Plantesociologisk klassificering

Wikimedia liste

Den nedenstående plantesociologiske klassificering følger Heinz Ellenberg m.fl.: Zeigerwerte von Pflanzen in Mitteleuropa, 1992 ISBN 3-88452-518-2. Øverst i klassificeringen står klasser (endelse: -etea), så følger ordener (-etalia), dernæst forbund (-ion) og underforbund (-enion). Det nederste trin, dvs. de egentlige plantesamfund (-etum) står nederst. Disse informationer kan bruges til renaturering eller sammensætning af naturnære haveanlæg (se også Oberdorfers revision i Pflanzensoziologische Einheiten nach Oberdorfer her Arkiveret 19. juni 2015 hos Wayback Machine.

Plantesamfundet Arrhenatherion elatioris

GrundenhederRediger

 1. Klasseendelse: "-etea"
  1. Ordensendelse: "-etalia"
   1. Forbundsendelse: "-ion"
    1. Gruppeendelse: "-enion"
    • Plantesamfundsendelse: "-etum eller -samfund"
     • Undersamfundsendelse: "-etosum"
      • Variant – "..., Variant af"
       • Undervariant – "..., undervariant af ..."

Klassificering efter Oberdorfers systematikRediger

Ferskvands- og mosevegetationRediger

 
Tørvemos-Blærerod samfund
 1. Lemnetea (Andemadklassen)
  1. Lemnetalia (Fritsvømmede samfund i stillestående vand)
    • Andemad-samfund
    1. Lemnenion- og Ricienion-gruppe
    1. Hydrocharis-gruppe
   1. Hydrocharition (Frøbidsamfund)
 2. Utricularietea (Blærerodklassen)
  1. Utricularietalia (Tørvemos-Blærerodordenen)
   1. Sphagno-Utricularion (Tørvemos-Blærerod samfund)
 3. Potamogetonetea (Vandplanteklassen)
  1. Potamogetonetalia (Vandaksordenen)
   1. Potamogetonion (Vandaksforbundet)
   2. Elodeaion (Vandpestforbundet)
   3. Nymphaeion (Rodfæstede flydebladsamfund)
   4. Ranunculion fluitantis (Flod-Vandranunkelsamfund)
 4. Littorelletea (Lavtvandsbevoksninger med Strandbo)
  1. Littorelletalia (Eurosibiriske Strandbo-samfund)
   1. Littorellion (Strandbosamfund)
   2. Isoetion lacustris (Klartvandssamfund med Brasenføde)
   3. Hydrocotylo-Baldellion (Vandnavle-Søprydsamfund)
   4. Deschampsion litoralis (Strand-Bunkesamfund)
   5. Lobelion (Lobeliesamfund)
   6. Eleocharition acicularis (Nåle-Sumpstråsamfund)
 5. Phragmitetea (Rørsumpe)
  1. Phragmitetalia (Tagrør-Starordenen)
   1. Phragmition (australis) (Tagrørsamfund)
   2. Bolboschoenion maritimi (Kogleakssamfund)
   3. Sparganion-glycerion (Pindsvineknop-Sødgræssamfund)
   4. Magnocaricion (Lavmosesamfund med Star)
    1. Carex elata-gruppen
    2. Carex gracilis-gruppen
 6. Montio-Cardaminetea (Vandarve-Springklapsamfund)
  1. Montio-Cardaminetalia (Kalkfattige kildevæld)
   1. Montio-Cardaminion (Vandarve-Karsesamfund)
   2. Cardaminion (Mosfattige karsesamfund)
   3. Cratoneurion commutati
 7. Scheuchzerio-Caricetea (Scheuchzer-Star-samfund)
  1. Scheuchzerietalia (Kildegræsordenen)
   1. Rhynchosporion (albae) (Næbfrøsamfund)
   2. Caricion lasiocarpae (Tråd-Starsamfund)
  2. Tofieldietalia (Bjørnebrodordenen)
   1. Caricion davallianae (Carex davalliana-samfund)
   2. Caricion bicolori-atrofuscae (Carex bicolori-samfund)
  3. Caricetalia nigrae (Almindelig Starordenen)
   1. Caricion nigrae (Almindelig Starsamfund)
 8. Oxycocco-Sphagnetea (Højmoser og hedemoser)
  1. Sphagnetalia magellanici (Rød Tørvemosordenen)
   1. Sphagnion magellanici (Rød Tørvemossamfund)
  2. Erico-Sphagnetalia papillosi (Klokke-Lyng-Tørvemosordenen)
   1. Ericion tetralicis (Klokke-Lyngsamfund)

