Der findes flere typer afgørelser. De forskellige typer afgørelser må ikke forveksles. De to vigtigste typer afgørelser er forvaltningsafgørelser og ankenævns afgørelser. En domstol træffer en domstolsafgørelse.[1] I et mellemværende om afbrydelse af forældelse kan der blive truffet realitetsafgørelse i et mellemværende om afbrydelse af forældelse.[2]

Forvaltningsafgørelser redigér

Forvaltningsafgørelse (også kaldet forvaltningsakt)[3] er en offentlig forvaltningsmyndigheds ensidige fastlæggelse af, hvad der er (eller skal være) gældende ret i en konkret situation.[4] Forvaltningsafgørelsen træffes på et offentligretligt grundlag.[5]

Der knytter sig yderligere karakteristika til en forvaltningsafgørelse:

Forvaltningsafgørelsen er eksternt rettet og har en fysisk (eller juridisk) person som sin adressat (modtager); i modsætning til et cirkulære, som er internt rettet mod forvaltningsmyndigheden (eller dens medarbejdere) selv.

En forvaltningsafgørelse er retligt bindende for en (eller flere) adressat(er). En adressat er selvsagt part i sin sag.[6] Derfor har adressaten ret til partshøring (forvaltningsloven § 19) og partsaktindsigt (forvaltningsloven § 9, stk. 1), foruden ret til partsrepræsentation (forvaltningsloven § 8, stk. 1).[7]

Forvaltningsafgørelsen er i modsætning til indstillinger, notater og høringssvar endelig.[8] En forvaltningsafgørelse er omfattet af forvaltningslovens §§ 1-2.[9]

Det følger af forvaltningsloven § 1, stk. 1, at forvaltningsloven gælder for alle dele af den offentlige forvaltning.

Det følger af forvaltningsloven § 2, stk. 1, at forvaltningsloven gælder for behandlingen af sager, hvori der er eller vil blive truffet afgørelse af en forvaltningsmyndighed.

En afgørelse er bindende redigér

En gyldig forvaltningsretlig afgørelse er bindende.[10]

Kategorier af forvaltningsafgørelser redigér

Et eksempel på en forvaltningsafgørelse kan være tildeling af sociale ydelser eller ikke tildele sociale ydelser til en borger.[11]

Til de klassiske typer forvaltningsafgørelser hører: tilladelse eller tilladelse med vilkår foruden afslag[12] og påbud[13] samt forbud[14].[15][16] Bevilling er også en afgørelse.[17]

Ofte opdeles forvaltningsafgørelser i begunstigende afgørelser (for adressaten)[18] og bebyrdende afgørelser (for adressaten).[19]

Om skriftlig forvaltningsafgørelse En skriftlig afgørelse bør forsynes med begrundelse efter forvaltningsloven § 23 og henvisning til den lovbestemmelse (paragraf, stykke, evt. litra eller nummer), der udgør afgørelsens hjemmel efter forvaltningslovens § 24 samt klagevejledning, så adressaten evt. kan få prøvet afgørelsen ved Ankestyrelsen, efter forvaltningslovens § 25.[20]

Mulighed for at klage over en forvaltningsafgørelse redigér

Statslig myndighed har truffet forvaltningsafgørelsen En forvaltningsafgørelse, som er truffet af en styrelse, kan påklages til den relevante fagminister (departementet) som følge af over-underforholdet mellem styrelsen (også kaldet direktoratet) og departementet.[21] Klage af en forvaltningsafgørelse til højere myndighed kaldes administrativ rekurs.

En mulighed er at klage til Folketingets Ombudsmand.[22] Endelig følger det af Grundloven § 63, at en forvaltningsafgørelse kan indbringes for domstolene.[23]

Kommunal myndighed har truffet forvaltningsafgørelsen Det er ikke alle forvaltningsafgørelser truffet af en kommunal myndighed, der kan påklages; dette skyldes det grundlovssikrede kommunale selvstyre i Grundloven § 82. En afgørelse efter serviceloven kan adressaten dog påklage til Ankestyrelsen, hvis afgørelsens adressat ikke er enig i afgørelsen.[24] På statens vegne fører Ankestyrelsen også tilsyn med kommunerne.[25]

Hvis der forefindes en eller flere væsentlige retlige mangler ved sagsbehandlingen og disse mangler har medført et for borgeren ugunstigt resultat, er forvaltningsafgørelsen ugyldig.[26][27][behøver bedre kilde]

Også kommunale forvaltningsafgørelser kan indbringes for domstolene i medfør af Grundlovens § 63.[23]

Forskellige typer afgørelsesbegreber redigér

Foruden de klassiske typer forvaltningsafgørelser findes det udvidede afgørelsesbegreb.[28] Det udvidede afgørelsesbegreb anvendes fx i FOU nr. 2016.3.[29]

