Bruger:Ramloser/analyse 2018

Analyse af Bruger:Rmir2’s bidrag til wikipediaRediger

Der er rejst to generelle påstande om Rmir2's virke: 1) At han systematisk har kopieret ophavsretsligt beskyttet materiale. 2) At han ikke lever op til sit løfte om at rette op på denne "forsyndelse". For at tage det sidste først: Jeg har foretaget en systematisk registrering af de seneste 300 bidrag fra denne bruger, startende bagfra.

Dette initiativ mener jeg er uproblematisk, da jeg kun beskæftiger mig med, hvor stor en andel af redigeringerne, der indbefatter verificering af kopieret materiale. Hvad spørgsmål 1) angår er det mere tvivlsomt, om en undersøgelse heraf bør foretages uden brugerens tilladelse. Dette tilsagn har jeg opnået. Jeg vil, når første del af analysen er afsluttet, vil jeg udtage en stikprøve af den samlede population (2274 oprettede artikler 24.04. kl. 11.06) og gennemgå den med udgangspunkt i en registrant bestående af 3 variable. 1= hele artiklen var ved oprettelsen kopieret tekst 2=dele af teksten var ved oprettelsen kopieret tekst. 3=Teksten indeholdt ved oprettelsen ikke kopieret materiale. En sådan undersøgelse vil betyde, at vi tager udgangspunkt i fakta ved vurderingen af Rmir2's arbejde. Jeg håber, at andre administratorer vil bidrage, især med kvalitetskontrol, således at det er hævet over enhver rimelig tvivl, at der er tale om en undersøgelse, der både er valid og reliabel. Så det kræver blot, at 3 andre administratorer tilkendegiver, at de vil kigge på materialet, som fremsendes til deres mailadresser, af grunde nævnt nedenfor.

Ved tilfældig udvælgelse vil et tilfredsstillende signifikansniveau kunne opnås ved en udtrækning af 150 artikler, men usikkerheden kan minimeres ved udtrækning af 227. Populationen er ikke større, end det er muligt at lave en totaltælling, som Rodejong har foreslået, hvis fx 5-10 brugere vil deltage i indsamling af data. Denne fremgangsmåde vil imidlertid ikke muliggøre en hemmeligholdelse af registranten.  Rmir2 har godkendt en stikprøveundersøgelse, hvis resultat jeg vil sende pr. mail til 3 administratorer samt til Rmir2. Jeg mener ikke, at en sådan undersøgelse skal være offentlig tilgængelig. Jeg har naturligvis faglig baggrund til at foretage såvel indsamling, registrering som bearbejdning af datasættet, men hvis andre med statistisk ekspertise vil bidrage til dette - med Rmir2's accept- er det nok den bedste løsning for at undgå mistanke om fusk.

Analysen vil naturligvis kun blive gennemført, hvis den bandlysningssag, der er iværksat efter mit tilbud blev fremsat, falder ud til brugerens fordel.

Første fase i den skitserede plan er færdiggjort de 300 bidrag er enkel: Først delte jeg materialet i ”bidrag til artikler" og "andre bidrag". Dernæst sorterede jeg "bidrag til artikler" i "artikler med mulige copyright - problemer" og "andre artikler". Herefter gennemlæste jeg den første kategori i større ændringer >1000 tegn og mindre. Førstnævnte kategori undersøger jeg senere med henblik på, om disse er blevet finkæmmet for "ophavsretslige problemer."  

