Åbn hovedmenuen

VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd

(Omdirigeret fra Socialforskningsinstituttet)

VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd - normalt blot kaldt VIVE - er en uafhængig dansk forskningsorganisation under Social- og Indenrigsministeriet. VIVE blev oprettet 1. juli 2017 som en sammenslutning af de to hidtidige forskningsorganisationer KORA og SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd. Centerets formål er at levere anvendelsesorienterede analyser og forskning i emner, som er relevante i forhold til velfærdssamfundets udvikling og udfordringer.[1] De to stiftende institutioner SFI og KORA har hver især under skiftende navne og organiseringsformer haft en lang tradition for at levere anvendt forskning og analyser i Danmark indenfor forskellige samfundsvidenskabelige forhold. Centeret havde ved oprettelsen ca. 200 medarbejdere, hovedkvarter i København og en mindre afdeling i Aarhus.[2] Ordet VIVE er en forkortelse af "Viden til Velfærd".

OrganisationRediger

VIVE ledes af en bestyrelse bestående af en formand og 14 medlemmer. Den første bestyrelsesformand er professor ved Aarhus Universitet Nina Smith. Stillingen som direktør for VIVE blev slået op samtidig med institutionens fødsel. Indtil posten er besat og den ny organisering er fuldt på plads, varetages den daglige ledelse af SFIs og KORAs hidtidige ledelser med Agi Csonka fra SFI som administrerende direktør.[3]

SFIRediger

SFI blev oprettet i 1958 under navnet Socialforskningsinstituttet som et sektorforskningsinstitut under Socialministeriet. Dets opgave var at frembringe forskning indenfor sociale forhold, herunder arbejdsmæssige, økonomiske og familiemæssige forhold samt andre nationale og internationale samfundsforhold og udviklingstræk af betydning for befolkningens levevilkår. I forbindelse med universitetsreformen i 2007 skiftede institutionen navn fra Socialforskningsinstituttet til SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd. SFI havde ved ophøret i 2017 ca. 100 forskningsmedarbejdere. Heraf var knap halvdelen økonomer, mens de øvrige primært var sociologer, politologer, antropologer og psykologer. SFI udgjorde dermed ifølge institutionens egen hjemmeside det største danske forskningsmiljø på velfærdsområdet.[4]

KORARediger

KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning, var en forskningsorganisation med en ret kortvarig selvstændig tilværelse, idet den i sig selv var resultatet af en fusion 1. juli 2012 mellem de tre indtil da selvstændige forskningsinstitutioner Anvendt Kommunalforskning (AKF), Dansk Sundhedsinstitut (DSI) og Det Kommunale og Regionale Evalueringsinstitut (KREVI), hvoraf AKF var langt den største ved sammenlængningen. KORA havde ved ophøret i 2017 ifølge sin egen hjemmeside ca. 140 medarbejdere.[5]

AKFRediger

AKF var oprindelig en forkortelse for Amternes og Kommunernes Forskningsinstitut. Senere blev navnet ændret til Anvendt KommunalForskning, men forkortelsen bibeholdt. Det var en forskningsinstitution, der drev samfundsvidenskabelig forskning med hovedvægt på velfærdsopgaver i regioner og kommuner. AKF's forskning havde således som mål at bidrage til udviklingen af den offentlige sektor. AKF blev oprettet i april 1975 som følge af kommunalreformen i 1970 efter initiativ fra de kommunale organisationer og fortsatte som selvstændig institution indtil fusionen med de øvrige institutter i KORA i 2012.

DSIRediger

Dansk Sundhedsinstitut, tidligere Institut for Sundhedsvæsen, forkortet DSI, var en selvejende institution, der beskæftigede sig med forskning, udredning og rådgivning om det danske sundhedsvæsen. Instituttet blev grundlagt i 1975 som Dansk Sygehus Institut og havde som formål at bidrage til at forbedre grundlaget for løsningen af opgaverne indenfor driften af det danske sundhedsvæsen, bl.a. organisation og ledelse, planlægning, kvalitetsudvikling, sundhedsinformatik samt analyser af produktivitet og effektivitet. Driften blev bl.a. finansieret af Det Kommunale Momsfond og andre offentlige samt private fonde.

KREVIRediger

Det Kommunale og Regionale Evalueringsinstitut med forkortelsen KREVI var et institut, der havde til formål at fremme kvalitetsudvikling og mere hensigtsmæssig anvendelse af resurserne i den offentlige sektor. Det skete gennem analyser og evalueringer af den måde, kommunerne og regionerne varetog deres opgaver på samt af statens styring af kommunerne og regionerne. Instituttet blev etableret i 2005 og var beliggende i Aarhus. I 2012 blev det fusioneret med AKF og DSI til KORA.

KilderRediger

Eksterne henvisningerRediger

Med fusionen fik VIVE sin egen hjemmeside, mens f.eks. detaljerede informationer om de enkelte medarbejdere samt konkrete oplysninger om tidligere udkomne rapporter fortsat findes på de to stiftende organisationers hidtidige hjemmesider: