Farmakonom

En farmakonom (eller lægemiddelkyndig fra græsk phármakon "lægemiddel" + nom "kyndig") er en medicinsk-farmaceutisk specialist med en 3-årig sundhedsuddannelse. Farmakonomer er hovedsageligt beskæftiget i apoteks- og sygehusvæsenet, i lægemiddel- og medicinalindustrien. Farmakonomuddannelsen findes kun i Danmark. Den engelske betegnelse for farmakonom (lægemiddelkyndig) er pharmaconomist (expert in pharmaceuticals). Titlen er beskyttet.

Farmakonomers grunduddannelseRediger

Uddannelsen til farmakonom (lægemiddelkyndig) er en erhvervsakademiuddannelse, der er normeret til 3 studenterårsværk svarende til 180 ECTS-point. Hvert år optages omkring 260 nye eleverfarmakonomskolen Pharmakon – Danish College of Pharmacy Practice i Hillerød, hvoraf omkring 95 procent er kvinder og 5 procent mænd.

Farmakonomuddannelsens profil og formålRediger

Ifølge Uddannelsesordningen for farmakonomuddannelsen af september 2007 er farmakonomstudiets overordnede formål, at den enkelte farmakonomelev erhverver sig grundlag for at udøve relevante erhvervs- og forskningsfunktioner og at fungere selvstændigt inden for de professions-, erhvervs- og forskningsområder, som uddannelsen retter sig mod. Farmakonomuddannelsen kvalificerer således til at varetage det farmakonomfaglige ansvar, det farmakonomarbejde og de farmakonomopgaver på apotek og sygehus (herunder sygehusapotek), der er nærmere beskrevet i lovgivningen samt til at kunne varetage beslægtede farmakonomstillinger og farmakonomjobs i andre brancher som f.eks. i lægemiddelindustrien, i offentlige laboratorier og i lægepraksis. Ydermere er det farmakonomstudiets formål, at den enkelte elev erhverver sig de nødvendige forudsætninger for at kunne udvikle farmakonomrollen til samfundets behov.

Farmakonomstudiet kvalificerer den enkelte farmakonomelev til efter endt uddannelse at handle helheldsorienteret, problemløsende, situationsbestemt og udviklingsorientereti forhold til apotekets og sygehusapotekets rolle og opgaver efter gældende regler og standarder ved at:

Efter bestået farmakonomeksamen har den nyuddannede farmakonom opnået kompetence til og er blevet kvalificeret til at:

Farmakonomuddannelsens adgangskrav, struktur og forløbRediger

For at blive optaget på det 3-årige videregående prægraduate farmakonomstudium kræves en gennemført og bestået adgangsgivende studieforberedende gymnasial eksamen – det vil sige studentereksamen (stx), højere forberedelseseksamen (hf), højere handelseksamen (hhx), højere teknisk eksamen (htx) eller tilsvarende.

Uddannelsen er en 3-årig vekseluddannelse med kursusophold på Farmakonomskolen, Pharmakon i Hillerød,og på praktikophold på et uddannelsesapotek – eventuelt suppleret med praktikophold på et uddannelsessygehusapotek. Farmakonomeleven skal i løbet af uddannelsen udstationeres i fire uger på et andet apotek eller sygehus, i en medicinalvirksomhed eller andetsteds. På uddannelsens sidste år skal eleven skrive sit afsluttende projekt. Uddannelsens afslutning fejres ved en dimissionshøjtideligheden i juni måned, hvor de nyuddannede farmakonomer får overrakt deres eksamensbeviser af Farmakonomskolens rektor.

Andelen af farmakonomelever, der har bestået alle deres afsluttende eksaminer i 2012 (enten ved første eksamensforsøg i juni eller ved reeksaminerne i august), er 96 procent af alle deltagende eksaminander. Andelen af farmakonomelever, der har bestået alle deres afsluttende eksaminer og dermed gennemført uddannelsen, er 81 procent af det samlede antal optagne elever ved studiestart.