Den første sortering var gennemført 26. april. Af de 300 seneste bidrag (ændringer fra 7. april til 24. april kl. 8.00) er 99 "bidrag til artikler". Heraf 14 forskellige artikler, som ser ud til at være rettet for copyright-problemer. Hertil kommer 37 bidrag til AOA/brønden/portaler, mens de sidste 164 enten er patruljeringer eller "deltagelse i diskussioner" på artikler, egen eller andres brugersider. Jeg mener derfor klart at kunne dokumentere, at brugerens klare tilkendegivelse af at koncentrere sig om de problematiske artikler, ikke er blevet overholdt.  Patruljeringerne er små og for så vidt "uskyldige” patruljeringer. Men de fjerner Rmir2's fokus fra de handlinger, han har lovet at udføre og giver hans kritikere "ammunition". Jeg har endvidere fulgt Rodejongs kommentarer til Rmir2’s arbejde med artiklerne og selv analyseret 7. Indtil videre kan stranding rubriceres som tilstrækkelig fjernt fra den kopierede tekst til, at den kan anses for endelig kontrolleret.  Missionskollegiet er bearbejdet af flere andre brugere, så den ”tæller” ikke rigtigt. 17. økumeniske koncil er jf. diskussionssiden blevet udvidet med et afsnit, som delvis er kopieret fra en norsk kilde. Fra 2. til 4. maj har brugeren -udover 7 mindre rettelser og én egentlig redigering, koncentreret sig om diskussionssider. Mindst 7 af de artikler, han har arbejdet med, har stadig problemer, så der er meget lang vej til det af brugeren afgivne løfte. Det skal tilføjes.at en af skabelonerne {{Salmonsens}} kan have vildledt brugeren, men samlet set - også fordi han igen de seneste dage igen er gået ind i diskussioner- må jeg anbefale bandlysning. Hermed afslutter jeg denne analyse den 4. maj 10:25.

Analyse anden delRediger

Jeg er nu klar til at udtage den annoncerede stikprøve, hvor 150 tilfældigt udtrukne artikler, oprettet af brugeren, undersøges for brud på copyright. Administratorer og patruljanter, som vil bistå ved undersøgelsen, bedes melde sig nedenfor.

Forslag til fremgangsmådeRediger

De 150 udtrukne artikler registreres med dato og omfang (antal tegn) ved oprettelsen og dato og omfang ved analysens start. Yderligere registreres, om der ved oprettelsen var tale om en stub, om der var anført referencer (noter og/eller henvisninger) og eksterne links. Desuden om det af kommentarfeltet fremgår, om det er en oversættelse fra anden wiki, en artikel, baseret på projekt Runeberg, eller anden type oprettelse. Endvidere, om kommentaren er retvisende i forhold til artiklens karakteristika. Findes der {{copyvio}} eller {{POV}} angives dette på artiklens diskussionsside, ligesom der i grove tilfælde oprettes et sletningsforslag.

Mens artiklen analyseres, angives det på listen, at den er "under analyse". Når artiklen er færdigbehandlet, forsynes listen med et internt link til den pågældende side i artikelrummet. Samtidig indsættes en {{Ibrug}} på artikelsiden. Derved undgår vi forhåbentlig dobbeltarbejde.

Kommentarer og ændringsforslag til ovenstående er meget velkomne.--Ramloser
 •   Kommentar Det bedste ville være at indsætte en {{Ibrug}} på artiklen (som vanlig) Problematikken kan angives via huskelistenskabelonen.
   •    Rodejong    ✉️ 👀 → 18. maj 2018, 11:10 (CEST)

Prognose baseret på 50 artiklerRediger

En prognose baseret på 33% af de udtrukne er forbundet med en vis usikkerhed. Derfor må I gerne give til kende, om analysen skal fortsætte, eller delkonklusionen findes holdbar.

Af de 50 artikler er der 18, som er oprettet som stubbe. 4 af disse er senere udbygget af rmir2, mens andre brugere har bidraget med bl.a. infobokse til 4 artikler. 9 af disse stubbe er uden redigeringskommentar, dog har rmir2 senere meddelt mig, at 3 af disse er oversatte fra andre wikier.

17 artikler er oversættelser fra andre wikier. En af disse har et afsnit om danske forhold, tilføjet af Rmir2. 3 af disse har muligvis problemer med copyright, men det er ikke endeligt fastslået. Tre er oversat uden kommentar i redigeringsfeltet, men senere identificeret af Rmir2 ved beskeder til mig.

9 artikler er oprettet på baggrund af projekt Runeberg. 3 af disse har ikke oplysninger herom i links eller redigeringsfelt. 3 er meget tæt på originalteksten og bør analyseres grundigere. En er direkte afskrift bortset fra ganske få ord og bør straks skrives om.