Saltvands- og strandvegetationRediger

 
Saltmarskeng
 1. Zosteretea (Bændeltang-samfund)
  1. Zosteretalia (marinae) (Bændeltangordenen)
   1. Zosterion (Bændeltangsamfund)
 2. Ruppietea (Havgræs-samfund)
  1. Ruppietalia (Havgræsordenen)
   1. Ruppion (Havgræssamfund)
 3. Spartinetea (Vadegræs-samfund)
  1. Spartinetalia (maritmae) (Vadegræsordenen)
   1. Spartinion (Vadegræssamfund)
 4. Thero-Salicornietea (Kveller-samfund)
  1. Thero-Salicornietalia (Kvellerordenen)
   1. Salicornion dolichostachyae (Marsksamfund med Salicornia dolichostachya)
   2. Salicornion ramomissimae (marsksamfund med Salicornia ramomissima)
 5. Saginetea (Firling-samfund)
  1. Saginetalia (maritimae) (Strand-Firlingordenen)
   1. Saginion maritimae (Strand-Firlingsamfund)
 6. Asteretea tripolii (Saltmarskenge)
  1. Glauco-Puccinellietalia (Annelgræsordenen)
   1. Puccinellion (Annelgræssamfund)
   2. Armerion maritimae (Engelskgræssamfund)
   3. Pucinellio-Spergularion salinae (Annelgræs-Spergelsamfund)
 7. Honckenyo-Elymetea (Strandarve-samfund)
  1. Honckenyo-Elymetalia (Strandarve-Kvikordenen)
   1. Honckenyo-Elymnion (Strandarve-Kviksamfund)
   2. Honckenyo-Crambion (Strandarve-Strandkålsamfund)
 8. Cakiletea (Strandsennep-samfund)
  1. Cakiletalia (Strandsennepordenen)
   1. Salsolion-Honckenyon (Sodaurt-Stradarvesamfund)
   2. Atriplicion litoralis (Strand-Mældesamfund)
 9. Ammophiletea (Hjælme-samfund)
  1. Ammophiletalia (Hjælmeordenen)
   1. Ammophilion arenariae (Sand-Hjælmesamfund)
   2. Agropyrion-junceiformis (Kviksamfund)

Urteagtig vegetation på hyppigt forstyrrede stederRediger

 
Kornukrudt
 1. Isoeto-Nanojuncetea (Brasenføde-vådbundsamfund)
  1. Cyperetalia
   1. Nanocyperion
    1. Elatino-Eleocharitenion
    2. Juncenion bufonii
    3. Radiolenion linoidis
 2. Bidentetea (Brøndsel-samfund)
  1. Bidentetalia (tripartitae)
   1. Bidention
   2. Chenopodion rubri
 3. Chenopodietea (Ukrudt- og ruderatsamfund)
  1. Polygono-Chenopodietalia
   1. Fumario-Euphorbion
   2. Spergulo-Oxalidion
  2. Eragrostietalia
   1. Eragrostion
   2. Digitario-Setarion
  3. Sisymbrietalia
   1. Sisymbrion
   2. Salsolion ruthenicae
 4. Secalietea (Kornukrudtsamfund)
  1. Secalietalia
   1. Caucalidion
  2. Aperetalia
   1. Aphanion arvensis
   2. Arnoseridion
  3. Lolio-Linetalia
   1. Lolio remotae-Linion
 5. Artemisietea (Samfund på kvælstofgødet bund)
  1. Artemisietalia
   1. Arction lappae
  2. Calystegietalia
   1. Calystegion sepium
   2. Senecion fluviatilis
  3. Glechometalia
   1. Aegopodion podagrariae
   2. Alliarion
   3. Rumicion alpini
  4. Onopordietalia
   1. Onopordion acanthii
   2. Dauco-Melilotion
 6. Agropyretea (Tørbundssamfund med Kvik)
  1. Agropyretalia intermediae-repentis
   1. Convolvulo-Agropyrion
 7. Plantaginetea (Samfund på nedtrådt bund)
  1. Plantaginetalia (majoris)
   1. Polygonion avicularis
   2. Honckenio-Elymion
 8. Agrostietea stoloniferae (Fugtige enge)
  1. Agrostietalia stoloniferae
   1. Agropyron-Rumicion