Det udvidede afgørelsesbegreb kan omfatte bl.a. beslutning om en døgninstitutions åbningstider,[30] eller fastlæggelse af et plejehjems besøgstid, FOB 2010 20-7.[31]

Hovedregel: klage har ikke opsættende virkning redigér

Med mindre en lovbestemmelse fastslår noget andet, har det at indbringe en forvaltningsafgørelse for en klageinstans (kaldet administrativ rekurs) ikke opsættende virkning; så afgørelsen er stadigt bindende for sagens parter, selv om en part vælger at klage over afgørelsen.[2]

Ikke forvaltningsafgørelser redigér

Ikke alt hvad offentlige myndigheder foretager sig, er omfattet af begrebet forvaltningsafgørelse. Eksempelvis er faktisk forvaltningsvirksomhed[32] og vejledning samt rådgivning ikke omfattet af begrebet forvaltningsafgørelse.[33]

Til faktisk forvaltningsvirksomhed hører bl.a. at behandle patienter foruden at undervise elever eller undervise studerende[34][35] samt børnepasning og ældrepleje[36] mv.

Et nævn og en styrelse træffer også afgørelser redigér

Et styrelse træffer afgørelse i en klagesag over en forvaltningsafgørelse;[37] det gælder især Ankestyrelsen.[38] Endvidere findes fx Ankenævnet for Forsikring.[39] Se også ligebehandlingsnævnets afgørelse.[40] Landbrugsstyrelsens afgørelse er bindende.[41]

Realitetsafgørelse redigér

Ved realitetsafgørelse eller forlig mellem kreditor og debitor kan forældelse afbrydes; forudsætningen for, at forældelse kan afbrydes, er, at kreditor har taget retlige skridt inden forældelsesfristens udløb.[2]

Domstolsprøvelse redigér

En myndighedsafgørelse kan blive prøvet ved domstolene, jf. Grundloven § 63.[42]

Domstolsafgørelse redigér

En domstolsafgørelse indledes med de velkendte ord: "Thi kendes for ret ...".[43] Domstolsafgørelse er en fællesbetegnelse for såvel dom som frifindelse.[44][45] Udvalgte domstolsafgørelser fra Danmarks Domstole kan findes i Domsdatabasen.[46] Domstolsafgørelse betegnes også retsafgørelse.[47]

Som hovedregel er det muligt at appellere (anke) byrettens afgørelse til Landsretten.[48][49] Det følger af to-instansprincippet.[50] Men at appellere Landsrettens afgørelse til Højesteret kræver Procesbevillingsnævnets tilladelse;[51] hvis Procesbevillingsnævnet giver tilladelse, så betegner Procesbevillingsnævnet tilladelsen som en afgørelse.[51]

Selvom de to begreber, domstolsafgørelse og forvaltningsafgørelse, ikke bør forveksles, så findes der domstolsafgørelser om forvaltningsafgørelsers korrekthed.[52] Domstoles hjemmel til at prøve forvaltningsafgørelser findes i Grundloven § 63.[53]

