Færøsk landbrug

Færøsk landbrug er en vigtig del af færøernes kultur. Færøerne var frem til dette århundrede et landbrugssamfund med dyrkning af korn og græs, dyrehold af køer og får samt fiskeri og fuglefangst.

Landbrugsdrift i vikingetiden...

Fra den 20. oktober til 15. maj åbnes indmarken, så får og andre husdyr kan æde årets sidste græs og det første om foråret, og samtidig bliver indmarken gødet. Indmarken bruges til afgræsning af får i vinterhalvåret og til høslet og kartoffelavl i sommerhalvåret.

HistorieRediger

På Færøerne dyrkedes før i tiden kun byg til eget forbrug. Dyrehold, fiskeri, grinde- og fuglefangst var de fire vigtigste måder at skaffe fødevarer på. Man brugte sjældent hestene som trækdyr, men mest som lastdyr, når der skulle hentes tørv eller når man skulle på fjeldet for at fange får. På fjeldenes græsgange gik fårene, og her slog man hø til dyrenes vinterfoder. Fårene blev holdt for uldens og kødets skyld. Fårene er en særlig hårdfør race, som gik ude både sommer og vinter.

Fiskeri og sejlads gav også fisk til gryderne og indtægter til husholdningerne. Grindefangst var og er et vigtigt supplement til husholdningen. Man indsamlede også søfugleæg og fangede søfugle på fjeldenes stejle klippesider.

Man dyrkede desuden byg til brødkorn samt en del roer og fra 1800-tallets begyndelse også kartofler. De fleste bondehuse havde en eller flere færøbåde – fiskeriet var et nødvendigt supplement til det, jorden kunne give. Også grindefangst og jagtsæler og fugle var et vigtigt led til at holde sulten fra døren.

Denne kombination af landbrug, fiskeri og fangst har været færingernes livsgrundlag gennem århundreder, siden landet blev bebygget i vikin­getiden. Landnamsmændene delte jorden mel­lem sig i vidtstrakte lodder, og landnamsgårdene anlagdes på dertil egnede lokaliteter ved kysten. Jorden ryddedes for sten og dyrkedes. I forbin­delse med at de store ejendomme senere opdeltes i mindre enheder, voksede bygderne omkring disse landnamsgårde, og mere jord kom under dyrkning. For at holde får og køer ude i vækstperioden omgives den dyrkede indmark af stengærder.

Den færøske uld har været et hovedprodukt siden vikingetiden på Færøerne. Gamle møntfund henviser til, at færingerne har solgt deres uldprodukter allerede i 1000-tallet (se Fårebrevet) til de nordiskelande og det øvrige Europa. Men efter at monopolhandelen på Færøerne blev etableret af Norge i 1200-tallet, blev dette et område varetaget af købmænd fra Bergen, Holland og Hanseforbundet.

Delingen af jordenRediger

Jorden var delt i odelsjord og kongsjord. Odelsjorden var ejet og blev arvet af bønderne. Markerne blev ofte delt op i små parceller mellem arveberettigede søskende, og ejendomsforholdene var ofte komplicerede. Kongsjorden var statsejendom. Kongsbonden havde kun brugsretten til jorden. I følge traditionen havde den ældste søn ret til at følge sin far i kontraktforholdet. Jorden kunne ikke opdeles, og derfor var en kongsbonde bedre stillet end en odelsbonde. I 1956 overtager Lagtinget kongsjorden, der nu betegnes som lagtingsjord og må i modsætning til før sælges. Indmarken (bøur)ligger i nærheden af bygden. Det er denne jord, som arvedes og deltes.

Udmarken (hagi) er også i nutiden fælleseje for hele bygden og ikke under kultur, men bruges til græsning til får, kreaturer og gæs. Indmarken er den indhegnede opdyrkede del omkring bygderne. Her dyrkes græs til vinterfoder for får og kvæg, desuden lidt kartofler og grøntsager til eget forbrug. Tidligere spillede kornavl en rolle. Udmarken er udyrket, og her græsser fårene året rundt. I vinterhalvåret græsser en del af dem på indmarksarealerne, hvor de får hø, ensilage, kraftfoder og lov til at gå i læ i åbne stalde og mellem husene.

Færøsk landbrug i nutidenRediger

 
Moderne færøsk gård

Omlægningen fra bondesamfund til havfiskeri-samfund, som intensiveredes ved århundredeskiftet, dannede grundlag for en stor befolk­ningstilvækst. I løbet af 150 år er folketallet således nidoblet. Nyopdyrkninger, udvidet gødskning samt me­kanisering danner nu grundlag for en moderni­seret mejeridrift. Landbrugets hovedprodukter er i øvrigt æg, kød, kartofler og grøntsager.

Udmarken (hagi) er også i nutiden fælleseje for hele bygden og ikke under kultur, men bruges til græsning til får, kreaturer og gæs. Indmarken er den indhegnede opdyrkede del omkring bygderne. Her dyrkes græs til vinterfoder for får og kvæg, desuden lidt kartofler og grøntsager til eget forbrug. Tidligere spillede kornavl en rolle. Udmarken er udyrket, og her græsser fårene året rundt. I vinterhalvåret græsser en del af dem på indmarksarealerne, hvor de får hø, ensilage, kraftfoder og lov til at gå i læ i åbne stalde og mellem husene.

Kun 5-6 % af Færøerne er opdyrket. Kun 1 % af færingerne har i dag landbrug som hovederhverv. Det er almindeligt i bygderne at have fritidslandbrug med med fåreavl og høslæt.

Agerbrug og produktion

Betingelserne for agerbrug, som det kendes fra Danmark, er ikke til stede. De væsentligste forskelle er, at klimaet er mildt, men alligevel ikke har tilstrækkeligt med solskinstimer til at tillade modning af korn, og at jordlaget de fleste steder kun er et tyndt lag oven på den faste basalt.

Landbruget er fortsat overvejende et udmark – indmark – system, uden kornavl, baseret på græsavl med får og kvægavl som vigtigste elementer. Kødproduktionen dækker ca. 40% af færingernes kødforbrug, heraf 300 ton fårekød, 100 ton oksekød og 100 ton svinekød årligt. Dertil kommer et tilskud fra fjerkræavl.

Fårebestanden er på ca. 70.000, og der slagtes årligt godt 40.000 lam. Det til hjemmemarkedet producerende færøske landbrug er i dag fuldt moderniseret med mælkeproduktion som vigtigste indtægtskilde. Af mælkeprodukter importeres kun ost. Malkekøerne er hele året i stald og fodres med græsensilage og kraftfoder.

Eksterne henvisningerRediger