Thords Artikler

jysk retsoptegnelse fra Erik Menved’s tid

Thords Artikler er navnet på på en jysk retsoptegnelse fra Erik Menved’s tid, der dels er overleveret i en latinsk tekst, som åbenbart er originalen, dels i flere kortere og længere danske tekster, der er yngre og må betragtes som oversættelser og udtog af den latinske. Tidspunktet for artiklernes tilblivelse fremgår af, at de omtaler Erik Klipping som død, samt af, at de nævnes i en rigslov af 1304, hvor det bestemmes, at der skal nedsættes en kommission, som skal oversætte dem fra latin til dansk og udvælge de nyttigste af dem og forelægge kongen disse til stadfæstelse på det følgende danehof. Sandsynligheden taler dog for, at kun den første halvdel af artiklerne forelå, da loven af 1304 blev udsendt, og at resten først er udarbejdet senere, dog snarest straks efter, for at også de kunde blive inddragne under kommissionens overvejelser. Thords Artikler havde uden tvivl i 1304 kun karakteren af en privat optegnelse, og om de nogen sinde er blevet stadfæstede af kongen, således som det dengang stilledes i udsigt, vides ikke bestemt; dog findes der en efterretning om, at de skal være blevet stadfæstet af en kong Valdemar. Forfatteren er vistnok en mand ved navn Thord Litle, der levede under Erik Menved og var medlem af den i 1304 nedsatte kommission; tidligere er Thord Degn blevet anset for forfatter, men han levede for sent til at kunne være det. Forfatteren skal ifølge overskriften til artiklerne have været landsdommer i Viborg, og dette stemmer godt med hele retsoptegnelsens karakter, der netop gør det sandsynligt, at den er foretaget af en mand i en sådan stilling. En del af forskrifterne hviler vel på lovbestemmelser, men mange er rimeligvis fastslåede gennem landstingets praksis, og andre var måske ved optegnelsen at anse som blotte forslag til forandringer i og tillæg til den gældende ret. Thords artikler, der tæller nær ved 100 kapitler, er en meget vigtig kilde for den danske retshistorie, ikke mindst, fordi der i øvrigt kun haves få oplysninger om retsudviklingen i århundrederne nærmest efter landskabslovene.

Eksterne kilder og henvisninger

redigér