Vandplan 1.1 Nordlige Kattegat, Skagerrak

Vandplan 1.1 Nordlige Kattegat, Skagerrak omfatter et areal på godt 2.670 km² og dækker størstedelen af Vendsyssel. Landområdet dækker de kystnære områder fra Skagen til Agger på vestkysten, og fra Skagen til lidt syd for udmundingen af Mariager Fjord samt Læsø mod øst.

Vandplanen omfatter 1.673 km vandløb, 32 søer og 15 grundvandsforekomster. Områdets kystvande omfatter 2 særskilte kystvande det nordlige Kattegat nord for udmundingen af Mariager Fjord og Skagerrak med en lille del af Vesterhavet. Kommunerne Hjørring, Frederikshavn, Læsø, Brønderslev , Jammerbugt , Thisted, Aalborg , Rebild , Mariagerfjord og Randers Kommuner har større eller mindre arealer i planområdet. Der bor ca. 140.000 mennesker, og Hjørring, Frederikshavn og Skagen er de større byer. Ca. 116.000 indbyggere bor i byer med mere end 500 indbyggere.

Natura 2000Rediger

Der er 29 Habitatområder, 12 Fuglebeskyttelsesområder og 5 Ramsarområder som ligger helt eller delvist i hovedvandoplandet til Nordlige Kattegat og Skagerrak. Disse er samlet i 26 Natura 2000 områder, med et samlet landareal på ca. 40.000 ha.

IndsatsprogramRediger

Man har fastsat et mål for den samlede kvælstofreduktion på 19.000 tons, men vandplanerne fastlægger i første omgang kun en indsats i forhold til 9.000 tons. Forbedringen af de fysiske forhold i vandløb er i vandplanerne fastlagt på et niveau, der er realistisk at gennemføre i første afkortede planperiode. Omkostningerne ved implementering af miljømålsloven i Hovedvandopland Nordlige Kattegat og Skagerrak forventes i 1. planperiode at blive i alt ca. 16 millioner kroner pr. år.

I henhold til Lov om randzoner (lov nr. 591 af 14. juni 2011) udlægges der randzoner på op til 10 meter fra bredden af alle vandløb og søer større end 100m2 der ligger i landzone. I randzonen må der ikke foretages gødskning, sprøjtning, dyrkning eller anden jordbearbejdning

Endvidere skal der fjernes over 300 faunaspærringer, gennemføres vandløbsreataurering på 114 km vandløb.

Effekten og målopfyldelse af nationale handleplaner for vandmiljø og natur, herunder vand- og Natura 2000-planer gennemføres i Danmark med det nationale overvågningsprogram NOVANA,

Eksterne kilder og henvisningerRediger

Vandplan 1.1 Hovedvandopland Nordlige Kattegat og Skagerrak