I løbet af farmakonomuddannelsen, som er normeret til 180 ECTS-point, skal farmakonomeleven eksamineres skriftligt og mundtligt i følgende seks fagområder:

Medicinsk-farmaceutiske fagRediger

De medicinsk-farmaceutiske fag udgør i alt 78 ECTS-point og er dermed det største af uddannelsens seks fagområder. De medicinsk-farmaceutiske fag består af følgende fag:

Samfundsfarmaceutiske fagRediger

De samfundsfarmaceutiske fag udgør i alt 48 ECTS-point og er dermed det næststørste af uddannelsens seks fagområder. De samfundsfarmaceutiske fag består af følgende fag:

Humanistiske fagRediger

De humanistiske fag udgør i alt 25 ECTS-point og er dermed det tredjestørste af uddannelsens seks fagområder. De humanistiske fag består af følgende fag:

Organisations- og ledelsesfagRediger

Organisations- og ledelsesfag udgør i alt 16 ECTS-point og er dermed det fjerdestørste af uddannelsens seks fagområder. Organisations- og ledelsesfag består af følgende fag:

MetodefagRediger

Metodefag udgør i alt 5 ECTS-point og er dermed det mindste af uddannelsens seks fagområder. Metodefag består af følgende fag:

Valgfag, udstationering og ProjektRediger

De valgfrie studieenheder udgør i alt 8 ECTS-point og er dermed det næstmindste af uddannelsens seks fagområder. De valgfrie studieenheder består af følgende tre fag:

Farmakonomers profession, erhverv og ansvarRediger

I Danmark (inkl. Færøerne og Grønland) findes der pr. 1. januar 2008 i alt 5.400 erhvervsaktive farmakonomer (lægemiddelkyndige), som er fordelt på følgende områder:

Farmakonomfaget og farmakonomprofessionen i Danmark er et lovreguleret erhverv, der hører under Lægemiddelstyrelsen. Farmakonomer er juridisk underlagt Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og er ifølge apotekerloven forpligtet til at udføre deres hverv "omhyggeligt og samvittighedsfuldt" samt "varetage arbejdsopgaverne forsvarligt". Farmakonombetegnelsen er en beskyttet titel, og farmakonomgraden må kun benyttes efter forud indhentet tilladelse fra Lægemiddelstyrelsen. Ledigheden blandt farmakonomerne i Danmark ligger (pr. oktober 2008) på 0,36 procent.[1]

Farmakonomer på apotekerneRediger

Lidt over halvdelen af de 5.400 farmakonomer, der findes i Danmark, arbejder som apoteksfarmakonomer på private apoteksenheder som apoteker, apoteksfilialer og apoteksudsalg.

Farmakonomens vigtigste opgave på apoteket, er at rådgive apotekets kunder – hvilket blandt andet indebærer kvalificeret faglig rådgivning og vejledning omkring almindelige lægemidlers (herunder veterinære lægemidler og magistrelle lægemidler), naturlægemidlers (herunder traditionelle plantelægemidler) og homøopatiske lægemidlers medicinske anvendelsesområder (indikationer), virkninger, bivirkninger, kontraindikationer, interaktioner og særlige forholdsregler.

Derudover foretager farmakonomer farmakologisk receptkontrol og ekspedition af indleverede recepter. Som lægemiddelkyndig rådgiver apoteksfarmakonomen også omkring håndkøbsmedicin og andre varer, som apotekerne forhandler, f.eks. kosttilskud, stærke vitamin- og mineralpræparater, medicinsk udstyr, forbindsstoffer, præventionsmidler, tand- og hudplejeartikler, sygeplejeartikler og artikler til gravide, ammende og spædbørn.

På apotekerne tilbyder farmakonomerne forskellige medicinsk-farmaceutiske og kliniske sundhedsydelser, f.eks. måling af blodtryk, blodsukker, kolesterol, vægt, fedtprocent, ægløsning og graviditet med efterfølgende rådgivning; rygeafvænning, personlig medicingennemgang, slankerådgivning og "Tjek på inhalation" (specielt til astmatikere).

