Wikipedia-diskussion:Administratorer/Arkiv 2011 nr 1

Tilføj diskussion
Aktive diskussioner


Blokering eller bandlysning af RosenquistRediger

Diskussionen er flyttet til Wikipedia:Anmodning om administratorassistance/Blokering eller bandlysning af Rosenquist af hensyn til arkiveringen. Denne side er til diskussion af Wikipedia:Administratorer. --MGA73 17. jan 2011, 18:01 (CET)

Er kriterierne ærlige?Rediger

Jeg har efterhånden i nogen tid gået og spekuleret lidt for mig selv over de debatter der føres på Wikipedia:Anmodning om administratorstatus; jeg har valgt at tage debatten op hér da jeg mener den hører administratorhvervet til, ikke blot debatten om anmodningerne.
Det jeg i første omgang bed mærke i er formuleringen på nærværende side: "Den nuværende Wikipedia politik er at give denne adgang til dem der gerne vil have den, og som generelt er kendt for at være en aktiv bidragyder på Wikipedia." Dén sætning har stået uændret siden Christian List skrev den da han oprettede siden i 2002 - altså da dansk Wikipedia var under et år gammel. Bemærk også at listen på daværende tidspunkt blot talte to navne. Siden da har ovennævnte sætning fået én tilføjelse - "...samt har udvist kendskab til Wikipedias politikker og normer." Denne tilføjelse er bestemt væsentlig og medvirker til at ændre kriterierne for ansøgere noget... Men svarer det reelt til den politik, der faktisk føres i dag? Er vi reelt ærlige over for vores ansøgere, når vi fortæller dem hvad deres ansøgninger bliver vurderet på?
Jeg har forsøgt at undersøge sagen ved at trawle de seneste ansøgninger igennem. Mere specifikt har jeg set på for- og imod-stemmerne på de aktuelt viste ansøgninger, samt de ansøgninger der er arkiveret i Wikipedia:Anmodning om administratorstatus/arkiv6 for at finde ud af, hvilke argumenter der er blevet brugt til at stemme for eller imod. Og baseret på det synes jeg at have fået bekræftet min formodning - at politikken ikke er at give adminstatus til dem der gerne vil have den, blot de er "aktive og har kendskab til politikker og normer", som vi jo altså lover ansøgere. Lad mig med det samme slå fast, at jeg ikke mener den aktuelle praksis er forkert; jeg mener systemet virker rimeligt fint, som det er. Jeg prøver snarere at starte en debat om hvorvidt vi bør omformulere denne politik til at afspejle den praksis, der findes.
Under gennemgangen af de seneste par års ansøgninger har jeg altså fundet at:

 • Størstedelen af ansøgningerne (9 ansøgere over 10 ansøgninger) blev afvist på grund af manglende erfaring, manglende rutine eller manglende teknisk kunnen.
 • Næstflest (5 ansøgere over 9 ansøgninger) blev afvist grundet generelt manglende tillid til at brugeren kan håndtere ansvaret, eller mistillid til brugerens situationsfornemmelse og diplomatiske sans.
 • Næsten lige så mange (4 ansøgere over 5 ansøgninger) er blevet afvist grundet anonymitet eller manglende deltagelse i diskussioner og debatter, eller med baggrund i at man ikke har haft et klart defineret mål med sin ansøgning (4 ansøgere over 4 ansøgninger).
 • Endelig er ansøgere blevet afvist på grund af manglende tålmodighed eller is i maven (3 ansøgere over 7 ansøgninger), på grund af manglende dømmekraft eller evne til at vurdere relevans (3 ansøgere over 5 ansøgninger) eller på manglende forståelse for politikker og normer (2 ansøgere over 2 ansøgninger).