5 artikler fremstår som "originalværker", baseret på enten danske eller udenlandske kilder. 1 af disse virker forældet, en anden har muligvis copyrightproblemer, der bør analyseres grundigere.

På tværs af de 50 artikler er der 26 som har ingen eller få noter. De 17 af disse er stadig stubbe.

Delkonklusion: De hidtil analyserede artikler tyder på, at brugeren satser på kvantitet frem for kvalitet. Dette er i sig selv ikke et brud på nogen norm eller politik, men personligt synes jeg, at man bør bestræbe sig på at følge op på de stubbe, man opretter (Dette gælder mange andre brugere udover Rmir2). 5 af artiklerne har stadig alvorlige problemer, mens 4 andre måske bør undersøges grundigere. Systematiske brud på Wikipedias normer og politikker kan på denne baggrund ikke klart dokumenteres, selv om tendensen hertil findes, især i oprettelser for år tilbage, men der er også to eksemler inden for det seneste år. Jeg vil på denne baggrund tillade mig at betegne brugerens arbejde som sjusket og overfladisk, men det kan jeg ikke se, er strafbart..--Bruger:Ramloser 28. maj 2018, 19:53 (CEST)

Kommentarer til prognose og delkonklusionRediger

KoordinatorRediger

Ramloser

DeltagereRediger

Ved at melde sig som deltager binder man sig til at gennemse mindst 3 artikler fra den udtrukne liste. Men alle er naturligvis velkomne til at gennemse flere. Jeg (Ramloser) binder mig foreløbig selv til 25 artikler. Herefter vurderer jeg, om vi kan nå i mål i rimelig tid.

Udtrukne artiklerRediger

Ved hjælp af et statistik - program er følgende artikler udtrukket. Nummereringen af artiklerne er foretaget stigende efter oprettelsesdato. (Tilsvarende loglisten for brugeren). Programmet er blevet indstillet med den forudsætning, at spredningen blandt numrene i lodtrækningen skal være tilnærmelsesvis normalfordelt (med en tilladt standardafvigelse på 2.5 % pts.) Derved er det sikret, at der er repræsentation af artikler for hele den periode, hvor brugeren har oprettet i artikelrummet. NB: Flertydige artikler og lister kan være udtrukket, men ikke diskussionsindlæg o. lign.