Farmakonomer bidrager til undervisning af farmakonomelever og farmaceutstuderende. På apoteket bestrider farmakonomer også ledelsesstillinger (f.eks. som ledende farmakonomer, mellemledere, filialledere, leder af apoteksudsalg, souschefer) og er beskæftiget med ledelse af det øvrige apotekspersonale, dvs. farmakonomer, farmaceuter, defektricer, apoteksmedhjælpere og ufaglærte apoteksservicemedarbejdere.

En apoteksfarmakonom samarbejder daglig med læger, tandlæger og dyrlæger samt sundhedsplejersker, jordemødre, sygeplejersker, veterinærsygeplejersker, plejehjems-, sygepleje- og hjemmeplejepersonale.

Farmakonomer i industrienRediger

Lidt over en fjerdedel af alle danske farmakonomer er ansat i den private industri i medicinal-, bioteknologi-, fødevare- og kemikalievirksomheder. Industrifarmakonomer arbejder med forskning og udvikling af medicin, kvalitetsstyring, kvalitetssikring og kvalitetskontrol samt undervisning af industripersonale. Ledende industrifarmakonomer er beskæftiget med personaleledelse.

Visse farmakonomer i lægemiddelindustrien arbejder som lægemiddelkonsulenter. Andre indutriansatte farmakonomer i medicinalvirksomheder arbejder som medicinske specialister, der rådgiver patienter og personale i forbindelse med lægemiddelrelaterede spørgsmål.

Farmakonomer ansat i de tre danske medicinalgrossistfirmaer K.V. Tjellesen, Max Jenne og Nomeco er beskæftiget med logistik, salg, markedsføring og som apotekskonsulenter.

Farmakonomer på sygehuseneRediger

Andre farmakonomer er offentligt ansat som sygehusfarmakonomer på sygehuse (herunder sygehusapoteker), hvor de beskæftiger sig med udvikling og fremstilling af medicin samt med kvalitetsstyring og ledelse. Sygehusfarmakonomer kan bestride stillinger som afdelingsfarmakonomer, produktionsledere og ledende sygehusfarmakonomer. Nogle arbejder som kliniske sygehusfarmakonomer (klinisk-farmaceutiske farmakonomer), som yder læger faglig medicinsk bistand i forbindelse med ordination af lægemidler. Kliniske farmakonomer vejleder og underviser desuden sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, sygehjælpere og andet sygeplejepersonale omkring håndtering, opbevaring og administration af lægemidler. Andre kliniske farmakonomer er ansvarlige for at gennemføre udskrivelsessamtaler med patienter omkring deres medicinering – med fokus på complianceproblematikker.

Farmakonomer i statenRediger

Offentligt statsansatte farmakonomer arbejder i Sundhedsministeriet, Sundhedsstyrelsen, Lægemiddelstyrelsen samt på Statens Serum Institut. Andre farmakonomer arbejder på Det Biovidenskabelige Fakultet (Veterinærapoteket) og Det Farmaceutiske Fakultet ved Københavns Universitet, på de sundhedsvidenskabelige fakulteter ved Aarhus Universitet og Syddansk Universitet samt på Institut for Systembiologi og Veterinærinstituttet ved Danmarks Tekniske Universitet. Farmakonomer ansat på universiteter og andre højere læreanstalter og uddannelsesinstitutioner er beskæftiget med undervisning og vejledning af elever samt forskning.

Farmakonomer i øvrige erhvervRediger

Et mindre antal farmakonomer arbejder som regionale lægemiddelkonsulenter, medicinske specialister, produktspecialister og apoteksspecialister, mens andre er beskæftiget i visse privatpraktiserende lægers, speciallægers og tandlægers konsultationer. Enkelte farmakonomer er kommunalt offentligt ansatte og arbejder f.eks. på misbrugscentre som rådgivere. Nogle farmakonomer arbejder som selvstændigt privatpraktiserende farmakonomer med egen klinik. Visse farmakonomer er desuden tilknyttet vikarbureauer og arbejder som farmakonomvikarer, primært på apoteksområdet. Derudover arbejder der også privatansatte farmakonomer på Pharmakon.