På positivsiden ser det således ud:

 • Generel opbakning eller tillid til brugeren samt dennes fingerspitzgefühl, men ofte uden særskilt begrundelse, har optrådt i den største gruppe (13 ansøgere over 13 ansøgninger).
 • Dernæst argumenteres for at brugeren er aktiv og engageret, især med hærværksbekæmpelse (7 ansøgere over 10 ansøgninger).
 • Teknisk kompetence, eller blot at brugeren generelt "har styr på det" vægtes også højt (5 ansøgere over 5 ansøgninger).
 • Endelig er kvaliteter som ydmyghed (1 ansøger over 1 ansøgning) blevet anført, ligesom villighed til at lære fra sig (1 ansøger over 1 ansøgning) og samarbejdsvilje (1 ansøger over 1 ansøgning).

Det skal siges at ovennævnte er baseret på den enkelte ansøger; således er brugere der har søgt flere gange kun talt med én gang i hvert punkt, selv om jeg i parentes har valgt at nævne antal ansøgninger også, for at give et mere fuldstændigt billede.

Debatten jeg ønsker at rejse er således helt enkelt om vi, med nuværende formulering, er ærlige over for ansøgere - hvad jeg ikke er overbevist om at vi er. Er der andre der som jeg føler at en omformulering af politikken er relevant? Eller skyder jeg langt forbi målet ved at rejse dette spørgsmål? Kig ovenstående igennem, giv det en tanke - og lad mig høre hvad den er. Hygge, --Medic (Lindblad) 7. dec 2011, 21:33 (CET)

Spændende indlæg, og interessant med en mere systematisk gennemgang af begrundelserne for og imod tildeling. Indledningsvist tror jeg, at man kan besvare spørgsmålet med "ja, kriterierne er ærlige", men man kan jo nok indvende, at vi indfortolker en hel del i ...samt har udvist kendskab til Wikipedias politikker og normer, hvis reelle betydning nok kan være lidt indforstået for knap så erfarne brugere. Da vi som årene er gået har fået udviklet en praksis, der præciserer hvad der ligger i tilføjelsen om kendskab til politikker og normer, kan vi godt forsøge at vejlede eventuelle ansøgere lidt mere end vi gør i dag. Jeg vil dog gerne advare imod, at vi får nogle firkantede regler (jeg læser ikke Medics indlæg som en opfordring til det, men nævner det blot på dette sted i tråden), som bliver komplicerede at administrere eller som kan give risiko for, at der bliver nødt til at oprette flere regler og undtagelser for at få en "rigtig" afgørelse. Pugilist 7. dec 2011, 22:17 (CET)

(redigeringskonflikt)

