Sektorforskningsinstitutioner

(Omdirigeret fra Sektorforskningsinstitution)

Sektorforskningsinstitutioner er danske statslige institutioner, der udfører forsknings-, udviklings-, udrednings- og rådgivningsopgaver til anvendelse inden for et specifikt område – enten i den politiske eller administrative beslutningsproces eller i relation til det pågældende områdes udvikling.

OpgaverRediger

Typisk varetager institutionerne følgende opgaver i varierende omfang:

RelationerRediger

Mellem universiteter, virksomheder og sektorforskningsinstitutioner er der en form for naturlig arbejdsdeling mht. løsning af forskningsopgaver. I alle lande med omfattende forskningsvirksomhed vil man kunne finde en sådan tredeling af "forskningslandskabet". Dog vil både den ressourcemæssige og organisatoriske fordeling kunne variere meget landene i mellem.

PrincipperRediger

Sektorforskning bygger på et princip om nærhed til en politisk/administrativ eller erhvervsmæssig sektor i samfundet. Forskningskommissionen gav i sin betænkning følgende beskrivelse:

Typisk for sektorforskningsinstitutionerne er, at hovedformålet med deres forskning er relevans og anvendelighed for brugerne i bred betydning. Sektorforskningens relevans skal forstås således, at der er tale om problemorienteret forskning med et klart samfundsmæssigt sigte. Mål og rammer for forskningen afspejles gerne i en forskningsstrategi. Målene er således fastsat af andre instanser end forskerne selv, og der er ikke en tilsvarende bestemmelse om forskningsfrihed som i universitetsloven, hvorefter den enkelte forsker inden for sit faglige ansættelsesområde har forskningsfrihed med de forpligtelser, der følger af et ansættelsesforhold.

FusionerRediger

I oktober 2006 besluttede den danske regering at fusionere en række af universiteterne med hinanden og med hovedparten af de danske sektorforskningsinstitutioner. Det betød, at Danmarks Tekniske Universitet den 1. januar 2007 fusionerede med Forskningscenter Risø, Danmarks Fødevareforskning, Danmarks Fiskeriundersøgelser, Danmarks Rumcenter og Danmarks Transportforskning. Parallelt hermed fusionerede Københavns Universitet den 1. januar 2007 med Danmarks Farmaceutiske Universitet og Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole, og tilsvarende fusionerede Aarhus Universitet med Danmarks Miljøundersøgelser, Danmarks JordbrugsForskning, Handelshøjskolen i Århus og Danmarks Pædagogiske Universitet. Endvidere var Handels- og Ingeniørhøjskolen i Herning blevet en del af Aarhus Universitet i 2006. Endelig er Statens Byggeforskningsinstitut blevet en del af Aalborg Universitet, mens Statens Institut for Folkesundhed er blevet en del af Syddansk Universitet.

Eksterne henvisningerRediger