Farmakonomers efter- og videreuddannelseRediger

Farmakonomeksamen giver adgang til postgraduate videreuddannelser som f.eks. videregående diplom- og masteruddannelseruniversiteter, professionshøjskoler og CVU'er. Farmakonomer kan gennemføre den 2-årige LIF-uddannelse.[2] Enkelte professionshøjskoler tilbyder desuden efteruddannelseskurser i farmakologi til farmakonomer.[3]

Offentligt regionsansatte sygehusfarmakonomer og statsansatte farmakonomer, apoteksfarmakonomer, farmakonomer ansat i Danmarks Apotekerforening, farmakonomer ansat på Pharmakon samt industrifarmakonomer ansat i Nycomed har ifølge de gældende overenskomster ret til mindst et årligt arbejdsgiverbetalt relevant efteruddannelseskursus, der typisk foregår på Pharmakon.

Farmakonomforeningen organisatorisk uddannelse i form af efteruddannelsesaktiviteter til de farmakonomer, der vælges som tillidsrepræsentanter, sikkerhedsrepræsentanter, kontaktpersoner samt medlemmer af foreningens regions-, sektions- og kredsbestyrelser.[4][5]

Farmakonomer i andre landeRediger

Farmakonomer, farmakonomuddannelsen og farmakonomerhvervet findes i sin struktur kun i Danmark (inkl. Færøerne og Grønland) – og farmakonomstudiet kan kun læses på landets eneste farmakonomskole, Pharmakon i Hillerød. I andre lande oversættes stillingsbetegnelserne farmakonom og lægemiddelkyndig som anført nedenfor.

Uden for Danmark svarer farmakonomerne uddannelses- og kompetencemæssigt nogenlunde til farmaceutiske faggrupper med mellemlange videregående uddannelser som f.eks. receptarer i Sverige, Norge og Finland. Disses uddannelser har dog typisk mere fokus på teori og mindre på praktik, og er klassificeret som universitetsuddannelser. Grundet enne forskel i uddannelsernes formelle niveau, er det i dag omdiskuteret, om farmakonomer skal kunne få autorisation som receptarer i de øvrige noriske lande.

Statens Autorisasjonskontor, som autoriserer sundhedspersonale i Norge, fastslog i 2016, at den danske farmakonomuddannelse ikke kvalificerer til at få autorisation som receptar i Norge.[6] I Sverige har Socialstyrelsen i hvert fald frem til 2012 bevilget receptar-autorisationer til farmakonomer.[7]

Betegnelsen farmakonom oversat til andre sprogRediger

 • Dansk: farmakonom (flertal: farmakonomer)
 • Engelsk: pharmaconomist (flertal: pharmaconomists)
 • Fransk: pharmaconome (flertal: pharmaconomes)
 • Færøsk: farmakonomur (flertal: farmakonomar)
 • Grønlandsk: farmakonomit (flertal: farmakonominullu)
 • Italiensk: farmaconomista (flertal: farmaconomisti)
 • Norsk: farmakonom (flertal: farmakonomer)
 • Spansk: farmaconomista (flertal: farmaconomistas)
 • Svensk: farmakonom (flertal: farmakonomer)
 • Tysk: Pharmakonom (flertal: Pharmakonomen)

Betegnelsen lægemiddelkyndig oversat til andre sprogRediger

 • Dansk: lægemiddelkyndig (flertal: lægemiddelkyndige)
 • Engelsk: expert in pharmaceuticals (flertal: experts in pharmaceuticals)
 • Fransk: expert en medicaments (flertal: experts en medicaments)
 • Italiensk: esperto in farmaci (flertal: esperti in farmaci)
 • Norsk: legemiddelkyndig (flertal: legemiddelkyndige)
 • Spansk: experto en fármacos (flertal: expertos en fármacos)
 • Svensk: läkemedelskyndig (flertal: läkemedelskyndige)
 • Tysk: Arzneimittelexperte (flertal: Arzneimittelexperten)