Der er nok nogle ting, der bør formuleres mere klart, slås mere fast eller bare opdateres, så det passer med praksis. Ikke fordi vi skal slå folk oven i hovedet med det men så det passer med virkeligheden og så ansøgerne ved hvad tingene reelt dækker over. Grundlæggende ting som at man skal være aktiv bruger og have udvist forståelse for politikker og normer skal dog selvfølgelig ikke ændres. Men andre ting bør nok påpeges eller tilføjes:
 • At man skal have være aktiv mindst et halvt år og have lavet mindst 1.000 redigeringer bør nok gøres til decideret krav. Fordi 1) det forventes reelt allerede, 2) det sikrer at ansøgeren har opnået en vis rutine og indsigt i tingene, 3) det giver os andre noget reelt at bedømme vedkommende på, 4) vedkommende har nået at løbe hornene af sig og har forhåbenligt opdaget, at man ikke bare lige kan komme ind fra siden og ændre alt i en håndevending.
 • At man bør have deltaget aktivt i diskussioner og vel at mærke ikke kun med en-to linier med "Det synes jeg også" eller "Hvad NN siger". Der er nemlig desværre flere brugere, der næsten konsekvent kommer med den type indlæg hver gang, de ytrer sig, hvilket giver indtryk af, at de er påvirkelige og ikke reelt ikke selv tager stilling til tingene. Men administratorer skal kunne handle på egen hånd, og så går det ikke an, at de f.eks. sletter artikler, straks andre sætter en slet-skabelon på, uden selv at vurdere om det er berettiget. Her er vi nød til at sikre os, at ansøgeren vitterligt kan tage selvstændig stilling og kunne begrunde sine handlinger.
 • I forlængelse af ovenstående: at man har udvist almindelig situationsfornemmelse og dømmekraft. På den ene side skal man kunne udvise tålmodighed overfor nybegyndere og navnlig lade være med at behandle folk med andre meninger end ens egne som idioter eller fjender. Og på den anden side kunne handle hurtigt og hårdt overfor notoriske hærværksfolk og folk der tror sig hævet over alle normer og god opførsel. De sidste ting kan man selvfølgelig ikke vise på forhånd, men kan vise, om man kan vurdere, hvornår man bør være konstruktiv, og hvornår det er spild af tid.
 • At man er modtagelig for berettiget kritik. Både nye og gamle brugere begår fejl, hvilket man naturligvis skal have at vide. Men tror man imidlertid, at man er (næsten) perfekt, ja så har man imidlertid dømt sig selv ude, for det er der ingen der er. En administrators handling kan ramme hårdt, så man må være indforstået med nogle gange at få kritik for det. Men her skal man dog også være forberedt på, at meget kritik ikke er berettiget men stammer fra nybegyndere, der ikke kender vores politikker og normer, og som det kan være nødvendigt at tage ekstra hånd om.
 • At ansøgerne vurderes individuelt. At ansøger A får ja betyder ikke nødvendigvis, at så skal ansøger B også have det. Enhver har sine egne styrker og svagheder, som man er nød til at tage i betragtning.
Nogle af de ovenstående pointer har jeg allerede delvist tilføjet i teksten på ansøgningssiden for at bringe den mere i tråd med praksis. Egentlige skærpelser er der dog ikke tale om, det kræver naturligvis andres tilslutning. --Dannebrog Spy 7. dec 2011, 22:46 (CET)
Kan det tænkes at man kan få lavet en opdatering til aspiranterne. Måske indføre nogle krav før man kan ansøge. Fx. Men har du fx været her mindre end 6 måneder eller har færre end 1.000 redigeringer, så skal du ikke regne med at blive admin. - Før du kan ansøge om administratorstatus, skal du ha' været aktiv i 6 måneder og have foretaget over 1.000 redigeringer. Ligeledes er det heller ikke et krav at man skal have/deltage i diskussioner. --Pelle Hansen 13. dec 2011, 01:18 (CET)

Som Pugilist korrekt tolker herover var min hensigt med at rejse dette spørgsmål ikke at det skulle munde ud i strengere krav eller mere firkantede regler. Næsten tværtimod. Min tanke er at en bruger, der overvejer at blive administrator, sandsynligvis har to hovedkilder til information om admin-hvervet - dels ved at kigge på administratorers handlinger på Wikipedia, dels ved at læse denne side, hvor vi lister de kriterier, en ansøgning vil blive bedømt på. Hver af disse informationskilder har, for mig at se, nogle svagheder. Den første handler om, at den del af administratorernes arbejde der er mest synligt ikke nødvendigvis er den tungest vejende del af admin-hvervet. Langt de fleste er enige om, at dét at slette sider og blokere brugere er både nødvendigt og undertiden tidskrævende. Men samtidig kan det læses af de sidste par års ansøgninger at der forventes meget andet af en administrator end evne til at kunne bedømme relevans eller overskue reglerne for blokering. Mange fremhæver, at der ligger meget diplomatisk virke både på Wikipedia og uden for, f.eks. på mail i en admins opgaver - altså opgaver, der ikke er almindeligt synlige. Ergo kan man ikke lære sig om administratorhvervet alene ved at betragte de andre administratorers arbejde. Den anden kilde til information er hjælpesiderne, primært WP:ADM og WP:ADM/A. Og hér kommer mit argument virkelig til sin ret: Hvis ikke den information, vi præsenterer potentielle ansøgere for hér er korrekt og dækkende, så er det måske i virkeligheden til dels vores skyld at deres ansøgninger afvises. Selvfølgelig vil der fortsat være ansøgere, der ønsker adminstatus af de forkerte årsager uanset hvad vi gør - jeg mener ikke vore vejledninger alene kan sørge for at alle ansøgninger godkendes. Men... Ind i mellem sidder der endog særdeles fornuftige bidragsydere og overvejer adminstatus. Jeg tror de ved at læse kriterierne igennem kan tænke "okay - det ser ud til at jeg lever op til dette her" - og når så ansøgningen ligger der bliver de bedømt på en række kriterier, der aldrig er blevet præsenteret, og som derfor i bedste fald kan virke overraskende, i værste fald demoraliserende. Sagt anderledes: Hvis vore kriterier officielt er "...at give denne adgang til dem der gerne vil have den, og som generelt er kendt for at være en aktiv bidragyder på Wikipedia, samt har udvist kendskab til Wikipedias politikker og normer..." men ansøgere bliver bedømt på troværdighed, selvstændighed, fingerspitzgefühl, tålmodighed, teknisk kunnen, diplomatiske evner osv. uden at vi gør opmærksom på det, så mener jeg vi bærer en del af skylden for nogle af de afviste ansøgninger, og dermed også for at give ansøgerne en skuffelse, de ikke har fortjent. Min tanke med dette er egentlig ikke at opstille firkantede regler, men måske indføje en sektion i stil med: "De seneste ansøgninger har vist at der lægges vægt på følgende egenskaber og kundskaber ved en administrator:..." - eller helt enkelt på forhånd at fortælle ansøger, hvad der kan forventes. Make sense? --Medic (Lindblad) 3. jan 2012, 07:30 (CET)

