Hjælp:Teksten til GNU Free Documentation License

Genvej:
WP:GFDL

Dette er en uofficiel dansk oversættelse af GNU Free Documentation License. Denne oversættelse er ikke offentliggjort af Free Software Foundation og er ikke en juridisk beskrivelse af forhold, der gør sig gældende for materiale distribueret under GNU FDL -- det er kun den originale engelske version af GNU FDL (se: http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html ). Det er dog vores håb, at denne oversættelse vil hjælpe dansktalende til at forstå GNU FDL bedre.

GNU Free Documentation License Version 1.2, November 2002


Copyright (C) 2000,2001,2002 Free Software Foundation, Inc.
59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA
Enhver har lov til at kopiere og videregive ordrette kopier
af dette licensdokument, men det er ikke tilladt at ændre det.
0. Formål

Formålet med denne licens er for det første at gøre en manual, en håndbog eller et andet praktisk og nyttigt dokument "frit tilgængeligt" i denne betydning af frihed: at sikre enhver den anvendte frihed til at kopiere og videregive det, det være sig med eller uden ændringer og hvad enten det sker kommercielt eller ikkekommercielt. For det andet sikrer denne licens forfatteren eller udgiveren en måde at fastholde æren for deres arbejde, uden at de kan gøres ansvarlige for de ændringer, andre foretager.

Denne licens er en slags "copyleft", dvs. at værker afledt af dokumentet skal være frit tilgængelige på samme måde. Den kompletterer GNU General Public License, der er en copyleft licens, som er beregnet på frit tilgængelig software.

Vi har sammensat denne licens sådan, at den kan bruges om manualer til frit tilgængelig software, fordi frit tilgængelig software har behov for frit tilgængelig dokumentation: et frit tilgængeligt program bør ledsages af manualer, der yder de samme frihedsrettigheder, som softwaren er underlagt. Men licensen er ikke begrænset til softwaremanualer; den kan bruges til enhver tekst, ligegyldigt hvad indholdet er og uanset om den bliver offentliggjort som en trykt bog. Vi anbefaler først og fremmest denne licens til værker, der er tænkt anvendt til undervisning eller som håndbog.

1. ANVENDELSESOMRÅDE OG DEFINITIONER

Denne licens kan bruges om enhver manual eller andre værker i et hvilket som helst medium, hvis det indeholder en meddelelse fra ejeren af ophavsretten om, at det må videregives under de vilkår, som denne licens opstiller. Sådan en meddelelse etablerer en verdensomspændende, afgiftsfri licens uden tidsmæssig begrænsning, og den tillader brug af værket under de betingelser, som er fastlagt her. Udtrykket "dokument" nedenfor henviser til alle den slags manualer eller værker. Enhver i offentligheden har licensrettigheder og omtales som "man". Man har accepteret licensen, hvis man kopierer, ændrer eller videregiver værket på en måde, som kræver tilladelse i henhold til lov om ophavsret.

En "ændret version" af dokumentet skal forstås som ethvert værk, der indeholder dokumentet eller dele af det, enten ordret kopieret eller ændret og/eller oversat til et andet sprog.

En "sekundær del" skal forstås som et navngivet appendix eller en del af dokumentet, som er et titelark, der udelukkende handler om det forhold, som dokumentets udgivere eller forfattere har til dokumentets generelle emne (eller til beslægtede emner), og som ikke indeholder noget, der kan henføres direkte til dette generelle emne (hvis dokumentet således er en del af en lærebog om matematik må en sekundær del ikke forklare noget om matematik). Forholdet kunne dreje sig om en historisk forbindelse til emnet eller til beslægtet stof, eller det kunne være den juridiske, kommercielle, filosofiske, etiske eller politiske placering i forhold til stoffet.

De "uforanderlige dele" er visse sekundære dele, der markeres som uforanderlige ved hjælp af en henvisning i meddelelsen om, at dokumentet frigives under denne licens. Hvis en del ikke passer til den ovennævnte definition af sekundær, må den ikke markeres som uforanderlig. Dokumentet kan være helt uden uforanderlige dele. Hvis dokumentet ikke udpeger nogen uforanderlige dele, så er der ikke nogen af dem.

"Omslagstekster" er visse korte tekststykker, der udpeges som foromslagstekst eller bagomslagstekst i den meddelelse, der siger, at dokumentet frigives under denne licens. En foromslagstekst må højst bestå af 5 ord, og en bagomslagstekst kan højst bestå af 25 ord.

