Skabelon:Infoboks kemi

Infoboks kemi
Hvis ikke andet er angivet, er data givet for
stoffer i standardtilstanden (ved 25 °C, 100 kPa)
Documentation icon Skabelondokumentation[vis] [redigér] [historik] [opfrisk]

Denne skabelon, Infoboks kemi, er inputmæssigt basseret på den tidligere skabelon kemiboks, som var en kopi af den tilsvarende fra enwiki. Inputnavnene er i det store hele bibeholdt i forhold til kemiboks, og disse navne er i princippet en oversættelse af de tilsvarende fra enwiki. Dette gør, at data fra enwiki kan kopieres forholdsvis let til denne skabelon, men med efterfølgende rettelser af decimaltal ("." til ",") og engelske gloser til danske. Ikke alle felter fra enwiki er medtaget (der er ekstremt mange), men ønskes nye felter kan disse let tilføjes.

Eksempel på boksen er nederst.

Brugen af infoboks

redigér

Den væsentligste forskel fra den tidligere infoboks er, at det ikke er nødvendigt at lave underafsnit; inputnavnene og værdierne indskrives blot:

{{Infoboks Kemi
| Navn        = Ethanol
| BilledFilV1    = Ethanol-2D-skeletal.svg
| BilledFilH1    = Ethanol-3D-vdW.png
| IUPACNavn    = Ethanol
| Forkortelser   = EtOH
| Formel      = {{chem|CH|3|CH|2|OH}}
...
|}}

Skabelon til oversættelse af inputnavne fra enwiki

redigér

Oversættelse af de engelske inputnavne kan gøre med skabelonen {{Infoboks Kemi/en oversæt}}, med få tilpasninger af input.

Dette skal gøres i sandkassen eller på nyoprettet side for at undgå ravage ved fejlagtig gemning

Eksempel: Fra enwiki tages kemiboksen fra ethanol:

{{chembox
| Watchedfields = changed
| verifiedrevid = 265696875
| ImageFileL1 = Ethanol-2D-skeletal.svg
| ImageFileL2 = Ethanol_flat_structure.png
...
| Section1 = {{Chembox Identifiers
| SMILES = CCO
| InChI= 1/C2H5OH/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
...
}}
| Section2 = {{Chembox Properties
| C = 2|H = 6|O = 1
| Appearance = colorless liquid
...
}}

Samtlige sektioner (SectionX) og tilhørende {{ og }} fjernes, samt chembox ændres til "Infoboks Kemi/en oversæt":

{{Infoboks Kemi/en oversæt
| Watchedfields = changed
| verifiedrevid = 265696875
| ImageFileL1 = Ethanol-2D-skeletal.svg
| ImageFileL2 = Ethanol_flat_structure.png
...
| SMILES = CCO
| InChI= 1/C2H5OH/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
...
| C = 2|H = 6|O = 1
| Appearance = colorless liquid
...
}}

Ved tryk på "Forhåndsvisning" fås resultatet, som kopieres og dernæst tilrettes til danske forhold:

{{Infoboks Kemi
<!-- Billeder -->
| BilledFilV1    = Ethanol-2D-skeletal.svg
| BilledFilV2    = Ethanol_flat_structure.png
...
<!-- Generelt -->
| SMILES      = CCO
| InChI      = 1/C2H5OH/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
...
 <!-- Kemiske egenskaber --> 
| Fremtræden    = colorless liquid
...
}}