Jeg kan godt følge hvad du mener. De kriterier der oplistes skal til en vis grad opdateres og tilrettes, så de passer med virkeligheden. Dansk Wikipedia er vokset stærkt og har efterhånden nogle år på bagen, så erfaringerne og forventningerne er vokset. Det må kriterierne naturligvis afspejle. Ikke dermed sagt at de skal være fuldstændig firkantede, tværtimod skal ansøgerne naturligvis stadig behandles individuelt. Men det skal påpeges, at der er nogle forventninger, og ikke mindst hvad disse i almindelighed dækker over. At man f.eks. er i stand til at træffe selvstændige beslutninger, og at man kan håndtere nybegyndere.
En enkelt ting der dog nok bør ophæves til fast krav er minimumskravet til, hvor længe man har været bruger og antallet af redigeringer. Vi ser af og til misforståede ansøgninger fra nybegyndere, som hver gang prompte præsenteres for en stribe støtter ikke-stemmer. Her vil et fast krav betyde, at disse ansøgninger vil kunne lukkes administrativt med det samme. Nybegynderen vil så fredeligt kunne få at vide, at man ikke behøver være administrator for at redigere, i stedet for at vedkommende måske føler sig bortdømt fra starten. --Dannebrog Spy 8. jan 2012, 22:08 (CET)

Jeg ved godt, at dette måske ikke er fornuftigt, men kunne man principielt ikke sige, at en bruger skulle være patruljant, inden de kunne blive admin? Måske giver det ikke så meget mening, men patruljantstatusen er jo en tillidspost ligesåvel som administrator posten. Admins er jo også de eneste der må ansøge om at bliver bureaukrater, så kunne det ikke være det samme med patruljanter og admins? Bare en tanke, jeg ved at den måske kunne lyde fjollet, men alligevel... --Altaïr Ibn-La'Ahad 29. feb 2012, 15:18 (CET)