En "gennemsigtig" kopi af dokumentet skal forstås som en kopi, der er læsbar ved hjælp af en maskine, som er fremstillet i et format, hvis specifikationer er tilgængelige for offentligheden, som gør det egnet til at revidere dokumentet uden besvær ved hjælp af almindeligt forekommende tekstbehandlingsprogrammer eller (for billeder, sammensat af pixels) ved hjælp af almindeligt forekommende grafikprogrammer eller (for tegninger) ved hjælp af almindeligt forekommende tegneprogrammer, og som er egnet som input for tekstformatering. En kopi, som er lavet ud fra et ellers gennemsigtigt filformat, men hvor markup eller fraværet af markup er ordnet sådan, at læserens senere muligheder for at ændre dokumentet hindres eller modvirkes, er ikke gennemsigtig. Et billedformat er ikke gennemsigtigt, hvis det bliver brugt for større dele af teksten. En kopi, som ikke er gennemsigtig, kaldes "uigennemsigtig".

Eksempler på egnede formater til gennemsigtige kopier omfatter simpel ASCII uden markup, Texinfo input format, LaTeX input format, SGML eller XML, der anvender en offentligt tilgængelig DTD, simpel HTML, som overholder standardreglerne, PostScript eller PDF, der er tilpasset manuelle ændringer. Eksempler på gennemsigtige billedformater omfatter PNG, XCF og JPG. Uigennemsigtige formater omfatter privatejede formater, som kun kan læses eller redigeres ved hjælp af privatejede tekstprogrammer, SGML eller XML, hvor DTD og/eller bearbejdningsværktøjer ikke er offentligt tilgængelige, og maskinskabt HTML, PostScript eller PDF, der er fremstillet af visse tekstprogrammer udelukkende til outputformål.

"Titelblad" skal – hvad angår trykte bøger – forstås som selve titelbladet plus så mange efterfølgende sider, som skal til for at titelbladet kan omfatte det materiale, som denne licens kræver på titelbladet og i læsbar form. For værker, der findes i formater, som ikke har noget egentligt titelblad, betyder "titelblad" den tekst, der har den mest fremtrædende plads i nærheden af værkets titel, og som indleder den egentlige tekst.

En del "benævnt XYZ" skal forstås som en benævnt underenhed af dokumentet, hvis titel enten er lige præcist XYZ, eller som rummer XYZ i en parentes, som følger teksten, hvor XYZ bliver oversat til et andet sprog. (XYZ står her for navnet på en bestemt del, som er omtalt nedenfor, som f.eks. anerkendelser, tilegnelser, påtegninger eller historie. At "bevare titlen" på sådan en del under ændring af dokumentet betyder, at det forbliver et afsnit "benævnt XYZ" i henhold til denne definition.

Dokumentet kan indeholde ansvarsfrasigelser lige efter meddelelsen, som fastslår, at denne licens har gyldighed for dokumentet. Disse ansvarsfrasigelser skal anses for at være medtaget, når man henviser til denne licens, men de drejer sig kun om frasigelse af ansvar: alle andre konsekvenser af disse ansvarsfrasigelser er ugyldige og har ingen virkning for betydningen af denne licens.

2. ORDRET KOPIERING

Man må kopiere og videregive dokumentet via ethvert medie, hvad enten det er kommercielt eller ikke-kommercielt forudsat, at licensen bliver gentaget på alle kopier, sammen med meddelelserne om ophavsret og bemærkningen om, at licensen gives for det pågældende dokument, og at man ikke må tilføje nogen som helst yderligere betingelser til licensvilkårene. Man må ikke bruge tekniske tiltag for at hindre eller kontrollere læsning eller fortsat kopiering af de kopier, man laver eller videregiver. Derimod må man gerne modtage godtgørelse for kopierne. Hvis man vidergiver et tilstrækkeligt stort antal kopier, må man også opfylde betingelserne i afsnit 3.

Man må også gerne udlåne kopierne under de samme vilkår, som er fastlagt ovenfor, og man må udstille kopier offentligt.

3. MASSEKOPIERING

Hvis man offentliggør dokumentet i trykte kopier (eller kopier i medier, som almindeligvis har trykte omslagstekster) i mere end 100 styk, og hvis dokumentets licensmeddelelse kræver omslagstekster, må man indpakke kopierne i omslag, som rummer disse omslagstekster i klar og tydelig form: Foromslagstekster på foromslaget og bagomslagstekster på bagomslaget. Begge omslag må også klart og tydeligt fastslå dig som den, der udgiver disse kopier. Foromslaget skal vise hele titlen med alle titlens ord lige fremtrædende og synligt. Man kan derudover tilføje omslaget andet materiale. Når man kopierer med ændringer, der begrænser sig til omslagene, og når de bevarer dokumentets titel og opfylder disse betingelser, kan dokumentet i øvrigt betragtes som ordret kopieret.