Liste over inputnavne

redigér
Infoboks kemi Enwiki Kommentar Eksempel (og SI Enhed)
Indledning
BoksVidde Bredden af boksen, standardværdi: 300px 300px
BilledFil ImageFile Filnavn på første store billede ethanol.jpg
BilledTekst ImageName "popup" beskrivelse af billedet BilledFil Struktur af ethanol
BilledStørrelse ImageSize Størrelsen på billedet BilledFil, standardværdi: 300px 300px
BilledFil1 ImageFile1 Som BilledFil
BilledTekst1 ImageName1 Som BilledTekst
BilledStørrelse1 ImageSize1 Som BilledStørrelse
BilledFil2 ImageFile2 Som BilledFil
BilledTekst2 ImageName2 Som BilledTekst
BilledStørrelse2 ImageSize2 Som BilledStørrelse
BilledFilV1 ImageFileL1 Filnavn for venstre billede af to-i-et billede Ethanol-3D-skeletal.svg
BilledTekstV1 ImageNameL1 "Popup" beskrivelse af BilledFilV1 Ethanol i 3d
BilledStørrelseV1 ImageSizeL1 Størrelsen af billedet BilledFilV1. Standardværdi: 150px 150px
BilledFilH1 ImageFileR1 Højre billede, hører sammen med BilledFilV1
BilledTekstH1 ImageNameR1 Som BilledTekstV1
BilledStørrelseH1 ImageSizeR1 Som BilledStørrelseV1
BilledFilV2 ImageFileL2 Som BilledFilV1
BilledTekstV2 ImageNameL2 Som BilledTekstV1
BilledStørrelseV2 ImageSizeL2 Som BilledStørrelseV1
BilledFilH2 ImageFileR2 Som BilledFilV1
BilledTekstH2 ImageNameR2 som BilledTekstV2
BilledStørrelseH2 ImageSizeR2 Som BilledStørrelseV2
Generelt
Navn Name Navn på infoboksen. Standardværdi: artiklens navn ({{PAGENAME}})
IUPACNavn IUPACName Anbefalet navn af IUPAC/Kemisk Ordbog Eddikesyre
SystematiskNavn SystematicName Systematisk navn efter IUPACs regler Ethansyre
AndreNavne OtherNames Trivialnavne og lignende Eddike, iseddike
Forkortelser Abbreviations Alle forkortelser AcOH
Formel Formula Kemisk formel {{Chem|CH|3|COOH}}
Molarmasse MolarMass Molarmasse = molmasse = Molvægt 60,05 g/mol
Fremtræden Appearance Stoffets fremtræden (typisk ved stuetemperatur) Hvid krystaller
CASNr CASNo CAS nummer og (engelsk) link til eMolecules 64-19-7
EC-Nr EC-number
PubChem PubChem PubChem nummer og (engelsk) link til pubchem 176
SMILES SMILES Simplified molecular input line entry specifikationn O=C(O)C
DrugBank DrugBank DrugBank: Unik database fra Albeta Universitet over drugs APRD00215
ATCKodePræfiks ATCCode_prefix Anatomical Therapeutic Chemical Classification System

Første tre tegn, internt link (Foranstillet Q skrives ikke)
N02
ATCKodeSuffiks ATCCode_suffix Sidste fire tegn, externt link til WHO AA01
InChI InChI IUPAC International Chemical Identifier 1/C2H4O2/c1-
2(3)4/h1H3,(H,3,4)
ENummer N/A Tilsætningsstoffer E-507
Kemiske egenskaber
Massefylde Density Massefylde = densitet 1,049 g/cm3 ([[væske|l]])
1,266 g/cm3 ([[Fast form|s]])
OplVand Solubility Opløselighed i vand 33 g/100 ml
OplAndre SolubleOther Opløselighed, hænger sammen med OplAndreSovent
OplAndreSolvent Solvent Solvent (navn), hænger sammen med OplAndre
Kan udelades hvis solventet fremgår af teksten (evt flere solventer)
Smeltepunkt MeltingPt Smeltepunkt 16,5 °C (290 K)
Kogepunkt BoilingPtC Kogepunkt 118,1 °C (391 K)
pKa pKa Syrestyrkekonstant 4,76 ved 25 °C
pKb pKb Basestyrkekonstant 8,21
