Natura 2000-område nr. 61 Skånsø og Tranemose

(Omdirigeret fra Tranemose (Ejsing Sogn))

Natura 2000-område nr. 61 Skånsø og Tranemose er et habitatområde (H54), der har et areal på i alt 84 ha, hvoraf de 26,5 ha er vandareal; af dette er de 14 ha nedbrudt højmose, der nu er en brunvandet sø der er dannet ved tørvegravning. Den sydlige del af området består af Skånsø der er omgivet af lysåbne naturtyper og plantage mens den nordlige del, Tranemose består af nedbrudt højmose med omgivende hede og plantage.

Skånsø og Tranemose
Geografi
Region Region Midtjylland
Kommune(r) Holstebro Kommune
Areal 84 ha
Udpegningsgrundlag
Naturtyper*

Arter

Oversigtskort
De *-mærkede er prioriterede naturtyper

Der er ingen naturfredninger, men ca. 98 % af området er beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3 , enten som hede, mose eller sø. Natura 2000-området ligger omkring 5 km nordøst for Vinderup, kun få km nordvest for de store naturområder ved Flyndersø.

Skånsø redigér

Skånsø og har et areal på 12,5 ha, og er dannet i et dødishul og det topografiske opland er kun ca. 110 ha. Oplandet er domineret af plantage samt våd og tør hede samt mindre arealer med tørvelavning. Søen er en lobeliesø med god vandkvalitet med en for typen karakteristisk vegetation med flere sjældne arter. Området omkring Skånsø rummer flere mindre partier med tørvelavninger med forekomster af karakteristiske arter som liden ulvefod og soldug.

Tranemose og dens omgivelser redigér

Tranemose er en af resterne af et tidligere større moseområde vest for Flyndersø. Mosen er præget af dårlige hydrologiske forhold. Midt i mosen er der en sekundær brunvandet sø dannet i forbindelse med tørvegravning omkring århundredeskiftet, ligesom der omkring søen er gravet eller skrabet tørv. Den nedbrudte højmose i Tranemose har et opland på ca. 135 ha. med bl.a. tør hede og plantage. Hederne er flere steder under tilgroning med buske og træer. Der findes også mindre områder med jord i omdrift samt fire småsøer. Søen i Tranemose, domineres under vandet helt af tørvemosser, som vil få søen til, i et meget langt tidsperspektiv, at vokse til og forsvinde til fordel for regeneration af hængesæk og sekundær aktiv højmose.

Videre forløb redigér

Natura 2000-planen blev vedtaget i 2011, hvorefter kommunalbestyrelserne og Naturstyrelsen udarbejdede bindende handleplaner for gennemførelsen af planen. Planen videreføres og videreudvikles i anden planperiode 2016-21. Natura 2000-området ligger i Holstebro Kommune, og naturplanen koordineres med vandplanen for 1.2 Hovedvandopland Limfjorden [1]

Se også redigér

Eksterne kilder og henvisninger redigér

  1. ^ Forslag til vandplan Hovedvandopland 1.2 Limfjorden