Den ide vil jeg på forhånd sige nej tak til. Administratorrollen handler nemlig ikke kun om at patruljere og fjerne hærværk, selvom det utvivlsomt er det, der fylder mest. Det handler også om, at man kan slette sider og blokere brugere, der ikke opfører sig ordentligt. Begge dele kan imidlertid dække over meget andet end lige hærværk - hvornår opfylder en artikel f.eks. ikke kriterierne for notabilitet, og hvornår skal en ophidset bruger sendes til afkøling med en blokering? Den slags stiller andre krav til ens evner til at vurdere, håndtere og begrunde. En god patruljant bliver ikke nødvendigvis en god administrator, bare fordi vedkommende er god til at patruljere. Tværtimod bunder flere afslag netop i frygt for, at ansøgerne ikke kan håndtere de situationer, som patruljanterne ikke beskæftiger sig med i kraft af deres status.
Imidlertid kan der så være andre brugere, der formentlig godt vil kunne håndtere netop de sager, selvom de i øvrigt kun sjældent deltager i hærværksbekæmpelsen. Brugere der kan vurdere hvornår der skal slettes eller blokeres og ikke mindst begrunde hvorfor, men som altså af den ene eller anden grund ikke beskæftiger sig videre med hærværksbekæmpelsen. Det vil blive et problem, hvis man blokerer for sådanne måske endda dygtige kandidater, hvis man stiller krav om noget, de ingen nærmere interesse har i. --Dannebrog Spy 29. feb 2012, 23:29 (CET)
Det kan jeg også godt forstå. Når man ser på rigtigt dygtige brugere, der eventuelt skulle have lyst til at være administratorer (f.eks Rmir2, dig, osv.) kan man jo godt tænke anderledes. Det var bare en tanke, så man kunne være sikker på at kunne stole på brugeren. Men det er ligemeget, det er ikke så vigtigt.
Nok om det; lad os se hvordan denne sag udvikler sig, lige nu har jeg ingen yderligere kommentarer. Men det kan jo være, at det kommer... --Altaïr Ibn-La'Ahad 1. mar 2012, 07:07 (CET)
Det er også et spørgsmål om der er behov for flere brugere med administrator rettigheder end nu. Og en god bruger behører ikke at være en administator.
Jeg ser hellere at man deltager i projekter, som forbedre indholdet og indtag en rolle som koordinator der. Det er langt mere værdifuld for Wikipedia. Eller deltager fx i arbejdet i Wikimedia Danmark, hvor der er muligheder at deltage i spændende opgaver intern eller nogle af de udadvendte aktiviteter. Jeg kunne godt finde på at lave en liste over aktiviter, som kunne være relevante at få gjort noget ved. --Steen Th (diskussion) 1. mar 2012, 16:42 (CET)

Administratorer der klynger sig til titlenRediger

Det er uskønt at se, hvordan administartorer klynger sig til titlen ved blot at udføre en enkelt redigering, når tidsfristen er ved at være overskredet.--Lcl (diskussion) 9. okt 2012, 17:47 (CEST)