IsoelektriskPkt IsoElectricPt Isoelektrisk punkt: pH hvor et givet molekylet er neutralt 8,79
SpekDrejning SpecRotation Specifik optisk drejning +87,8
Viskositet Viscosity Viskositet Væske (el. gas) indre friktion 1,22 mPa·s ved 25 °C
Struktur
Krystalstruktur CrystalStruct Krystalstruktur hexagonal, sphalerit,
wurtzit
Koordinationstal Coordination Koordinationstal/geometri, ex for NaCl: Oktaedrisk (Na<sup>+</sup>)
Oktaedrisk (Cl</nowiki></nowiki>)
MolForm MolShape Molekylegeometri for centralatomet plankvardratisk
Dipolmoment Dipole Dipolmoment 1,42 D
Termokemi
DeltaHf DeltaHf Mangler beskrivelse: Std enthalpy of
formation
ΔfHo298
-52,6 kJ/mol
DeltaHc DeltaHc Standard entalpi af forbrænding
Entropi Entropy Standard molar entropi 243 J mol−1 K−1
Varmekapacitet HeatCapacity Standard molar varmekapacitet
Farmakologi
Biotilgæng Bioavail Andel af indtaget medicin som uforandret når blodbanen ~100%
Metabolisme Metabolism Kemisk reaktion som sker i levende organismer
Biohalvtid HalfLife Halveringstid, ift. at det pågældende stof mister sin farmakologiske aktivitet 2 minutter (metabolitter: Flere dage)
Udskil Excretion Udskillelse Renalt
PregCat PregCat Mulig skadevirkning af medicin taget af en gravid. Bør udskiftes til dansk navn C
AdminMåde AdminRoutes Hvorledes medicinen indtages Oralt eller rektalt
Explosive data
SlagFøls ShockSens Senstivitet overfor pludselig kompression høj
FriktionsFøls FrictionSens Et "cirka" mål for hvor meget der skal gnubbes til før det eksploderer høj
ExplosivHast ExplosiveV Et mål for chokbølgens hastighed 4250 m/s
REFaktor REFactor Eksplotions effektivitet ift. TNT mht. vægt 1,50
Sikkerhed
MSDS ExternalMSDS MSDS sikkerhed [Link Eksternt MSDS]
EUKlasse EUClass EUs klasificering Giftig (T), Korrosiv (C),
Farlig for miljøet (N), Explosiv (E)
Hovedfarer MainHazards Værste farer ved stoffet kræftfremkaldende,
NFPA-H NFPA-H NFPA 704 Amerikansk standard: H = Hazards (farer) tal fra 0-4
NFPA-F NFPA-F F = fire (brændfare) tal fra 0-4
NFPA-R NFPA-R R = Risk (Helbred) tal fra 0-4
NFPA-O NFPA-O NFPA-O: Other (andet) ikke implementeret endnu
Rsætninger Rphrases Risikosætninger (indsættes som skabeloner) {{R2}}, {{R20}}
Ssætninger Sphrases Sikkerhedssætninger (indsættes som skabeloner) {{S3}}, {{S15}}
FlammePkt FlashPt Flammepunkt: minimumstemperatur, hvor en væske under normale trykforhold
afgiver dampe i en antændelig koncentration
21 °C
Selvantændelse Autoignition Selvantændelses temperatur (evt ikke-brandbar) 651 °C
Explosionsgrænser ExploLimits Forhold hvor en gas er eksplosiv 15–28%
LD50 LD50 LD50: Dosis af stoffet som vil slå halvdelen af individer ihjel 192 mg/kg
Beslægtede Stoffer
AndreAnioner OtherAnions Andre relaterede anioner (subjektivt)
AndreKationer OtherCations Andre relaterede kationer (subjektivt)
AndreFunk OtherFunctn Beslægtede forbindelser med samme funktionelle gruppe. Fx til ethanol:
Den beslægtede gruppen beskrives med AndreFunkGruppe'
methanol, propanol
AndreFunkGruppe Function Funktionel gruppe (hænger sammen med AndreFunk) alkoholer
SeOgsåForb OtherCpds Se også disse forbindelser (relaterede forbindelser)