Liste over artikler til gennemsynRediger

Artiklen er oprettet 7. marts 2015 med et omfang på 1798 tegn. Den er oversat fra svwiki, og oversættelsen er loyal. Teksten er stærkt præget af tilsvarende artikel i Salmonsens, som er angivet som ekstern link, men uden noter og henvisninger. Dette svarer til artiklens svenske oprindelse og Rmir2 må derfor anses for at have været "i god tro", da han oversatte den. Eneste større udvidelse er infoboksen fra juli 2017, indsat af Rodejong. Artiklen bør under alle omstændigheder omskrives på de punkter, hvor den er meget tæt på Salmonsens og der bør findes supplerende materiale samt indsættes noter og henvisninger. --Bruger:Ramloser har foretaget denne analyse.
Artiklen er oprettet 31. januar 2015 med et omfang på 707 tegn. Den er oversat fra nowiki, hvor den også er en stub. Teksten har siden da kun været gennem små ændringer og udgør nu 787 tegn. Denne stub er OK formuleret, men alt for kort til at bringe brugerne egentlige informationer om emnet. --Bruger:Ramloser har foretaget denne analyse.
Indsat box og udvidet ud over stub fra ru wiki (+ ca. 4.000 tegn). PerV
En stub, oprettet 11. april 2015 med 368 tegn, loyalt oversat fra norsk wiki, i maj 2018 blot udvidet til 408 tegn. Referencer til tekster/ links findes ikke. Ingen konklusion kan drages heraf--Bruger:Ramloser har foretaget denne analyse.
Oprettet 18. april 2010 med redigeringskommentaren "en begyndelse". Rmir2 har i flere tempi "udvidet en smule", mens Bruger:Nico har tilføjet infoboks. Den er således vokset fra oprindelig 1061 til 2487 tegn. Om den evt. er oversat har ikke kunnet spores, da den minder om den norske, men teksten ligger et stykke fra en direkte oversættelse. En artikeltype, som vi har mange af. Ingen handlinger nødvendige, men det er klart, at flere informationer ville pynte på helhedsindtrykket.--Bruger:Ramloser har foretaget denne analyse.
Oprettet 26. oktober 2008 som stub på 1109 tegn. En række brugere og botter har siden været "inde over", men det meste af teksten er skrevet af Rmir2. Kræver nærmere analyse, men umiddelbart er der ikke problemer med ophavsret.---Bruger:Ramloser har foretaget denne analyse.
Oprettet 10. juli 2013 som forkortet oversættelse fra svwiki. Dog er kun en af tretten noter med i oversættelsen. Flere redigeringer, flest af disse foretaget af Rmir2 selv har udvidet artiklen til 11833 tegn. Kræver nærmere analyse, men umiddelbart er der ikke problemer med ophavsret.---Bruger:Ramloser har foretaget denne analyse.
Artiklen er oprettet 15. maj 2010 med 6694 tegn og kommentaren (oprettet, en begyndelse). Nu udgør den 13480 tegn efter en række udvidelser, hvoraf de fleste er foretaget af Rmir2. En enkelt fodnote henviser til [1], men langt det meste af artiklen er en let omskrivning af [2], dvs. Salmonsens artikel. Denne omskrivning er i alle hovedlinjer holdt i forlæggets sprog og disposition og formentlig i strid med ophavsretten. At der undervejs er tilføjet Salmonsens artikel til "Eksterne henvisninger" er en utilstrækkelig handling i forhold til det udbredte brug af den oprindelige tekst. Hurtig handling er nødvendig.Bruger:Ramloser har foretaget denne analyse.
Forfatteren i Salmonsen er Martin Vahl (1869-1946) ifølge Wikipedia:Ressourcebibliotek/Forfattere i DBL og SK (forkortelsen M.V.)--Weblars (diskussion) 22. maj 2018, 13:06 (CEST). Tak til Weblars for den supplerende information. 70 års reglen er således sat i kraft i 2016, men dog ikke, da artiklen blev oprettet. Under alle omstændigheder skal der sprogrøgt til.--Mvh. Bruger:Ramloser
Artiklen er oprettet 15. september 2012 på 1099 tegn med kommentaren (oprettet, en begyndelse). Rmir2 har tilføjet smårettelser, og det samme har flere andre brugere, så artiklen nu udgør 1616 tegn. Artiklen har en note med henvisning til: Knud Larsen: "De danske vandløbstyper" (Arne Nørrevang og Torben J. Meyer (red.): Danmarks Natur, bind 5: De Ferske Vande; Politikens Forlag 1969). Bogen er så vidt jeg har kunnet spore den "udgået fra forlaget" i denne udgave. Artiklen bør udvides og baseres på flere værker eller eksterne links.--Bruger:Ramloser har foretaget denne analyse.
Artiklen er oprettet den 1. februar 2012 på 7418 tegn med kommentaren (oprettet, en begyndelse). Muligvis oversat og forkortet fra ældre opslagsværk, dette spørgsmål håber jeg, at Rmir2 kan opklare. Eneste eksterne henvisning er til et historisk kort. Omfatter i dag 8498 tegn, efter at en række brugere har foretaget diverse mindre rettelser. Påkrævet handling: Opsporing af, hvor teksten stammer fra--Bruger:Ramloser har foretaget denne analyse.
Fra nowiki. Rmir2 (diskussion) 22. maj 2018, 16:14 (CEST)
Oprettet 1. december 2013 på 3415 tegn. Flere ændringer, bl.a. fra PerV af præciserende karakter, men ingen større udvidelser, da den i dag er på 3508 tegn. Kort, men nydelig artikel.--Bruger:Ramloser har foretaget denne analyse.
Nu med infoboks og rettet indbyggertal (+ ca. 2.300 tegn). PerV
En stub, oprettet med 354 tegn 30. november 2015 med kommentar: oprettet, en begyndelse (fra engelsk wiki)). Udgør i dag 483 tegn; Rmir2 er bortset fra små tegnændringer eneste bidragyder. Artiklen er i overensstemmelse med normer og politikker, men bør udvides, før den kan danne grundlag for informationer om emnet.--Bruger:Ramloser har foretaget denne analyse.
Nu med infoboks og andet ret (+ ca. 2.600 tegn). PerV

