Dover Kil

sø i Sydthy ud til Nees Sund

Dover Kil er en 20,5 hektar stor højalkalin og lavvandet kransnålalge-sø i Sydthy som ligger ud til Nees Sund i Limfjorden, som den kun er adskilt fra af en vejdæmning. Den får tilført vand fra Boddum Bæk og har periodisk afløb til Limfjorden via en mindre grøft. Søen er omgivet af strandenge og høje skrænter og er omgivet af dyrkede landbrugsarealer og skov.[1] Dover Kil er en del af Natura 2000-område nr. 28 Agger Tange, Nissum Bredning, Skibsted Fjord og Agerø, og en del af naturfredningen Doverkil, Bodum Bakker. Doverkil var frem til 1868-69 en bugt i Limfjorden, men da dæmningen ved Doverodde blev bygget, blev Doverkil til en brakvandssø. Før landhævningen i stenalderen tog til var den et smalt sund medens Boddum var en ø og i dag en halvø. Rundt om Doverkil ses stadig de gamle, stejle klinter fra stenalderen. [2]

Flora redigér

Ved Doverkil der er en brakvandssø med strandenge, rørskove og kildevæld ses på engene strandannelgræs, strandasters, alm. blæresmælde , strandfirling, kødet- og vingefrøet hindeknæ , jordbærkløver, dansk kokleare og slangetunge. I rørskoven strandkogleaks, tagrør og enskællet sumpstrå.[2]

Fauna redigér

Ved Doverkil træffes både lille- og toppet lappedykker, skarv, fiskehejre og sangsvaner, men det er især ænder der kommer forbi: gravand, pibeand, krikand, gråand, skeand, troldand og hvinand. Af vadefugle er iagttaget blishøne, vandrikse, grønbenet rørhøne, rødben og dobbeltbekkasin. Af rovfugle ses rørhøg, spurvehøg, musvåge og fiskeørn. [2]

Fredningen redigér

Der blev rejst en fredningssag i 1940'erne, da Danmarks Naturfredningsforening hørte om de landvindingsplaner, som lokale lodsejere, efter forslag fra Hedeselskabet, var gået i gang med. Brokær-området var i 1925 blevet opdaget som en enestående botanisk lokalitet. I 1945 begærede DN området fredet – og da det havde været svært for lodsejerne at blive enige om deres afvandingsprojekt, så var det forholdsvis nemt for Fredningsnævnet at træffe sin afgørelse til fordel for naturen.

I 1991 afløste en nye fredning tre mindre fredninger ved Doverkil og Ydby Hede og samlet blev 166 hektar fredet.[2][3]

Kilder og henvisninger redigér

 Denne artikel kan blive bedre, hvis der indsættes et (bedre) billede
Hjælp os ved at uploade dit eget billede eller finde et på Internettet.
Se nærmere om hvordan

Du kan hjælpe ved at uploade et eller flere af dine billeder til Wikimedia Commons iht. de tilladte licenser og indsætte det/dem i artiklen.

Har du ikke selv taget et billede, kan du søge efter eksisterende filer på Wikimedia Commons eller på fx på Flickr - fx med værktøjet Free Image Search Tool. Værktøjet er på engelsk, men du skal blot klikke på linket og derefter på knappen "Do it!". Du kan ændre antallet af viste eksempler ved at rette "5" til fx "25" hvis du ikke fandt et godt billede. Du skal være opmærksom på, at fair use ikke er tilladt på den danske Wikipedia. Er du i tvivl kan du spørge en administrator om hjælp.

Kan du ikke finde nogle frie billeder, kan du prøve at spørge ejeren af ikke-frie billeder, om de vil donere et billede. Du kan finde eksempler på forespørgsel her.

Koordinater: 56°42′51.23″N 8°27′53.66″Ø / 56.7142306°N 8.4649056°Ø / 56.7142306; 8.4649056