Lynge-Frederiksborg Herred

herred i Frederiksborg Amt