Oprettet 14. november 2015 på 751 tegn med kommentar: (oprettet, en begyndelse (fra svensk wiki)). Artiklen er kort og hovedparten er en liste over hendes børn. Udvidet af Rmir2 og forsynet med infoboks af Rodejong og nogle få yderligere ændringer. I dag udgør den 4816 tegn.--Bruger:Ramloser har foretaget denne analyse.

Oprettet 12. august 2011 på 2575 tegn med kommentaren (oprettet, en begyndelse). Er i dag på 2579 tegn, men der er foretaget enkelte smårettelser og Rmir2 har indsat note med henvisning til Alex Wittendorff: "På Guds og Herskabs nåde" (Gyldendal og Politikens Danmarkshistorie, bind 7: 1500-1600); København 1989. Da denne tekst nu forefindes digitalt, kan den undersøges nærmere. Ingen deciderede problemer fundet, men artiklen bør udvides og forsynes med flere eksterne henvisninger Er i øvrigt også en stub på 4 andre sprog, incl. engelsk.--Bruger:Ramloser har foretaget denne analyse. Den nævnte undersøgelse af teksten, der henvises til er afsluttet. Wittendorff er blot benyttet i beskedent omfang. Der må dog være en anden, ikke nævnt kilde, til nogle af oplysningerne. Se også artiklens diskussionsside.--Bruger:Ramloser 25. maj 2018, 23:24 (CEST)