Se også redigér

Litteratur redigér

Referencer redigér

 1. ^ domstolsafgørelse på ordnet.dk
 2. ^ a b c afbrydelse af forældelse på denstoredanske.dk
 3. ^ forvaltningsakt på lex.dk
 4. ^ Den trykte udgave af Den Store Danske Encyklopædi - Danmarks Nationalleksikon. Gyldendal. (år 1996) 6. bind, side 592. ISBN 87-7789-011-6
 5. ^ https://www.jurabibliotek.dk/previewpdf/book/9788771982206/book-part-9788771982206-sec06.xml?pdfJsInlineViewToken=769769343&inlineView=true
 6. ^ https://www.tax.dk/lv-2009-2/prc/M_1_2_1.htm
 7. ^ https://pav.medst.dk/forvaltningsret-persondataloven-mv/forvaltningsloven/partsrepraesentation/
 8. ^ side 40-41 i Bente Hagelund: Lærebog i forvaltningsret. 2019. Hans Reitzels Forlag. ISBN 978-87-412-7042-5
 9. ^ side 23 i Karsten Revsbech m. fl.: Forvaltningsret - Sagsbehandling. 2019. 8. udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. ISBN 978-87-574-3603-7
 10. ^ Afgørelse i klagesag på pkn.naevneneshus.dk
 11. ^ side 6 i https://ast.dk/publikationer/vejledning-om-afgorelsesbegrebet/@@download/publication
 12. ^ Eksempel på planklagenævnets afslag på udarbejdelse af ny lokalplan ophævet og hjemvist på jura.ku.dk
 13. ^ Eksempel på planklagenævnets påbud om fysisk lovliggørelse på jura.ku.dk
 14. ^ Eksempel på planklagenævnets ikke medhold i klage over forbud på jura.ku.dk
 15. ^ https://www.ft.dk/samling/20051/almdel/mpu/bilag/39/211925.pdf
 16. ^ side 95 i Bente Hagelund: Lærebog i forvaltningsret. 2019. Hans Reitzels Forlag. ISBN 978-87-412-7042-5
 17. ^ side 152 i Louise Schelde Frederiksen: Juraboost 2.0 : juridiske opskrifter til dig der vil dyrke juratræning. 2020. Schelde Frederiksen. ISBN 978-87-996885-8-6
 18. ^ https://www.ombudsmanden.dk/find/udtalelser/beretningssager/alle_bsager/2015-15/pdf1
 19. ^ https://at.dk/tilsyn/kvalitetsprocedurer/generelt-for-tilsyn/g-202/
 20. ^ side 116 i Louise Schelde Frederiksen: Juraboost 2.0 : juridiske opskrifter til dig der vil dyrke juratræning. 2020. Schelde Frederiksen. ISBN 978-87-996885-8-6
 21. ^ https://www.retsinformation.dk/eli/accn/Y20141028558
 22. ^ https://www.ombudsmanden.dk/klag/inden_du_klager/
 23. ^ a b https://www.studocu.com/da/document/kobenhavns-universitet/forvaltningsret/domstolsprovelse-kopi/27849801
 24. ^ side 162 i Louise Schelde Frederiksen: Juraboost 2.0 : juridiske opskrifter til dig der vil dyrke juratræning. 2020. Schelde Frederiksen. ISBN 978-87-996885-8-6
 25. ^ Serviceloven § 130 og Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.
 26. ^ sider 350-351 i Karsten Revsbech m. fl.: Forvaltningsret - Sagsbehandling. 2019. 8. udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. ISBN 978-87-574-3603-7
 27. ^ https://www.jurabibliotek.dk/previewpdf/book/9788771982206/book-part-9788771982206-sec31.xml
 28. ^ "Arkiveret kopi" (PDF). Arkiveret fra originalen (PDF) 25. november 2022. Hentet 9. juli 2022.
 29. ^ https://www.retsinformation.dk/api/pdf/179072
 30. ^ https://www.aarhus.dk/borger/pasning-skole-og-uddannelse/pasning-0-6-aar/opret-et-privat-pasningstilbud/krav-til-privatinstitutioner-for-0-6-aarige/
 31. ^ https://www.ombudsmanden.dk/find/udtalelser/beretningssager/alle_bsager/2010-_20-7/dokument/
 32. ^ siderne 104-106 i Karsten Revsbech m. fl.: Forvaltningsret - Almindelige emner. 2016. 6. udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. ISBN 978-87-574-3310-4
 33. ^ https://www.altinget.dk/kommunal/artikel/ombudsmanden-offentlig-rolleforvirring-rammer-borgerne
 34. ^ https://www.ombudsmanden.dk/myndighedsguiden/specifikke_sagsomraader/folkeskolernes_afgoerelsesvirksomhed/
 35. ^ https://aktivsocialraadgiver.dk/faktisk-forvaltningsvirksomhed/
 36. ^ https://socialpaedagogen.sl.dk/arkiv/2019/05/udviklingshaemmede-er-ogsaa-kernevelfaerd/
 37. ^ nævn på lex.dk
 38. ^ Hvad er en afgørelse? på ast.dk & Vil du klage? på ast.dk
 39. ^ Søg i kendelser på ankeforsikring.dk
 40. ^ Ligebehandlingsnævnets afgørelse: KEN nr 9258 af 01/03/2023 på retsinformation.dk
 41. ^ Ikke medhold i klage over afgørelse om grundbetaling på mfkn.naevneneshus.dk
 42. ^ Almindelige civile sager på domstol.dk & Grundlovens paragraf 63 på ft.dk
 43. ^ dom (afgørelse) på lex.dk
 44. ^ dom på anklagemyndigheden.dk
 45. ^ Juridiske domme & afgørelser på jurainfo.dk/domme og Danske Retskilder: Hvor findes Retspraksis (domme, afgørelser mm.) på ibguides.cbs.dk
 46. ^ Domsdatabasen - Her kan du finde udvalgte afgørelser fra Danmarks Domstole på domstol.dk
 47. ^ retsafgørelse på lex.dk
 48. ^ Klage over en afgørelse på domstol.dk
 49. ^ Efter dom på anklagemyndigheden.dk
 50. ^ Ret godt at vide - for journalister om domstolene på domstol.dk
 51. ^ a b Appeltilladelser I Procesbevillingsnævnet på domstol.dk
 52. ^ side 35 i Ole Krarup og Jørgen Mathiassen (1975): Elementær Forvaltningsret. 3. udgave (tilgængelig på jura.ku.dk)
 53. ^ Grundloven på retsinformation.dk