864 og til i dag.  

Krigen 1848 – 1850:

Der fandtes ikke egentlige trænenheder. Som leder af Hærens Trænvæsen ansattes en ”Trænkaptajn”. 

Krigen 1864:

Der blev udpeget Traincommandeurs, som indgik i generalstaben ved Hærens Overkommando.

Ritmester W. von Haffner fra 4. Dragonregiment, blev i december 1863 tildelt hvervet i general de Mezas generalstab, og figurerer som Hærens ”order of battle” ved krigens udbrud.

Efter general Gerlach overtog kommandoen over Hæren overtog Ritmester H. C. V. F. Deichmann posten som Traincommandeur.

Efter krigen indsattes Ritmester J. Cetti på posten.

Chefer i perioden 1865 – 1880 (Træncompagni(er) under artilleriet) redigér

Rang Navn Tiltrædelse Fratrædelse
Kaptajn C. A. A. F. Bruun 1865 1865
Kaptajn                 H. C. Hertel      1865 1866
Kaptajn O. H. T. A. F. A. Moltke 1866 1875
Kaptajn W. F. Bang          1875 1880

Chefer i perioden 1880-1909 (selvstændigt Trænafdeling under artilleriet) redigér

Rang Navn Tiltrædelse Fratrædelse
Oberst H. C. Hertel 1880 1881
Oberstløjtnant              J. M. Larsen 1881 1883
Oberst A. J. C. E Madsen 1883 1889
Oberstløjtnant                 C. C. V. Ringsted       1889 1892
Oberstløjtnant                 L. S. Petersen 1892 1894
Oberst H. P. Caspersen 1894 1899
Oberstløjtnant                 O. P. A. Hoff 1899 1909

Chefer i perioden 1909-1951 (Trænafdeling ved artilleriet) redigér

Rang Navn Tiltrædelse Fratrædelse
Oberst G. C. Muus 1909 1912
Oberst                 H. C. H. G. C. Hansen 1912 1913
Oberst S. T. T. Esmann 1913 1923
Oberst H. Rørdam 1923 1930
Oberst E. Leschley 1930 1934
Oberstløjtnant greve W. Sponneck 1934 1938
Oberstløjtnant C. K. Gundelach 1938 1941
Oberstløjtnant greve W. Sponneck 1941 1942
Oberst greve W. Sponneck 1943 1943
Oberst V. L. K. Bohn 1945 1950
Oberstløjtnant H. H. L. T. Hansen 1950 1950
Oberst E. J. Joest 1950 1951

Chefer i Sjællandske Trænregimentet (STRR) 1951-1996 redigér

Rang Navn Tiltrædelse Fratrædelse
Oberst H. H. L. J. Hansen 01/11-1951 30/11-1958
Oberst                 E. H. Christensen 01/12-1958 30/06-1966
Oberst B. O. Jakobsen 01/07-1966 31/05-1976
Oberst A. Lassen 01/06-1976 31/03-1984
Oberst F. Riemer 01/04-1984 31/08-1989
Oberst J. Fræmohs 01/09-1989 28/11-1994
Oberst B. G. Bagge 01/02-1995 31/12-1996

Chefer i Jyske Trænregimentet (JTRR) 1951-1996 redigér

Rang Navn Tiltrædelse Fratrædelse
Oberst H. P. Stensgaard 01/11-1951 16/12-1957
Oberst                 O. Stenkov 17/12-1957 30/06-1962
Oberst E. Weigaard Jørgesen 01/07-1962 31/01-1968
Oberst C. Nielsson 01/01-1968 31/10-1981
Oberst K. D. N. Monrad 01/11-1981 30/04-1988
Oberst B. G. Schnoor 01/05-1988 31/12-1996

Chefer i Trænregimentet (TRR) 1997-2009 redigér

Rang Navn Tiltrædelse Fratrædelse
Oberst B. G. Bagge 01/01-1997 31/10-2001
Oberst                 F. Larsen (1) 01/11-2001 31/01-2005
Oberst C. M. Schmidt (1) 01/07-2005 31/01-2009

Chefer for Det Danske Internationale Logistik Center (DANILOG) 2001-2015 redigér

Rang Navn Tiltrædelse Fratrædelse
Oberst B. Hesselberg 01/09-2000 31/04-2003
Oberst                 N. E. Svennesen 01/05-2003 31/08-2005
Oberst P. K. Pedersen 01/09-2005 30/04-2010
Oberst F. Mathiasen 01/05-2010 31/12-2012
Oberstløjtnant P. Lorenz Hinrichsen 01/01-2013 28/02-2014

Chefer for Trænregimentet (Tjenestegrenscenter) 2009- redigér

Rang Navn Tiltrædelse Fratrædelse
Oberst F. Larsen (2) 01/08-2009 31/07-2013
Oberst                 C. M. Schmidt (2) 01/08-2013 28/02-2015
Oberst J. M. Nielsen 01/05-2015 -

Myndighedsbefalingsmænd ved Trænregimentet 2016- redigér

Rang Navn Tiltrædelse Fratrædelse
Chefsergent J. Nielsen 06/06-2016 -

Billeder redigér

               

Referencer redigér

 1. ^ forsvaret.dk/TRR: Historien
 2. ^ forsvaret.dk/TRR: 1. logitikbataljon
 3. ^ "Trænregimentet - Hærens Center for Logistik og Forsvarets Militærpoliti". Arkiveret fra originalen 14. maj 2017. Hentet 16. maj 2017.
 4. ^ a b c d "Trænregimentets Historie". Arkiveret fra originalen 23. maj 2016. Hentet 26. september 2016.
 5. ^ "1. Logistikbataljon". Arkiveret fra originalen 15. maj 2017. Hentet 16. maj 2017.
 6. ^ "Militærpolitiet". Arkiveret fra originalen 8. juni 2017. Hentet 25. april 2021.
 7. ^ Forsvaret.dk: På vej mod værnsfælles militærpoliti
 8. ^ a b "Om Trænregimentet". Arkiveret fra originalen 3. maj 2017. Hentet 16. maj 2017.