Er det en generel tendens, eller er du faldet over et konkret tilfælde? --Palnatoke (diskussion) 9. okt 2012, 20:37 (CEST)
Jeg tror, at han tænker på Brugerdiskussion:Apoltix#Administratorkonto_uden_aktivitet. Mvh. Cgtdk (diskussionbidrag) 9. okt 2012, 20:38 (CEST)
Speciel:Bidrag/Apoltix og Speciel:Bidrag/Manscher udviser ihvertfald flere meget lange lange perioder mellem ganske få redigeringer. Derudover har Twid tilsyneladende slet ikke været aktive det sidste halve år ifølge Wikipedia:Wikipedia administratorer efter sidste redigeringstidspunkt. Samme side viser også, at Celtics, Anjoe, Thomas81 og Danielle ikke har foretaget egentlige administratorhandlinger de sidste 255 dage eller mere, for Anjoe er det endda over 3 år siden.
På den baggrund kan det godt være fristende at spørge, om visse af administratorerne egentlig overhoved har brug for at være det? Det er jo ikke fordi, der ikke er brug for dem, langt fra desværre, men der virker til at være nogle, der slet ikke benytter sig af det. Med det resultat at det reelt er under halvdelen af de nuværende 37 administratorer, der står for det daglige arbejde. --Dannebrog Spy (diskussion) 9. okt 2012, 21:57 (CEST)
Enig, der er flere, af de navne du nævner, jeg aldrig er stødt på. Jeg har godt nok ikke været her lige så længe som nogle af jer andre, men jeg har dog været her længe nok til at have bekendtgjort mig med de aktive brugere – om ikke andet så blot ved navn. Jeg synes, at vi bør forsøge at kontakte de inaktive administratorer og forhøre os om, hvorvidt de stadig er interesserede i at deltage aktivt som administratorer, og hvis ikke så få lavet en anmodning om at få fjernet deres adminflag. Der er ingen grund til, at inaktive brugere er administratorer, og desuden giver det et fejlagtigt indtryk af hvor mange administratorer, der reelt er. Mvh. Cgtdk (diskussionbidrag) 9. okt 2012, 22:07 (CEST)
Jeg blander mig lige fra sidelinien. I stedet for at kritisere administratorer, der er ved at falde for tidsfristen for mangel på aktivitet, burde det måske tages som udtryk for, at interessen ikke er forsvundet, selv om tid og muligheder ikke har været de bedste. Med andre ord: prøv at se det som et positivt tegn frem for et negativt. Hvis interessen slet ikke er tilstede, tror jeg, at de ikke-interesserede administratorer falder fra af sig selv. Hvis nogen gerne vil henstille en gammel administrator til at trække sig, kan man jo henvende sig på vedkommendes diskussionsside og afvente et svar og måske lade dette (eller mangel på samme) være afgørende for, om administratorrettigheden bør foreslås afviklet. Jeg erindrer om, at alle administratorer i sin tid har fået tilstrækkelig tilslutning til udnævnelsen. venlig hilsen --Rmir2 (diskussion) 9. okt 2012, 22:11 (CEST)
Det er ikke blot et spørgsmål om lyst, men også et spørgsmål om mulighed. Hvis man ikke har mulighed for at deltage i arbejdet, er der ingen grund til, at man har yderligere beføjelser. I tilfælde af at personen skulle få tid igen, er det blot en formalitet at genansøge, og dette burde være helt uproblematisk, hvis de som du siger, har fået fuld opbakning. Jeg har fuld tiltro til at alle nuværende administratorer – aktive såvel som inaktive – er blevet valgt på et fornuftigt grundlag, men dette synes jeg egentlig er irrelevant, hvis de ikke er aktive. Mvh. (skrev Cgtdk (diskussion • bidrag) 9. okt 2012, 22:18 (CEST). Husk at signere dine indlæg.)
(redigeringskonflikt) Ser det også som en positiv tilkendegivelse, mere end en klamren sig til noget. Der er jo ikke tale om at redskaberne er blevet misbrugt, så tilkendegivelsen er vel mere et udtryk for at de er/anser sig for, en slags baggrundsressource, der kan trækkes på/træde til, i tilspidsede situationer. - Nico (diskussion) 9. okt 2012, 22:21 (CEST)
Ressoucer der for for pt. fires vedkommende åbenbart ikke har været brug for det sidste år eller mere. Den for form for reserver er altså lidt svær at tage alvorligt. Der er rigeligt at se til til daglig, så hvorfor dog ikke give en hånd med der, om ikke andet så for at være i træning? Men hvis man alligevel ikke benytter de tildelte rettigheder, kan jeg ikke se, hvad man så skal have dem for. Så nej, her er jeg på linie med Cgtdk. Spørg dem om de stadig er interesserede i at være administratorer, og hvis de ikke reagerer eller gør brug af rettighederne, ja så må man anmode om fratagelse af administratorstatus.
Og ja, de er valgt ved afstemninger og nød tillid dengang. Men valget skete også med forventning om, at de faktisk ville benytte sig af de rettigheder, der fulgte med. Ikke desto mindre står vi altså nu med en mindre gruppe mere eller mindre inaktive administratorer, der åbenlyst ikke længere benytter sig af den rolle, de netop blev valgt til i sin tid. At et par stykker så dårligt nok er aktive i øvrigt er heller ikke just befordrende for den fortsatte tillid. --Dannebrog Spy (diskussion) 9. okt 2012, 22:39 (CEST)

Fratagelse ved inaktivitetRediger

Jf. Bruger:Heb's redigering her kan en anmodning om fratagelse oprettes på Meta efter 180 + 30 dages inaktivitet. Hvem skal oprette anmodningen, for Bruger:Anjoe og Bruger:Danielle er vist faldet for grænsen? Hilsen Christian Giersing [ disk // bidrag // e-mail ] 3. maj 2013, 09:21 (CEST)

