Registerton

Et skibs registertonnage er et udtryk for det samlede indvendige målepligtige rumfang. En registerton svarer til 100 engelske kubikfod, der modsvarer SI-enheden 2,83 m³.

Registertonnet er et udtryk for skibets rumfang

Skibets klassificering og afgiftsberegningsgrundlag tager udgangspunkt i netop registertonnagen. Det kan således være afgørende i forbindelse med f.eks. lodsning eller kravene til skibets bemanding.

Registertonnet kan inddeles i brutto og netto: Med nettoregisterton (forkortet NRT) fratrækkes bruttoregistertonnet (forkortet BRT) med den tonnage, der optages af visse skibsrum – f.eks. opholdsrum for besætning, navigationsrum, radiorum, maskin- og kedelrum.

Se ogsåRediger