Artiklen er en kort oversigt, oprindelig på 1588 tegn, som er (forkortet) oversættelse fra den svenske wiki. Smårettelser har udvidet den til 2201 tegn. Imidlertid er der to uddybende artikler, hvor den ene 1. Balkankrig i store træk er en kopi af Salmonsens, som Rmir2 har tilføjet til den oprindelige version af anden bruger. Dette skal undersøges nærmere for copyright - problemer.--Bruger:Ramloser har foretaget denne analyse.
Forfatteren, Peder Nieuwenhuis, døde i 1924. Rmir2 (diskussion) 24. maj 2018, 17:46 (CEST)
Det løser copy - problemet, men artiklen vil dog vinde ved et mere nutidigt sprog.--Ramloser 24. maj 2018, 17:54 (CEST)
 • Den demografiske transition
 • Artiklen er oprettet den 23. november 2009 på 13217 tegn og angivet som "oprettet, en begyndelse" i redigeringskommentaren. Den er opbygget som den engelske og norske wikitekst i struktur, men ser ikke ud til at være en direkte oversættelse fra disse, som på forespørgsel af Rmir2 er blevet udpeget som grundlag for artiklen. Der er foretaget forskellige præciseringer, men i hovedsagen er den i dag, hvor den udgør 13799 tegn, identisk med den oprindelige version.
 • Der er to henvisninger til tekster på dansk:
 • Jensen: "Den samlede Virkning af Dødelighedens og Fødselshyppighedens Aftagen" (Nationaløkonomisk Tidsskrift, 3. række, Bind 21: 1913)
 • P. C. Matthiesen: "Om relevant forskning i den demografiske transitition" (Nationaløkonomisk Tidsskrift, Bind 108; 1970)
 • Da der ikke er noter i artiklen, har jeg ikke ud fra teksten kunnet vurdere, om eller hvordan disse videnskabelige tekster er benyttet. De to litteraturhenvisninger er ifølge Rmir2 "ment som supplement for interesserede (evt. også til en senere udbygning af artiklen)." Da teksten i øvrigt er velformuleret og ser ud til at være i orden rent fagligt, vil oplysninger herfra kunne berige artiklen, ligesom evt. kritik på dokumenteret grundlag vil gøre den klar til "LA" - prædikatet.--Bruger:Ramloser har foretaget denne analyse.
Teksten er primært oversat fra enwiki incl. noter (som manglede på den estiske udgave). Rmir2 (diskussion) 25. maj 2018, 10:28 (CEST)
Oprettet 18. december 2010 på 2930 tegn med kommentaren:. (oprettet, en begyndelse (fra estisk wiki). Er senere udvidet til ca. 5000 tegn. Jeg behersker ikke estisk og kan derfor ikke vurdere oversættelsen.--Bruger:Ramloser har foretaget denne analyse.
Oprettet 13. oktober 2011 med 3468 tegn og kommentaren:(oprettet, en begyndelse). Den udgør i dag 5058 tegn. Kategori: "Dansk biografisk leksikon" er tilføjet en senere version. Ved oprettelsen var store dele af teksten kopi af artiklen af H. Hertel i DBL. Her er en henvisningsfejl, idet H. Hertel ikke kan være Hans Hertel, som er født i 1939. Det må være forfatteren til artikel, der skal refereres til. Ikke kun Rmir2, men også en anden bruger har indsat passager fra Projekt Runeberg. Artiklen har fra oprettelsen til dato ikke været forsynet med referencer (noter og henvisninger) og skal snarest undersøges for brud på ophavsret. Desuden skal sproget omformuleres til nudansk.--Bruger:Ramloser har foretaget denne analyse.
Jeg har registreret, at den er oprettet 27. juni 2013 som stub på 505 tegn. nogle småændringer, men ingen markant udvidelse.--Bruger:Ramloser har foretaget denne analyse.
Oprettet fra svensk wiki. (+ en hel stribe tilsvarende) Rmir2 (diskussion) 25. maj 2018, 10:53 (CEST)
Jeg har registreret, at den er oprettet 15. februar 2014 med 883. tegn. Ingen senere redigeringer.--Bruger:Ramloser har foretaget denne analyse.
Artiklen er oprettet som stub på 395 tegn den 6. februar 2015 med kommentaren (oprettet, en begyndelse). En større udvidelse fra enwiki tilføjet af Rmir2, der også har indsat litteratur, men ikke referencer (henvisninger og noter). Dette ville kunne styrke dokumentationen af en ganske fin og sammenhængende tekst, som dags dato fylder 8333 tegn. Ingen ophavsretslige problemer fundet.---Bruger:Ramloser har foretaget denne analyse.
Stub fra 21. november 2015, oprettet med 412 tegn, ingen udvidelser, men skabelon tilføjet i maj 2018. Registreret af --Bruger:Ramloser
Artiklen er oprettet 21. august 2011 med 6711 tegn og kommentaren (oprettet, en begyndelse (fra svensk wiki)). Yderligere en længere tilføjelse fra samme dag, wikificering og en del smårettelser har udvidet den til 10450 tegn. Der er få noter (tilsvarende den svenske version), men i sin helhed fremstår artiklen troværdig. Ingen handlinger er påkrævede.-----Bruger:Ramloser har foretaget denne analyse.
27. august 2009 med 545 tegn. Kraftigt udvidet af Rmir2 de følgende dage; herefter blot små ændringer, hvoraf den sidste er fra 5. marts 2013 og udgør 12570 tegn. Indholdet retter sig mod danske forhold, med en enkelt henvisning til hhv. norsk og hollandsk litteratur og der er ikke oprettet links til andre wikier. Ligeledes bemærkes det, at principperne bag vejplanlægningen (i Danmark) bygger på kilder, udgivet i perioden 1974-1996; det formodes, at der er sket ændringer bl.a. på grund af øget trafikintensitet. Muligvis kan dette efterforskes i rapport fra 2012. Ses der bort fra den manglende a jour føring af indholdet forekommer det at være en fin artikel. Anbefalet handling: Artiklen bør føres a jour med nyere kildemateriale som grundlag.---Bruger:Ramloser har foretaget denne analyse.
Oprettet 24. juli 2014 som stub på 317 tegn. Infoboks er tilføjet af anden bruger, ellers er der ikke sket meget. Der er to henvisninger. Registreret af-Bruger:Ramloser
Oprettet fra Salmonsens. Nærmere analyse påkrævet.--Bruger:Ramloser har foretaget denne foreløbige analyse.
Stub fra 30. august 2010 på 334. tegn. Intet er sket siden. Registreret af-Bruger:Ramloser
En liste, oprette 16. juli 2017, taget fra norsk wiki på 16.081 tegn. Registreret som sådan af -Bruger:Ramloser
oprettet 26. november 2015 med 1311 tegn som stub. Kommentar:(oprettet, en begyndelse (fra norsk wiki)). Ingen yderligere ændringer fra Rmir2 siden da.--Registreret som sådan af -Bruger:Ramloser
Oprettet 17. november 2012 med 5145 tegn med kommentaren (oprettet, en begyndelse (fra norsk wiki)). Der er ingen kilder eller henvisninger, hverken på norsk eller dansk. Der heller ikke meget at hente på den svenske wiki, mens den engelske henviser til Owl Edition of Nordisk familjebok, a Swedish encyclopedia published between 1904 and 1926 En række mindre redigeringer fra flere brugere har bragt længden ned på 4909 tegn. Kan evt. verificeres ud fra denne henvisning.--Bruger:Ramloser har foretaget denne analyse.
Oprettet 20. juli 2009 med 1997 tegn. En række mindre ændringer og præciseringer har udvidet den til 2091 tegn. 3 noter med henv., idet Historisk Tidsskrift angiveligt er hovedkilde. Henv. "Molbech, 313" undersøges nærmer, det er svært at se, at teksten bygger på dette, måske forkerte sidetal.---Bruger:Ramloser har foretaget denne analyse.
Oprettet 23. december på 1893 tegn, marginalt udvidet til 2045 tegn. Kommentar: Oprettet fra tysk wiki. Registreret af Bruger:Ramloser