Farmakonomers fagforening, hovedorganisation og arbejdsløshedskasseRediger

Farmakonomforeningen (engelsk: Danish Association of Pharmaconomists) er navnet på det fagforbund, der varetager farmakonomernes og farmakonomelevernes interesser i Danmark (inklusiv Færøerne og Grønland). Farmakonomernes forening hører under hovedorganisationen FTF, ligesom farmakonomernes A-kasse er FTF-A. Farmakonomforeningen arrangerer og afholder Farmakonom Dagen hvert 3. år.

Farmakonom BankRediger

Farmakonomer og farmakonomelever, der er medlem af Farmakonomforeningen, har mulighed for at blive optaget som kunder i foreningens egen bank, som hedder Farmakonom Bank (engelsk: Danish Bank of Pharmaconomist).

Pensionskassen for FarmakonomerRediger

Pensionskassen for Farmakonomer (engelsk: Danish Pension Fund for Pharmaconomists) er den pensionskasse i Danmark (inkl. Færøerne og Grønland), som varetager de danske farmakonomers pensionsforhold og -opsparinger.

Farmakonomers lønningerRediger

Størstedelen af de danske farmakonomer er omfattet af en af Farmakonomforeningens mange overenskomster. Nedenfor følger en liste med overenskomstmæssige minimumslønninger for henholdsvis ikke-ledende farmakonomer og ledende farmakonomer (herunder mellemledende farmakonomer) fordelt på ansættelsesområder. Alle lønninger er månedlige begyndelseslønninger inkl. grundtillæg og pensionstillæg gældende pr. 1. april 2008 for nyuddannede farmakonomer uden anciennitet.

Lønninger for ikke-ledende farmakonomerRediger

*) Laveste løn: 28.822 kr. Højeste løn: 67.655 kr.
**) Laveste løn: 33.189 kr. Højeste løn: 98.291 kr.

Lønninger for ledende farmakonomerRediger

 • Privatansat ledende apoteksfarmakonom: 41.019 kr.
 • Privatansat mellemledende apoteksfarmakonom: 32.040 kr.
 • Regionsansat ledende sygehusfarmakonom: 33.412 kr.
 • Statsansat ledende farmakonom: 34.884 kr.
 • Privatansat ledende farmakonom på Pharmakon: 34.596 kr.
 • Privatansat ledende industrifarmakonom: 58.474 kr. (gennemsnitsløn)
 • Offentligt ansat ledende apoteks- eller sygehusfarmakonom på Færøerne: 36.508 kr.
 • Offentligt ansat mellemledende apoteks- eller sygehusfarmakonom på Færøerne: 30.047 kr.
 • Offentligt ansat ledende apoteks- eller sygehusfarmakonom på Grønland: 35.319 kr.

ReferencerRediger

 1. ^ ""Ledigheden fortsat lav", farmakonom.dk". 11. december 2008. Hentet 12. december 2008. 
 2. ^ ""LIF-uddannelsen", LIF". 1. januar 2008. Hentet 12. december 2008. 
 3. ^ ""Kurser, farmakonomer", vidar.dk". 10. januar 2007. Hentet 12. december 2008. 
 4. ^ ""Organisatorisk uddannelse", farmakonom.dk". 1. januar 2008. Hentet 12. december 2008. 
 5. ^ ""Kursuskatalog forår 2009", Farmakonomforeningen". 1. oktober 2008. Hentet 12. december 2008. 
 6. ^ http://svenskfarmaci.se/arbetsliv/tydligt-besked-fran-norge/
 7. ^ https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2012/10/22/farmakonomer-fick-receptarieleg/

Eksterne kilder, links og henvisningerRediger

Wikimedia Commons har medier relateret til: