Forskel mellem versioner af "Danske Kirker, Slotte, Herregaarde og Mindesmærker"

m
Brug citat-makro i stedet for blockqoute
m (broadbot havde erstattet <p> med linjeskift, men de virker ikke i inde i en blockquote. Nu prøver jeg med <br> i stedet...)
m (Brug citat-makro i stedet for blockqoute)
 
Fra [[subskriptionsindbydelse]]n:
<blockquote>{{citat|Dette Værk vil udkomme i 8 Hæfter aarlig, et omtrent hver 6te Uge; et Hæfte vil bestaa af 4 Prospekter, udførte af [[Landskabsmaler]] ''F. Richardt,'' med en historisk-statistisk Text af Cand. mag. ''C. E. Secher.''<br />
 
<br />
Øjemedet hermed er at udgive en nyttig Haandbog, der ej alene vil indeholde en saavidt muligt fuldstændig Skildring af de forskjellige Sognes (især Landsognenes), Slottes og Herregaardes Historie, men tillige ved de optagne Billeder vil give Adgang til paa en anskuelig Maade at blive bekjendt med de interessanteste Mindesmærker og mange af de betydeligste Bygningsværker i vort Fædreland. I Almindelighed ville ikkun Hovedsognenes Kirker blive optagne.<br />
 
<br />
Hæfterne ville udkomme i følgende Orden: Nr. 1 Prospekter fra Sælland, Nr. 2 fra Jylland, Nr. 3 fra Fyn og Nr. 4 fra de mindre Øer, og saa fremdeles afvexlende i samme Orden.
 
<br />
<br />
Subskriptionen er kun bindende for en Aargang, som skal bestaa af 32 Prospekter og koste 4 Rdlr. aarlig; saaledes vil hvert enkelt Prospekt med Text ikkun koste 12 Sk. Med Hensyn til Værket "Prospekter af Danske Herregaarde", der udkommer paa C. A. Reitzels Forlag, maa det bemærkes, at de heri udkomne Herregaarde ville blive optagne paa ny, men tildels sete fra en anden Side; ikke faa af dem have faaet ny Hovedbygninger, siden hine Prospekter optoges, og disse ny ville da komme i Steden for de ældre. Dette Værk vil desuden indeholde et langt større Antal Hovedgaarde, da der her saavidt muligt foruden de egenlige gamle Herregaarde ogsaa vil blive optaget andre større Gaarde med indtil 20 Tønder Hartkorn.
 
<br />
<br />
Subskription modtages i alle danske, norske og svenske Boglader, hvor første Hæfte ligger til Eftersyn, samt hos undertegnede Hovedkommissionær.
 
<br />
''Kjøbenhavn i Januar 1867<br />
<br />
 
''Kjøbenhavn i Januar 1867<br />
N. B. Kousgaard''}}
</blockquote>
 
Der synes således at have været lagt op til et værk, som endog skulle overgå [[Tyge Alexander Becker|Becker]], Richardt & Sechers tidligere kæmpeværk [[Prospecter af danske Herregaarde]]. De store ambitioner blev dog ikke indfriet, idet udgivelsen stoppede allerede efter halvandet år. Dermed kom udvalget af emner også til at synes ret tilfældigt.
336

redigeringer