Løvenbalk

Løvenbalks våben tegnet 1903 af Anders Thiset

Løvenbalk (balk, ty. for bjælke) er en jysk uradelslægt, hvis stamfader Erik Christofferssenn — der dog ikke kendes i primære kilder — skal have været frugten af kong Christoffer II's forbindelse med en jomfru af de gamle Lunge'r.

Hans sønner var Niels (død tidligst 1377) og Johan Eriksen, der 1343 forseglede med et våben, hvori en gående, blå løve over to blå bjælker i guld. Niels Løvenbalk var fader til ridder Jens Nielsen Løvenbalk (død 1442) til Aunsbjerg og Odsgård, der var oldefader til ridderen Mogens Lauridsen Løvenbalk (død ca. 1536) til Tjele, der måske var gift med Genete Jacobsdatter Craigengelt (død 1567), »den skotske kvinde«, med hvem han havde sønnen Knud Mogensen (1526-efter 1598) til Kjellerup,

Præsten Thøger Jensen Løvenbalk (død 1538) søn af Jens Lauritzen Løvenbalk — har den dag i dag efterkommere i Norge via Christine Krog i Nordland som var gift med foged Lars Prytz. Thøger Jensen Løvenbalk har også efterkommere i midt- og Nordjylland, Valby, Gurre samt Hongkong via KARL Kristensen Horbo, som blev født 28. maj 1881 i Fårup sogn og hans hustru MAREN Christensen Møller, født den 3. juli 1885 i Asferg Østergaard, Asferg sogn

Efterslægttavle for Christoffer II[1]Rediger

En efterslægtstavle, anno 1903 som primært datere sig fra Danmarks Adels Aarbog forskriver således om slægten Løvenbalk:

Kong Christoffer II. havde sammen med en jomfru af de gamle Lunge'r disse børn:

 1. Regitze Christoffersdatter Løvenbalk; g. m. Hr. Peder Stigsen Krognos, af Krabberup, der endnu levede 1365.
 2. Erik Christoffersen Løvenbalk, børn:
  1. Johan Eriksen Løvenbalk, beseglede i 1343 et Vidne af Viborg Landsthing og fører Løven over Bjelkerne.
  2. Margrethe Løvenbalk, nævnes Enke; g. m. Hr. Niels Aagesen Galen til Karstedholm.
  3. Niels Eriksen Løvenbalk til Aunsbjerg (Lysgaard H.), deltog i Kong Olufs Hylding 1377; g. m. Sophie Johansdatter Rantzau. Søn:
   1. Hr. Jens Nielsen Løvenbalk til Aunsbjerg og Odsgaard (Middelsom H.), g. 1. gang m. Ellen Pedersdatter Munk, 2. gang m. N. N., hvis Våben var et delt Skjold, 2. Felt fem Gange tværdelt (ifl. Mogens Jensens Gravsten). Børn:
    1. Erik Jensen Løvenbalk til Aunsbjerg, nævnes 1438, da han oplod en Gård i Funder til Biskoppen i Aarhus. Gift. 1. gang m. Karen Pedersdatter Gyldenstierne, 2. gang m. Anne Albretsdatter Krag. Børn (af 1. Ægteskab): 1
     1. Peder Eriksen Løvenbalk til Aunsbjerg og Vinderslev (Lysgaard H.), levede endnu 21 Nov. 1496; g. m. Thale Eriksdatter Rotfeld, levede 1480 (g. 1. gang m. Christen Mikkelsen Tornekrands til Kyø). Datter:
      1. Ellen Løvenbalk til Vinderslevgaard; g. m. Hans Skeel til Nygaard, der endnu levede 1628 (g. 2. gang m. Gjertrud Ludvigsdatter Rosenkrantz).
     2. Erik Eriksen Løvenbalk til Aunsbjerg, nævnes 1447, deltog 1487 i Hyldingen i Lund, levede 10 Juli 1499, begraves i Viborg Domkirke; g. 1. gang før 1455 m. Mette Lauridsdatter Ulfeldt til Løitved, der mulig endnu levede 19 Dec. 1478, da Erik Eriksen Løvenbalk blev sagsøgt af Jørgen Bud for hendes Farfader Hr. Fin Aagesens Gjæld til Hr. Ove Hase. Gift 2. gang før 20 Juni 1487 m. Thore Eriksdatter Hvass af Ormstrup, levede 1515. Børn (af 2.Æ gteskab):
      1. Gert Eriksen Løvenbalk til Aunsbjerg, levede 1506, da han 25 Aug. i Viborg lod sin Hustru begrave, nævnes 1511 blandt Adelen i Børglum Stift, havde da Aastrup Lehn; levede 1517; g. m. N. N., død 1506.
      2. Karen Løvenbalk, levede 1518; g. m. Henneke Kirt til Ullerup, levede 1511, var død 1515.
      3. Sophie Løvenbal, var 1512, begavet. i Viborg Domkirke; g. m. Lydeko Olsen (? af den svenske Slægt Djekn, hvis Våben var en Munk med Ørnehoved), var død 1509.
      4. Pernille Løvenbalk, levede 1548.
      5. Gjertrud, levede 1548.
    2. Maren Løvenbalk, g. m. Jens Kaas Sparre til Kaas, der levede 1408 og 1429.
    3. Gjertrud Løvenbalk, g. m. Laurids Mus til Stenalt (g. 2. gang m. Mette Rosenkrantz).
    4. Ellen Løvenbalk; g. m. Jens Olsen til Bustrup.
    5. Margrethe Løvenbalk, g. m. Jakob Mogensen Seefeld til Refsnæs.
    6. Sophie Løvenbalk (af 2. Ægteskab); g. m. Jon Viffertsen til Torstedlund, død 1493 (g. 2. gang m. Kirsten Christiernsdatter Taarnskytte).
    7. Mogens Jensen Løvenbalk (af 2. Ægteskab) til „Bjerskov“, gav 1429 Gods til Viborg Domkirke for Asmildgaard, han havde i Forlening, deltog 1439 i Opsigelsen til Kong Erik og var 9 April 1440 nærværende paa Viborg Landsthing ved Udstedelsen af Kong Christoffers Haandfæstning; synes at være falden 1441 i Bondeoprøret; g. m. Else Svendsdatter Udsøn, der 1450 som Enke skødede Gods til Hr. Otte Nielsen Rosenkrantz, da var i Asmild Kloster og endnu levede 1466, levede længe som Enke paa Aunsbjerg, men gav sig siden i Mariager Kloster, død 1482, begravet i Viborg hos sin første Ægtefælle, (g. 1. gang m. Eskild Ibsen Basse til Tjele (Sønderlyng H.). Søn:
     1. Laurids Mogensen Løvenbalk til Tjele, g. 1. gang før 1472 m. Anne Jakimsdatter Flemming, død ca. 1488, begravet med sin Ægtefælle i Mariager Kirke. Gift 2. gang m. Karen Pedersdatter Bille, levede 151, begravet i Viborg Domkirke. Børn (vistnok alle af 2. Ægteskab):
      1. Knud Lauridsen Løvenbalk, gik 1508 i Skole i Roskilde.
      2. Jørgen Lauridsen Løvenbalk til Tjele, gjorde 1529 sammen med sine Søskende et Mageskifte med Viborg Domkapitel, levede 14 Mai 1531.
      3. Mogens Lauridsen Løvenbalk til Tjele, var 1526 Sendebud til Skotland for at modarbejde Kong Christian 2., var 1527 Ridder og førte et af fire til Norge opsendte Skibe, der bl.a. indtog Akershus, fulgte 1529 Hr. Mogens Gyldenstierne som Skibschef paa Toget til Akershus, død ca. 1536, havde med en fra Skotland hjemført adelig Jomfru Genete Jakobsdatter Craigengelt, af Greverne af Montroses Slægt, død 17 Aug. 1567 paa Harlevholm, begravet i Harlev Kirke, (g. siden m. en ufri Mand Hans Skriver), følgende Børn:
       1. Knud Mogensen Løvenbalk til Kjellerup
       2. En datter, levede 1554
      4. Maren Løvenbalk til Tjele; g. 8 Aug. 1529 paa Hastrup m. Erik Skram (Fasti) til Hastrup, død 30 April 1568 paa Hastrup, begravet i Tjele Kirke.
  4. Mikkel Eriksen Løvenbalk, søn:
   1. Johannes Mikkelsen af Bosholm (Børglum H.), beseglede 1404 til Vitterlighed et til Hr. Jens Nielsen Løvenbalk udgivet Skjøde og fører Løven; og Bjelkerne.

KilderRediger

ReferencerRediger

 1. ^ Danmarks Adels Aarbog, XX, 1903, s. 289-293; LUI, 1936, II, s. 123.