Matthæusevangeliet

Matthæusevangeliet er den første bog i Det Nye Testamente. Sammen med Markusevangeliet og Lukasevangeliet regnes det til de synoptiske evangelier. Evangeliets forfatterskab tilskrives traditionelt Matthæus, der var skatteopkræver og en af Jesu disciple. Matthæusevangeliet forkortes Matt.

Evangelisten Matthæus inspireret af en engel, maleri af Rembrandt (1661), Louvre-Lens.

DateringRediger

I dag regnes Markusevangeliet normalt som det ældste, med Matthæusevangeliet som nr. to fra et sted i 70’erne e.Kr. eller år 85. Det er især beretningen om Jerusalems ødelæggelse, der skubber dateringen til efter 70. Nogle bibelforskere hævder dog, at evangeliet stammer fra før 70. I hvert fald må evangeliet være forfattet sent og have anvendt Markusevangeliet (eller en proto-udgave af Markus). Muligvis er der også anvendt en talekilde (Q-kilden). Stof, der kun optræder i Matthæus-evangeliet, kan være suppleret af forfatteren/redaktøren selv.

Matthæusevangeliets status som det første i rækken skyldes bl.a., at den kristne kirke har placeret det først i det nye testamente, hvorved den stamtavle, der står først i evangeliet, bliver indledningen for hele Det Nye Testamente. Den tidlige kirke foretrak dette evangelium, og placeringen som det første har været med til at fremme dets popularitet

ForfatterenRediger

Forfatteren til Matthæusevangeliet er er velbekendt med jødisk historie, skikke, ideer og folkegrupper og benytter mange steder sin viden til at rette fejl og unøjagtigheder i Markusevangeliet. Forfatteren behersker både græsk og aramæisk og/eller hebraisk (jf 1,22f; 2,23; 21,42). Nogle anser forfatteren for en skriftlærd jøde, idet han ofte vælger at citere det hebraiske Gamle testamente i stedet for det græske (LXX). Mod dette taler f.eks., at forfatteren beskriver, at Jesus gik udendørs påskenat (26,19-30), hvilket strider mod moselovene (2 Mosebog 12,22-26).

Evangeliet har været tilskrevet Matthæus (Irenæus og Papias ifølge Eusebius af Cæsarea). Evangeliet får overskriften (græsk kata maththaion = efter Matthæus), som stammer tidligst fra ca. 110 e.Kr. og måske så sent som år 150.

Indtil oplysningstiden var det almindeligt antaget, at Matthæusevangeliet i det store og hele var skrevet af et øjenvidne. Det er dog usandsynlig også fordi evangeliet er afhængig af Markusevangeliet. Derfor er tanken om forfatteren som øjenvidne med få undtagelser opgivet af bibelforskerne. Tidligt var man opmærksom på, at det var usandsynligt, at et øjenvidne, som havde fulgt Jesus i Galilæa, kunne skrive græsk. Det forsøgte man at komme uden om ved at påstå, at forfatteren havde skrevet på hebræisk, og at det græske Matthæusevangelium var en oversættelse, men det er svært at opretholde denne tese, selv om forskere har forsøgt at rekonstruere den hebræiske sprogdragt bag evangelierne (Joachim Jeremias). Imidlertid er intet af den påståede hebræiske original bevaret, og ingen tidlig kirkefader synes at have kendt den.

Fra ca. år 200 til oplysningstiden er forfatteren blevet identificeret med apostlen Matthæus, som nævnes i evangeliet.

Jesus som en parallel til MosesRediger

Forfatteren ledte i gamle tekster for at forstå sin samtid, som det var almindeligt at gøre i antikken. Matthæus beskriver Jesus som en parallel til Moses. [1] Ved at lade den hellige familie flygte til Egypten, kommer Jesus derfra, ligesom Moses gjorde. Jesu undervisning samler Matthæus til én sammenhængende tale, der angiveligt holdes på et bjerg (Bjergprædikenen), som en parallel til Moses, da han hentede lovens tavler på Sinai-bjerget. [2]