Min redigering var sådan set blot en sammenskrivning af Wikipedia:Administratorer/Fratagelse af rettigheder og det eksisterende afsnit. Selve beslutningen er taget her. Da både Anjoe og Danielle har haft {{IliveAdm}} på deres diskussionssider i mere end 30 dage kan det gøres nu - i princippet af hvilken som helst registreret bruger. Du kan se et eksempel på en forespørgsel her. MVH Henrik (heb, Diskussion   Bidrag   E-mail) 3. maj 2013, 10:01 (CEST)
Anmodningen hermed oprettet og brugerne adviseret på deres diskussionssider. Hilsen Christian Giersing [ disk // bidrag // e-mail ] 3. maj 2013, 10:09 (CEST)
Hvis nu en inaktiv, frataget administrator pludselig en dag vender tilbage og gerne vil være administrator igen, må vedkommende så bare søge ligesom alle andre eller hvad? Hilsen Christian Giersing [ disk // bidrag // e-mail ] 3. maj 2013, 10:15 (CEST)
Som standard, ja. Der har været et par eksempler på sådanne ansøgninger allerede. --Medic (Lindblad) (diskussion) 3. maj 2013, 10:34 (CEST)
Christian Giersing, det ser ud til at du har ændret holdning siden du skrev dette, da du mig bekendt ikke bureaukrat. (skrev Byrial (diskussion • bidrag) 3. maj 2013, 11:07‎. Husk at signere dine indlæg.)
Ok, men Bruger:Heb sagde til mig at i princippet enhver registreret bruger kunne. Så derfor valgte jeg at rette mig efter det. Hilsen Christian Giersing [ disk // bidrag // e-mail ] 3. maj 2013, 11:21 (CEST)
Vil det sige at du gør noget, bare fordi en anden siger at du kan gøre det, selv om det er imod hvad du tidligere har udtalt at du mener? Byrial (diskussion) 3. maj 2013, 11:27 (CEST)

Forpligtelser?Rediger

Jeg undrer mig over at der pludselig indføres forpligtelser, men også over at disse forpligtelser ikke specificeres. Jeg har intet problem med at beskrive at der er en række forudsætninger for at få og siden beholde administratorværktøjerne, men forpligtelser? Og betyder disse forpligtelser, at vi skal have nyvalg af administratorer? --Palnatoke (diskussion) 3. maj 2013, 09:16 (CEST)

