En byudviklingsplan var før planlovreformen af 1969 en egnsplan til fastlæggelse af arealer til byudviklingen og rækkefølgen for disses inddragelse til byformål. Byudviklingsplaner blev lavet for områder, hvor en større byudvikling var i gang eller behovet for en styring var forudset.

Baggrund og lovgrundlag

redigér

Baggrunden for byudviklingsplanerne var en erkendelse af, at lovgivningen på byplanområdet (byplanloven) ikke indeholdt bestemmelser til at styre byudviklingen: loven gav kun mulighed for at fastlægge formålet med arealinddragelser men ikke for friholdelse af arealer for byudvikling. Samtidig viste den voksende bilisme efter Anden Verdenskrig, at der var fare for en tilfældig og i mange henseender uønsket byspredning. Og endelig havde "Skitseforslag til egnsplan for Storkøbenhavn" (Fingerplanen) overbevisende påpeget det ønskelige i en styring af byudviklingsmulighederne dels for at sikre den fornødne betjening med offentlige ydelser og offentlig samfærdselsmulighed, dels for at forhindre inddragelse af arealer, der efter deres egenskaber var ønskelige at friholde for byvækst (gode landbrugsjorder, bynære friarealer til rekreation, arealer af interesse for naturfredning og landskabsbeskyttelse).

På denne baggrund vedtoges Lov nr. 210 af 23. april 1949 om byregulering. Loven blev revideret flere gange: ved lov nr. 129 af 13. april 1954, lov nr. 91 af 21. marts 1959 og lov nr. 230 af 11. juni 1965. Loven omfattede umiddelbart kun København, Århus, Ålborg og Odense men kunne af boligministeren ved tilslutning fra byplannævnet udvides til også at gælde andre områder. Med tiden fik den gyldighed for 36 egne (se nedenfor), herunder hele Nordøstsjælland og andre egne, hvor ikke kun spørgsmålet om byudvikling men tillige om styring af fritidsbebyggelsen ansås for påkrævet[1].

Byudviklingsplanernes indhold

redigér

Byudviklingsplanerne bestod af et zonekort, der med farve angav arealer og den rækkefølge, de måtte inddrages til byudvikling i:

 • inderzoner (med orange) angav arealer, som var eller umiddelbart måtte inddrages til byudvikling,
 • mellemzoner (med gul farve) angav arealer, som på længere sigt forudsattes inddraget til byudvikling,
 • yderzoner (med grøn farve) angav arealer, som skulle friholdes for byudvikling.
 • sommerhusområder angav arealer, som udlagdes til dette formål men ikke til helårsbebyggelse.

Som regel var det tillige angivet hvilket anvendelsesformål, de enkelte arealer var planlagte[2].

Til disse zonekort hørte en ledsagende tekst, der nøjere begrundede arealudlæggenes omfang, herunder forholdet til anden planlægning (fx planlagte veje og forsyningsanlæg men tillige naturbeskyttelseshensyn).

Gyldighed

redigér

Når et forslag til en byudviklingsplan var udarbejdet, kunne boligministeren nedlægge forbud (som hovedregel i et år) mod tiltag, der kunne modvirke planforslagets hensigter. Forud for planens endelige ikrafttræden var forudgående erklæringer fra de berørte kommuner, hvorefter planforslaget forelagdes til godkendelse i byplannævnet (et statsligt nævn bestående fortrinsvis af repræsentanter for kommunerne). Efter godkendelse havde planen juridisk gyldighed og blev derfor tinglyst på alle berørte ejendomme. Berørte ejendomsbesiddere kunne indanke godkendelsen for boligministeren inden for 4 uger.

Byudviklingsplanerne forudsattes at have gyldighed i indtil 15 år. Mange fik dog en kortere gyldighedstid, fordi det var forudset, at en revision forholdsvis hurtigt kunne komme på tale. Sådanne revisioner forekom især i Københavnsområdet.

Ophævelse

redigér

Byudviklingsplanerne dannede grundlag for og afløstes af byzoner udpegede i henhold til by- og landzoneloven, som blev vedtaget 1969 og trådte i kraft i 1970.

Byudviklingsplanområder

redigér

Byudviklingsplaner blev lavet for følgende egne:

 1. Københavns-egnen Nr 2 Arkiveret 27. april 2017 hos Wayback Machine, Nr 3 (Webside ikke længere tilgængelig), Nr 4 Arkiveret 5. marts 2016 hos Wayback Machine, Nr 5 Arkiveret 5. marts 2016 hos Wayback Machine, Nr 6 Arkiveret 5. marts 2016 hos Wayback Machine, Nr 7 Arkiveret 5. marts 2016 hos Wayback Machine, Nr 8 (Webside ikke længere tilgængelig), Nr 9 Arkiveret 5. marts 2016 hos Wayback Machine
 2. Århus-egnen
 3. Odense-egnen
 4. Ålborg-Nørresundby
 5. Køge-egnen Arkiveret 5. marts 2016 hos Wayback Machine
 6. Randers-egnen
 7. Hillerød-egnen
 8. Roskilde-egnen
 9. Helsingør-egnen
 10. Kolding-egnen
 11. Kerteminde-egnen
 12. Als
 13. Frederiksværk-egnen
 14. Kalundborg-egnen
 15. Frederikssund-egnen
 16. Åbenrå-egnen
 17. Skælskør-egnen
 18. Rømø
 19. Fredericia-egnen
 20. Frederikshavn-egnen
 21. Horns herred i Nordsjælland
 22. Holbo herred
 23. Holbæk-egnen
 24. Svendborg-egnen
 25. Middelfart-egnen
 26. Vordingborg-egnen
 27. Herning-egnen
 28. Grenå-egnen
 29. Sæby-egnen
 30. Rødby-egnen
 31. Nykøbing Falster-egnen
 32. Slagelse-egnen
 33. Horsens-egnen
 34. Esbjerg-Varde-egnen
 35. Næstved-egnen
 36. Thisted-Hanstholm-egnen[3].

Litteratur

redigér
 • Arne Gaardmand: Dansk Byplanlægning 1938-1992, Arkitektens Forlag 1993, ISBN 87-7407-132-7.
 • Erik Kaufmann: "27 slags planer. Oversigt over og kritisk analyse af den offentlige fysiske planlægning i Danmark", SBI-byplanlægning 4, Statens Byggeforskningsinstitut, København 1966.
 1. ^ Kaufmann, s. 47
 2. ^ Kaufmann, s. 50f
 3. ^ Kaufmann, s. 49