Infoboks Kemi med samtlige inputnavne

redigér
Navn
Stort billede nummer 1
Stort billede nummer 2

Billede venstre 1

Billede højre 1

Billede venstre 2

Billede højre 2

IUPAC-navn
IUPACNavn
Generelt
Systematisk navnSystematiskNavn
Andre navneAndreNavne
ForkortelserForkortelser
MolekylformelFormel
MolarmasseMolarmasse
FremtrædenFremtræden
CAS-nummerCASNr
EC-nummerEC-Nr
PubChemPubChem
SMILESSMILES
ATC KodeP53AX19
DrugBankDrugBank
InChIInChI
E-nummerE-201
Kemiske egenskaber
MassefyldeMassefylde
Opløselighed i vandOpløselighed
Opløselighed i OplAndreSolventOplAndre
SmeltepunktSmeltepunkt
KogepunktKogepunkt
Syrestyrkekonstant
(pKa)
pKa
Basestyrkekonstant
(pKb)
pKb
Isoelektrisk punkt (pI)IsoelektriskPkt
Specifik optisk drejning ([α]D)SpecRotation
RefraktionsindeksRefraktionsindeks
ViskositetViskositet
Struktur
KrystalstrukturKrystalstruktur
KoordinationstalKoordinationstal
Molekylær formMolShape
DipolmomentDipolmoment
Termokemi
DeltaHfDeltaHf
Std. entalpi af
forbrænding
ΔcHo298
DeltaHc
Std. molar entropi So298Entropi
Std. molar
varmekapacitet
, cpo
Varmekapacitet
Farmakologi
BiotilgængelighedBiotilgæng
MetabolismeMetabolisme
BiohalveringstidBiohalvtid
UdskillelseUdskil
PregCatPregCat
AdministrationsmådeAdminMåde
Explosive data
SlagfølsomhedSlagFøls
FriktionsfølsomhedFriktionsFøls
DetoneringshastighedExplosivHast
RE FaktorREFaktor
Sikkerhed
MSDSMSDS
EU klassifikationEUKlasse
Største risiciHovedfarer
NFPA 704
R-sætningerR1, R2
S-sætningerS1, S2
FlammepunktFlammePkt
Selvantændelses-temperaturSelvantændelse
ExplosionsgrænserExplosionsgrænser
LD50LD50
Beslægtede stoffer
Andre anionerAndreAnioner
Andre kationerAndreKationer
Andre {{{AndreFunkGruppe}}}AndreFunk
Relaterede forbindelserSeOgsåForb
Hvis ikke andet er angivet, er data givet for
stoffer i standardtilstanden (ved 25 °C, 100 kPa)
{{Infoboks Kemi
| BilledFilV1 = Ethanol-2D-skeletal.svg
| BilledTekstV1 = Billede venstre 1
| BilledFilH1 = Ethanol-3D-vdW.png
| BilledTekstH1 = Billede højre 1
| BilledFilV2 = Ethanol_flat_structure.png
| BilledTekstV2 = Billede venstre 2
| BilledFilH2 = Ethanol-3D-balls.png
| BilledTekstH2 = Billede højre 2
| BilledFil = Ethanol-3D-vdW.png 
| BilledTekst = Stort billede nummer 1
| BilledFil2 = Ethanol-3D-balls.png 
| BilledTekst2 = Stort billede nummer 2
| Navn = Navn 
| IUPACNavn = IUPACNavn 
| SystematiskNavn = SystematiskNavn 
| AndreNavne = AndreNavne 
| Forkortelser = Forkortelser 
| Formel = Formel 
| Molarmasse = Molarmasse 
| Fremtræden = Fremtræden
| CASNr = CASNr
| EC-Nr = EC-Nr
| PubChem = PubChem
| SMILES = SMILES
| InChI = InChI
| ENummer = E-201
| Massefylde = Massefylde
| OplVand = Opløselighed
| OplAndre = OplAndre
| OplAndreSolvent = OplAndreSolvent
| Smeltepunkt = Smeltepunkt
| Kogepunkt = Kogepunkt
| pKa = pKa
| pKb = pKb
| IsoelektriskPkt = IsoelektriskPkt 
| SpecRotation = SpecRotation
| Refraktionsindeks = Refraktionsindeks
| Viskositet = Viskositet
| Krystalstruktur = Krystalstruktur
| Koordinationstal = Koordinationstal
| MolShape = MolShape
| Dipolmoment = Dipolmoment
| DeltaHf = DeltaHf
| DeltaHc = DeltaHc
| Entropi = Entropi
| Varmekapacitet = Varmekapacitet
| ATCKodePræfiks = P53
| ATCKodeSuffiks = AX19
| ATCKode = ATCKode
| DrugBank = DrugBank
| Biotilgæng = Biotilgæng
| Metabolisme = Metabolisme
| Biohalvtid = Biohalvtid
| Udskil = Udskil
| PregCat = PregCat
| AdminMåde = AdminMåde
| SlagFøls = SlagFøls
| FriktionsFøls = FriktionsFøls
| ExplosivHast = ExplosivHast
| REFaktor = REFaktor
| MSDS = MSDS
| EUKlasse = EUKlasse
| Hovedfarer = Hovedfarer
| NFPA-H = 1
| NFPA-F = 1
| NFPA-R = 1
| Rsætninger = {{R1}}, {{R2}}
| Ssætninger = {{S1}}, {{S2}}
| LD50 = LD50
| FlammePkt = FlammePkt
| Selvantændelse = Selvantændelse
| Explosionsgrænser = Explosionsgrænser
| AndreAnioner = AndreAnioner
| AndreKationer = AndreKationer
| AndreFunk = AndreFunk
| AndreFunkGruppe = {{{AndreFunkGruppe}}}
| SeOgsåForb = SeOgsåForb
}}