Hvor læser du om disse, Palnatoke? --Brandsen (diskussion) 3. maj 2013, 09:18 (CEST)
http://da.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:Administratorer&diff=7129082&oldid=7073311: "En administrator er en bruger, der har nogle ekstra værktøjer, rettigheder og forpligtigelser, ..." --Palnatoke (diskussion) 3. maj 2013, 09:21 (CEST)
Jeg undrer mig også over hvad disse forpligtelser skulle være. Desuden forstår jeg heller ikke ændringen af ordet "rettigheder" til "ret". Hvis Heb vil til at lave en helt ny terminologi, skal der også laves en masse konsekvensrettelser i brugergrænsefladebeskderne, f.eks. på Speciel:Grupperettighedsliste og mange andre steder. Jeg synes at disse ændringer uden forudgående konsensus skal væk igen. Byrial (diskussion) 3. maj 2013, 09:43 (CEST)
Jeg beklager at have trådt nogle over tæerne. Der var ikke tiltænkt nogle konkrete forpligtigelser, men mere en generel drejning mod at det at være admin ikke er et privilgie men bare et ekstra sæt værktøjer. Hvis det ikke er sådan folk føler, har jeg naturligvis forståelse for det og jeg har derfor rullet redigeringen tilbage. --Henrik (heb, Diskussion   Bidrag   E-mail) 3. maj 2013, 09:47 (CEST)
Hvis der med forpligtelser menes, at man som administrator (idet man jo har mulighed for at slette sider) har en forpligtelse til at slette nonsens mv., når man ser det - så fint med mig. Det manglede da bare. --Brandsen (diskussion) 3. maj 2013, 11:48 (CEST)
Undskyld - men nej! Administratorer er frivillige bidragsydere som alle andre skribenter. Jeg kan ikke se, hvordan det umiddelbart kan forliges med forpligtelser. Hvordan skal sådanne forpligtelser udformes, endsige administreres? Selv Brandsens forslag om, at administratorer forpligter sig til at slette nonsens kan jeg ikke se praktisk anvendelig. Betyder det, at jeg ikke kan vælge, at i dag skal min tid bruges på artikelskrivning, hvis nogen øver hærværk? Er jeg forpligtet til at slette 2 nonsens-sider ugentligt? Eller 7? Eller 70? Hvad sker der, hvis jeg ikke udfører min pligt en dag? Beklager, men "forpligtelse" er ikke et ord, jeg finder anvendeligt i denne sammenhæng. "Ansvar" er stadig ikke helt godt som alternativ, men kan bedre finde anvendelse - især i formuleringer som "en admin er en bruger, der kan tage ansvar for..." (Set som modsætning til formuleringer som "en admin er en bruger, der skal tage ansvar for..."). Vi har, som community, meget få sanktionsmuligheder, netop fordi alle deltagere er frivillige, ikke ansatte. Og netop frivilligheden gør, at vi må være meget påpasselige med vore formuleringer. Synes jeg, altså. Med venlig hilsen, --Medic (Lindblad) (diskussion) 4. maj 2013, 01:33 (CEST)
Du har ret; ansvar er bedre - uden dog at være helt godt. Det var faktisk også det, jeg mente. --Brandsen (diskussion) 4. maj 2013, 01:43 (CEST)
Jeg synes, det er fint at Heb prøver at stramme teksten op - alt for mange af vore hjælpe-, politik- og norm-sider bærer præg af knopskydning. I dette tilfælde var det mindre vellykket, men point for forsøget! --Palnatoke (diskussion) 4. maj 2013, 08:24 (CEST)
Vel sagt, Palnatoke. Det kan jeg til fulde tilslutte mig. --Medic (Lindblad) (diskussion) 4. maj 2013, 12:15 (CEST)

Fratagelse ved afstemningRediger

Hvorfor skal det absolut være en bureaukrat som konkluderer på en sådan afstemning? Hvorfor ikke bare en hvilken som helst neutral registreret bruger? Hilsen Christian Giersing [ disk // bidrag // e-mail ] 15. maj 2013, 18:58 (CEST)


InaktivitetRediger

Hej folkens. Jeg kom til at give Bruger:Froztbyte en {{IliveAdm}}, da hans seneste redigering var den 30-07-2012. Senere opdagede jeg at han havde lavet en administratorhandling den 31-12-2012. Tæller både redigeringer og administratorhandlinger, eller kun en af delene i beregning af inaktiv tid? Hilsen Christian Giersing [ disk // bidrag // e-mail ] 15. maj 2013, 19:09 (CEST)

Jeg kan ikke se nogen grund til, at administratorhandlinger ikke skulle tælle. --Cgtdk (diskussionbidrag) 15. maj 2013, 19:19 (CEST)

Vil det så sige at Froztbyte først kan betragtes som inaktiv, hvis han ikke laver flere redigeringer og/eller administratorhandlinger inden den 1. juli 2013? Hilsen Christian Giersing [ disk // bidrag // e-mail ] 15. maj 2013, 19:22 (CEST)

Hvis det er 180 dage efter hans sidste handling af nogen slags, ja, men naturligvis kun hvis min antagelse om at andre handlinger end redigeringer gælder. --Cgtdk (diskussionbidrag) 15. maj 2013, 20:04 (CEST)

Det er vist ikke korrekt præciseret på Wikipedia:Administratorer#Fratagelse ved inaktivitet, og det var vist heller ikke oppe og vende i Wikipedia:Afstemninger/Inaktive administratorer 2. Hvad siger I andre? Hilsen Christian Giersing [ disk // bidrag // e-mail ] 15. maj 2013, 20:09 (CEST)

Tilbage til projektsiden »Administratorer/Arkiv 2011 nr 1«.