Oprettet 20. januar 2015 med 1468 tegn. Udvidet en smule senere. Artiklen bygger på Salmonsens og bør gennemgås grundigere.--Registreret af Bruger:Ramloser

Oprettet 9. december 2008 med 7063 tegn og kommentar (oprettet). En større ændring på 4513 tegn i 2010har betegnelsen småret, hvilket er en underdrivelse! Senere udvidet til 12487 tegn og fremstår nu informativ og med rimelig dokumentation i form af noter, selv om jeg kunne ønske mig lidt flere af disse. Umiddelbart ikke nødvendigt med yderligere analyser.--Bruger:Ramloser har foretaget denne analyse.
Oprettet 6. september 2015 med 2667 tegn med kommentar (oprettet, en begyndelse (fra engelsk wiki)). Den er senere tilføjet infoks og enkelte rettelser i teksten. Umiddelbart ingen problemer, men en henvisning på koreansk kan jeg ikke forholde mig til. --Bruger:Ramloser har foretaget denne analyse.
 • Det Hvide Fyr i Skagen
  • Artiklen oprettet den 31. juli 2015. Teksten ser umiddelbart fin ud, men kan også sagtens stamme fra bogen "Skagen - Fyr og flamme" (ISBN 978-87-88940-10-7), som jeg ikke lige nu har mulighed for at tjekke efter. Teksten står i sin oprindelige form, med smårettelser og tilføjelse af infoboks. mvh Tøndemageren (diskussion) 21. maj 2018, 16:43 (CEST) Artiklen var oprindelig 613 tegn, den er nu udvidet til omtrent det dobbelt af flere brugere og botter, men stadig en stub af længde. Tilføjelse af Bruger:Ramloser.
 • Bjarne Kolbeinsson
Oprettet 21. marts 2009 som stub på 1928 tegn. Flere smårettelser, men ingen udvidelser senere.--Registreret af Bruger:Ramloser.
Oprettet 24. maj 2013 på 6210 tegn, oversat fra norsk wiki. Et afsnit om "dansk etnobotanik" samt en del rettelser og omskrivninger har udvidet den til 10249 tegn. Umiddelbart ingen problemer, men bør nok analyseres af en fagkyndig i dette emne.--Bruger:Ramloser har foretaget denne analyse.
Oprettet 26. december 2017 som stub på 1047 tegn. Ingen ændringer i tekst, blot i kategori..--Registreret af Bruger:Ramloser.
Oprettet 15. juli 2015 på 8877 tegn. Samme dag udvidet med eksterne henvisninger. Er i kommentarfelt forsynet med (oprettet, en begyndelse), men der er ikke foretaget egentlige udvidelser siden oprettelsestidspunktet. En af henvisningerne er til Salmonsens, og den bør derfor undersøges nærmere.--Bruger:Ramloser har foretaget denne analyse.
Stub, oprettet med 941 tegn 23. oktober 15. Anden bruger og bot har udvidet den til 2166 tegn.--Registreret af Bruger:Ramloser.
Teksten er verbaloverensstemmende med artikel i Salmonsens, hvorfor jeg har indsat skabelon på siden.--Registreret af Bruger:Ramloser.
Erstattet af oversættelse af norsk artikel. Rmir2 (diskussion) 5. jun 2018, 20:55 (CEST)
Oprettet den 24, juni 2017 med 1084 tegn. Anden bruger har udvidet den med infoboks. Registreret som stub af --Registreret af Bruger:Ramloser.
Fra NLwiki. Rmir2 (diskussion) 5. jun 2018, 20:59 (CEST)
Oprettet med 2366 tegn den 25. juni 2012 fra estisk. Stort set uændret siden da,--Registreret af Bruger:Ramloser.
Oprettet 29. marts 2015 med 625 tegn. En række redigeringer, hvoraf den største er en infoboks indsat af Rodejong, har udvidet den til 3476 tegn.Bruger:Ramloser har foretaget denne analyse.