Hvis de krævede tekster til begge omslag er for omfattende til, at de kan indpasses i læselig form, bør man anbringe de første, som nævnes (og så mange som kan indpasses på en fornuftig måde), på det reelle omslag og fortsætte resten på de følgende sider.

Hvis man offentliggør eller videregiver uigennemsigtige kopier af dokumentet i mere end 100 styk, skal man enten hæfte en maskinlæselig, gennemsigtig kopi sammen med hver uigennemsigtig kopi, eller også angive en placering på et computernetværk i eller sammen med hver uigennemsigtig kopi, hvor den netværksbrugende offentlighed har adgang til at downloade en fuldstændig og gennemsigtig kopi af dokumentet ved brug af offentlige standard netværksprotokoller og uden tilføjet materiale. Hvis man bruger den sidste mulighed, skal man træffe tilpas fornuftige forholdsregler, så man sikrer, at denne gennemsigtige kopi forbliver tilgængelig på den angivne placering i mindst ét år efter den sidste gang, man har videregivet en uigennemsigtig kopi (direkte eller gennem agenter eller forhandlere) af pågældende udgave til offentligheden.

Det er ønskeligt, men ikke påkrævet, at man kontakter dokumentets forfattere i god tid, før man videregiver et større antal kopier, for at give dem en mulighed for at levere en opdateret version af dokumentet.

4. ÆNDRINGER

Man må gerne kopiere og videregive en ændret version af dokumentet under de vilkår, som er beskrevet i afsnit 2 og 3 ovenfor, forudsat man frigiver den ændrede udgave under nøjagtigt denne licens, sådan at den ændrede version udfylder dokumentets rolle og dermed giver licens til vidergivelse og ændring af den ændrede udgave til enhver, der har en kopi af den. Desuden skal man gøre følgende i den ændrede version:

A. En titel, der er forskellig fra både dokumentets og de tidligere versioners (hvis der er tidligere versioner, bør de opregnes i historieafsnittet af dokumentet), skal bruges på titelbladet (og på omslagene, hvis der er nogle).

B. På titelbladet skal én eller flere personer eller enheder, der er ansvarlige for at have forfattet ændringerne i den ændrede version, opføres som forfattere sammen med mindst fem af dokumentets hovedforfattere (alle de oprindelige forfattere, hvis der er færre end fem), med mindre de fritager én for denne forpligtelse.

C. På titelbladet skal navnet på udgiveren af den ændrede version angives som udgiver.

D. Alle dokumentets ophavsretlige meddelelser skal bevares.

E. En passende ophavsretnotits vedrørende ændringerne skal indsættes ved siden af de andre notitser om ophavsret.

F. En notits om licens, der giver offentligheden tilladelse til at bruge den ændrede version under vilkårene i denne licens, skal indsættes umiddelbart efter notitserne om ophavsret og i den form, som er vist i tilføjelsen nedenfor.

G. Den fuldstændige liste over uforanderlige afsnit og påkrævede omslagstekster, som fremgår af dokumentets licensnotits, skal bevares i ovennævnte licensnotits.

H. En uændret kopi af denne licens skal følge dokumentet.

I. Afsnittet med titlen "historie" skal bevares, dets titel skal bevares, og det skal tilføjes en passus, der i det mindste fastslår titel, år, nye forfattere og udgiver af den ændrede version, benævnt som på titelbladet. Hvis der ikke er noget afsnit med titlen "Historie" i dokumentet, skal man lave et, der angiver titel, år, forfattere og udgiver af dokumentet, benævnt som på titelbladet, og derefter skal der tilføjes en passus, der beskriver den ændrede version, sådan som det er beskrevet i den foregående sætning.

J. Hvis der er angivet en netværksplacering i dokumentet, som giver offentligheden adgang til en gennemsigtig kopi af dokumentet, skal den bevares lige som de netværksplaceringer, der findes i dokumentet vedrørende de tidligere versioner, det er baseret på. De kan anbringes i "historie" afsnittet. Man må gerne udelade en netværksplacering for et værk, der blev offentliggjort mindst fire år før dokumentet selv, eller hvis den oprindelige udgiver af den version, der henvises til, giver sin tilladelse.

K. I ethvert afsnit med titlen "anerkendelser" eller "tilegnelser" skal man bevare afsnittets titel og hele dets hovedindhold og tone for hver af bidragydernes anerkendelser og/eller de tilegnelser, som findes dér.

L. Alle dokumentets uforanderlige afsnit skal bevares med uændret tekst og titel. Afsnitsnumre eller tilsvarende betragtes ikke som en del af afsnitstitlerne.