Klippegrund og alpine overdrevRediger

 
Radeløv i en klipperevne
 1. Parietarietea judaicae (Samfund i murfuger)
  1. Parietarietalia judaicae
   1. Centrantho-Parietarion
 2. Asplenietea (Samfund i klipperevner)
  1. Potentilletalia (caulescentis)
   1. Potentillion
   2. Cystopteridion
  2. Androsacetalia vandellii
   1. Androsacion vandellii
   2. Asplenion serpentini
   3. Asarionion procumbentis
 3. Violetea calaminariae (Samfund på tungmetalpræget bund)
  1. Violetalia calaminariae
   1. Thlaspion calaminarae
   2. Armerion halleri
 4. Thlaspietea (Samfund på ur (stenskred))
  1. Thlaspietalia
   1. Thlaspion rotundifolii
   2. Petasition paradoxi
  2. Drabetalia hoppeanae
   1. Drabion hoppeanae
  3. Androsacetalia alpinae
   1. Androsacion alpinae
  4. Epilobietalia fleischeri
   1. Epilobion fleischeri
  5. Achnatheretalia
   1. Achnatherion
  6. Galeopsietalia
   1. Galeopsion segetum
 5. Salicetea herbaceae (Samfund med snedække om vinteren)
  1. Salicetalia herbaceae
   1. Salicion herbaceae
  2. Arabidetalia caeruleae
   1. Arabidion caeruleae
 6. Juncetea trifidi (Alpine surbundssamfund)
  1. Caricetalia curvulae
   1. Caricion curvulae
 7. Seslerietea albicantis (Alpine samfund på kalkbund)
  1. Seslerietalia albicantis
   1. Seslerion albicantis
   2. Caricion ferrugineae
 8. Carici rupestri-Kobresietea (Kobresia-samfund)
  1. Elynetalia
   1. Elynion myosuroidis

Menneske- og husdyrskabte heder og overdrevRediger

 
Lüneburger Heide
 1. Nardo-Callunetea (Katteskæg-dværgbuskheder)
  1. Nardetalia
   1. Nardion
   2. Violion caninae
   3. Juncion squarrosi
   4. Festucion variae
  2. Vaccinio-Genistetalia
   1. Calluno-Genistion
   2. Empetrion nigri
   3. Cytision scoparii
 2. Sedo-Scleranthetea (Samfund på løs bund)
  1. Sedo-Scleranthetalia
   1. Sedo-Scleranthion
   2. Alysso-Sedion albi
   3. Sesslerio-Festucion pallentis
   4. Sedo albi-Veronicion dillenii
  2. Corynephoretalia
   1. Corynephorion
   2. Koelerion arenariae
  3. Festuco-Sedetalia
   1. Koelerion glaucae
   2. Sileno conicae-Cerastion semidecandri
  4. Thero-Airetalia
   1. Thero-Airion
 3. Festuco-Brometea (Samfund på mager, kalkrig bund)
  1. Festucetalia valesiacae
   1. Festucion valesiacae
   2. Cirsio-Brachypodion
  2. Brometalia (erecti)
   1. Xerobromion
    1. Xerobromenion
   2. Mesobromion
   3. Koelerio-Phleion phleoidis
 4. Molinio-Arrhenatheretea (Samfund på høslæt- og græsningsenge)
  1. Molinjetalia caeruleae
   1. Molinion caeruleae
   2. Filipendulion
   3. Cnidion dubii
   4. Juncion acutiflori
   5. Calthion
  2. Arrhenatheretalia
   1. Arrhenatherion elatioris
   2. Polygono-Trisetion
   3. Cynosurion
   4. Poion alpinae

