Kvalitativt forskningsinterview

Kvalitativt forskningsinterview er en hermeneutisk metode til indsamling af empirisk data. Denne bruges i mange forskellige videnskabelige og faglige sammenhænge inden for f.eks. psykologi, samfundsvidenskab og humaniora. Det kvalitative forskningsinterview defineres forskelligt ud fra hvilken faglig disciplin det indgår i som metode til frembringelse af viden. Metoden bruges til at opsamle viden og analysere viden gennem interviewet. Formålet med det kvalitative forskningsinterview er opnå nuancerede beskrivelser i interviewsamtalen omkring et givent emne. Oftest er formålet at opnå detaljeret viden, hvor det interviewede subjekts livsverden danner ramme. Steinar Kvale beskriver en kvalitativ interviewundersøgelse indgående i sine tekster.