Straffelovens § 264 d

Straffelovens § 264 d er en væsentlig del af straffelovens værn mod krænkelser af privatlivets fred. Bestemmelsen forbyder uberettiget videregivelse af private meddelelser og billeder.[1]

Overtrædelser af straffeloven
§ 110 e Afbrænding mv. af religiøse skrifter
§ 114 Terrorparagraffen
§ 119 Vold mod personer
i offentlig tjeneste
§ 123 Vidnetrusler
§ 144 Bestikkelse
§§ 171-2 Dokumentfalsk
§§ 180-2 Brandstiftelse
§§ 203-4 Hasardspil
§ 216 Voldtægt
§ 222 Seksuelt misbrug af børn
§ 231 Grooming
§ 232 Blufærdighedskrænkelse
§ 235 Børneporno
§ 237 Drab
§ 244 Vold
§ 245 a Kvindelig omskæring
§ 261 Frihedsberøvelse
§ 263 Brevhemmelighed og aflytning
§ 264 d Privatlivets fred
§ 266 Trusler
§ 266 b Racismeparagraffen
§ 267 Ærekrænkelse
§ 268 Bagvaskelse
§ 276 Tyveri
§ 277 Ulovlig omgang med hittegods
§ 278 Underslæb
§ 279 Bedrageri
§ 280 Mandatsvig
§ 281 Afpresning
§ 282 Åger
§ 283 Skyldnersvig
§ 288 Røveri
§ 291 Hærværk
§ 293 Brugstyveri
§ 299 b Ophavsretskrænkelser af
særlig grov karakter

Paragraffens anvendelse redigér

Følgende kan nævnes som eksempler på, hvad der normalt vil være beskyttet: Interne familieforhold (sml. TFDP 1979.339 f.), seksualforbindelser, forlovelser, skilsmisser og sygdom (sml. U1998.1036 V og U 1991.194 Ø), selvmord, selvmordsforsøg, private stridigheder, indtægtsforhold, skatteforhold og insolvens.

Persondatalovens opregning af, hvilke oplysninger, der normalt ikke må registreres, kan tillige give en vis vejledning om, hvad lovgivningsmagten har anset for at være særligt "følsomt". I § 7 nævnes: "[...]racemæssig eller etnisk baggrund, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning, fagforeningsmæssige tilhørsforhold og oplysninger om helbredsmæssige og seksuelle forhold". I øvrigt fastsættes typen af oplysninger i retspraksis og kan også omfatte fødselsdato og CPR-nummer.

Videregivelsen vil som udgangspunkt altid være uberettiget, hvis der ikke foreligger eksplicit samtykke fra personen, som oplysningerne vedrører.

Det er uden betydning for forbrydelsen, om oplysningerne er sande eller ej. Spredes usande oplysninger af den type, som bestemmelsen omfatter, straffes på samme måde, som hvis oplysningerne var sande.

Lovteksten redigér

"Straffeloven § 264 d. Med bøde eller fængsel indtil 6 måneder straffes den, der uberettiget videregiver meddelelser eller billeder vedrørende en andens private forhold eller i øvrigt billeder af den pågældende under omstændigheder, der åbenbart kan forlanges unddraget offentligheden. Bestemmelsen finder også anvendelse, hvor meddelelsen eller billedet vedrører en afdød person."[2]

Kilder og henvisninger redigér

  1. ^ Straffelovens § 264 d på themis.dk hentet 3. juli 2022
  2. ^ LBK nr 1851 af 20/09/2021 Bekendtgørelse af straffeloven på retsinformation.dk hentet 3. juli 2022
  • Vagn Greve mf.: Kommenteret straffelov, Speciel del. Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 8. omarbejdede udgave, 2005.
  • Peter Blume & Janne Rothmar Herrmann: Ret, privatliv og teknologi, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2. Udgave, 2010