Forland er græsdækket, fladt og lavtliggende marskland uden for digerne ved Vadehavet. Forlande er en vigtig del af kystsikringen. De er ofte kunstigt afvandet ved hjælp af grøblinger.

Digeforland som led i kystsikringen