Statsadvokat

En statsadvokat er en embedsmand, som fører tilsyn med politiets anklagemyndighed i en region samt fungerer som anklager i landsretten. Sammen med Rigsadvokaten udgør statsadvokaterne, under et kaldet Statsadvokaturen, Anklagemyndigheden.

Indgangen til Statsadvokaturen for København og Bornholm

Danske regioner for den overordnede anklagemyndighedRediger

Danmark er i denne sammenhæng inddelt i to regioner [1] :

Endvidere findes en særlig statsadvokat:

  • Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (også kendt som SØIK og populært kaldet bagmandspolitiet)

Statsadvokaten i Viborg (SAV)Rediger

Statsadvokaten i Viborg varetager udførelsen af ankesager ved Østre og Vestre Landsret, som har været efterforsket af Nordjyllands Politi, Midt- og Vestjyllands Politi, Østjyllands Politi, Sydøstjyllands Politi, Syd- og Sønderjyllands Politi og Fyns Politi. Statsadvokaten har endvidere kompetence til at rejse tiltale i alle nævningesager, som hører under de nævnte politikredse.

Statsadvokaturen fører desuden tilsyn med politikredsenes behandling af straffesager og behandler klager over afgørelser, som er truffet af politidirektørerne om strafforfølgning. Endelig behandler statsadvokaturen sager om erstatning i anledning af strafferetlige forfølgning og fører tilsyn med længden af strafferetlige foranstaltninger.

Hos Statsadvokaten i Viborg er der ansat ca. 55 medarbejdere fordelt på jurister, administrative medarbejdere og studenter.[2]

Statsadvokaten i København (SAK)Rediger

Statsadvokaten i København varetager udførelsen af ankesager ved Østre Landsret, som har været efterforsket af Københavns Politi, Københavns Vestegns Politi, Nordsjællands Politi, Midt- og Vestsjællands Politi, Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi og Bornholms Politi. Statsadvokaturen har desuden kompetence til at rejse tiltale i alle nævningesager, som henhører under de nævnte politikredse.

Statsadvokaturen fører derudover tilsyn med politikredsenes behandling af straffesager og behandler klager over afgørelser, som er truffet af politidirektørerne vedrørende strafforfølgning. Endelig behandler statsadvokaturen sager om erstatning i anledning af strafferetlig forfølgning og fører tilsyn med længden af strafferetlige foranstaltninger.

Hos Statsadvokaten i København er der ansat cirka 60 personer, hvoraf de 35 er jurister og de 25 er administrative medarbejdere.[3]

Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK)Rediger

Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) varetager for det første behandlingen af sager om særlig økonomisk kriminalitet. Det vil navnlig sige sager, hvor der formodes at være begået en økonomisk forbrydelse af et betydeligt omfang, som led i organiseret kriminalitet, ved anvendelse af særegne forretningsmetoder eller som på anden måde er af særlig kvalificeret karakter.

For det andet varetager SØIK behandlingen af internationale straffesager, navnlig om folkedrab, forbrydelser mod menneskeheden krigsforbrydelser og andre alvorlige forbrydelser begået i udlandet, hvor efterforskningen og strafforfølgningen forudsætter særlig viden og indsigt i forholdene i udlandet, og at der etableres et samarbejde med myndigheder institutioner, organisationer mv. i andre lande.

Ud over de konkrete straffesager bliver SØIK inddraget i lovforberedende og internationalt arbejde. SØIK varetager desuden følgende opgaver: Modtagelse og analyse af underretninger om hvidvask og finansiering af terrorisme, opsporing, beslaglæggelse og konfiskation af udbytte fra kriminalitet samt visitation af straffesager, herunder af anmeldelser om krænkelser af intellektuelle rettigheder.

Medarbejderne i SØIK består af jurister, polititjenestemænd, specialkonsulenter med økonomisk baggrund, analytikere og administrative medarbejdere.[4]

Se ogsåRediger

Eksterne henvisningerRediger

Kilder, referencer og slutnoterRediger