Friedrich Günther

(Omdirigeret fra Frederik Günther)

Friedrich (eller Frederik) Günther (17. marts 1581 i Helmstedt30. juni 1655) var en dansk diplomat.

Günther blev efter Tilendebringelsen af sine Studier Prof. i Græsk ved Akademiet i La Rochelle, men gik efter nogle Aars Virksomhed i denne Stilling til Wolfenbüttel, hvor han blev Raad hos Prinsesse Anna Sofie, gift med Kong Christian IV’s Søstersøn Hertug Frederik Ulrik. Under Christian IV’s Besøg ved det wolfenbüttelske Hof 1615 blev G. kendt med denne og fulgte med ham til Danmark, hvor han straks ansattes i Tyske Kancelli.

Günther gjorde sig snart bemærket ved sin Dygtighed og Arbejdsomhed og avancerede 1621 til Oversekretær i Kancelliet. Hans indflydelsesrigeste Periode er 1629—37; han var i disse Aar Christian IV’s mest brugte Raadgiver i udenrigske Spørgsmaal, og en utallig Mængde Betænkninger, Instruktioner og Breve vidner ikke alene om hans overordentlige Flid, men ogsaa om hans store stilistiske Evner; dog lider hans Indlæg ofte af alt for stor Bredde, og han havde en vis Svaghed for at stille sin store Lærdom til Skue, medens han langtfra altid var i Stand til at bedømme de virkelig foreliggende politiske Forhold.

Særlig vigtige og hemmelige Underhandlinger lagdes i disse Aar i hans Haand. 1629 forhandlede han efter Lübeck-Freden med Wallenstein for at vinde ham for Elb-Tolden, og 1631 sendtes han til Sachsen for at faa Kurfyrsten til at tiltræde en ny protestantisk Union, der skulde skabe et tredje Parti i Tyskland mellem Kejseren og Sverige, men hans Sendelse førte ikke til noget Resultat.

1637 sendtes han tillige med Christian IV’s Svigersøn Christian Pentz til Kejseren for at blive enig med denne om Betingelserne for et Forbund mod Sverige. Han gjorde dog snart den Opdagelse, at han ikke var den betroede Mand ved denne Underhandling, og at Pentz havde Instrukser, som han ikke kendte. Hans Indflydelse daler nu efterhaanden, om han end vedblev at beholde sin Stilling som Oversekretær lige til sin Død og undertiden ogsaa brugtes i diplomatiske Missioner; særlig efter Frederik III’s Tronbestigelse var han saa godt som uden Betydning.


Denne artikel stammer hovedsagelig fra Salmonsens Konversationsleksikon 2. udgave (1915–1930).
Du kan hjælpe Wikipedia ved at ajourføre sproget og indholdet af denne artikel.
Hvis den oprindelige kildetekst er blevet erstattet af anden tekst – eller redigeret således at den er på nutidssprog og tillige wikificeret – fjern da venligst skabelonen og erstat den med et
dybt link til Salmonsens Konversationsleksikon 2. udgave (1915–1930) som kilde, og indsæt [[Kategori:Salmonsens]] i stedet for Salmonsens-skabelonen.