Skovnære staudebevoksninger og buskadserRediger

 
Skovbryn-samfund
 1. Trifolio-Geranietea (Skovbryn-samfund)
  1. Origanetalia vulgaris
   1. Trifolion medii
   2. Geranion sanguinei
 2. Epilobietea (Skovlysningssamfund)
  1. Atropetalia
   1. Epilobion angustifolii
   2. Atropion
   3. Sambuco-Salicion capreae
 3. Betulo-Adenostyletea (Samfund med høje stauder og krat)
  1. Adenostyletalia
   1. Adenostylion
   2. Calamagrostion
   3. Salicion waldsteinianae

Nåleskove og tiljnyttede hederRediger

 
Cembra-Fyr med Alperoser
 1. Erico-Pinetea (Fyrreskove på kalkbund)
  1. Erico-Pinetalia
   1. Erico-Pinion
 2. Pulsatillo-Pinetea (Fyrreskove nær steppen)
  1. Pulsatillo-Pinetalia
   1. Cytiso-Pinion
  2. Astragalo-Pinetalia
   1. Ononido-Pineon
 3. Vaccinio-Piceetea (Nåleskove på sur bund og tilsvarende alpeheder)
  1. Piceetalia (abietis)
   1. Dicrano-Pinion
    1. Dicrano-Pinenion
     1. Vaccinio uliginosi-Pinion sylvestris
    2. Piceo-Vaccinienion uliginosi
   2. Piceion abietis
    1. Vaccinio-Piceenion
    2. Rhododendro-Vaccinienion
    3. Vaccinio-Abietenion
  2. Loiseleurio-Vaccinietalia
   1. Loiseleurio-Vaccinion
   2. Juniperion nanae

Løvskove og tilknyttede buskadserRediger

 
Ellesump
 1. Salicetea purpureae (Samfund i floddale med Pil)
  1. Salicetalia purpureae
   1. Salicion eleagni
   2. Salicion albae
 2. Alnetea glutinosae (Ellesumpe og Grå-Pilkrat)
  1. Alnetalia glutinosae
   1. Alnion glutinosae
   2. Salicion cinerae
 3. Querco-Fagetea (Ege-bøge blandingsskove med tilhørende krat)
  1. Quercetalia robori-petraeae
   1. Quercion robori-petraeae
   2. Quercenion robori-petraeae
   3. Genisto-Quercenion petraeae
   4. Ilici-Fagenion
  2. Quercetalia pubescenti-petraeae (Varmeelskende egeblandingsskove)[1]
   1. Quercion pubescenti-petraeae
    • Pruno mahaleb-Quercetum pubescentis
    • Lathyro versicoloris-Quercetum pubescentis
   2. Orno-Ostryon
     • Euonymetosum verrucosae
     • Euonymetosum europaeae
   3. Potentillo albae-Quercion petraeae
    • Corno-Quercetum
    • Aceri tatarici-Quercion
    • Quercetum pubescenti-roboris
    • Carici fritschii-Quercetum roboris
   4. Quercion petraeae
  3. Fagetalia (sylvaticae)
   1. Fagion
    1. Luzulo-Fagenion
    2. Galio odorati-Fagenion
    3. Cephalanthero-Fagenion
    4. Aceri-Fagenion
    5. Lonicero alpigenae-Fagenion
    6. Galio rotundifolii-Abietion
    7. Dentario glandulosae-Fagenion
   2. Carpinion betuli
   3. Alno-Ulmion
   4. Tilio-Acerion pseudoplatani
    1. Clematido-Corylenion
    2. Avenello-Acerenion pseudoplatani
    3. Tilenion platyphylli
    4. Lunario-Acerenion pseudoplatani
  4. Prunetalia spinosae
   1. Prunion spinosae
   2. Pruno-Rubion
    1. Pruno-Rubenion sprengelii
    2. Pruno-Rubenion radulae
   3. Berberidion vulgaris
   4. Prunion fruticosae
  5. Salicetalia arenariae
   1. Salicion arenariae

NoterRediger

Se ogsåRediger

LitteraturRediger

 • Pflanzensoziologische Exkursionsflora für Südwestdeutschland und die angrenzenden Gebiete, 1949 (senere flere gange udvidet og rettet; det 8. opl. blev udgivet under titlen Pflanzensoziologische Exkursionsflora für Deutschland und angrenzende Gebiete, 2001, ISBN 3-8001-3476-4)

Eksterne linksRediger

Plantesociologisk system