Skattesvig

DanishView.svg Denne artikel omhandler overvejende eller alene danske forhold. Hjælp gerne med at gøre artiklen mere almen.

Skattesvig er en form for økonomisk kriminalitet, der består i helt eller delvist at unddrage sig beskatning.

Skattesvig er strafbart efter skattekontrollovens §13, stk. 1, der fastslår, at: Den, der med forsæt til at unddrage det offentlige skat, afgiver urigtige eller vildledende oplysninger til brug ved afgørelse af, om en person er undergivet skattepligt, eller til brug ved afgørelse af skatteansættelse eller skatteberegning, straffes for skattesvig med bøde eller fængsel indtil 1 år og 6 måneder, medmindre højere straf er forskyldt efter straffelovens § 289. På samme måde straffes medvirken til skattesvig, jf. straffelovens § 23.

Er forholdet særlig groft betegnes forholdet som "groft skattesvig" eller "skattesvig af særlig grov karakter", og er strafbart efter straffelovens §289, pkt. 1: Med fængsel indtil 8 år straffes den, som for derigennem at skaffe sig eller andre uberettiget vinding gør sig skyldig i overtrædelse af særlig grov karakter af skatte-, told-, afgifts- eller tilskudslovgivningen eller af § 289 a.

En stor del af det skattesvig, der finder sted i Danmark, er sort arbejde.[kilde mangler]