Danske arter på habitatdirektivets bilag IV

EF-Habitat­direktivets bilag IV opremser en række dyre og plantearter der af fælleskabsbetydning, der kræver streng beskyttelse

Direktivets Artikel 12 og 13 fastsætter stramme rammer og krav om beskyttelse af de nævnte arters naturlige udbredelsesområde.[1]

Kapitel 5 i naturbeskyttelsesloven handler om beskyttelse af plante- og dyrearter, og § 29 a siger: De dyrearter, der er nævnt i bilag 3 til loven, må ikke forsætligt forstyrres med skadelig virkning for arten eller bestanden. Forbuddet gælder i forhold til alle livsstadier af de omfattede dyrearter.

Stk. 2. Yngle- eller rasteområder for de arter, der er nævnt i bilag 3 til loven, må ikke beskadiges eller ødelægges. Bilag 3 i naturbeskyttelsesloven rummer de danske bilag IV-arter i habitatdirektivet [2]. Arternes forekomst og udbredelse opdateres løbende gennem det nationale program for overvågning af vandmiljø og natur (NOVANA) [3].

Liste over arter på habitatdirektivets bilag IVRediger

Som er naturligt hjemmehørende i Danmark og beskyttet efter § 29 a og § 30, stk. 2.

PattedyrRediger

Småflagermus (Microchirotera)

Alle arter, herunder

Gnavere (Rodentia)
Rovdyr (Carnivora)
Hvaler (Cetacea)

Alle arter, herunder mest relevant

KrybdyrRediger

Sumpskildpadder
Firben
Snoge

PadderRediger

Salamandre
Skivetungede frøer
Løgfrøer
Løvfrøer
Ægte frøer
Tudser

FiskRediger

Laksefisk

InsekterRediger

Biller
Torbister
Sommerfugle
Guldsmede

BløddyrRediger

Muslinger

PlanterRediger

Eksterne kilder og henvisningerRediger

 1. ^ Habitatdirektivets Artikel 12
  • 1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at indføre en streng beskyttelsesordning i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er nævnt i bilag IV, litra a), med forbud mod:
  • a) alle former for forsætlig indfangning eller drab af enheder af disse arter i naturen
  • b) forsætlig forstyrrelse af disse arter, i særdeleshed i perioder, hvor dyrene yngler, udviser yngelpleje, overvintrer eller vandrer
  • c) forsætlig ødelæggelse eller indsamling af æg i naturen
  • d) beskadigelse eller ødelæggelse af yngle- eller rasteområder.
  • 2. For disse dyrearter forbyder medlemsstaterne opbevaring, transport eller salg af eller bytte med og udbud til salg eller bytte af enheder, der er indsamlet i naturen, med undtagelse af dem, der lovligt er indsamlet inden iværksættelsen af dette direktiv.
  • 3. Forbuddene i stk. 1, litra a) og b), samt stk. 2 gælder for alle livsstadier hos de dyr, der er omfattet af denne artikel.
  • 4. Medlemsstaterne indfører en ordning med tilsyn med uforsætlig indfangning eller drab af de dyrearter, der er nævnt i bilag IV, litra a). På grundlag af de indhentede oplysninger gennemfører medlemsstaterne de yderligere undersøgelser eller træffer de bevaringsforanstaltninger, der er nødvendige for at sikre, at uforsætlig indfangning eller drab ikke får en væsentlig negativ virkning for de pågældende dyrearter.
  • Artikel 13
  • 1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger for at indføre en streng beskyttelsesordning for de plantearter, der er nævnt i bilag IV, litra b), med forbud mod:
  • a) forsætlig plukning, indsamling, afskæring, oprivning med rod eller ødelæggelse af disse vildtvoksende planter i naturen
  • b) opbevaring, transport, salg af eller bytte med og udbud til salg eller bytte af enheder af disse arter, der er indsamlet i naturen, med undtagelse af dem, der lovligt er indsamlet inden dette direktivs iværksættelse.
  • 2. Forbuddene i stk. 1, litra a) og b), gælder for alle livsstadier for de planter, der er omfattet af denne artikel.
 2. ^ Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse
 3. ^ Håndbog om dyrearter på habitatdirektivets bilag IV Arkiveret 20. januar 2012 hos Wayback Machine fra DMU