M. Ethvert afsnit med titlen "påtegninger" skal fjernes. Sådan et afsnit må ikke blive i den ændrede version.

N. Eksisterende afsnit må ikke omdøbes til "påtegninger" eller ændres sådan at titlen kommer i konflikt med titlen på nogen af de uforanderlige afsnit.

O. Alle ansvarsfrasigelser skal bevares.

Hvis den ændrede version omfatter nye forafsnit eller appendikser, der kan betegnes som sekundære dele, og som ikke indeholder noget, der er kopieret fra dokumentet, kan man vælge at betegne alle disse afsnit eller nogle af dem som uforanderlige. I så fald skal man føje deres titler til listen over uforanderlige i den ændrede versions licensnotits. Disse titler skal være tydeligt forskellige fra alle andre afsnits titler.

Man har lov at indsætte et afsnit med titlen "påtegninger", forudsat det kun indeholder påtegninger af den ændrede version fra forskellige sider - f.eks. erklæringer om faglig bedømmelse eller om, at teksten er godkendt af en organisation som den autoritative definition af en standard.

Man har lov at vedføje en passus på op til fem ord som foromslagstekst og en passus på op til 25 ord som bagomslagstekst, som anbringes sidst i listen over omslagstekster i den ændrede version. Ingen har lov at vedføje (eller stå bag) mere end én foromslagstekst og én bagomslagstekst. Hvis dokumentet allerede omfatter en omslagstekst til det samme omslag, som man tidligere selv har vedføjet, eller som er vedføjet af en organisation, som man repræsenterer, må man ikke vedføje en ny; men man må erstatte den gamle, hvis man har udtrykkelig tilladelse fra den tidligere udgiver, som indsatte omslagsteksten.

Dokumentets forfatter(e) og udgiver(e) giver ikke med denne licens nogen tilladelse til at bruge deres navne i reklameøjemed eller til at fastslå eller antyde påtegninger af nogen ændret version.

5. SAMMENFØJNING AF DOKUMENTER

Man må gerne kombinere dokumentet med andre dokumenter, der er frigivet under denne licens og under de betingelser, der er defineret i afsnit 4 ovenfor vedrørende ændrede versioner, forudsat at man medtager alle de uforanderlige afsnit fra alle de oprindelige dokumenter i uændret form og opfører dem alle som uforanderlige afsnit i det kombinerede værk i dettes licensnotits, og at man bevarer alle deres ansvarsfrasigelser.

Det kombinerede værk behøver kun at rumme én kopi af denne licens, og flere identiske, uforanderlige afsnit kan erstattes af en enkelt kopi. Hvis der er flere uforanderlige afsnit med samme navn, men med forskelligt indhold, skal man gøre titlen på hvert af disse afsnit forskellig fra de andre ved at tilføje navnet på den oprindelige forfatter eller udgiver i parentes ved slutningen af afsnittet, hvis navnet er kendt, og ellers skal man tilføje et tal, som ikke bruges ved andre titler. De samme tilpasninger skal foretages med afsnittitlerne i listen over uforanderlige afsnit i licensnotitsen ved det kombinerede værk.

I kombinationen skal man sammenlægge alle de afsnit, der er benævnt "historie", i de forskellige originale dokumenter, sådan at der skabes ét afsnit med titlen "historie"; tilsvarende skal man samle alle afsnit med titlen "anerkendelser" og alle afsnit med titlen "dedikationer". Man skal fjerne alle afsnit med titlen "påtegnelser".

6. DOKUMENTSAMLINGER

Man har lov til at lave en samling, der består af dokumentet og andre dokumenter, der er frigivet under denne licens, og erstatte hver kopi af denne licens med en enkelt kopi, som indsættes i samlingen, forudsat at man følger reglerne for denne licens angående ordret kopiering af hvert af dokumenterne i alle andre henseender.

Man har lov at udtage et enkelt dokument af sådan en samling og videregive det for sig og under denne licens, forudsat at man indsætter en kopi af denne licens i det udtagne dokument og følger denne licens i alle andre henseender med hensyn til ordret kopiering af det pågældende dokument.

7. KOMPILERING MED UAFHÆNGIGE VÆRKER

En kompilering af dokumentet eller dets senere versioner med andre særskilte og uafhængige dokumenter eller værker i eller på et medium for lagring eller videregivelse kaldes et "aggregat", hvis de ophavsrettigheder, som udspringer af kompileringen, ikke bruges til at begrænse de lovmæssige rettigheder, som kompilationens brugere har, ud over det, som de individuelle værker tillader. Når dokumentet er indsat i et aggregat, kan denne licens ikke bruges for de andre værker i aggregatet, når de ikke selv er senere versioner af dokumentet.

