Natura 2000-område nr. 155 Udby Vig

Natura 2000-område nr. 155 Udby Vig er et Natura 2000-område der består af habitatområde H136 og har et areal på 384 hektar. Cirka 37 % (142 ha) af området er ejet af Staten. Natura 2000-området ligger i Vandområdedistrikt II Sjælland i vandplanomåde 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord[1] i Holbæk Kommune.

Udby Vig
Geografi
Region Region Sjælland
Kommune(r) Kalundborg og Odsherred Kommuner
Areal 384 ha ha
Udpegningsgrundlag
Naturtyper*
Habitatområde nr. 136
Arter
Habitatområde nr. 136
Oversigtskort
De *-mærkede er prioriterede naturtyper

Områdebeskrivelse redigér

Udby Vig ligger på Tuse Næs ud til vestsiden af Isefjorden 5 - 8 km nord for Holbæk.

Den del af området, som ligger uden for skovene (Hønsehals- og Bognæs Skov[2]) præges af lavtliggende engarealer, som nærmest vigen har en svag saltpåvirkning og derfor kan karakteriseres som strandeng. Mod nord kan "engene" bedst karakteriseres som rigkær, mens de mod syd i højere grad har karakter af tidvis våd eng. Ind imellem findes lavbundsarealer af ringere kvalitet. De højere liggende landarealer langs vigen er næsten alle dyrkede eller skovbevoksede.

Områdets største botaniske værdier er knyttet til rigkærene, som er bemærkelsesværdige i kraft af deres størrelse og ikke mindst deres mangfoldighed af sjældne og halvsjældne plantearter, f.eks de to rødlistede og fredede orkideer langakset trådspore og hvidgul gøgeurt (en underart af kødfarvet gøgeurt).

Fredninger redigér

Et område på 111 ha omkring Udby Vig blev fredet i 1998 på grund af arealernes store biologiske værdier der truedes at tilgroning og gødskning.[3]

Se også redigér

Kilder og henvisninger redigér