Elle- og askeskov betegner sådanne skove eller bevoksninger, hvor el og ask er fremherskende træarter.

Elleskov i Polen.

Beskrivelse redigér

Bevoksningerne er forholdsvis åbne med en frodig bundflora af urter, der trives ved rigelig tilgang til vand og næring.

Forudsætninger redigér

Elle- og askeskove forekommer i områder med fugtig bund med en vis vandbevægelse. Jorden er iltet og frisk, undtagen ved oversvømmelse.

Træ- og plantearter redigér

Karakteristiske træer er rødel, gråel, hæg, hvidpil, skørpil, gråpil, dunbirk, skovelm.

Karakteristiske urter og planter er akselblomstret star, almindelig fredløs, almindelig mjødurt, angelik, engkarse, engnellikerod, gul anemone, hjortetrøst, kvalkved, kæmpestar, kærstar, kærtidsel, kåltidsel, lundfladstjerne, lundfredløs, milturt, padderokker, skovskræppe, skovstar, skovstorkenæb, stor nælde, sværtevæld, tyndakset star, vandkarse og vorterod.

Udbredelse i Danmark redigér

Elle- og askeskov forekommer i det mest af landet, dog fortrinsvis i de østlige egne.

Blandt udbredelsessteder kan nævnes Silkeborgskovene langs Gudenåen, Mandbjerg Skov i Sønderjylland, Mølleådalen i Nordøstsjælland, Brobæk Mose ved Gentofte sø nord for København samt MaribosøerneLolland.

Natura 2000 redigér

Elle- og askeskov ("Elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld") er en naturtype i Natura 2000-netværket, med nummeret 91E0.[1][2]

Kilder og henvisninger redigér

  1. ^ Miljøstyrelsen (2016). "Habitatbeskrivelser, årgang 2016 Beskrivelse af danske naturtyper omfattet af habitatdirektivet" (PDF). Miljøstyrelsen. s. 38. Arkiveret (PDF) fra originalen 23. september 2019. Hentet 2. november 2019.
  2. ^ Jesper Fredshavn, Bettina Nygaard, Rasmus Ejrnæs, Christian Damgaard, Ole Roland Therkildsen, Morten Elmeros, Peter Wind, Liselotte Sander Johansson, Anette Baisner Alnøe, Karsten Dahl, Erik Haar Nielsen, Helle Buur Pedersen, Signe Sveegaard, Anders Galatius & Jonas Teilmann (2019). Bevaringsstatus for naturtyper og arter – 2019, Habitatdirektivets Artikel 17-rapportering (PDF). Aarhus: Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi. s. 26. ISBN 978-87-7156-437-2. Arkiveret (PDF) fra originalen 1. november 2019. Hentet 1. november 2019.{{cite book}}: CS1-vedligeholdelse: Flere navne: authors list (link)