Acetone

kemisk forbindelse
Acetone
Synonymer 2-propanon, dimetylketon, propanon
Struktur Struktur af acetone
Sumformel C3H6O
Kemisk formel CH3(CO)CH3
Farve Farveløs
Fysiske egenskaber
molvægt 58,08 g/mol
Smeltepunkt -94,8°C
Kogepunkt 56 °C
Massefylde 0,7899 g/cm3 (20 °C)
Damptryk 24,26 kPa (20 °C)
Flammepunkt ca. -18 °C
Selvantændelsestemperatur 540 °C
Diverse
CAS-nummer 67-64-1
Tilstand ved stuetemp. Væske
Blandbart med Vand, Ethanol, Diethylether

Acetone er den simplest mulige keton og bruges bl.a. som et opløsningsmiddel for lakker og harpikser. Neglelakfjerner består hovedsageligt af acetone. Stoffet virker affedtende, så ved længere tids hudkontakt kan det medføre eksem eller revnedannelse.

Acetone er farveløst og brændbart. Stoffet anvendes som opløsningsmiddel og udgangsmateriale i organisk syntese, hvor det er let tilgængeligt og let håndterbart, på linje med sprit (ethanol).

Acetone dannes ved insulinmangel i kroppen, som det ses ved sukkerforgiftning (diabetisk coma), som en metabolit i fedtforbrændingen.

Denatureret sprit, eller husholdningssprit, er sprit som er gjort udrikkelig ved tilsætning af bl.a. acetone.

Bortskaffelse

redigér

Acetone betragtes som farligt affald og skal bortskaffes efter din kommunes anvisninger, også når der er tale om neglelak og neglelakfjerner.


Eksterne henvisninger

redigér