Skovloven

dansk lov

Skovloven fra 8. december 2015 har som formålsparagraf at bevare og værne landets skove og hertil forøge skovarealet. og fortsætter i Stk. 2. Loven har også til formål at fremme bæredygtig drift af landets skove. Bæredygtig drift betyder inddragelse af såvel økonomiske som økologiske og sociale værdier. Det indbærer bl.a. at bevare og øge skovenes biologiske mangfoldighed og sikre, at hensynet til landskab, naturhistorie, kulturhistorie, miljøbeskyttelse og friluftsliv kan tilgodeses. Det står i §1 stk 3 punkt 3 og 4, som der i henhold til §2 skal lægges særlig vægt på i offentligt ejede skove. [1]

Loven angiver også retningslinjer om fredskovspligten, og om beskyttelse af naturtyper og levesteder for arter m.v. bl.a. i de internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000).

§ 25 siger at Miljø- og fødevareministeren kan registrere andre naturmæssigt særlig værdifulde skove. som ikke er omfattet af Natura 2000. En sådan registrering af § 25-skov blev offentliggjort 6. juni 2018 [2][3][4]

Kilder og henvisninger redigér

  1. ^ Bekendtgørelse af lov om skove iht. lovbekendtgørelse nr. 122 af 26. januar 2017, med de ændringer, der følger af § 5 i lov nr. 720 af 8. juni 2018.
  2. ^ Kortlægning af naturmæssigt særlig værdifuld offentlig skov er afsluttet Arkiveret 12. juni 2018 hos Wayback Machine mst.dk
  3. ^ Naturmæssigt særlig værdifuld skov på Offentlige arealer Resultater af kortlægning www2.mst.dk juni 2018
  4. ^ Naturmæssigt Særlig Værdifuld Skov på Miljøstyrelsens kort miljøgis.mim.dk