Vandområdeplan 1.3 Mariager Fjord

(Omdirigeret fra Vandplan 1.3 Mariager Fjord)

Vandplan 1.3 Mariager Fjord omfatter et areal på godt 574 km² omkring Mariager Fjord og hovedparten at området ligger i Mariagerfjord Kommune, men berører også områder i Rebild- og Randers Kommune. Mariager Fjord er 42 km lang og slynger sig gennem landskabet fra Hobro i vest til Als Odde i øst. Landområdet strækker sig fra Rold Skov i nord til Allestrupgård Plantage i syd og fra Hobro i vest til fjordens udløb i Kattegat i øst. I området bor der omkring 37.000 indbyggere med Hobro og Hadsund og Mariager som de største byområder.

Kort over Mariager Fjord
Fra Mariager Fjord

Landskabet består primært af et kuperet morænelandskab fra sidste istid. Selve Mariager Fjord er dannet som en tunneldal under isen. Langs kysten er marint forland, dannet efter sidste istid.

Vandplanen omfatter 263 km vandløb, 9 søer større end 5 ha og 3 grundvandsforekomster. Hovedvandoplandet omfatter 2 kystvande – Mariager Inderfjord og Mariager Yderfjord, der skilles ved en linje der går fra Dania i syd til Vive i nord. Den 42 km lange fjord den længste af de østjyske fjorde. De største vandløb i området er Villestrup Å og Kastbjerg Å.

Natura 2000Rediger

Der er 6 Habitatområder, 2 Fuglebeskyttelsesområder og 1 Ramsarområde som ligger helt eller delvist i hovedvandoplandet Disse er samlet i 6 Natura 2000 områder, med et samlet landareal på ca. 6.000 ha.

Habitatområder findes ved Rold Skov, Mariager Yderfjord, Kastbjerg Ådal, Kielstrup Sø, Villestrup Ådal og Øster Lovnkær. De 2 førstnævnte er desuden udpeget som EF-fuglebeskyttelsesområde. Alle disse 3 områdetyper (Habitat-, EF-fuglebeskyttelses- og Ramsarområder) er samlet som Natura 2000-områder, i alt 6, som har et samlet areal på ca. 6.000 ha.

SøerRediger

I området ligger søerne Fuglsø ved Havndal, Gandrup Sø, Hobro Vesterfjord, Sem Sø Udbyover Sø, Mossø, Kielstrup Sø Fyrkat Engsø og Kjellerup Sø. Endvidere findes der 44 mindre søer i Natura 2000- områderne.

Siden 1800-tallet er en række søer blevet afvandet, bl.a. Grevelund Sø (10 ha), Store Arden Sø, Store Flaskesø (22 ha) og Overgaard Sø.

IndsatsprogramRediger

Man har fastsat et mål for den samlede kvælstofreduktion på 19.000 tons, men vandplanerne fastlægger i første omgang kun en indsats i forhold til 9.000 tons. Forbedringen af de fysiske forhold i vandløb er i vandplanerne fastlagt på et niveau, der er realistisk at gennemføre i første afkortede planperiode. Omkostningerne ved implementering af miljømålsloven i Hovedvandopland Mariager Fjord forventes i 1. planperiode at blive i alt ca. 6,8 millioner kroner pr. år.

I henhold til Lov om randzoner (lov nr. 591 af 14. juni 2011) udlægges der randzoner på op til 10 meter fra bredden af alle vandløb og søer større end 100m2 der ligger i landzone. I randzonen må der ikke foretages gødskning, sprøjtning, dyrkning eller anden jordbearbejdning

Endvidere skal der fjernes over 50 faunaspærringer, hvoraf de 6 gennemføres i 1. planperiode 2010-2015, og der gennemføres vandløbsreataurering på 16 km vandløb.

Effekten og målopfyldelse af nationale handleplaner for vandmiljø og natur, herunder vand- og Natura 2000-planer gennemføres i Danmark med det nationale overvågningsprogram NOVANA,

Eksterne kilder og henvisningerRediger

Koordinater: 56°41′42.29″N 10°3′28.74″Ø / 56.6950806°N 10.0579833°Ø / 56.6950806; 10.0579833