Tomt forlæg til indsættelse

redigér
dummy
Stort billede
dummy
Stort billede nummer 2

Billede venstre 1

Billede højre 1

dummy

dummy

IUPAC-navn
dummy
Generelt
Systematisk navndummy
Andre navnedummy
Forkortelserdummy
Molekylformeldummy
Molarmassedummy
Fremtrædendummy
CAS-nummerdummy
EC-nummerdummy
PubChemdummy
SMILESdummy
ATC Kodedummydummy
DrugBankdummy
InChIdummy
E-nummerdummy
Kemiske egenskaber
Massefyldedummy
Opløselighed i vanddummy
Opløselighed i dummydummy
Smeltepunktdummy -
Kogepunktdummy
Syrestyrkekonstant
(pKa)
dummy
Basestyrkekonstant
(pKb)
dummy
Isoelektrisk punkt (pI)dummy
Refraktionsindeksdummy
Viskositetdummy
Struktur
Krystalstrukturdummy
Koordinationstaldummy
Molekylær formdummy
Dipolmomentdummy
Termokemi
DeltaHfdummy
Std. entalpi af
forbrænding
ΔcHo298
dummy
Std. molar entropi So298dummy
Std. molar
varmekapacitet
, cpo
dummy
Farmakologi
Biotilgængeligheddummy
Metabolismedummy
Biohalveringstiddummy
Udskillelsedummy
PregCatdummy
Administrationsmådedummy
Explosive data
Slagfølsomheddummy
Friktionsfølsomheddummy
Detoneringshastigheddummy
RE Faktordummy
Sikkerhed
MSDSdummy
EU klassifikationdummy
Største risicidummy
NFPA 704 Fil:Nfpa hdummy.pngFil:Nfpa fdummy.pngFil:Nfpa rdummy.png
R-sætningerdummy
S-sætningerdummy
Flammepunktdummy
Selvantændelses-temperaturdummy
Explosionsgrænserdummy
LD50dummy
Beslægtede stoffer
Andre anionerdummy
Andre kationerdummy
Andre dummydummy
Relaterede forbindelserdummy
Hvis ikke andet er angivet, er data givet for
stoffer i standardtilstanden (ved 25 °C, 100 kPa)
{{infoboks Kemi
| BoksVidde     = <!-- Default er 22em -->
| Color       = <!-- Default er #f8eaba -->
| Navn       = <!-- Default er sidens navn -->

<!-- Store billeder - mulighed for tre -->
<!-- Tekst vil for billederne sige 'mouseover' eller 'popup' -->
| BilledFil     = 
| BilledTekst    = 
| BilledStørrelse  = <!-- Default er 240px -->

| BilledFil1    = 
| BilledTekst1   = 
| BilledStørrelse1 =

| BilledFil2    = 
| BilledTekst2   = 
| BilledStørrelse2 =
 
<!-- Samhørende billeder venstre og højre side -->
| BilledFilV1    = 
| BilledTekstV1   = 
| BilledStørrelseV1 = <!-- Default er 120px -->

| BilledFilH1    = 
| BilledTekstH1   = 
| BilledStørrelseH1 = 

| BilledFilV2    = 
| BilledTekstV2   = 
| BilledsSørrelseV2 = 

| BilledFilH2    = 
| BilledTekstH2   = 
| BilledStørrelseH2 = 

<!-- Generelt -->
| IUPACNavn     = 
| SystematiskNavn  = 
| AndreNavne    = 
| Forkortelser   = 
| Formel      = 
| Molarmasse    = 
| Fremtræden    = 
| CASNr       = 
| EC-Nr       = 
| PubChem      = 
| SMILES      =
| DrugBank     =
| ATCKodePræfiks  =
| ATCKodeSuffiks  =
| InChI       =
| ENummer      =

 <!-- Kemiske egenskaber --> 
| Massefylde    = 
| OplVand      = 
| OplAndre     = 
| OplAndreSolvent  = 
| Smeltepunkt    = -
| Kogepunkt     = 
| pKa        = 
| pKb        = 
| IsoelektriskPkt  = 
| SpekDrejning   = 
| Refraktionsindeks = 
| Viskositet    = 

 <!-- Struktur --> 
| Krystalstruktur  = 
| Koordinationstal = 
| MolForm      = 
| Dipolmoment    = 

| <!-- Termokemi -->
| DeltaHf      = 
| DeltaHc      = 
| Entropi      = 
| Varmekapacitet  = 

 <!-- Farmakologi --> 
| Biotilgæng    = 
| Metabolisme    = 
| Biohalvtid    = 
| Udskil      = 
| PregCat      = 
| AdminMåde     = 

 <!-- Explosive data --> 
| SlagFøls     = 
| FriktionsFøls   = 
| ExplosivHast   = 
| REFaktor     = 

 <!-- Sikkerhed --> 
| MSDS       = 
| EUKlasse     = 
| Hovedfarer    = 
| NFPA-H      = 
| NFPA-F      = 
| NFPA-R      = 
| NFPA-O      = <!-- Er ikke implementeret -->
| Rsætninger    = 
| Ssætninger    = 
| FlammePkt     = 
| Selvantændelse  = 
| Explosionsgrænser = 
| LD50       = 

 <!-- Beslægtede Stoffer -->
| AndreAnioner   = 
| AndreKationer   = 
| AndreFunk     = 
| AndreFunkGruppe  = 
| SeOgsåForb    = 
}}