Indikatorplanter er planter, som afslører forskellige træk ved den jord, de vokser i.

Hvidmelet Gåsefod (Chenopodium album) er en art, der er ligeglad med det meste, men som kræver (og derfor viser) tørre til mellemfugtige forhold og et højt kvælstofindhold i jorden.

Planternes udbredelse afhænger af, hvilke nicher de er tilpasset. Det gør, at man kan bruge dem som målestokke for vilkårene på stedet:

  1. Jordbundsforholdene (jordtype, pH, lv, gødningsindhold)
  2. Klimaforhold (makroklima, mesoklima og mikroklima)
  3. Konkurrencebetingelser (allelopati, lyskonkurrence, dyrkningsmetoder, sygdomme og skadedyr)

Når man prøver at bedømme en jords tilstand ved at se på ukrudtsbestanden, skal man være opmærksom på, at kun de meget hyppigt forkommende eller dominerende arter siger noget pålideligt om jordens tilstand. Tilsvarende fortæller de flerårige planter ofte mest om jordens tilstand, som den var, da planterne etablerede sig i den.

Indikatorværdierne er udtryk for de forhold, som arten statistisk set foretrækker. Tallene udtrykker en placering på hver deres 9-trins skala, og de vises altid i samme rækkefølge: Lys, temperatur, havnærhed/kontinentalitet, fugtighed, syre/base, kvælstof. Hvis værdien angives med et "x", betyder det, at arten ikke reagerer på forskelle inden for denne miljøfaktor[1].

Plantenavn pH lv Jordtype Gødningsstoffer Indikatorværdier
Ager-Stedmoderblomst lavt pH lav lv lavt Ca-tal 6; 5; x; x; x; x
Ager-Tidsel humusfattig jord 8; 5; x; x; x; 7
Almindelig Spergel < 6,5 lav lv sandjord, humusrig jord 6; 5; 3; 5; 3; 6
Almindelig Stedmoderblomst < 6,5 sandjord lavt P-tal 7; x; x; 4; x; x
Almindelig Svinemælk 6-7 7; 6; x; 4; 8; 8
Almindelig Kvik lave P- og Mg-tal 7; 6; 7; x; x; 7
Bølget Bunke lavt pH lav lv lavt N-tal 6; x; 2; x; 2; 3
Enårig Rapgræs høj lv højt K-tal 7; x; 5; 6; x; 8
Almindelig Fuglegræs højt K-tal 6; x; x; x; 7; 8
Glat Vejbred humusrig jord 8; x; x; 5; x; 6
Grå-Bynke < 6,5 7; 6; x; 6; x; 8
Gul Anemone humusrig jord højt N-tal 3; 6; 4; 6; 8; 8
Gul Okseøje < 6 7; 6; 2; 5; 5; 5
Hedelyng lavt N-tal 8; x; 3; x; 1; 1
Hejrenæb < 7 lav lv humusfattig jord
Almindelig Humle humusrig jord højt N-tal 7; 6; 3; 8; 6; 8
Hvidmelet Gåsefod lav lv lavt Mg-tal x; x; x; 4; x; 7
Krumhals sandjord
Lav Ranunkel høj lv humusrig jord højt Mg-tal 6; x; x; 7; x; 7
Liden Nælde 6,5-7 højt N-tal 7; 6; x; 5; x; 8
Mark-Forglemmigej < 6 lav lv
Mark-Ærenpris < 7 lav lv
Rød Arve højt pH høj lv lerjord, humusfattig jord højt Mg-tal 6; 6; 3; 5; x; 6
Rød Tvetand højt pH høj lv lerjord højt P-tal
Rødknæ lav lv sandjord, kalkfattig jord lavt P-tal 8; 5; 3; 3; 2; 2
Snerle-Pileurt lavt pH lav lv humusfattig jord lave K- og Mg-tal
Sort Natskygge højt pH høj lv lerjord 7; 6; 3; 5; 7; 8
Stor Nælde humusrig jord højt N-tal x; x; x; 6; 7; 9
Storkronet Ærenpris højt pH høj lv lerjord, humusfattig jord høje Ca- og P-tal
Svine-Mælde højt pH høj lv lerjord
Vej-Pileurt humusfattig jord 7; 6; x; 4; x; 6

Note redigér

  1. ^ Se Heinz Ellenberg m.fl.: Zeigerwerte von Pflanzen in Mitteleuropa, 3. opl., 1992, ISBN 3-88452-518-2

Litteratur redigér

Eksterne henvisninger redigér