Jesu fødsel beskrives kun to steder i Det Nye Testamente nemlig i de to første kapitler hos Matthæus og Lukas. Hverken hos Matthæus eller Lukas refereres der til disse tekster igen. Lige som de to forskellige skabelsesberetninger i de to første kapitler af Det Gamle Testamente er fødselsberetningerne hos Matthæus og Lukas isoleret fra det øvrige indhold, hvad der skaber et indtryk af, at de er klistret på senere. Matthæus og Lukas enes i fødselsberetningerne kun om, at Maria var jomfru, trolovet med Josef, der ikke var Jesu biologiske far, og at Jesus blev født i Betlehem. Ellers modsiger de to evangelier hinanden på nærmest hvert eneste punkt. Jesus kom efter sigende fra Nazareth, men ifølge 5. kapitel hos profeten Mika, skal "herskeren" komme fra Betlehem. [3]

Ikke engang Jesu farfars navn kan de to evangelister blive enige om. I Matthæusevangeliet 1,16 hedder Josefs far Jakob, [4] mens han hos Lukas hedder Eli. Både Matthæus- og Lukasevangeliet indledes med Jesu stamtavle, der forudsætter, at Josef vitterligt var Jesu kødelige far, hvad de samme evangelier ellers benægter. Der fandtes forskellige traditioner om Messias, men den dominerende tankegang var, at Messias skulle være af "Davids æt", der kom fra Betlehem. Ifølge Matthæus nedstammede Jesus fra en række konger tilbage til patriarken Abraham, mens Lukas lader Jesus nedstamme fra præster og profeter, helt tilbage til Adam, som for at understrege, at Jesus angik hele menneskeheden og ikke kun jøderne. Matthæus trækker også en parallel til Abraham, når han lader de tre vise mænd, dvs. stjerneforskerne, aflægge besøg hos kong Herodes og fortælle ham, at en ny stjerne på himlen forkynder, at en konge er født: "Jesus blev født i Betlehem i Judæa, da Herodes var konge. Kort efter ankom nogle kloge stjerneforskere til Jerusalem. De spurgte: »Hvor er jødernes nyfødte konge? Vi har set hans stjerne ude i øst, og nu er vi her for at tilbede ham.«" Sådan fik kong Herodes at vide, at en mulig rival var født, og ifølge Matthæus lod han derefter alle drengebørn under to år i Betlehem dræbe. En sådan massakre kendes ikke fra nogen anden kilde, og Matthæus har åbenbart hentet inspiration fra historien om Moses' fødsel, da farao lod alle hebraiske drengebørn dræbe, mens Moses overlevede ved at blive lagt ud i Nilen i en kurv af papyrus. [5] Ligeledes er der hentet stof fra historien om Abraham, hvor en legende forlyder, at høvdingen Nimrod fik at vide af en stjerneforsker, at der nys var født en dreng, der ville blive konge. Nimrod prøvede derefter at dræbe Abraham, der blev holdt gemt i en hule i tre år af sin far. [6] Hos Lukas fødes Jesus i en stald, men i Matthæus 2,11 er der kun tale om "huset", og Jesusbarnet hyldes af de hellige tre konger: "Og de gik ind i huset og så barnet hos dets mor Maria, og de faldt ned og tilbad det, og de åbnede for deres gemmer og frembar gaver til det, guld, røgelse og myrra." [7]

Angiveligt var det først efter Herodes' død, at Jesu forældre vovede at forlade Egypten. Matthæus giver som grund til det. at en af Herodes' sønner sad ved magten i Judæa. Det skulle sandsynliggøre, at de i stedet for slog sig ned i Nazareth. Evangelie-forfatteren har åbenbart ikke haft kendskab til, at også Galilæa havde en søn af den samme Herodes ved magten. For Matthæus var det vigtigste at få folk til at tro, at Jesus var født i Betlehem, selv om han kom fra Nazareth, sådan at Mikas profeti var opfyldt – samtidigt som Matthæusevangeliet dannede et indtryk af Jesus som en skikkelse, der gik i Moses' fodspor. [8]

IndholdRediger

1. del 1:1 – 4:11 Hvem er Jesus?