Oprettet 9. november 2017 på 12588 tegn med kommentaren (oprettet, en begyndelse - sprogret ikke afsluttet). Er formentlig oversat, selv om dette ikke fremgår af kommentarfeltet. Virker underbygget med en del kilder og henvisninger.--Bruger:Ramloser har foretaget denne analyse.

fra enwiki. Rmir2 (diskussion) 5. jun 2018, 20:55 (CEST)
 • Frans af Assisi modtager stigmata (Rubens)
  • Artiklen blev oprettet 23. november 2017 , og fyldte på det tidspunkt 3.674 bytes og er stort set uændret siden. Det virker til at være direkte oversat fra nl.wiki, hvilket ikke fremgår nogen steder i redigeringsopsummering eller andre steder. Umiddelbart er der få referencer, men det virker ikke til der er sket en afskrift andre steder fra. mvh Tøndemageren (diskussion) 25. maj 2018, 11:53 (CEST)
Ja, oversat fra nlwiki. Rmir2 (diskussion) 25. maj 2018, 12:20 (CEST)
Oprettet 23. sep 2016 med opsummeringen: oprettet, en begyndelse (fra engelsk wiki). Fortog der efter 2 småret-redigeringer. 2 bot-redigeringer er alt hvad der er lavet efter.
Jeg har nu wikificeret den, og indsat en boks. Desuden har jeg lavet nogle småret så at artiklen ikke behøves at forblive i fokus.
 •    Rodejong    ✉️ 👀 → 20. maj 2018, 13:42 (CEST)
Oprettet 21. sep 2014 efter norsk Wikipedia, hvor den oprindeligt er skrevet af no:Bruker:Finn Bjørklid 12. mar 2006. I 2014 var der på no.wiki 26 redigeringer uden problematiserende antegnelser; Ser ikke nogle problemer.- Nico (diskussion) 25. maj 2018, 10:46 (CEST)
Oversat fra estisk Rmir2 (diskussion) 22. maj 2018, 19:32 (CEST)
Oprettet 8. okt 2014, efter svensk Wikipedia, hvor der mere end 50 redigeringer uden antegninger. Har tilføjet lidt fra en.wiki (med kilde); Ser ikke nogle problemer.- Nico (diskussion) 23. maj 2018, 15:46 (CEST)