Peder Jensen Kragelund

dansk biskop (1602-1681)

Peder Jensen Kragelund (eller Kraglund) (21. december 1602 i Bergen- 13. september 1681) var en dansk biskop.

Kragelund, hvis fader, Jens Kagelund, var købmand, blev 1623 student fra Bergens Skole. 1628 blev han sognepræst i Faarevejle og slotspræstDragsholm, hvor Christian IV og Frederik III undertiden hørte hans prædiken og yndede ham på grund af hans "livlige og redelige Væsen". Han tog 1635 magistergraden, blev 1650 biskop i Ribe og 1653 Dr. theol..

Krigsårene 1657-60 lagde et tungt tryk på ham. Ribe by blev besat først af Svenskerne og senere af Brandenborgere og Polakker, og begge Gange maatte den udrede en betydelig Brandskat. K. maatte gjøre store Udlæg, paa samme Tid som han mistede største Delen af sine Indtægter, der bestode af Tiender, som ikke bleve indbetalte, saa længe Krigen stod paa. 1659, da Ribe var overfyldt af Flygtninger, der søgte ind fra Landet, begyndte en pestlignende Sygdom pludselig at udbrede sig i Byen og naaede ogsaa til Bispegaarden. Iblandt de døde nævnes K.s Søn Mag. Knud K., Præst i Vejle, der havde søgt Tilflugt hos Faderen.

1660 mødte K. paa Rigsdagen i Kjøbenhavn, hvor han skal have arbejdet ihærdig for Arveregeringens Indførelse. 1661 fik han ligesom Landets øvrige Bisper Befaling til at afgive Erklæring om de Forbedringer, der burde foretages i Kirkeordinansen og de andre Kirkelove i Anledning af Regeringsforandringen. Den religiøse Ufordrageligheds Aand, der rørte sig hos hans Samtid, fremtræder i en meget skarp Form i hans Erklæring. Enhver, der afviger fra den augsburgske Bekjendelse, vil han have udvist af Landet.

K. var en nidkær Embedsmand, der visiterede flittig i sit udstrakte Stift indtil 3 Maaneder før sin Død. Han har udgivet 2 ubetydelige Andagtsskrifter og 2 Ligprædikener. Han ægtede 1. (1628) Bodil Nielsdatter (d. 1634) og 2. (1634) Lene Thomasdatter (d. 1697), der havde været i Huset hos Professor, senere Biskop, Jesper Brochmand, som gjorde deres bryllup.


Denne artikel bygger hovedsagelig på biografi(er) i 1. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, udgivet af C.F. Bricka, Gyldendal (1887–1905).
Du kan hjælpe Wikipedia ved at ajourføre sproget og indholdet af denne artikel.

Når en omskrivning af teksten til et mere nutidigt sprog og wikificeringen er foretaget, skal der anføres en reference med henvisning til forfatteren og den relevante udgave af DBL, jf. stilmanualen. Dette angives som fx:
{{Kilde |forfatter=Navn |titel=Efternavn, Fornavn |url=https://runeberg.org/dbl/... |work=[[Dansk Biografisk Leksikon]] |udgave=1 |bind=I til XIX |side=xxx |besøgsdato=dags dato}}
og herefter indsættelse af [[Kategori:Artikler fra 1. udgave af Dansk biografisk leksikon]] i stedet for DBL-skabelonen.