2. del 4:12 – 16:12 Messias' tjeneste for Israel

3. del 16:13 – 28:20 Messias' lydige underkastelse under døden

KarakteristikRediger

Matthæusevangeliet er halv gang længere end det ældste evangelium, Markusevangeliet, og har næsten optaget hele stoffet fra det. Der er dog en forhistorie til Matthæusevangeliet, der ikke eksisterer i Markusevangeliet, og Markus-teksten er redigeret. Derudover er Matthæusevangeliet blevet til i en jøde-kristen kontekst, og det ses bl.a. af, at der i evangeliet er en stor fortrolighed med den jødiske tradition og tankegang.

Matthæus er mere interesseret i kirkens liv og opbygning end i egentlig evangelisme. Belæring er vigtigere end prædiken – og vigtigere end mirakler. Det vigtigste problem for Matthæus og hans menighed er: Hvordan forbliver man en kristen? Troen svækkedes, bønnen manglede mod, praksis var usikker. Matthæus skrev: templet er ødelagt, og nu venter de kristne på Kristi genkomst. Tiden er knap, det gælder om at være årvågen. Det gamle gudsfolk, Israel, er sendt ud på et sidespor, hedningemissionens epoke står for døren – i den korte tid, der er tilbage, inden verdens ende.

Det er fortællingen om Messias' konflikt med Israel. "Synagogen" er et negativt sted, "templet" er et positivt sted. "Loven" er et positivt begreb (jf. "teserne" i Bjergprædikenen) og et problematisk smertepunkt (jf.'antiteserne' i Bjergprædikenen) – men omskærelse nævnes ikke og synes ikke at have været et problem. Jesus skærper lovens krav – men tilgiver synder uden syndsbekendelse (9:2) og fester med åbenlyse syndere (9:11).

Matthæus' kristologi er funktionel. Jesus åbenbarer Guds natur og vilje – det er hans unikke rolle i verdensforløbets sidste tid. Matthæus henvender sig til kristne, der er aktive og lydige overfor Messias. "At gøre" er et nøgleord i dette evangelium. Praktiske konsekvenser (ret levemåde) er afgørende. Gud stiller krav, men tillader de troende at bede som et centralt led. Matthæus betoner Jesus som lærer – og hans læres indhold. Jesu autoritet er et grundmotiv og et kristologisk tema. Autoriteten hviler på Jesu lære, snarere end på hans mirakler.

At Kristi komme er forudsagt i Det Gamle Testamente er naturligvis forudsat overalt i Det Nye Testamente. Imidlertid går Matthæus et skridt videre: Mindst en halv snes gange påpeger han, at begivenheder i Jesu liv sker, for at skriftens ord kan gå i opfyldelse. Et eksempel finder vi i Matt 21:1-7, hvor vi erfarer at Jesus drog ind i Jerusalem ridende på to æsler. Evangelisten bygger her på en misforståelse (eller i det mindste en dristig omfortolkning) af Zakarias 9,9.

Overdrivelse er et narrativt virkemiddel: "Skriftkloge og farisæere" er éntydigt negative modbilleder på sandhedens tilhængere (de kristne). Roms "jødiske krig" er "alle kriges moder". "Hele loven" skal overholdes.

Det er godt at holde øje med Matthæus' redaktioner. Princippet er: Pointen er i centrum, hvorfra resten spredes i koncentriske cirkler, der symmetrisk refererer til hinanden.

MissionsbefalingenRediger

I Matt 28,18 siger Jesus: "Mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple." [9] Her modsiger Matthæus dog sig selv. I Matt 10,5-6 hedder det tværtimod: "Følg ikke vejen til hedningerne, og gå ikke ind i samaritanernes byer; men gå derimod til de fortabte får af Israels hus." [10] På samme måde afviser Jesus en kanaanitisk kvinde, der beder ham om at hjælpe hendes syge datter: "Det er ikke rigtigt at tage børnenes brød og give det til de små hunde", siger han til hende, fordi hun ikke er af Israels folk. (Matt 15,22-6) Han ombestemmer sig dog, da hun ydmyger sig ved at sige, at "de små hunde" får lov til at æde resterne efter børnenes mad.[11]

HenvisningerRediger