Hvis afsnit 3s krav til omslagstekst kan bruges for disse kopier af dokumentet, og hvis dokumentet er mindre end halvdelen af det samlede aggregat, så kan dokumentets omslagstekster anbringes på omslag, der adskiller dokumentet inden for aggregatet, eller hvad der svarer til et elektronisk omslag, hvis dokumentet findes i elektronisk form. Ellers må de findes på trykte omslag, som omfatter hele aggregatet.

8. OVERSÆTTELSE

Oversættelse betragtes som en slags ændring, så man kan videregive oversættelser af dokumentet under de betingelser, der findes i afsnit 4. Det kræver særlig tilladelse fra ejerne af ophavsretten, hvis man vil erstatte uforanderlige afsnit med oversættelser, men man har lov til at indsætte oversættelser af nogle af de uforanderlige afsnit eller dem alle, når man vedføjer de oprindelige versioner af disse uforanderlige afsnit. Man må gerne indsætte en oversættelse af denne licens og alle licensnotitserne i dokumentet sammen med enhver ansvarsfrasigelse, forudsat at man også vedføjer den oprindelige, engelske version af denne licens og de originale versioner af de nævnte notitser og frasigelser. Hvis der er uoverensstemmelse mellem oversættelsen og den originale version af denne licens eller en notits eller frasigelse, har den oprindelige version forrang.

Hvis et afsnit i dokumentet har titlen "anerkendelser", "dedikationer" eller "historie", vil kravet (safsnit 4) om at bevare dets titel (afsnit 1) typisk medføre, at man må ændre den pågældende titel.

9. AFSLUTNING

Man må ikke kopiere, ændre, give underlicens eller videregive dokumentet, med mindre det udtrykkeligt er muliggjort under denne licens. Alle andre forsøg på at kopiere, ændre, give underlicens eller videregive dokumentet er ugyldige og vil automatisk afslutte ens rettigheder under denne licens. Andre, som har modtaget kopier eller rettigheder fra én under denne licens, får ikke afsluttet deres licenser, så længe de fortsætter med at respektere denne licens.

10. FREMTIDIGE REVISIONER AF DENNE LICENS

Free Software Foundation har lov til at offentliggøre nye, reviderede versioner af GNU Free Documentation License fra tid til anden. Sådanne nye versioner får en ånd, som svarer til denne version, men de kan afvige i detaljerne med hensyn til håndteringen af nye problemer eller bekymringer. Se GNU.org copyleft.

Hver version af licensen får et karakteristisk versionsnummer. Hvis dokumentet fastslår, at det er underkastet en bestemt nummereret version af denne licens "eller en senere version", har man mulighed for at følge vilkår og betingelser i enten den bestemte version eller i en af de senere versioner, som er udgivet (men ikke som udkast) af Free Software Foundation. Hvis dokumentet ikke specificerer et versionsnummer for denne licens, kan man vælge en hvilken som helst af de versioner, der har været offentliggjort (men ikke som udkast) af Free Software Foundation.

Hvordan man bruger denne licens til sine dokumenter

Hvis man vil bruge denne licens i et dokument, som man har skrevet, skal man indsætte en kopi af licensen i dokumentet, og man skal anbringe følgende ophavsret- og licensmeddelelser lige efter titelbladet:

Copyright (c) ÅR DIT NAVN.
Det er tilladt at kopiere, videregive og/eller ændre dette dokument ifølge de betingelserne, som findes i GNU Free Documentation License, Version 1.2 eller en senere version, der er offentliggjort af Free Software Foundation; uden uforanderlige dele, uden foromslagstekster og uden bagomslagstekster. En kopi af licensen findes i afsnittet, der hedder "GNU Free Documentation License".
Hvis man har uforanderlige dele, foromslagstekster og bagomslagstekster, skal man erstatte "uden...bagomslagstekster." med dette: med følgende uforanderlige dele INDSÆT TITLERNE, følgende foromslagstekster INDSÆT DEM og med følgende bagomslagstekster INDSÆT DEM.
Hvis man har uforanderlige dele, men ingen omslagstekster, eller en anden kombination af de tre, skal man sammenføje disse to alternativer, så de passer til situationen.
Hvis dokumentet indeholder betydningsfulde eksempler på programkode, anbefaler vi, at disse eksempler bliver frigivet parallelt med teksten under et passende valg af Free software license, som f.eks. GNU General Public License, sådan at det tillades at bruge dem i frit tilgængelig software.